Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Как се пише жалба?

 Как се пише жалба? Елена1 (гост) 24.10.2006 19:18

Благодаря Ви предварително за информацията!
Бихте ли ми писали как се пише жалба до директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението "гр.Пловдив.

 Re: Как се пише жалба? (гост) 25.10.2006 10:55

Ами,както се пише до директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението "гр.София.........

 Re: Как се пише жалба? Профил 25.10.2006 10:59

дял трети, глава седемнадесета и осемнадесета ДОПК

 Re: Как се пише жалба? Катенцето Профил Изпрати email 25.10.2006 11:17

Да не ровиш...

Дял трети
Обжалване
Глава седемнадесета
Общи разпоредби
Приложимост
Чл. 144. (1) По реда за обжалване на ревизионни актове се обжалват и другите актове,
издавани от органите по приходите доколкото в този кодекс не е предвидено друго.
(2) Разпоредбите на тази глава се прилагат в производствата по обжалване, уредени и в
другите дялове на този кодекс, ако не е предвидено друго.
Съдържание и приложения на жалбата при административно обжалване
Чл. 145. (1) Жалбата трябва да съдържа:
1. наименованието (фирмата или имената) на жалбоподателя, съответно и на
пълномощника, ако се подава от пълномощник и адреса за кореспонденция;
2. посочване на акта или действието против които се подава;
3. основанията за отмяна и всички доказателства, които жалбоподателят иска да
бъдат събрани;
4. в какво се състои искането;
5. подпис на подателя.
(2) Към жалбата се прилагат:
1. пълномощно, когато се подава от пълномощник;
2. писмените доказателства.
Изпращане на преписката при административно обжалване
Чл. 146. В 7-дневен срок от получаване на жалбата, органът чрез когото е подадена, е
длъжен да комплектова преписката и да я изпрати на компетентния за решаването й
орган.
Действия при просрочена или нередовна жалба
Чл. 147. (1) Когато жалбата е просрочена, тя се оставя без разглеждане с решение
компетентния да я разгледа орган.
(2) Ако подадената жалба не е подписана, не е посочен акта или действието, против
което се подава или не е приложено пълномощно, когато жалбата се подава от
пълномощник, решаващият орган уведомява жалбоподателя за отстраняване на
нередовностите в седемдневен срок от получаване на съобщението. Когато
недостатъците на жалбата не са отстранени в срок, производството се прекратява с
решение на компетентния да я разгледа орган.
(3) Решението по предходните алинеи може да се обжалва в седемдневен срок от
връчването му пред окръжния съд по местонахождение на решаващия орган. Съдът се
произнася с определение в 30-дневен срок от постъпване на жалбата, което не подлежи
на обжалване.
Съобщаване на решението
50
Чл. 148. Екземпляр от решението на административния орган при обжалване по
административен ред се връчва на жалбоподателя в 7-дневен срок от издаването му.
Съдържание и приложения на жалбата до съда
Чл. 149. (1) Жалбата трябва да отговоря на изискванията по чл. 145, ал. 1. В случаите,
когато жалбоподателят иска назначаване на експертиза, задачата трябва да се посочи в
жалбата.
(2) Към жалбата се прилагат:
1. пълномощно, когато се подава от пълномощник;
2. препис от жалбата за органа по приходите;
3. писмените доказателства;
4. документи за платени държавни такси, когато се дължат такива.
Изпращане на жалбата при съдебно обжалване
Чл. 150. (1) В 7-дневен срок от получаване на жалбата, органът чрез когото е подадена,
е длъжен да комплектова преписката и да я изпрати на компетентния за разглеждането
й съд.
(2) Ако в срока по предходната алинея преписката не бъде изпратена на съда,
жалбоподателят може да изпрати препис от жалбата направо до съда. Съдът изисква
преписката служебно.
Особени правила на съдебното производство
Чл. 151. (1) Когато жалбата е просрочена, съдът я оставя без разглеждане.
(2) Ако не са изпълнени изискванията по чл. 149, ал. 1 и 2 съдът уведомява
жалбоподателя за отстраняване на нередовностите в 7-дневен срок от получаване на
съобщението. Когато недостатъците не са отстранени в срок, производството по нея се
прекратява.
(3) Актът на съда по ал. 1 и 2 може да се обжалва с частна жалба пред Върховния
административен съд. Съдът се произнася по жалбата с определение, което не подлежи
на обжалване.
Глава осемнадесета
Административно обжалване на ревизионен акт
Обжалване по административен ред
Чл. 152. (1) Ревизионен акт може да се обжалва изцяло или в отделни негови части в
14-дневен срок, а в случаите по чл. 122 в 30-дневен срок от връчването му, пред
горестоящ орган по приходите (решаващ орган), определен от изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите със заповед, която се обнародва в "Държавен
вестник". В заповедта се посочват местонахождението и териториалната компетентност
на решаващия орган.
(2) Жалбата се подава чрез органа, издал ревизионния акт.
(3) В жалбата могат да се посочат изрично фактите и обстоятелствата, за които се
предлага постигане на споразумение по реда на тази глава.
(4) В срока по чл. 146 органът по приходите, издал обжалвания акт, може да посочи
писмено пред решаващия орган и жалбоподателя фактите и обстоятелствата, за които
предлага постигане на споразумение по реда на тази глава, независимо дали с жалбата е
направено предложение по ал. 3.
51
Спиране на изпълнението
Чл. 153. (1) Обжалването на ревизионния акт по административен ред не спира
неговото изпълнение.
(2) Изпълнението на ревизионния акт може да се спре по искане на жалбоподателя.
Искане за спиране на изпълнението може се прави само за частта на ревизионния акт,
която е обжалвана.
(3) Искането се подава до органа, компетентен да разгледа жалбата, като към него се
прилагат доказателствата за направеното обезпечение в размер на главницата и лихвите
към датата на подаване на искането, а в случаите, когато не е наложено обезпечение,
искането трябва да съдържа предложение за обезпечение в същия размер.
(4) Решаващият орган спира изпълнението на ревизионния акт, ако представеното
обезпечение е в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни
книги, и е в размера по ал. 3.
(5) В останалите случаи решаващият орган извършва преценка съобразно
представеното, съответно предложеното обезпечение и може да спре изпълнението,
като задължи компетентния публичен изпълнител в определен срок да наложи
обезпечителни мерки върху предложеното като обезпечение имущество. Спирането на
изпълнението има действие от датата на налагане обезпечителните мерки от публичния
изпълнител.
(6) Решаващият орган се произнася по искането за спиране на изпълнението в 14-
дневен срок от подаването му.
(7) Отказът да се спре изпълнението може да се обжалва пред окръжния съд,
компетентен да разгледа жалбата по същество, в 7-дневен срок от получаване на
решението по предходната алинея, съответно в 14-дневен срок от изтичане на срока за
произнасяне на решаващия орган по искането. Съдът се произнася по жалбата срещу
отказа за спиране на изпълнението с определение, което не подлежи на обжалване.
(8) За срока на спирането се дължи законната лихва върху главницата.
Споразумение относно фактите
Чл. 154. (1) В срока за издаване на решение по жалбата срещу ревизионния акт може да
се постигне писмено споразумение между органа по приходите, издал обжалвания акт и
ревизирания субект относно фактите и обстоятелствата, които ще се считат за
безспорни.
(2) Споразумението се одобрява писмено от решаващия орган по жалбата, който не
може да се произнесе с решение по нея преди изтичане на 14-дневен срок от началото
на срока за произнасяне по жалбата, ако е направено предложение за постигане на
споразумение.
(3) За фактите и обстоятелствата, за които е постигнато споразумение, не се допускат
нови доказателствата за опровергаването или потвърждаването им в производството по
административното и съдебното обжалване.
Правомощия на решаващия орган
Чл. 155. (1) Решаващият орган разглежда жалбата по същество и се произнася с
мотивирано решение в 45–дневен срок от постъпването на жалбата по чл. 152, ал. 2,
съответно от изправяне на нередовностите по чл. 145 или одобряване на
споразумението по чл.154. Когато жалбата е подадена чрез лицензиран пощенски
оператор, по писмено искане на жалбоподателя се издава удостоверение за датата на
постъпването й по чл. 152, ал. 2.
52
(2) С решението ревизионния акт може да се потвърди, измени или отмени изцяло или
частично в обжалваната част.
(3) Решаващият орган може да събира нови доказателства. Ако новите доказателства
не са представени от жалбоподателя, копия от същите му се връчват заедно с
решението.
(4) Ревизионният акт се отменя изцяло или отчасти и преписката се връща на органа,
издал заповедта за възлагане на ревизията със задължителни указания за издаване на
нов ревизионен акт:
1. при непълнота на доказателствата, когато решаващият орган не може да ги
събере в хода на производството по обжалването; или
2. когато при извършване на ревизията са допуснати съществени нарушения на
процесуалните правила.
(5) В случаите по предходната алинея се прилага чл. 119, ал. 4. Не се допуска повторно
връщане на преписката за възобновяване на производството при непълнота на
доказателствата.
(6) В случаите по ал. 4 производството за издаване на новия акт започва от онова
незаконосъобразно действие, което е послужило като основание за отмяна на акта.
(7) Когато до изтичане на срока за произнасяне по жалбата, пред същия решаващ орган
са подадени жалби и срещу ревизионни актове за отговорността на други лица за
задължения, установени с обжалвания ревизионен акт, решаващият орган може да
обедини преписките за общо разглеждане и решаване.
(8) С решението ревизионният акт не може да се изменя във вреда на жалбоподателя.
(9) Чл. 133, ал. 3 се прилага съответно и в производството по административното
обжалване.

 Re: Как се пише жалба? Робин Худ (гост) 25.10.2006 11:25

До
Директора на дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП чрез ТД на НАП - гр. ........................


Ж А Л Б А

От.............................................,
Упълномощено лице от управителя на .................................../име на фирмата/,
с дан. Адрес: област ..............., община ..............., гр. .......................,
адрес: ................................................................, ЕИК по БУЛСТАТ ...........................


Срещу : ДРА №...-....-......./........................ г.
Уважаеми господин Директор,
На основание чл.152 от ДОПК и в законоустановения срок възразявам срещу констатациите и заключенията в ДРА № ...-.......-........./................. г., издаден от ............................................ – главен инспектор по приходите към НАП е неправилен и
незаконосъобразен. Същият е издаден в нарушение на .....................
и не е съобразен със следните факти, известни на органа при издаване на акта,
а именно:
....................................................................

Искане: Предвид изложеното, Ви моля след като се уверите в
основателността на жалбата, да постановите решение, с което да .............
.........................................................................

Доказателства: Моля да приемете приложените към настоящата жалба
писмени документи:
1.......................................................................
2.......................................................................
и т. н.

Моля да изискате от .............................. намиращите се в
него писмени документи, а именно:
1.......................................................................
2.......................................................................
и т. н.

Прилагам: жалбата и приложените към нея доказателства за ответника.

гр. .................. С уважение:
..................... г. (.............)

ВНИМАНИЕ!

Вие можете да подавате жалбите си и в различен от образеца вид. В този
случай жалбата Ви задължително следва да съдържа:
1. наименованието, съответно фирмата или името, данъчен адрес, единния
граждански номер, БУЛСТАТ (данъчен номер):
2. посочване на ДРА, против който се подава;
3. изчерпателно излагане на всички възражения и техните основания;
4. в какво се състои искането за изменение или отменяне;
5. подпис на подателя.
Жалбата трябва да бъде написана на български език, а към нея се
прилагат:
1. пълномощно, когато се подава от пълномощник;
2. препис от жалбата за данъчната администрация;
3. писмените доказателства, като се посочват и всички други
доказателства, на които се основават възраженията на жалбоподателя, освен ако
вече са представени на данъчния орган; в случаите, когато жалбоподателят
иска изслушването на експертно заключение, задачата на експертизата трябва да
се посочи в жалбата;
4. документи за платени държавни такси, когато се дължат такива. В
случаите, когато се направи искане за спиране на изпълнението, се прилагат
доказателства за обезпечението му в размера по чл. 118, ал. 2 по
отношение на обжалваната част.

 Re: Как се пише жалба? Робин Худ (гост) 25.10.2006 11:34

Обжалване на ревизионен акт
Разработката е регламентирана от:

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК)
Цел на разработката
Разработката има за цел да разгледа основните разпоредби, свързани с обжалването в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и да ги сравни с тези в отменения Данъчен процесуален кодекс.
В отговор на очакванията на обществото за подобряване на обслужването на гражданите и фирмите и въз основа на препоръките на международните институции за реформиране на приходната администрация от 01.01.2006 г. заработи Националната агенция за приходите. Една от функциите на агенцията е да разглежда жалби срещу издадени от нейни органи актове или срещу откази за издаване на актове, както и срещу действия или откази от действия на нейни органи или служители.
Текстовете относно обжалването се съдържат в дял трети на ДОПК "Обжалване", който включва глава седемнадесета - общи разпоредби; глава осемнадесета - обжалване на ревизионния акт по административен ред глава деветнадесета - съдебно обжалване на ревизионния акт.
Общи разпоредби
По реда за обжалване на ревизионен акт се обжалват и другите актове, издавани от органите по приходите, доколкото в ДОПК не е предвидено друго.
Много важна по отношение на основната цел с която бе създадена Националната агенция за приходите - подобряване на обслужването на данъкоплатците, е новата разпоредба (чл. 144, ал. 3) на ДОПК, съгласно която когато органът по приходите или публичният изпълнител не изпълнява задълженията си в установените срокове, задълженото лице има право да подаде жалба за бавност до горестоящия административен орган. Горестоящият орган се произнася в тридневен срок и дава задължителни указания на органа по приходите.
По отношение на съдържанието и приложенията на жалбата при административно обжалване единствената съществена разлика с отменения ДПК е, че няма изискване за посочване на идентификационен номер (в ДПК имаше изискване за съдържанието на жалбата да бъде посочен единния граждански номер, БУЛСТАТ (данъчен номер) и че следва да се посочи адреса за кореспонденция (в ДПК - данъчния адрес). Това е уредено в чл. 145, ал. 1, т. 1 от ДОПК:
Чл. 145 (1) Жалбата трябва да съдържа:
1. наименованието (фирмата или името) на жалбоподателя, съответно и на пълномощника, ако се подава от пълномощник, и адреса за кореспонденция.
Понятието "адрес за кореспонденция" е въведено с ДОПК (чл. 28) - виж "Връчване на съобщения съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс".
В 7-дневен срок от получаването на жалбата органът, чрез когото е подадена, е длъжен да комплектува преписката и да я изпрати на компетентния за решаването й орган.
Когато жалбата е просрочена, тя се оставя без разглеждане от компетентния да я разгледа орган с решение.
Ако подадената жалба не е подписана, не е посочен актът или действието, против които се подава, или не е приложено пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник, решаващият орган уведомява жалбоподателя за отстраняване на нередовностите в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Когато недостатъците на жалбата не са отстранени в срок, производството се прекратява с решение на компетентния да я разгледа орган.
Тези решения може да се обжалват в 7-дневен срок от връчването им пред окръжния съд по местонахождението на решаващия орган. Съдът се произнася с определение в 30-дневен срок. Определянето на срок е ново изискване на ДОПК.
Аналогични са действията и сроковете за изпращане на жалбата и на проверката за допустимост на жалбата при съдебно обжалване.
Обжалване не ревизионния акт по административен ред
В ДОПК не е променен срока в който може да се обжалва ревизионния акт - той е 14-дневен от връчването на акта.
Въведен е нов термин - "решаващ орган". Решаващ орган е съответният директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при централното управление на Националната агенция за приходите. Организационната структура на Централното управление на НАП е изградена на дирекционен принцип - виж "Структура и функции на НАП". С териториален обхват, съответстващ на териториалния обхват на досега действащите Регионални данъчни дирекции са петте дирекции "Обжалване и управление на изпълнението". Те са подчинени на заместник изпълнителния директор по оперативната дейност и на практика ще извършват своята дейност в съответните региони. Директорът на "ОУИ" е решаващ орган в процеса на административното обжалване на актове, издадени от органи на агенцията.
Жалбата срещу ревизионния акт се подава чрез териториалната дирекция.
В жалбата може да се посочат изрично доказателствата, за които се предлага постигане на споразумение. Постигането на споразумение относно доказателствата е нов момент в процедурата по обжалване на ревизионен акт.
Съгласно чл. 154 от ДОПК в срока за издаване на решение по жалбата срещу ревизионния акт може да се постигне писмено споразумение между органа по приходите, издал обжалвания акт, и ревизирания субект относно доказателствата, които ще се смятат за безспорни.
Това споразумение се одобрява писмено с резолюция от решаващия орган по жалбата. Той не може да се произнесе по нея преди изтичането на 14-дневен срок от началото на срока за произнасяне по жалбата, с която е направено предложението за постигане на споразумение.
За доказателствата, за които е постигнато споразумение, не се допускат нови доказателства за опровергаването или потвърждаването им в производството по административното и съдебното обжалване.
Решаващият орган разглежда жалбата по същество и се произнася с мотивирано решение в 45-дневен срок от постъпването на жалбата по чл. 152, ал. 3, съответно от изправянето на нередовностите по чл. 145 или от одобряването на споразумението по чл. 154. На практика срока за произнасяне в сравнение с отменения ДПК е намален със седем дни, защото в ДОПК се включва в срока за произнасяне и седемдневния срок за изпращане на преписката от териториалната дирекция до решаващия орган.
Решаващият орган може да потвърди, измени или отмени изцяло или частично ревизионния акт в обжалваната част.
Решаващият орган може да събира нови доказателства. Ако новите доказателства не са представени от жалбоподателя, копия от тях му се връчват заедно с решението.
Ревизионният акт се отменя изцяло или отчасти и преписката се връща на органа, издал заповедта за възлагане на ревизията, със задължителни указания за издаване на нов ревизионен акт в случаите на:
1. непълнота на доказателствата, когато решаващият орган не може да ги събере в хода на производството по обжалването, или
2. допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при извършване на ревизията, които не могат да се отстранят в производството по обжалването.
Не се допуска повторно връщане на преписката за нова ревизия. Това също е нова разпоредба в сравнение с отменения ДОПК.
В случаите на връщане на преписката за нова ревизия производството за издаване на новия акт започва от незаконосъобразното действие, което е послужило като основание за отмяна на акта.
Когато до изтичането на срока за произнасяне по жалбата пред същия решаващ орган са подадени жалби и срещу ревизионни актове за отговорността на други лица за задължения, установени с обжалвания ревизионен акт, решаващият орган може да обедини преписките за общо разглеждане и решаване.
С решението ревизионният акт не може да се изменя във вреда на жалбоподателя.
Следва да се отбележи, че съгласно чл. 153, ал. 1 от ДОПК обжалването на ревизионния акт по административен ред не спира неговото изпълнение.
Изпълнението на ревизионния акт може да се спре по искане на жалбоподателя. Искане за спиране на изпълнението може се прави само за частта на ревизионния акт, която е обжалвана. Искането се подава до органа, компетентен да разгледа жалбата, като към него се прилагат доказателствата за направеното обезпечение в размера на главницата и лихвите към датата на подаване на искането, а в случаите, когато не е наложено обезпечение, искането трябва да съдържа предложение за обезпечение в същия размер. Решаващият орган спира изпълнението на ревизионния акт, ако представеното обезпечение е в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа и е в размера на главницата и лихвата. В останалите случаи решаващият орган извършва преценка съобразно представеното, съответно предложеното обезпечение и може да спре изпълнението, като задължи компетентния публичен изпълнител в определен срок да наложи обезпечителни мерки върху предложеното като обезпечение имущество. Спирането на изпълнението има действие от датата на налагане на обезпечителните мерки от публичния изпълнител. Решаващият орган се произнася по искането за спиране на изпълнението с решение в 7-дневен срок от подаването му. Отказът да се спре изпълнението може да се обжалва пред окръжния съд, компетентен да разгледа жалбата по същество, в 7-дневен срок от получаването на решението по ал. 6, съответно в 7-дневен срок от изтичането на срока за произнасяне на решаващия орган по искането. Съдът се произнася по жалбата срещу отказа за спиране на изпълнението с определение.
Съдебно обжалване на ревизионния акт
Няма съществени промени в разпоредбите свързани с обжалване на ревизионния акт пред съда. По съществена промяна е удължаването на срока, в който жалбата може да се подаде пред окръжния съд ако решаващия орган не се е произнесъл в законоустановения срок по жалбата, което се счита за потвърждение на ревизионния акт в обжалваната част. В тези случаи съгласно ДОПК жалбата против ревизионния акт може да се подаде в 30-дневен срок от изтичането на срока за произнасяне чрез решаващия орган пред окръжния съд по местонахождението му (за сравнение в отменения ДПК този срок беше 14-дневен).
Запазен е срокът от 3 месеца в който срокът за произнасяне по жалбата може да бъде продължен по взаимно писмено съгласие между жалбоподателя и решаващия орган.
Обжалването на ревизионния акт пред съда не спира неговото изпълнение.
Изпълнението може да бъде спряно от окръжния съд по искане на жалбоподателя. Искане за спиране на изпълнението може да се прави само за частта на ревизионния акт, която е обжалвана пред съда.
Съдът се произнася в 14-дневен срок от подаването на искането за спиране с определение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
Свидетелски показания в съдебното производство се допускат само в случаите на искане на писмени обяснения на трети лица.
Съдът следи служебно за спазването на възможността за споразумение между страните.
Съдът разглежда жалбата с участие на страните. Прокурорът може да встъпи в производството, когато намери за необходимо, в защита на държавен или обществен интерес. При разглеждането на жалбата се призовават решаващият орган и жалбоподателят.
Съдът решава делото по същество, като може да отмени изцяло или частично ревизионния акт, да го измени в обжалваната част или да отхвърли жалбата.
Решението на окръжния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.
Отмяна на влязло в сила съдебно решение може да се поиска по реда на Закона за Върховния административен съд.

 RE: Как се пише жалба? italiana (гост) 13.11.2009 13:19

Как се пише жалба за надписана сметка за ток към Еон
 

 RE: Как се пише жалба? ПЕТЪР (гост) 02.02.2011 08:52

Отговор на Елена1(24.10.2006 19:18):
Елена1 каза:
Благодаря Ви предварително за информацията!
Бихте ли ми писали как се пише жалба до директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението "гр.Пловдив.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство