Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Разни Започни нова тема

Тема. потребителска такса про личен лекар от 01.01.2014

 потребителска такса про личен лекар от 01.01.2014 sisiB Профил Изпрати email 06.01.2014 08:18

Може ли някой да ми помогне.Пише, че с Постановление на Министерския съвет е влязла в сила промяна за потребителската такса за посещение при личен лекар.Намерих Държавен вестникбр.106/10.12.2013г, /в този брой е променен Закона за Здравното осигуряване/, но никъде ясно и точно не прочетох каква е сумата, която се заплаща.Важно ми е, но не знам от къде, ако не в Държавен вестник да го намеря.Благодаря Ви предварително и успешна Нова година.

 RE: потребителска такса про личен лекар от 01.01.2014 Минчо Кънев Профил 06.01.2014 08:45

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 на МС от 28.08.2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение
Обн. - ДВ, бр. 68 от 04.09.2012 г., в сила от 04.09.2012 г.; изм., бр. 75 от 02.10.2012 г., в сила от 02.10.2012 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Задължително здравноосигурените лица заплащат за всяко посещение при лекаря, при лекаря по дентална медицина или на лечебното заведение сума в размер 2,90 лв.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г., в сила от 02.10.2012 г.) Задължително здравноосигурените лица заплащат за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, сума в размер 5,80 лв. на ден.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 37, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник".
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков

 RE: потребителска такса про личен лекар от 01.01.2014 sisiB Профил Изпрати email 06.01.2014 08:52

Благодаря на Минчо Кънев, но това постановление е старо, на мен ми трябва от 2013г, но не мога да го открия в бр.10/10.12.2013.От 01.01.2014г. пенсионерите трябва да плащат 1лв.

 RE: потребителска такса про личен лекар от 01.01.2014 sisiB Профил Изпрати email 06.01.2014 08:54

имах предвид брой 106/10.12.2013

 RE: потребителска такса про личен лекар от 01.01.2014 Минчо Кънев Профил 06.01.2014 08:54

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312

от 27 декември 2013 година


ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА СУМИТЕ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ЛЕКАР, ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 68 ОТ 2012 Г.; ИЗМ., БР. 75 ОТ 2012 Г.)


М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т
П О С Т А Н О В И:


§ 1. В наименованието на постановлението накрая се добавя
„и реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване”.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 - 4:
„(2) Лицата, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, заплащат за всяко посещение при лекаря, при лекаря по дентална медицина или на лечебното заведение сума в размер 1,00 лв.
(3) Разликата между сумите по ал. 1 и 2 се заплаща на лекаря, на лекаря по дентална медицина или на лечебното заведение от държавния бюджет чрез Националната здравноосигурителна каса.
(4) Средствата по ал. 3 се предоставят на Националната здравноосигурителна каса от бюджета на Министерството на здравеопазването и се отчитат като трансфер.”
§ 3. Създават се чл. 3 - 7:
„Чл. 3. (1) Сумите по чл. 1, ал. 3 се заплащат на лечебните заведения за извънболнична медицинска и дентална помощ, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса.
(2) За получаване на сумите по чл. 1, ал. 3 лечебните заведения по ал. 1 представят месечен финансов отчет съгласно приложението.
(3) В отчета по ал. 2 не се включват лицата, които са освободени от заплащане на суми за посещение при лекар или при лекар по дентална медицина съгласно чл. 37, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване.
(4) Лечебните заведения изготвят финансовите отчети в два екземпляра. Първият екземпляр, придружен от фактура/известие, се представя в съответната районна здравноосигурителна каса в срок до 3 работни дни от началото на месеца, следващ отчетния месец. Вторият екземпляр остава в лечебното заведение.
Чл. 4. (1) Заплащането на сумите по чл. 1, ал. 3 се извършва чрез районните здравноосигурителни каси до 5 работни дни след постъпване в Националната здравноосигурителна каса на трансферните средства от Министерството на здравеопазването.
(2) Заплащането по ал. 1 се извършва след проверка от районната здравноосигурителна каса на финансовите отчети и фактури/известия.
(3) При неспазване на срока за представяне на финансовите отчети от лечебните заведения по чл. 3, ал. 1 проверката и съответното заплащане се извършват в сроковете за следващия период на отчитане.
(4) Сумите по чл. 1, ал. 3 не се заплащат, ако не са отчетени в два последователни отчетни периода.
Чл. 5. (1) При констатиране на неправилно попълнени данни районната здравноосигурителна каса връща финансовия отчет и фактурата/известието с писмени указания за необходимите корекции и допълнения най-късно до 16-о число на месеца, следващ отчетния месец. В срок 3 работни дни лечебното заведение е длъжно да върне документите със съответните промени.
(2) Ако исканите поправки не се извършат в срока по ал. 1, сумите по чл. 1, ал. 3 не се заплащат на лечебното заведение.
Чл. 6. Плащанията се извършват в левове по банков път по обявена от лечебното заведение банкова сметка в договора, сключен с Националната здравноосигурителна каса.
Чл. 7. (1) Националната здравноосигурителна каса представя в Министерството на здравеопазването ежемесечно отчет за необходимите средства за заплащане на сумите по чл. 1, ал. 3.
(2) Необходимите средства се превеждат на Националната здравноосигурителна каса по реда, определен в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година.”
§ 4. В § 1 от Заключителните разпоредби след думите „чл. 37, ал. 1” се поставя запетая и се добавя „2 и 6”.
§ 5. Създава се приложение към чл. 3, ал. 2:

„Приложение към чл. 3, ал. 2

Регистрационен номер
на лечебното заведение Банка

Име на леч. заведение BIC

Област: Община: IBAN

Гр. (с.) Ул. No. БУЛСТАТ

Ж.к бл вх ет ап


ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СУМИТЕ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

КЪМ ФАКТУРА No. ЗА ПЕРИОД ОТ: ____.____._____ ДО: ____.____.____

Представляващ лечебното заведение
Име УИН

No Суми по чл. 1 от Постановление № 193 на Министерския съвет от 2012 г. Брой Ед. цена (лв.) Сума (лв.)
І. Дължими суми от задължително осигурени лица на лекаря/лекаря по дентална медицина по чл.1, ал.1 от постановлението 2,90
1. Стойност, платена от задължително осигурени лица, упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.1, ал.2 от постановлението 1,00
2. Стойност, дължима на лекаря/лекаря по дентална медицина от държавния бюджет по чл.1, ал. 3 от постановлението 1,90

Декларирам, че горепосочената информация отговаря на извършените дейности, съгласно разпоредбите на Националния рамков договор за 2014 г. и Закона за здравното осигуряване.

Дата :.................... Подпис:…………….”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
§ 7. Контролът по изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването и на управителя на Националната здравноосигурителна каса.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Пламен Орешарски

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Нина Ставрева

 RE: потребителска такса про личен лекар от 01.01.2014 sisiB Профил Изпрати email 06.01.2014 08:57

Много, много благодаря!

 RE: потребителска такса про личен лекар от 01.01.2014 Минчо Кънев Профил 06.01.2014 08:58

Отговор на sisiB(06.01.2014 08:57):
sisiB каза:
Много, много благодаря!


http://pris.government.bg/prin/document_view.aspx?DocumentID=VQkG6obUGJtqBjfEK13GFQ==

 RE: потребителска такса про личен лекар от 01.01.2014 sisiB Профил Изпрати email 06.01.2014 09:02

Има някаква грешка, в Държавен вестник от 27.12.2013 няма такъв номер на постановление №312.

 RE: потребителска такса про личен лекар от 01.01.2014 sisiB Профил Изпрати email 06.01.2014 09:04

Благодаря, отворих го, надявам се да е правилното.Успешен ден и година!
 

 RE: потребителска такса про личен лекар от 01.01.2014 Минчо Кънев Профил 07.01.2014 07:59

Отговор на sisiB(06.01.2014 09:02):
sisiB каза:
Има някаква грешка, в Държавен вестник от 27.12.2013 няма такъв номер на постановление №312.


Постановлението излезе в ДВ, бр. 2 от 07.01.2014 г., стр. 31 - http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces
реклама

ODIT.info > Дискусия > Разни