Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Гореща тема! Въпрос за ДОД върху хонорар на СОЛ, кога се удържа?

 Въпрос за ДОД върху хонорар на СОЛ, кога се удържа? MarinaZ84 Профил 18.02.2012 10:23

Здравейте,
Обръщам се към Вас със молба за спешна консултация, касаеща изплащането на хонорар от фирма, с която имам граждански договор. Ситуацията ми е следната:
Декларирала съм пред фирмата, че съм СОЛ от 01.02.2012 и съм посочила и булстат (който съвпада с ЕГН-то ми).
При изплащането на хонорара ми преди ден, счетоводителката ми е удържала ДОД, като е обложила с 10 % цялата сума за получаване. Как е възможно това, като аз все още не съм внесла никакви осигуровки върху нея? Освен това ми се полагат 25% необлагаеми от тази сума (признати разходи), върху които също не плащам ДОД и всякакви други данъци?

Благодаря предварително за всички отговори.

 RE: Въпрос за ДОД върху хонорар на СОЛ, кога се удържа? debjutant Профил Изпрати email 18.02.2012 10:26

Звънни на шефа й и му кажи каква неграмотна счетоводителка си е взел. Настоявай за пълната сума на хонорара, до последната стотинка. Напиши им фактура, за да си осчетоводят хонорара ти като текущ разход.

Отговор на MarinaZ84(18.02.2012 10:23):
MarinaZ84 каза:
Здравейте,
Обръщам се към Вас със молба за спешна консултация, касаеща изплащането на хонорар от фирма, с която имам граждански договор. Ситуацията ми е следната:
Декларирала съм пред фирмата, че съм СОЛ от 01.02.2012 и съм посочила и булстат (който съвпада с ЕГН-то ми).
При изплащането на хонорара ми преди ден, счетоводителката ми е удържала ДОД, като е обложила с 10 % цялата сума за получаване. Как е възможно това, като аз все още не съм внесла никакви осигуровки върху нея? Освен това ми се п...

 RE: Въпрос за ДОД върху хонорар на СОЛ, кога се удържа? MarinaZ84 Профил 18.02.2012 10:54

Здравей!
Благодаря ти за бързия отговор.
Би ли могъл да уточниш кой чл. от кой закон/кодекс трябва да цитирам пред шефа си, защото едва ли ще мога да намеря счетоводител, който да обясни нещата от мое име пред него. А трябва да съм много конкретна, за да се оправи тази каша.

За счетоводителката знам, че е некадърна. Отне ми 2 седмици да и обясня какво е СОЛ и защо повече не трябва да ми удържа осигуровките и данъците от хонорарите. Навъртях 80 лв gsm само за миналия месец, защото тя ми твърдеше, че не може да спре да ми ги удържа, докато не и дам декларация, че се осигурявам на доход 2000лв. Отказваше да проумее какво е декларация в свободен текст, с която заявявам че съм СОЛ и какво следва от това.

 RE: Въпрос за ДОД върху хонорар на СОЛ, кога се удържа? ivon81 Профил 18.02.2012 11:10

Това е от ЗДДФЛ виж чл.43 ал.5 и дай на тази счетоводителка да го прочете.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.

(2) Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност дължи авансово данък за доходи от стопанска дейност по чл. 29, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв.

(3) Размерът на дължимия данък се изчислява, като разликата по ал. 1 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.

(4) Когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му.

(5) Алинея 4 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.

(6) Когато платецът на дохода от стопанска дейност не е предприятие или самоосигуряващо се лице, както и когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се и е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода, размерът на данъка се определя и данъкът се внася от лицето, придобило дохода.

(7) Данъкът по ал. 3 се внася в сроковете и по реда на чл. 65 - 68.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а правят авансови вноски при данъчна ставка 15 на сто при условията и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите по ал. 2 лицето, придобиващо дохода, удостоверява степента на намалена работоспособност с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, копие от което се представя

 RE: Въпрос за ДОД върху хонорар на СОЛ, кога се удържа? lMarinova Профил 18.02.2012 11:10

не се заяждам , само питам - как успя 2 седмици да обясняваш нещо , което не знаеш - не знаеш кой е законът, не си чела, но иначе знаеш повече от всички

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.
....
(4) Когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му.
(5) Алинея 4 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.

 RE: Въпрос за ДОД върху хонорар на СОЛ, кога се удържа? debjutant Профил Изпрати email 18.02.2012 11:12

На основание чл. 10, ал. 1 от ЗДДФЛ доходите от стопанска дейност се разграничават на: доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност. В доходите от друга стопанска дейност попадат и доходите, получени от лица, упражняващи свободна професия, упражняване на занаят и по извънтрудови правоотношения (граждански договори). По смисъла на § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ 'извънтрудови правоотношения' са правоотношенията извън тези по трудови правоотношения, извън тези по упражняване на занаят и на лица, упражняващи свободна професия, по силата на които се дължи постигането на определен резултат от физическо лице, което не е едноличен търговец.

Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в България и в чужбина, а чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за доходи от източници в България (чл. 6 и чл. 7 от ЗДДФЛ). Ще определиш дали си местно лице по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ.

Когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му (чл. 43, ал. 3 от ЗДДФЛ). Това правило не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.

Значи четеш тези членове от Закона за данъка върху дохода на физическите лица (ЗДДФЛ) :

Чл. 43 (1) Лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.

(4) Когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му.

(5) Алинея 4 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.

