Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи Започни нова тема

Тема. категоризация на труд

 категоризация на труд polma Профил 11.05.2017 16:18

Здравейте! Интересува ме тази наредба за категоризация на труда отменена ли е?! По-точно втора категория труд за международни шофьори?! Благодаря!

 RE: категоризация на труд Минчо Кънев Профил 11.05.2017 16:34

НАРЕДБА за категоризиране на труда при пенсиониране
(Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г.)
Обн. - ДВ, бр. 123 от 23.10.1998 г., в сила от 01.01.2000 г.; изм . и доп., бр. 114 от 30.12.1999 г.; доп., бр. 79 от 29.09.2000 г., в сила от 01.01.2000 г.; изм . и доп., бр. 64 от 20.07.2001 г.; изм., бр. 13 от 11.02.2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2013 г.
Приета с ПМС № 235 от 20.10.1998 г.
Раздел I
Първа категория труд
Чл. 1. От първа категория при пенсиониране е трудът на:
1. работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, тунелното и подземното минно строителство;
2. минни спасители до ръководител на минноспасителна служба (пункт) включително;
3. водолази и работещи в кесони;
4. пилот, щурман, радист, борден инженер (механик), парашутист, стюардеса (стюард) и борден съпроводител, работещи във въздухоплаването ;
5. (нова - ДВ, бр. 114 от 1999 г.) работници, специалисти и ръководни служители в атомна електроцентрала, които:
а) са пряко заети с експлоатацията и ремонта на съоръженията в I контур;
б) извършват събиране, преработване и погребване на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво;
6. (нова - ДВ, бр. 114 от 1999 г.) дефектоскописти, дозиметристи и работници по дезактивация в I контур в атомна електроцентрала;
7. (нова - ДВ, бр. 114 от 1999 г.) работници в металургията: доменчици, конверторчици, агломератчици, шихтовчици, електропещари и пещари, разливачи на черни и цветни метали и техните сплави, машинисти на машини за непрекъснато леене;
8. (нова - ДВ, бр. 64 от 2001 г.) екипажи на кораби, специализирани за превоз на химически вещества, нефтопродукти и въглища;
9. (нова - ДВ, бр. 64 от 2001 г.) работещи в машинното отделение на плавателни съдове от морския флот (без тези в крайбрежния флот).
Раздел II
Втора категория труд
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) От втора категория при пенсиониране е трудът на:
1. инженерно-технически специалисти и ръководни служители, заети на работа под земята (без включените в раздел първи), както следва:
а) до ръководител на рудник включително;
б) (изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) до ръководител на подземен обект включително: геологопроучвателен, тунелен и минностроителен;
1а. (нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) работници и инженерно-технически специалисти, заети на работа под земята в подземните хидротехнически обекти, без включените в раздел I.
2. работници, заети на работа под земята, от състава на рудничното ръководство;
3. работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до началник на участък включително от рудници и кариери за открит добив на полезни изкопаеми;
4. (доп. - ДВ, бр. 114 о 1999 г.) работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на цех включително при производството, леенето и пластичната обработка на металите без включените в чл. 1, т. 7;
5. работници от вътрешнозаводския транспорт, обслужващ цеховете, посочени в т. 4;
6. работници, извършващи:
а) ремонт на металургични пещи;
б) горещ ремонт на промишлени пещи;
в) (нова - ДВ, бр. 79 от 2000 г., в сила от 01.01.2000 г.; изм., бр. 64 от 2001 г.) обслужване, профилактика и ремонти на работно оборудване, технологични процеси и работни места в цеховете и участъците, обхванати в т. 3, 4, 10, 15, 19 и 27, за времето, през което работят в тях ;
7. работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на смяна включително, заети в цехове, участъци и отделения за преработка на олово за акумулатори и оловни батерии;
8. заливачи на лагери с олово и оловни смеси със съдържание на олово над 40 на сто;
9. работници, непосредствено обслужващи цианови, хромови и оловни вани;
10. работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на цех включително, заети непосредствено във:
а) производството на: хлор и хлорни производни (включително избелващи препарати); хлорна вар; натриева основа; соди; сярна киселина; фосфорна киселина; азотна киселина; амоняк; серовъглерод; азотни и фосфорни торове; карбамид; катализатори за торовите, органичните производства и нефтопреработването; пигменти и багрила; синтетични багрила; анилин; нитробензол; диметилсулфат; карбамидформалдехидна смола; антипиретици; натриев триполифосфат; дикалциев сулфат; фосфорни соли; амониев нитрит; нейоногенни повърхностноактивни вещества; метилметакрилат; капролактам; циклохексанон; изкуствени влакна; пестициди; външни и пневматични гуми и ремъци;
б) дозиране на твърди суровини за производство на лакове, бои и каучукови смеси; подготвително-смесителни производства на базата на поливинилхлорид; химическа очистка и регенерация на антибиотици; сушене и мелене на фосфорит; изготвяне на лепила и импрегнационни разтвори на каучукова основа;
в) първична преработка на нефт; вторична преработка на горива; органичен синтез на базата на химически продукти и нефтопродукти; получаване на: парафини, масла, ароматни въглеводороди, каучук, латекс и синтетични влакна;
г) цехове за антикорозионна защита и диафрагмена електролиза;
11. работници, заети непосредствено в производството на пиротехнически средства, взривни вещества, барути и в производството, ремонта и унищожаването на боеприпаси;
12. (Доп. - ДВ, бр. 114 от 1999 г.) работници, специалисти и ръководни служители, работещи постоянно в среда на йонизиращи лъчения без включените в чл. 1, т. 5 и 6;
13. работници, заети в производството на: азбест; азбестосъдържащи материали; шлакова, стъклена, мергелна и базалтова вата;
14. работници, изпълняващи изолации с материалите, посочени в т. 13;
15. работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на смяна включително, заети в производството на цимент, хидратна вар и доломит, включително и в пълначните отделения;
16. работници, заети в отделения и инсталации в затворени помещения, в които се извършват трошене и мелене на силикозоопасни рудни и нерудни изкопаеми и инертни материали;
17. вадачи, редачи и пещари на рингови пещи в промишленото производство на керамични, порцеланово-фаянсови и огнеупорни изделия;
18. пещари, шлосери на смяна и пълначи при производството на карбид;
19. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2001 г.) работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до началник на цех включително във фабрики за обогатяване на въглища и руди и в брикетни фабрики;
20. локомотивни машинисти и помощник локомотивни машинисти:
а) от експлоатацията на Българските държавни железници;
б) заети в изграждането и ремонта на железния път;
21. машинисти и помощник-машинисти на подбивни и пресевни машини, свързани с изграждането и поддържането на железния път;
22. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) работници и инженерно-технически специалисти, заети в експлоатацията на софийското метро;
23. шофьори на автобуси и тролейбуси и ватмани от вътрешноградския транспорт, работещи по график в градовете с население над 300 хил. души, с над 40 места в превозното средство;
24. шофьори на автобуси и тролейбуси (извън тези по т. 23) от вътрешноградския транспорт, работещи по график, с над 60 места в превозното средство;
25. шофьори на товарни автомобили с товароподемност 12 и повече тона;
26. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2001 г.) екипажи на кораби от морския и речния флот, без включените в чл. 1, т. 8 и 9, и тези от крайбрежния флот;
27. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2001 г.) работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на цех в ТЕЦ, работещи на твърдо гориво;
28. работници, изпълняващи работи в затворени съдове и в двойните дъна на плавателни съдове в корабостроенето и кораборемонта;
29. хелингисти и корпусници в корабостроенето и кораборемонта;
30. ръководител на полети в международни летища: лицензиран радарен и лицензиран процедурен;
31. работници от аварийно-ремонтните групи, обслужващи електропреносни линии и мрежи;
32. работници, специалисти и ръководни служители, обслужващи радиорелейни, телевизионни и УКВ честотни модулации в станциите на връх Ботев и връх Ореляк;
33. работници по монтаж и поддръжка на антенно-мачтовата телекомуникационна техника с височина над 30 м;
34. работници по изграждане и поддръжка на инженерни съоръжения с височина над 50 м;
35. духачи с уста при производство на изделия от стъкло;
36. оператори на линии и топитьори в производството на плоско стъкло;
37. оператори на автомати и линии за производство на изделия от стъкло;
38. работници, постоянно заети в цехове и звена за обработка на сурови кожи;
39. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2001 г.) работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до началник на цех включително, заети непосредствено в тъкачните цехове на текстилното производство; работници в багрилна кухня, в звена за печатане, багрене и облагородяване на тъкани;
40. работници, постоянно извършващи работа в хладилни помещения на хладилници за дълбоко замразяване при температура по-ниска от минус 10°С;
41. каналджии за текущо обслужване на подземни селищни канализационни системи и съоръжения за отпадни води;
42. (отм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.);
43. циркови артисти: акробати, гимнастици, балансьори и еквилибристи;
44. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2001 г.) оркестранти на духови инструменти.
Раздел III
Трета категория труд
Чл. 3. От трета категория при пенсиониране е трудът на невключените в чл. 1 и 2 работници, специалисти и служители.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г.)
§ 1. (Предишен § единствен, изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г.) Наредбата влиза в сила от 1 януари 2000 г.
§ 2. (Нов - ДВ, бр. 114 от 1999 г.) Наредбата се приема на основание чл. 104, ал. 1 от Кодекса за задължително обществено осигуряване.
§ 3. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2000 г., в сила от 01.01.2000 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на труда и социалната политика и на управителя на Националния осигурителен институт.
§ 4. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2000 г., в сила от 01.01.2000 г.) Управителят на Националния осигурителен институт издава инструкция по прилагането на наредбата.

 RE: категоризация на труд polma Профил 11.05.2017 16:56

благодаря, това го намерих и аз, притесненията ми са, защото наредбата е от 2013 година и да не би да е отменена, видоизменена или да не важи?! Благодаря още веднъж!

 RE: категоризация на труд Tanqbgr Профил Изпрати email 12.05.2017 03:12

А видя ли удебеления шрифт за втора категория ?

НКПД 83322005 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона
НКПД 83322006 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

"Назначаваме работник - шофьор на товарен автомобил с товароподемност 12 и повече тона, осъществяващ международен превоз- коя длъжност трябва да му посочим- " шофьори на товарни автомобили с товароподемност 12 и повече тона" или "Шофьор, товарен автомобил (международни превози)", различен е кода по НКПД има разлика и в категорията труд "


МТСП:
Можете да използвате длъжностното наименование „Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона” с код 83322005, като в края допишете „международни превози”, съгласно чл. 8, ал. 2 от Правилника за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите.

 RE: категоризация на труд Минчо Кънев Профил 12.05.2017 15:23

Отговор на polma(11.05.2017 16:56):
polma каза:
благодаря, това го намерих и аз, притесненията ми са, защото наредбата е от 2013 година и да не би да е отменена, видоизменена или да не важи?! Благодаря още веднъж!

Има и по стари разпоредби, които все още не са отменени и си важат:

ЗАКОН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ ГРИГОРИАНСКИЯ КАЛЕНДАР
Обн. ДВ. бр.65 от 21 Март 1916 г. - Царски Указ № 8 от 20 март 1916 г.
С еднократно действие
Чл. 1. От първи април, хиляда деветстотин и шестнадесета година, времеброението в Царство България става по новия стил - Григорианския календар.
Денят тридесет и първи март, хиляда деветстотин и шестнадесета година остава последен ден, броен по стария календар, и на следващия след него ден веднага влиза в сила новият с дата четиринадесети април хиляда деветстотин и шестнадесета година, като начало на новото времеброение в Царството.
Чл. 2. Датата на всички правотворни събития, станали до деня четиринадесети април хиляда деветстотин и шестнадесета година нов стил, ако първите им последствия продължават и през време след тоя ден, ще се смята по правилата, по които се определят съответствующите дни по стария и новия календар:
а) така, ако длъжникът трябва да заплати своя дълг, възникнал по запис от 10 февруари 1915 г., на 1 юли 1916 г. стар стил - то е равносилно да заплати дълга си на 14 юли 1916 г. по новото времеброение;
б) ако Х. е роден на 10 февруари 1911 г. - то значи, че е роден на 23 февруари същата година;
в) ако срокът за възбуждане на един процес е 15 януари 1917 г., то значи, че срокът е на 28 януари 1917 г. и т. н.
Чл. 3. Държавата, окръжните и общинските управления, банките и търговските дружества, търговците и всички лица в Царството, физически или юридически безразлично, ще уреждат своето сметководство, своята кореспонденция и въобще целия свой стопанско-правен бит съгласно с тоя закон.
Чл. 4. Датите на всички правотворни събития, които ще стават от 14 (четиринадесети) април включително 1916 г. - били те сделки, договори, правонарушения, раждания, венчания, умирания, възбуждане на процес или каквито и да са и от каквито причини да са се появили - ще се уреждат по новия, Григорианския календар под страх на глобяване до 100 лв. за всеки отделен случай, платими солидарно от всички участвующи в нарушението.
Чл. 5. Държавните и народните празници, както и ония на Царския Дом се празнуват както следва:
а) Рожденият ден на Негово Царско Височество Престолонаследника - на 30 януари,
б) Тезоименният ден на Нейно Величество Царицата - на 21 февруари,
в) Рожденият ден на Негово Величество Царя - на 27 февруари,
г) Възшествието на Негово Величество Царя - на 14 август, и
д) Ден на победите - на 27 ноември.
Чл. 6. Министерският съвет ще издаде един правилник, утвърден с Царски Указ, с който ще обясни подробностите по прилагането на настоящия закон.
 

 RE: категоризация на труд hristovahristova Профил 14.06.2017 10:57

Периодично се обучавам в този форум, за което съм благодарна на всички.Но днес и се засмях на "неотменената стара разпоредба" Благодаря
Отговор на Минчо Кънев(12.05.2017 15:23):
Минчо Кънев каза:

Има и по стари разпоредби, които все още не са отменени и си важат:

ЗАКОН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ ГРИГОРИАНСКИЯ КАЛЕНДАР
Обн. ДВ. бр.65 от 21 Март 1916 г. - Царски Указ № 8 от 20 март 1916 г.
С еднократно действие
Чл. 1. От първи април, хиляда деветстотин и шестнадесета година, времеброението в Царство България става по новия стил - Григорианския календар.
Денят тридесет и първи март, хиляда деветстотин и шестнадесета година остава последен ден, броен по стария календар, и на следващия след него д...
реклама

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи