Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. как се доказва ІІ-ра кат.труд?

 как се доказва ІІ-ра кат.труд? nqkoq Профил 15.09.2012 22:21

Здравейте.Имаме един такъв проблем-няма кой да ми докаже втората категория труд.
Понеже съм от Великотърновския край,подавах заявление до Държавния архив в Тетевен за УП-2 и УП-3,като изрично упоменах,че ми трябват за пенсиониране втора категория /ведомостите на фирмите са в Архива/ От там ми изпратиха упетата,но в тях не фигурира нищо за категория, а само че "осигурителният стаж е равен на трудовия". В същото време от НОИ ми искат в УП-то да фигурира ІІ-та кат. Питам аз, аджеба,към кого да се обърна и как,най-вече, за да получа на УП-то,че "положеният труд е ІІ-ра категория"? Дали на моите документи трябва да фигурира това или от НОИ ще си го изискат по служебен път?

 RE: как се доказва ІІ-ра кат.труд? b0b0 Профил 15.09.2012 22:36

Не знам отговорът, ама дали самото наименование на длъжността не указва категорията труд?
Погледни и тук: http://lex.bg/bg/laws_stoyan/ldoc/-13043711

 RE: как се доказва ІІ-ра кат.труд? jorro22 Профил 16.09.2012 08:36

Би трябвало в твоите документи (УП13) да е написано предложение до органите на НОИ към коя категория да се зачете труда. Но същото удостоверение са издава от НОИ (като говориш за държавен архив не е баш това). Та става главоблъсканица: НОИ да предлага на себе си към коя категория предлага да зачете труда (освен при обработката на преписката сами да се сетят).
Все пак ще е добре с нарочно писмо да искаш от "държавния архив" да се съобразят с чл.3 на ИНСТРУКЦИЯ № 13 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ

Чл. 3. Работодателите са задължени при изготвяне на документи за осигурителен стаж да вписват съответната точка от НКТП, по която предлагат да се зачете осигурителният стаж на лицата.
---
С уговорката че тия от "държавния архив" не са работодатели...

 RE: как се доказва ІІ-ра кат.труд? Pepi6 Профил 17.09.2012 01:47

При предаване на внедомости в архив и изготвяне на Образец УП-13 - Удостоверение по чл. 30 от Инструкция № 5 от 30.06.2005г. на Управителя на НОИ за трудов и осигурителен стаж, а не УП-3 и Образец УП-15 - Удостоверение по чл. 30 от Инструкция № 5 от 30.06.2005г. на Управителя на НОИ за осигурителен доход, а не УП-2 от архивно стопанство не записват категорията труд ! Ако бившият ви работодател е заявил в НОИ длъжността, която сте заемали за втора категория труд и е внасял осигуровки за втора категория при подаване на заявление за отпускане на лична пенсия запишете в забележка, че трудът е втора категория. От НОИ ще го зачетат за втора категория труд. За съжаление има много работодатели, които са внасяли на лицата осигуровки за трета категория труд, независимо, че длъжността им е от втора категория и много хора загубиха стаж поради тази поредна некоректост.
Писмо № 91-01-327 от 28.12.2005 г. на НОИ
Удостоверения по чл. 30 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на Управителя на НОИ

В съответствие с изискванията на чл. 34, ал. 1 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник, Управителят на НОИ със Заповед № 525 от 12.12.2005 г. утвърди следните образци на документи:

- Образец УП-13 - Удостоверение по чл. 30 от Инструкция № 5 от 30.06.2005г. на Управителя на НОИ за трудов и осигурителен стаж;

- Образец УП-14 - Удостоверение по чл. 30 от Инструкция № 5 от 30.06.2005г. на Управителя на НОИ за осигурителен стаж на земеделски стопанин-кооператор;

- Образец УП-15 - Удостоверение по чл. 30 от Инструкция № 5 от 30.06.2005г. на Управителя на НОИ за осигурителен доход.

Към настоящото писмо прилагаме молба по образец към чл. 32 от Инструкцията, въз основа на която ще се издават документите за трудов и осигурителен стаж и за осигурителен доход.