В този случай ти имаш задължение да декларираш придобитите доходи от извънтрудови правоотношения (граждански договори) в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, която се подава до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Освен това доходите от възнаграждения по извънтрудови правоотношения се облагат с авансов данък по реда на чл. 43 от ЗДДФЛ. В ал. 1 от същия член е предвидено, че лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход.
Чл. 67. (1) Когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, данъкът по чл. 43, 44 и 46 се внася от лицето, придобило дохода, до 15-о число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. Тоест внасяш авансовия данък до 15-о число през месеците април, юли и октомври за доходи, реализирани съответно през І-вото, ІІ-рото и ІІІ-тото тримесечие. За ІV-тото тримесечие не се внася авансов данък.

Съгласно чл. 43, ал. 3 от ЗДДФЛ размерът на дължимия данък се определя, като разликата по ал. 1 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.

Дано съм бил изчерпателен, а наясно ли си с прилагането на осигурителното законодателство за доходи от нетрудови правоотношения? Ако не, питай в раздел осигуряване. Сигурно си `84 набор, а аз имам особени симпатии към вашия набор, искаш ли да пийнем едно коняче тази вечер? Все пак е събота! Поздрави:)

 RE: Въпрос за ДОД върху хонорар на СОЛ, кога се удържа? ivon81 Профил 18.02.2012 11:12

След като сте декларирали че сте СОЛ тя не трябва да ви отдържа нищо. Ваше е задължението на края на годината с год. декларация да си внесете данъка.

 RE: Въпрос за ДОД върху хонорар на СОЛ, кога се удържа? MarinaZ84 Профил 18.02.2012 11:37

Благодаря на всички за бързите отговори, внимателно ще изчета всичко.

@IMarinavа: "не се заяждам , само питам - как успя 2 седмици да обясняваш нещо , което не знаеш - не знаеш кой е законът, не си чела, но иначе знаеш повече от всички."

НЕ виждам, къде съм казала, че "знам повече от всички". Затова се обръщам към компетенти хора в този форум.
Чела съм ЗДДФЛ, тъй като през последните 2 седмици се опитвах да установя защо информацията, която ми дава счетоводителката, и тази, която ми дават служителки на НАП, се различава. НО за 2 седмици човек не може да научи счетоводството. Не бях сигурна, дали няма нещо друго, което се взима в предвид. Искам да съм максимално точнa при евентуален разговор с шефа, за да приключа по-бързо този проблем, от който търпя освен загуби като 80лв сметка за телефон, за да занимавам познати и приятели, и много лични негативи.. Няма как да ви преразкажа всяка дума от разговорите ми със счетоводителката, но тя е напълно убедена в своята правота. При най-малкия израз на различна позиция от нейната, още от самото начало ме нападна с упрека, че искам "да и казвам как да си върши работата", че "тя знае за какво става дума, затова си позволява да говори така". НО нито веднъж не цитира нито един закон, който доказва мнението и.

Каквото и да си говорим.. нервите са по-ценни от парите и трябва да приключа проблема, защото в момента съм един доста претоварен чоек, който няма време да става и половин счетоводител, за да не си ги съсипе. :-| А за сега имам намерение да работя в тази фирма и няма как избегна въпросната, некомпетентна по моя въпрос, ваша колежка.

 RE: Въпрос за ДОД върху хонорар на СОЛ, кога се удържа? debjutant Профил Изпрати email 18.02.2012 11:42

Душичке златна, охлювче нетърпеливо, нищо не каза за конячето..., хем нервите отпуска, хем решава повечето проблеми, пък и с една усмивка, цялата грееща от хубост, ще те обложа...?

 RE: Въпрос за ДОД върху хонорар на СОЛ, кога се удържа? тониК Профил Изпрати email 18.02.2012 12:01

Отговор на ivon81(18.02.2012 11:12):
ivon81 каза:
След като сте декларирали че сте СОЛ тя не трябва да ви отдържа нищо. Ваше е задължението на края на годината с год. декларация да си внесете данъка.

Хем цитира горе закона /ал.1/ хем пишеш това!: (

 RE: Въпрос за ДОД върху хонорар на СОЛ, кога се удържа? MarinaZ84 Профил 18.02.2012 12:39

И на тебе не ти е лесно.. определено.

Отговор на debjutant(18.02.2012 11:42):
debjutant каза:
Душичке златна, охлювче нетърпеливо, нищо не каза за конячето..., хем нервите отпуска, хем решава повечето проблеми, пък и с една усмивка, цялата грееща от хубост, ще те обложа...?
 

 RE: Въпрос за ДОД върху хонорар на СОЛ, кога се удържа? debjutant Профил Изпрати email 18.02.2012 17:01

Не ми е лесно, понеже има много задръстени дами и гледай какъв зор пада, па и месеци могат да минат, докато попадна на дами от другия вид и се получи накрая обективен и измерим резултат от взаимната ни игра, но, мисля, че почти всички мъже са като мен и изпитват подобни затруднения, може би изключение правят богатите плейбойс. Чат пат премятам някоя женичка, сега няма да си кривя душата, че съвсем се запекъл. Вътрешният ми глас твърди обаче, че ти си от тези запекани дами. Но по-трудна от любовта ми се видя висшата математика и по-специално интегралите, първо ме мързеше да ги чета вкъщи, второ, попрището не ми е математиката, все пак я минах с теорията на вероятностите, която ми се удаде и ме увлече дори. Не знам какво друго да ти споделя за мен, може би ти би искала да споделиш нещо за себе си? Теб кога ти е било най-трудно определено? Учиш, работиш или мечтаеш преобладаващо?

Отговор на MarinaZ84(18.02.2012 12:39):
MarinaZ84 каза:
И на тебе не ти е лесно.. определено.


реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци