Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

 НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ LILIKOKI Профил 28.12.2012 11:37

Фирмата е АД;Съда Постановява прекратяване дейността на търговското предприятие и Обявява в несъстоятерност търговеца.Производството по несъстоятелност е поискано от Търговското дружество.Може ли някой да ми обясни какви са следващите действия относно назначените на трудов договор-охрана,счетоводител.Фирмата е регистрирана по ДДС-следва ли дерегистрация?

 RE: НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ slavapyat Профил 28.12.2012 12:44

Трябва да се назначи синдик (мисля, че това го прави съда, но не съм съвсем сигурен). После той поема управлението и с персонала според случая. Може да се направи опит да се възстанови дейността, да се разпродаде на части и т.н. Като правило счетоводителя си отива последен. Следва дерегистрация с връщане на ДДС за наличните активи, за които е ползван данъчен кредит.

 RE: НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ neli7304 Профил Изпрати email 28.12.2012 12:48

Ако питането е дали от решението на съда за обявяване в несъстоятелност следва задължение за синдика да освободи работниците, то отговорът е НЕ.

 RE: НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ satanasowa Профил Изпрати email 30.12.2012 13:29

Цитирайте, точно решението на съда, защото е важно.

 RE: НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ LILIKOKI Профил 30.12.2012 22:46

Отговор на satanasowa(30.12.2012 13:29):
satanasowa каза:
Цитирайте, точно решението на съда, защото е важно.

СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ ГЛАСИ:
РЕШИ:
Обявява неплатежоспособността на търговеца.
Определя начална дата на неплатежоспособност 31,12,2009
Открива производство по несъстоятелност на търговеца.
Допуска обезпечение чрез налагане на запор и възбрана върху имуществото на длъжника.
Постановява прекратяване дейността на търговското предприятие.
Обябява в несъстоятелност търговеца.
Спира производството по несъстоятелност за срок от една година от вписване на решението,след изтичането на който следва да се приложи чл.632, ал.4 от ТЗ.

 RE: НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ jorro22 Профил 02.01.2013 10:05

Чл. 632. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) (1) Когато наличното имущество е недостатъчно за покриване на началните разноски и ако разноските не са предплатени по реда на чл. 629б, съдът обявява неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, определя началната й дата, открива производството по несъстоятелност, допуска обезпечение чрез налагане на запор, възбрана или други обезпечителни мерки, постановява прекратяване дейността на предприятието, обявява длъжника в несъстоятелност и спира производството. В този случай съдът не постановява заличаване на търговеца от търговския регистър.
(2) Спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено в срок една година от вписването на решението по ал. 1 по молба на длъжника или на кредитор. Възобновяване се допуска, ако молителят удостовери, че е налице достатъчно имущество или ако депозира необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл. 629б.
(3) Във възобновеното производство по несъстоятелност срокът за предявяване на вземанията започва да тече от момента на вписването на решението по ал. 2.
(4) Ако в срока по ал. 2 не бъде поискано възобновяване на производството, съдът прекратява производството по несъстоятелност и постановява заличаване на длъжника от търговския регистър.
(5) Разпоредбите на ал. 1 - 4 се прилагат и ако в хода на производството по несъстоятелност се установи, че наличното имущество на длъжника е недостатъчно за покриване на разноските по производството по несъстоятелност.
(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) В едномесечен срок от вписването на решението по ал. 1 длъжникът следва да извърши прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите, да изпрати уведомления за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, да издаде необходимите документи за трудов и осигурителен стаж и осигурителен доход, да изпълни процедурата за информиране на работниците и служителите, да изготви справките за лицата с право на гарантирани вземания съгласно Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и нормативните актове по прилагането му и да предаде ведомостите в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт
 

 RE: НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ satanasowa Профил Изпрати email 02.01.2013 10:13

При вашия случай, няма да има синдик, в срок от 14 дни от датата на Решението на съда, трябва да дерегистрирате фирмата по ДДС и да подадете опис на наличните активи, другото колегата го е написал.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство