Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи Започни нова тема

Тема. Подаръци

 Подаръци dadadadada Профил 22.11.2017 09:56

Здравейте!

Фирмата ни ще закупи 10тина подаръка, с единична стойност - над 100 лв., които ще раздаде преди празниците на най-големите си клиенти. Как ще бъде третиран този разходи съгл. ЗДДС и ЗКПО?

 RE: Подаръци Liglyo Профил 22.11.2017 10:03

Как ще бъде третиран този разходи съгл. ЗДДС и ЗКПО?

ЗДДС - отваряте закона и отивате на ограниченията за ползване на ДК. Ако не се намерите там, значи ще имате право на ДК.
ЗКПО - отваряте закона и четете за данъчно непризнати разходи. Ако не се намерите там, значи разходът е данъчно признат.

След това идвате отново тук и споделяте - колеги, съгласно ЗДДС/член, алинея/ разбрах едикакво си. Правилно съм разбрал или пропускам нещо.
Аналогично и за ЗКПО.
Не се сърдете, но пишете в начинаещи и ще е мечешка услуга, ако някой Ви каже отговора наготово. Хубаво е да се научите да четете преди това.
Успех, стискам Ви палци!!!

 RE: Подаръци dadadadada Профил 22.11.2017 10:28

Защо си мислете, че не съм се ровила къде ли не, преди това, включително и из въпросните закони. Разбира се, не сте длъжен да ми отговаряте. Ако не можете или не искате да помогнете, подменете темата, не я превръщайте в безполезно четиво.

ЗДДС
чл.70 (1) т.2 или 3 - без право на ДК , но доколко са представителни разходи, не съм сигурна.

ЗКПО

§ 1, т. 33 от ДР на ЗКПО, „разходи за реклама" са разходите за популяризиране на стоки и услуги, включително подаръци, КОИТО носят търговското наименование или търговската марка на данъчно задълженото лице, в рамките на обичайното за извършваната от лицето дейност.

Не попадат в този обхат. При нас, този разход ще бъде не толкова за популяризинане на стоки и услуги, а за насърчаване на продажбите за в бъдеще, Фирмено лого ще има само на калъфчетата на въпросните подаръци.

Тук вече въобще не знам, как би се третирал този радход : представителен (имам огромни колебания) или си е напълно признат, все пак това е разход за насърчаване на продажбите в бъдеще или е данъчно непризнат и ще трябва да увелича ФР?

 RE: Подаръци Liglyo Профил 22.11.2017 11:02

ЗДДС - 70(1), т.2 е чудесна.
ЗКПО - продавате дрехи/примерно/. Купувате термуси, които ги подарявате. Реклама не правите, както казахте, а гъделичкате големите клиенти. Искате да не забравят за Вашето съществуване.
За мен това не е данъчно признат разход.

 RE: Подаръци Маграт Профил 22.11.2017 11:02

Това е дефиницията за представителни разходи.

Стоки и услуги, предназначени за представителни или развлекателни цели
Чл. 62. (1) Представителни или развлекателни цели по смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 3 от закона са: посрещане, престой и изпращане на гости и делегации; нощувки; консумация на храна и напитки; организиране на делови срещи; тържества, развлекателни мероприятия; екскурзии.
(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на организиране на симпозиуми, конгреси, конференции и други подобни мероприятия, които са пряко свързани с представяне или тестване на предлаганите от лицето стоки или услуги в рамките на независимата му икономическа дейност.

Ако смятате да го признаете за разход за дейността, не забравяйте и документалната обоснованост по чл. 6 от ЗС.

 RE: Подаръци dadadadada Профил 23.11.2017 09:47

Съдебна практика при третиране на разходите за реклама по реда на ЗКПО

Автор: Мега Баланс ЕООД


В настоящата тема ще обърнем внимание на въпроса, свързан с правилното и законосъобразно третиране на разходите за реклама.

Да вземем за пример дадено дружество, което предоставя безплатно на своите клиенти мостри. Следва ли счетоводният разход за направата на мострите да бъде признат за данъчен по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. Опирайки се на Решение на Върховния административен съд, направено по сходен въпрос, ще изразим мнението, че разходът може да бъде признат като такъв. Според същото това решение, изработването на мостри е всъщност част от целия процес на производство, той е неделима част от целия производствен процес. Мострите не представляват готов продукт и затова и нямат търговска стойност. Представляват част от процеса по изработката на цялостното изделие и основното им предназначение се явява в това да успеят да изчистят и премахнат евентуалните проблеми и дефекти при договарянето. Мострите целят да докажат, че производителят е способен да изпълни възложена поръчка за изработка на крайното изделие и те дори са нужно условие от договарянето.

Според Закона за корпоративното подоходно облагане в терминът „разходи за реклама” са включени разходите за популяризиране на стоки и услуги, включително подаръци, които носят търговското наименование или търговската марка на данъчно задълженото лице, в рамките на обичайното за извършваната от лицето дейност. Условието разходите за реклама да бъдат признати за данъчни цели е да бъде спазено изискването за документална обоснованост и както вече посочихме, да бъдат свързани с дейността на данъчно задълженото лице. Тук следва законово да се насочим към чл. 10, ал. 1 от ЗКПО, според който счетоводен разход може да бъде признат за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция. А по смисъла на Закона за счетоводството предприятията осъществяват своето счетоводство, само основавайки се на документи относно стопанските операции и като спазват всички изисквания за съставянето на документите си.


Затова и при примера с предоставянето на безплатни мостри на клиенти, изискването за признаването им като разход е те да бъдат документирани с първичен счетоводен документ.

Нека вземем друг пример. Ако дружество постави свой рекламен стикер върху например възпоминателни монети или даден козметичен продукт, които след това ще предоставя безплатно на клиентите си, има ли право съответното дружество да третира извършените в тази връзка разходи като разходи за реклама. В това отношение отново съществуват разяснения, оформени в решения на Върховния административен съд. Според тези разяснения продукти могат да бъдат рекламни за дадена фирма и да се третират като такива, само ако са произведени от нея. Това означава, че ако производителят е чужда фирма и продуктите са закупени от нея, то тогава не могат да бъдат ползвани с рекламна цел. За реклама може да бъде използван единствено стикера, който е залепен върху продукта. В случая дружеството не може да отчете разходите, направени за закупуването на козметичните продукти като разходи за реклама, въпреки че върху тях ще бъде залепен рекламен стикер на фирмата. Относно възпоминателните монети, то те също не могат да бъдат използвани като реклама. Те могат да бъдат възприемани само като рекламен сувенир и то при условие, че върху тях са гравирани данни и изображения на фирмата. В конкретния пример това не е налице. От изложеното следва изводът, че нито козметичните продукти, нито монетите могат да се третират като рекламен подарък. Това и в двата случая се дължи на обстоятелството, че предметите не са собствено производство на дружеството и че върху монетите липсва гравирано името на фирмата. Като разход за реклама може да бъде отчетен само разходът за залепения стикер върху продуктите.

Възможен случай е и дадена фирма, която има свое собствено лого, да закупи различни материали с цел реклама и след това да ги раздаде на свои настоящи и бъдещи клиенти. Въпросът тук възниква по отношение но това по какъв начин да докаже фирмата, че върху въпросните материали е било поставено нейното фирмено лого. Тук би трябвало фирмата да предостави документи, които да доказват разходите, направени от нея във връзка със сключени договори за поставяне на логото върху закупените материали. При липса на договори, имаме основание да не приемем, че върху предметите е поставено фирменото лого. Освен документите като условие, може да се приеме и евентуалната насрещна проверка към клиентите, на които въпросните рекламни материали са били раздадени с цел доказване на спорния въпрос.От изложеното обаче следва въпросът дали може да се счита, че от предоставени договори и издадени за това фактури са извършени и действително осъществени рекламни услуги. От решение на Върховния административен съд става ясно, че това е възможно в някои случаи. Ако в договора не са ясно посочени и изброени броя и вида на рекламните материали или пък липсват доказателства, че определените рекламни материали са изработени именно на основата на сключените договори, както и липса на доказателства, че рекламните материали са представени като такива.

Как би стоял въпросът, ако дадена фирма предоставя безплатни услуги или предмети, в случай че нейните клиенти извършат продажба над определена стойност. Да вземем за пример бензиностанция, в която ако клиентите заредят гориво над определена стойност, то получават например безплатно кафе или пък услуга – измиване на автомобила. По смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане и опирайки се на решения на Върховния административен съд по сходни въпроси, излагаме твърдението, че разходите, свързани с безплатните услуги и продукти се считат като разходи, свързани с дейността на фирмата. Не следва да се извършва компенсиране на приходите от зареждането на гориво за сметка на разхода за измиването на автомобила например. Единствено условие е разходът за извършената услуга да бъде отделно отчетен от прихода във финансовия отчет на фирмата. Тъй като върху предоставяните продукти липсва фирмено лого, в този смисъл, не става въпрос за разходи за реклама, а за разходи, които целя да насърчат продажбите.

 RE: Подаръци dadadadada Профил 23.11.2017 09:50

Последният абзац е много интерес и аналогичен.

При нас в крайна сметка, за да ползваме ДК и да се признае разхода, най-вероятно ще бъдат отчетени, като разходи за дейноста на фирмата (предполагам)

Но самият казус ми е много интерес. Питах и в една фб група и се учудвам колко различни мнения прочетох : от представителни разходи, до данъчно признати такива.

 RE: Подаръци Liglyo Профил 23.11.2017 10:00

Отговор на dadadadada(23.11.2017 09:50):
dadadadada каза:
Последният абзац е много интерес и аналогичен.

При нас в крайна сметка, за да ползваме ДК и да се признае разхода, най-вероятно ще бъдат отчетени, като разходи за дейноста на фирмата (предполагам)

Но самият казус ми е много интерес. Питах и в една фб група и се учудвам колко различни мнения прочетох : от представителни разходи, до данъчно признати такива.


При Вас не видях подаръците да са обвързани с продажби.
При продажба на определено количество да давате подарък.
Казахте, че сте си избрали най-големите клиенти и ще им дадете подаръче.

 RE: Подаръци XXXXX Профил 23.11.2017 10:02

Абе, ще го обвържат с продажбите :) Ще наградят всички клиенти, закупили стоки за над 2355,63 лв., примерно.

Отговор на Liglyo(23.11.2017 10:00):
Liglyo каза:


При Вас не видях подаръците да са обвързани с продажби.
При продажба на определено количество да давате подарък.
Казахте, че сте си избрали най-големите клиенти и ще им дадете подаръче.
 

 RE: Подаръци dadadadada Профил 23.11.2017 10:10

XXXXX, направо сте ми прочели мислите :)
реклама

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи