Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Разни Започни нова тема

Гореща тема! Изключване на съдружник

 Изключване на съдружник Таня (гост) 15.10.2006 21:20

Моля някой ако може да ми помогне. Казусът е следния: двама съдружници в ООД Х и У, Х притежава 55% дялов капитал, У - 45%. Х обаче пречи на дружеството и съгл. ТЗ може да бъде изключен от съдружника си, който е с по-малко дялове. Въпросът ми е преди да предприемем действия спрямо недобросъвестния съдружник имал ли е някой подобен случай и ако има някъкво решение на ВАС с подобен случай да го пуснете тук! БЛАГОДАРЯ!

 Re: Изключване на съдружник Ани В Профил 15.10.2006 21:56


Отново за "разтрогването на брак" между съдружници в ООД

Отговаря Иван ВЪЛКОВ - регистриран одитор

Въпрос: Преди няколко години с мой приятел регистрирахме дружество с ограничена отговорност (ООД) с равнопоставено участие (по 50 на сто) в регистрирания капитал. След известно време съдружникът ми престана изобщо да се интересува и да участва в дейността на дружеството, като интересът му към това ООД се ограничи единствено върху разпределението на реализираната печалба. Становището му по този въпрос се изрази в лаконичното "Аз участвам пълноправно в капитала и имам право на дял от печалбата, защото съм вложил лични средства в това предприятие и нямам намерение и желание да го напускам!".

Моля да ми обясните по какъв начин бих могъл да го отстраня от участието му в това дружество, в което само аз изпълнявам всички задължения по доставянето на стоки, намирането на клиенти, изпълнението на доставките за тях и инкасирането на договорените цени?

Отговор: Вашият случай не е изолирано явление, дори напротив, става все по-типичен за практиката на немалко подобни дружества при наличието на намерения за запазване съществуването и дейността на самото дружество. Причините в отделните дружества могат да бъдат различни, но имуществените последици, както и счетоводното и данъчното им третиране, са почти еднакви.

Съгласно съответните нормативни текстове на Търговския закон (ТЗ), посочени по-нататък в настоящия отговор, случаите на поединично прекратявне на членството в ООД могат да бъдат класифицирани в три основни групи, а именно:

1. По естествени причини. В тази група се включват случаите на прекратяване участието на съдружника в ООД при неговата смърт или при поставянето му под пълно запрещение (чл. 125, ал. 1, т.1 от ТЗ).

2. Напускане ООД по собствена воля при условията на чл. 125, ал. 2 от ТЗ. Всеки съдружник в ООД може да прекрати участието си в дружеството с писмено предупреждение, направено най-малко три месеца преди датата на поисканото прекратяване. В случая ТЗ не визира в компетентността на Общото събрание (ОС) на съдружниците, регламентирана в чл. 137, ал. 1 от ТЗ, необходимост от изрично съгласие, отказ или вземане на решение с определено мнозинство за освобождаването на съдружник по негово желание. Независимо от това, все пак е необходимо това обстоятелство да се протоколира от ОС, за да се поиска вписването на промяната в Търговския регистър по реда на глава втора от ТЗ. По принцип, окръжните съдилища не вземат решения за промени в статута (респективно в състава) на търговските дружества без наличието на нотариално заверен протокол на ОС на дружеството, а при освобождаване на съдружник по собствено желание - и без приложено към заявлението копие на писменото предизвестие от страна на напускащия съдружник.;

3. Освобождаване (изключване) или прекратяване на членство не по волята на съдружника. Тази група се характеризира отчетливо с обичайното настъпване на твърде неприятни междуличностни отношения между съдружниците, тъй като целта (както е и във Вашия случай) е изключването на всяка цена на един или повече съдружници. Формално, изключването може лесно да бъде мотивирано, но не бива да се забравя, че трябва да има и документално доказване за наличието на най-малко едно от следните пет обстоятелства:

а. недоизплащане или невнасяне на записаното дялово участие в определения срок (Основание: чл. 121, ал. 1 и чл. 126, ал. 1 от ТЗ);

б. неизпълняване на задълженията за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството (чл. 126, ал. 3, т. 1 от ТЗ);

в. неизпълняване решенията на Общото събрание на дружеството (чл. 126, ал. 3, т. 2 от ТЗ);

г. извършване на действия против интересите на дружеството (чл. 126, ал. 3, т. 3);

д. невнасяне на гласувана от ОС допълнителна парична вноска (чл. 126, ал. 4 от ТЗ).

Търговският закон не предвижда, следователно и не допуска, включването в учредителния (дружествения) договор и на други основания за изключването на съдружник от ООД.

За разлика от първото и петото обстоятелство (букви "а" и "д" по-горе), които са с имуществен характер и сравнително лесно могат да бъдат проверени и доказани, останалите три обстоятелства (букви "б", "в" и "г") са предимно с организационен характер, поради което може да им се придаде твърде широка и спорна формулировка, тъй като нямат количествени измерители. Фактически те обхващат всяко едно (голямо или малко, пълно или частично) неизпълнение на задължения към дружеството. В същото време, с оглед по-надеждната законова обоснованост на изключването, процедурата по съдебното им доказване и признаване е твърде тежка и продължителна. Законът изисква писмено и предварително да бъде предупреден съдружникът (набелязан за изключване), преди да се вземе решението за изключването му (чл. 126, ал. 3 от ТЗ). Решението за предупреждаването му също така трябва да бъде взето от ОС на ООД. В предупреждението обикновено се определя и срок за отстраняване на конкретно посочените нарушения.

Решението за изключване по реда на чл. 137, ал. 1, т. 2 от ТЗ се взема с мнозинство повече от 75 на сто от капитала (гласовете) в ОС, като изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определянето на мнозинството (Основание: чл. 137, ал. 3 от ТЗ).

В дадения случай (ООД от двама съдружника с равностойни дялове по 50 на сто в капитала) е налице една от най-сложните ситуации за изключване, която трудно се решава дори и при един продължителен по време съдебен процес, тъй като всеки един от съдружниците може да изключи другия, който при изключването няма право на глас, т.е. не може да гласува и да се защити. Инициаторът на изключването в случая самостоятелно протоколира доказателствата си за участието в дейността на ООД, покани и предизвестия, гласуването и резултата от гласуването), при което целенасочено може сам да създаде условия за едно неправилно и оспоримо съдебно решение за изключването.

Не е за препоръчване и създаването от страна на инициатора на друго паралелно дружество (например ЕООД), към което и през което да пренасочи извършваната от него предишна дейност в съществуващото до този момент ООД, тъй като с това той би създал предпоставки за собственото си изключване на база извършването на действия против интересите на дружеството (ООД) по реда на чл. 126, ал. 3, т. 3 от ТЗ.

Не е за препоръчване и предприемането на действия за прекратяване дейността на дружеството (ООД) чрез ликвидация, което също е един продължителен (минимум шест до дванадесет месеца) и трудоемък процес.

Във всички случаи за постигането на набелязаната цел, поставена във Вашия въпрос, е необходимо участието на опитен в търговското право юрист.

Има и разни решения на ВАС, но за тях по-добре остави някакъв e-mail

 Re: Изключване на съдружник Таня (гост) 16.10.2006 19:33

Благодаря Ани В! tantura@abv.bg

 RE: Изключване на съдружник гост (гост) 12.06.2010 17:42

включвам се в стара тема , но при изключване на съдружник трябва ли да му се върне внесеният капитал ако дружеството е на загуба

 RE: Изключване на съдружник Баба Куна Профил Изпрати email 12.06.2010 18:10

това го решава ОС според мен...

 RE: Изключване на съдружник гост (гост) 12.06.2010 18:24

Ако нищо не му се изплати в дружеството - майка как трябва да се осчетоводи увеличението на дяловата вноска.
Така при изключването на съдружника другият собственик, който е ЮЛ придобива делът на напускащия съдружник и става едноличен собственик. Това извънреден приход ли се явява?

 RE: Изключване на съдружник M.Mihailov Профил 12.06.2010 18:45

Кой е другия собственик, нали в дружество има само съдружници?

 RE: Изключване на съдружник Баба Куна Профил Изпрати email 12.06.2010 18:47

така е, става едноличен собственик и трябва да се "преобразува" в ЕООД.... макар, че доста юристи спорят за тази дума-преобразуване.. а защо извъреден приход?

 RE: Изключване на съдружник гост (гост) 12.06.2010 18:52

май неможах да обясня ситуацията: 2 ООД-та правят съдружие - фирма ООД, след като напусне единият съдружник, то за другият това става дъщерно предприятие, защото ще го притежава 100%. И в това предприятие майка как трябва да се осчетоводи придобиването на целия дял на дъщерното дружество

 RE: Изключване на съдружник Баба Куна Профил Изпрати email 12.06.2010 18:57

СС 31

 RE: Изключване на съдружник M.Mihailov Профил 12.06.2010 19:16

Госте,
нещо в дружествения договор да е писано за дяловете?

 RE: Изключване на съдружник гост (гост) 12.06.2010 19:43

в протокола от ОС е записано че дяловете на изключения съдружник се поемат от останалия съдружник

 RE: Изключване на съдружник M.Mihailov Профил 12.06.2010 19:59

O.K.,
нямаш ядове,извъредни разходи и ...-така всичко е точно.
 

 RE: Изключване на съдружник varbanova Профил 13.06.2010 14:05

Първо, много е "хлъзгав" леда при изключването на съдружник. Практиката на Окръжните съдилища е уеднаквена и макар и ТЗ да не е много изчерпателен, то практиката е...
Моят съвет е преди да тръгнете да изключвате съдружника, да направите едно ОС на което да бъде взето решение за неговото предупреждаване, че с оглед на това, че пречи на дейността на дружеството, ако не преустанови тези си действия и/или бездействия следва изключване.
Компетентен съд не е ВАС, а съответния Окръжен съд. Лошото е, че и малко колеги адвокати знаят какво правят при изключване на съдружник и после такива като мен :) им събарят решенията по съдебен ред... Внимавайте и с поканата за свикване на ОС, има практика на съда, че ако тя е неопределена и от нея не може детайлно да се извлече какво ще се решава на ОС, то така провеждано ОС подлежи на отмяна...
реклама

ODIT.info > Дискусия > Разни