При попълване на удостоверение обр. УП-13 да се има предвид следното:

Когато с молбата лицето е поискало издаването на удостоверение за трудов стаж, се попълва само положения трудов стаж в колона 5 на удостоверението. В тези случаи не се вписват данни за осигурителен стаж.

Когато с молбата лицето е поискало издаването на удостоверение за осигурителен стаж, се попълва само положения осигурителен стаж в колона 6 на удостоверението и ако има положен извънреден труд след 31.12.2004 г. В тези случаи не се вписват данни за трудов стаж.

Когато лицето е поискало издаване на удостоверение за стаж по повод пенсиониране /независимо дали в молбата е посочило осигурителен или трудов стаж/, се попълва само осигурителният стаж на лицето. В тези случаи не се попълват данните за трудовия му стаж.

Когато лицето е поискало издаване на удостоверение за стаж по повод начисляване на процент за продължителна работа - клас /независимо дали в молбата е посочило осигурителен или трудов стаж/, се попълва само трудовия стаж на лицето. В тези случаи не се попълват данните за осигурителния му стаж.

При изрично искане от страна на лицето, се попълват данните и за трудов и за осигурителен стаж. По същия начин се процедира и при получаване на искане по пощата, когато лицето не е попълнило молба по образец и не е уточнило повода за издаване на удостоверението.

При попълване на удостоверение образец УП-15, осигурителният доход се посочва както следва:

- за трите последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. по избор на лицето - в неденоминирани лева;

- за осигурителен стаж от 01.01.1997 г. до 30.06.1999 г. - в неденоминирани лева;

- за осигурителен стаж от 01.07.1999 г. до 31.12.1999 г. - в деноминирани лева;

- за осигурителен стаж за времето след 01.01.2000 г. - осигурителният доход се посочва за всяка календарна година отделно.

В забележка се посочват елементите на възнаграждението, включени в осигурителния доход.

Напомняме, че на основание § 9, ал. 1 от ПЗР на КСО времето, което се зачита за трудов стаж и за трудов стаж за пенсиониране, положен до 31.12.1999 г. съгласно действащите дотогава разпоредби, се признава за осигурителен стаж по този кодекс.

До 01.01.2000 г. осигурителният стаж се изчислява съобразно разпоредбите, обхванати с Раздел ІХ от отменения Правилник за прилагане на Закона за пенсиите.

Осигурителният стаж, положен след 31.12.1999 г. се изчислява по реда на чл. 9 от КСО и чл. 38 и чл. 39 от НПОС.

При формирането на осигурителния доход се прилагат разпоредбите на чл. 70а от КСО и на чл. 40 и чл. 46 от НПОС, независимо дали се касае за период преди или след 01.01.2000 г.

При изчисляването на осигурителния стаж и при формирането на осигурителния доход да се имат предвид и указанията на ГД "Пенсии", дадени с писма изх. № 91-01-88 от 08.04.2003 г. и № 91-01-88 от 29.03.2005 г. - т. 13 и т. 15. В тази връзка може да се ползват и упътванията към удостоверения - обр. УП-2 и УП-3.

Удостоверенията, издадени от териториално поделение на НОИ, се заверяват с неговия печат. Удостоверенията, издадени от архивохранилище, се заверяват с печата на териториалното поделение на НОИ, на чиято територия е архивохранилището.


Отговор на nqkoq(15.09.2012 22:21):
nqkoq каза:
Здравейте.Имаме един такъв проблем-няма кой да ми докаже втората категория труд.
Понеже съм от Великотърновския край,подавах заявление до Държавния архив в Тетевен за УП-2 и УП-3,като изрично упоменах,че ми трябват за пенсиониране втора категория /ведомостите на фирмите са в Архива/ От там ми изпратиха упетата,но в тях не фигурира нищо за категория, а само че "осигурителният стаж е равен на трудовия". В същото време от НОИ ми искат в УП-то да фигурира ІІ-та кат. Питам аз, аджеба,към кого да с...
 

 RE: как се доказва ІІ-ра кат.труд? nqkoq Профил 21.09.2012 23:21

Благодаря на тези,които отговориха.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения