Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Разни Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни

Страница 1 от [3] 123»

 Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни Мария (гост) 08.03.2004 13:23

Има ли някъде примерно разработена система за самоконтрол в обектите за търговия с храни* изискване от ХЕИ?

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни ели (гост) 10.03.2004 17:12

никъде няма плащаш си и я получаваш

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни az (гост) 16.03.2004 19:59

kuda da q namerq taq sistema i da plata? ima li q v net-a?

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни plamen (гост) 21.03.2004 18:36

аз искам да си купя. кум кого да се обърна?
плащам в брой.
за контакти

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни пламен (гост) 21.03.2004 18:40

искам да купя система за самоконтролобърна

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни petra (гост) 24.03.2004 02:12

Незнам дали ще Ви е от полза но има едно Указание на Министерството на здравеопазването за прилагане на системата за самоконтрол Тъй като тук не ми позволява да пиша на латиница и не мога да Ви напиша адреса от който да го свалите ще ви го копирам направо Иначе адреса е на Столична ХЕИ ако го знаете може да влезете там
УКАЗАНИЕ
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМА ЗА САМОКОНТРОЛ В ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ
Търговията с храни включва процеси на съхранение, пакетиране, транспорт, представяне и продажба на храни, както и приготвяне и предлагане за консумация на храни в места за обществено хранене.
Съгласно Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90/1999 г., изм. и доп. бр. 102/2003 г.) храни могат да се продават само в регистрирани по реда на закона обекти за търговия с храни, в т.ч. и заведенията за обществено хранене. Едно от задължителните условия за регистрацията на обектите (чл. 12 , ал. 1, т. 3 от ЗХ) е внедряването на система за самоконтрол на търговската дейност.
Система за самоконтрол установява начинът, по който се организира контрола над собствените дейности и поведение и се състои от три елемента:
А. Програми за прилагане на добри производствени (търговски) практики и добри хигиенни практики
Б. План за осигуряване безопасността на храните
В. Водене на документация
А. ПРОГРАМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДОБРИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ХИГИЕННИ ПРАКТИКИ
Добрите производствени и хигиенни практики са факторите, които контролират като цяло дейностите, свързани с търговията на храни. Прилагането им изисква разработването на писмени програми, които включват процедури, определящи извършването на дейностите в обекта.
І. СГРАДИ, ПОМЕЩЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ
В обектите за търговия с храни трябва да има разработена програма за изпълнение на хигиенните изисквания към изграждането и устройството на сградите и помещенията с данни за:
1. използваните материали за изграждане на помещенията за съхранение и обработка на храните, за изработване на работните (контактните) повърхности и технологично оборудване;
2. устройството на помещенията, последователността на извършваните операции, хода на придвижване на суровини, готови храни и твърди отпадъци (прилага се и цветна схема на тези пътища, изработена, използвайки плана на обекта);
3. осигуряването на водоснабдяване, ефективна вентилация, канализация, осветление, санитарни помещения;
4. системата за събиране и изнасяне на твърдите отпадъци;
5. капацитетните възможности на обекта за безопасно приготвяне и/или предлагане на видовете храни.
За осигуряване на ефективно функциониране на технологичното оборудване се разработват писмени програми за поддържането и калибрирането му, която включва:
1. списък на оборудването, което има критично значение за осигуряване безопасността на храните и изисква периодична поддръжка (фризери, хладилници, фурни, фритюрници, топлинни витрини и др.).
2. определяне на температурните параметри, които трябва да осигурява оборудването за съхранение (хладилно или топлинно) и за приготвяне на храните;
3. процедура за извършване на калибрирането на технологичното оборудване и инструкции, определящи: вида на оборудването, честотата на калибриране, използвания метод и персонала, отговорен за калибрирането.
ІІ. ПРИЕМАНЕ НА СУРОВИНИ, ХРАНИ И ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
Програмата за осигуряване доставката на безопасни суровини, храни и опаковъчни материали трябва да обхваща следното:
1. списък или достоверни данни за доставчиците;
2. капацитетните възможности и осигурени съоръжения за съхранение на приеманите количества суровини, храни и опаковъчни материали;
3. процедура за проверка на:
- придружаващата храните и опаковъчните материали документация;
- състоянието на приеманите храни (плесени, омекване, промени в органолептичните качества, белези за размразяване, други видими дефекти) ;
- състояние на опаковките и контейнерите (цялост, увреждания, значителни замърсявания и други)
- етикетиране;
4. процедура за отказване приемането на храни със съмнения за годността им за консумация или с видими белези на развала;
5. водене на дневник за извършения входящ контрол на суровини, храни и материали.
6. инструкция за извършване на входящия контрол, определяща какво се контролира, по какъв начин се контролира, кой извършва контрола, кога се извършва контрола и т.н.
ІІІ. СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНИТЕ
Програмата за съхранение на суровини и готови храни трябва да осигури защита срещу рисковете от замърсяването им с болестотворни микроорганизми, чужди тела или химични вещества и включва процедури за:
1. разделно съхранение на различните групи храни;
2. ротацията на наличните количества храни на принципа “Пръв влязъл, пръв излязъл” и за проследяване сроковете на годност;
3. ежедневно наблюдение и отчитане на поддържаните температури в съоръженията и оборудването за съхранение на храните;
4. хладилно или топлинно съхранение на храните (определяне на видовете храни, времет и температурата на съхранение);
5. съхранение на опаковъчните материали, транспортните опаковки, използваните в обекта химически вещества.
ІV. ПОДДЪРЖАНЕ НА ХИГИЕННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА
С цел недопускане на замърсяване на храните трябва да се разработи и прилага програма за почистване на помещения, прилежащи територии, работни повърхности и технологично оборудване. Програмата съдържа процедури, които определят:
1. периодичното основно почистване на обекта,
2. ежедневното почистване и дезинфекция на помещения, работни повърхности и оборудване;
3. текущото почистване по време на работа.
4. събирането и изнасянето на отпадъците;
5. мерките за контрол върху вредителите;
6. предпазните мерки за съхранение на химичните вещества, използвани за измиване, дезинфекция, дератизация, дезинсекция и фумигация;
7. отговорностите на външна фирма, наета да извършва почистването.
За практическото прилагане на програмата се разработват подробни инструкции, които определят:
1. какво ще се почиства и дезинфекцира;
2. честотата на извършване на почистването и дезинфекцията;
3. прилаганите методи на почистване и дезинфекция;
4. почистващите препарати, тяхната концентрация и инвентара, използван за почистването и дезинфекцията;
5. лицата, отговорни за извършването на почистването и дезинфекцията;
6. вида и честотата на проверките за оценка ефективността на почистването и дезинфекцията.
V. ТЕХНОЛОГИЧНА ОБРАБОТКА НА ХРАНИТЕ
Програмата за осигуряване на безопасна технологична обработка на храните трябва да включва процедури за извършване на:
1. първичната обработка на различните видове суровини (осигуряване на разделност по място, по време или функционално чрез използване на отделно оборудване и маркиран инвентар или чрез почистване и дезинфекция между различните дейности);
2. топлинната обработка на различните видове храни (определяне на параметрите за време, температура, големина на порциите и т.н.);
Следва да се разработят и детайлни инструкции за:
1. измиването и дезинфекцията на пресни яйца от птици преди влагането им за приготвяне на храните;
2. размразяване на замразените храни;
3. затопляне преди сервиране на готови храни.
VІ. ЛИЧНА ХИГИЕНА НА ПЕРСОНАЛ
Персоналът може да бъде директен източник на замърсяване на храните (чрез облеклото, кожата, носоглътката) или да доведе до кръстосано (вторично) замърсяване на храните, напр. чрез последователно извършване на действия със суровини и готови храни. За да се осигури високо ниво на личната хигиена на работниците, влизащи в пряк контакт с храните, трябва да се прилага програма, която включва процедури за:
1. поддържане на личната чистота на персонала (съоръжения, миещи средства, санитарни възли, места за съхранение на личните вещи и т.н);
2. осигуряване на чисто работно облекло, предпазни средства, ръкавици и други;
3. съобщаване за наранявания или заболяване, които могат да стана източник на замърсяване на храните с болестотворни микроорганизми, както и за отстраняване от работа в такива случаи;
Работниците са длъжни да прилагат хигиенни практики при обработване, приготвяне и предлагане на храните. За целта трябва се разработят писмени инструкции за:
1. измиване на ръцете (в кои случаи, по какъв начин, с какви средства);
2. смяна на работното облекло;
3.съхраняване на лични вещи и облекло;
4. поведение в работните помещения;
5. използване на прибори, ръкавици и други при предлагани/сервиране на готови за консумация храни.
VІІ. ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА
Всеки член от персонала трябва да има определени отговорности, задължения и правомощия за извършване на определени дейности и да бъде обучен в съответствие с изискванията на заеманата от него длъжност. Обучение се осигурява на всеки новопостъпил работник. За целта трябва да се разработи програма, която да определи:
1. вида и нивото на обучение, необходимо за всеки член от пресонала, в зависимост от извършваната от него дейност;
2. формите на обучение (въведителен курс, опреснително обучение на постоянния персонал и т.н.);
3. графика и мястото за провеждане на обуччението;
4. темите на обучение;
5. лекторите и работниците подлежащи на обучение.
За проведеното обучение се води документация.
VІІІ. КОНТРОЛ ВЪРХУ ВРЕДИТЕЛИТЕ
Във всеки обект трябва да има разработена и приложена програма за контрол върху вредителите (гризачи, насекоми, птици и други животни), с цел недопускане на проникването им в обекта и за елиминирането им при установено присъствие. Писмената програма трябва да включва: отговорното лице в обекта, името на фирмата, провеждаща, метода третиране, списък на, карта заложените примамки,.
Програмата за борба с вредителите трябва да определи следното:
1. списъка на специализирания персонал, извършващ третирането на обекта или името и адреса на фирмата, наета за целта;
2. списъка на използваните препарати и концентрациите им;
3. прилагания метод и честотата на третиране на обекта;
4. картата на местата и номерата на заложените примамки, както и процедурите и честотата за тяхната проверка;
5. вида и честотата на проверките за оценка на ефективността на програмата.
ІХ. ИЗТЕГЛЯНЕ НА ХРАНИ ОТ ПАЗАРА
Търговците на храни трябва да осигурят прилагането на ефективна програма за изтегляне на опасна храна от пазара, с цел да се даде бърз отговор на кризисната ситуация.
Програма, която осигурява задействане на изтеглянето от пазара по всяко време или веднага, когато това се налага, трябва да включва:
1. списък с имената и адресите на отговорните за изтеглянето лица;
2. методи за идентифициране, локализиране и контрол на изтеглеяната храна;
3. списъка на местата, от където да се изтеглят храните;
4. процедура за уведомяване на потребителите и контролните органи;
5. процедури за контрол върху върнатите партиди;
6. процедура за проверка ефективността на програмата за изтегляне от пазара.
Б. ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ
Разработването на плана за осигуряване безопасността на храните включва следните етапи:
1. Съставяне на технологична схема (органиграма), отразяваща всички дейности, извършвани в обект за търговия с храни - от приемане на суровини и храни, съхранение, излагане за продажба до предлагане на храните на потребителя или в заведение за обеществено хранене, където има допълнителни дейности, като технологична обработка, последващо съхранение и сервиране на готовите за консумация храни.
2. Анализиране на всички възможни опасности (т.е. замърсяване), свързани с извършването на всяка дейност в обекта. Опасност е всяко нещо, което може да увреди човешкото здраве, а именно болестотворни микроорганизми, чужди тела или химикали, които или замърсяват храните. Определяне на тези, които са критични за осигуряване безопасността на храните, т.е. ако не са под контрол не може да се гарантира безопасността на готовата храна.
3. Определяне на мерки, които могат да контролират (да недопускат или да намаляват до приемлив минимум) критичните опасности. Примери за мерки за контрол са: използване на проверени доставчици, правилно хладилно съхранение, ефективно почистване и дезинфекция, поддържане на високо ниво на лична и производствена хигиена и други.
4. Установяване на граници на контрола за всяка критична опасност. Това са величини или измервания (на температура, време, киселинност и други), които трябва да се постигнат, за осигуряване безопасността на храните, като напр. хладилното съхранение трябва да бъде при и под 4оС, топлинното – при или над 63оС, топлинната обработка на храните трябва да бъде при или над 75оС и други.
5. Установяване на процедури за наблюдение на дейностите, свързани с критичните опасности за своевременно улавяне на всяка загуба на контрол и предприемане на корективни действия, преди храната да е станала опасна. Такива процедури са измерването на времето и температурата, визуалната проверка при входящия контрол и други.
6. Определяне на корективни действия, които да се предприемат при данни че контролът на критичната опасност не е бил ефективен, като напр. отново извършване на почестване на оборудването, ако е установено, че е заърсено, поправка на хладилник, който показва поддържане на температура над 5оС и други.
В. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Системата за самоконтрол изисква водене на писмени документи, адекватно отразяващи практическото прилагане на разработените програми, процедури и инструкции.
Доброто оформление и прилагане на документацията точно показва по какъв начин се обменя информацията и се решават възникналите проблеми в предприятието. Отчетната документация следва да съдържа кратко описание на наблюдаваните параметри, корективните дейности, които следва да се предприемат при наблюдението, системата за кодиране на наблюдаваните храни, дата и време на направеното отчитане, резултатите от наблюдението, име и подпис на извършилия наблюдението и всякаква друга необходима информация.
Отчетна документация - тетрадки, дневници, чек-листове, анализни протоколи и др. трябва задължително да има дата на попълване и да се попълва редовно. Тя трябва да се съхранява в обекта на отговорно пазене и да се предоставя на контролните органи при поискване.
С писмо № 32-00-17/18.02.2004 г. на МЗ се дават указания какви документи се представят на органите на държавния санитарен контрол за разрешение за ползване за обекта, издадено по реда на Закона за устройство на територията, съгласно чл.12, ал.3, т.2 от ЗХ.
Собственикът или наемателят на хранителен обект, за да регистрира същия, представя в ХЕИ един от следните документи, посочени в това писмо:
1. Удостоверение за търпимост, издадено от органите, овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти.
2. Протокол – образец 16 на приемателна комисия.
3. Удостоверение за въвеждане в експлоатация, издадено от главния архитект на общината, за обекти от ІV и V категория.
4. Удостоверение от РДНСК при наличие на акт за държавна собственост за обекта.
5. Разрешение за ползване, издадено от ръководителя на ДИТСК/РИТСК/ (до октомври 1998 г.) или началника на ДНСК /РДНСК/.
С писмо № 32-00-19/20.02.2004 г. на МЗ се определят ангажиментите на органите на ДСК по лицензионния режим за продажба на алкохолни напитки и тютюневи изделия, с цел недопускане нарушения на чл.56, ал.2 и чл.58, ал.3 от ЗНЗ при издаването на лицензи за търговия с алкохолни напитки и тютюневи изделия.
На основание горното, при подаване на заявление за регистрация на обект за търговия с храни заявителят, който желае да продава алкохолни напитки и/или тютюневи изделия, следва да подаде и заявление за издаване на становище за продажба на алкохолни напитки и/или тютюневи изделия.

овия с храни То е на адрес Ами сега като не ми позволява да напиша адреса на латиница

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни Мария (гост) 24.03.2004 09:50

Аз имам наредбата http://www.mh.government.bg/doc/naredba7_2002.doc и Указанията http://www.cxei.org/default.aspx?evntid=7083
Направих си сама системата която се оказа почти неизпълнима Само не разбрах откъде мога да намеря образци на тетрадките дневниците и другите документи които трябва да се водят Сама ли трябва да си ги направя Ако някой има готова система и добро желание моля да ни помогне

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни Бешън (гост) 03.04.2004 20:30

Аз си я направих сам и ХЕИ много я харесаха само че трябва и да се спазва стриктно за което органите ще следят Бих могъл да ви я предоставя

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни WWW (гост) 04.04.2004 02:34

Ще съм много благодарна на колегата съставил сам "Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни " ако я изпрати на

mitev_vm@mail.bg

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни loreta (гост) 07.04.2004 10:30

Аз също ще съм много благодарна на колегата -БЕШЪН-съставил сам "Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни " ако я изпрати и на нас на адрес sunny@vali.bg !!!

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни elis (гост) 08.04.2004 18:13

Ще съм благодарна на колегата
който е написал програмата да я изпрати и на мен да се ориентирам
Много благодаря за съдействието
Ели

elis_rz@hotmail.com

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни ВАС (гост) 09.04.2004 10:27

Много ще съм благодарна ако колегата изпрати програмата която е разработил и на мен
vesi_serbez@abv.bg
съжалявам ако съм прекалила с любезността му но все пак предварително му благодаря за оказаното съдействие

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни gerry!!! Профил Изпрати email 09.04.2004 15:22

az sa6to se molia na kolegata da mi izprati programata na tezi adresi az.gerry@mail.bg ;splendid@dobrich.net blagodaria predvaritelno :)

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни Бешън (гост) 10.04.2004 22:14

Колеги моля да ме извините за забавянето, но съм прекалено зает. Дишайте спокойно и си свалете системата от адрес www.q-systems.uni.cc Това не е моята, но много прилича на нея. Знайте, че не е важно как ще бъде написана, а дали ще се спазва стриктно. Успех.

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни Марина (гост) 11.04.2004 15:53

Колега,посетих адреса ,но не не разбрах какво трябва да сваля от там?Всичко е на английски или може би аз не сам добре?

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни GOGO (гост) 19.04.2004 19:44

Колеги некои има ли разработена система за самоконтрол за бистро

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни GOGO (гост) 19.04.2004 19:51

Колеги некои има ли разработена система за самоконтрол за бистро

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни ГАМА (гост) 27.04.2004 15:23

Разработила съм система за самоконтрол в обектите с търговия с храни но търся да обменя опитл Ако някой друг я е разработил съм съгласна да си разминим разработките за по добро оформление gergana@myself.com

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни eto vi neshto koeto m...  (гост) 30.04.2004 17:30

http://www.oran-gutan.com/media/1/20040327-samokontrolPrimer.doc

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни eto neshto koeto moj...  (гост) 30.04.2004 17:31

http://www.oran-gutan.com/media/1/20040327-samokontrolPrimer.doc

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни vsilieva Профил Изпрати email 11.05.2004 12:25

От всичко казано за тая система едно не стана ясно-ние сами ли трябва да я пишем или я има някяде като примерен вариант? Някой може ли да даде точно обяснение на "Система за самоконтрол в обекти за търговия с храни" ? Ще бъда много благодарна ако някой ми помогне да я направя. Ако някой я има готова и има добро желание нека ми я изпрати на

vsilieva@abv.bg

Благодаря Ви предварително!

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни jeleva (гост) 11.05.2004 14:26

predlagam razrabotwane na sistema za samokntrom-gotowi i po pora4ka na klienta spored specifikata na zawedenieto
kontakti:sn_jeleva@mail.bg

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни Veselin (гост) 03.06.2004 14:11

Продавам Система за самоконтрол в обекти за продажба на хранителни сток одобрена от ХЕИ
за контакти 0889524800

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни Чефи Профил 03.06.2004 20:13

Просто Ви чета, но браво на Veselin (гост). м ха ха
Тук да не е бит-пазар, бе колега ?
Ако искате, давате консултация на другите, но безплатно.
Ако не искате, просто си мълчете.
/лично мнение/

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни Eli_Cv Профил Изпрати email 04.06.2004 13:22

Zdraveite kolegi!
Podkerpam Chefi che tuk ne e bit pazar!!!! I za tova sme kolegi da si pomagame kogato imame nugda!!!
ostavqm vi tezi link da go izpozvate....ako namerq drug i nego ste vi go ostavq:))))
http://free.bol.bg/genowewa//programa%20_XEI.zip
I AKO OBICHA VESELIN DA NE PRODAVA NA KRASTAVICHAR KRASTAVICI:)))))))))

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни Eli_Cv Профил Изпрати email 04.06.2004 13:33

Zabravih da vi ostavq adresa na Stolichnoto XEI za poveche informaciq
http://www.cxei.org/
Dano sam vi bila polezna:)))

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни Eli_Cv Профил Изпрати email 04.06.2004 16:49

e moge da sam vi omraznala ama na slednite mesta ste namerite polezni nesta:)))
http://free.techno-link.com/kpmm/Dokumenti/
http://radom.data.bg/s4eti
http://mconsult.dir.bg/links.htm
http://www.aip-bg.org/lichnidanni/
http://bsoft-bg.com/prg_portal.php
http://www.mlsp.government.bg/nsspweb/news/mess.htm
http://www.geocities.com/clubscheti
http://www.lansky.hit.bg/s4et/Dalgotrajni%20aktivi.xls
http://www.noi.bg/index_first.html
http://alexoff.hit.bg/Salary.zip
http://lansky.hit.bg/s4et/brak.xls

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни charlee (гост) 15.09.2004 11:48

Колеги а с коя фирма работите по точка 8 ма.

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни ИЛИ (гост) 25.10.2004 15:42

ИМАМ РАЗРАБОТЕНА ИДЕАЛНА СИСТЕМА ЗА САМОКОНТРОЛ В ОБЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ , НЯКОИ МОЖЕ ЛИ ДА МИ ПРАТИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни rosi_bojilova (гост) 09.12.2005 19:26

"ИМАМ РАЗРАБОТЕНА ИДЕАЛНА СИСТЕМА ЗА САМОКОНТРОЛ В ОБЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ , НЯКОИ МОЖЕ ЛИ ДА МИ ПРАТИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ"
Колега, моля, да ми изпратите вашата система за самоконтрол при производството на хлебни изделия. Предварително Ви благодаря много.E-mail ми е rosi_bojilova@mail.bg

 изисквония от ХЕИ диляна (гост) 14.12.2005 10:30

необходимо ли е магазин за парфюмерия и козметика да извади разрешително от ХЕИ, за да продава дамски превръзки, тампони и др. подобни стоки?

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни Анатолий (гост) 10.01.2006 15:03

ИМАМ РАЗРАБОТЕНА ИДЕАЛНА СИСТЕМА ЗА САМОКОНТРОЛ В ОБЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ , НЯКОИ МОЖЕ ЛИ ДА МИ ПРАТИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Колега много ще Ви бъда благодарен ако можете да ми изпратите тази система!! Мейла ми е migatas@mail.bg Имам система за самоконтрол за заведение за обществено хранене. Ако ви интересува мога да ви я изпратя.

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни СТЕЛА (гост) 21.02.2006 06:55

НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ ДА МИ ПРАТИ ПРИМЕРНА СИСТЕМА ЗА САМОКОНТРОЛ ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ НА stellavision@abv.bg БЛАГОДАРЯ.

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни *** (гост) 21.02.2006 07:24

има една обща поща за счетоводители в
abv.bg
s4etovoditel_o5
pass: s4etovoditel

там има система ..ХЕИ... от доста време...
защо никой не поглежда къде какво има...
уважавайте труда на колегите си бе хора...ами че утре ще очаквате поне малко
и вашия труд да бъде оценен....

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни kania (гост) 21.02.2006 11:56

Така и нито веднъж не оспях да отворя тази обща поща, все ми дава грешка.

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни off (гост) 21.02.2006 12:38

ако не се изписват правилно паролата и името ..дава грешки...иначе няма проблем..току що пробвах...отваря се..

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни stellavision@abv.bg (гост) 02.03.2006 07:42

казва че няма потребител с такова име

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни Off Профил 02.03.2006 07:56

отваря се без проблеми...

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни radijn (гост) 06.03.2006 19:07

дава грешен потребител да не е сменена паролата

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни Off Профил 06.03.2006 22:02

а дали правилно изписвате паролата ...току що пробвах пак ... няма никакъв проблем...
просто преписвайте точно
s4etovoditel_05
s4etovoditel
i..raboti

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни Стефан (гост) 26.03.2006 20:08

КОЛКО МНХОГО ХОРА СЕ МЪЧАТ С ТАЯ СМЗКРЛ- НИЕ ИМАМЕ ДВА ПАВИЛИОНА - ЗА дУНЕР И пИЦА НА пАРЧЕ - откъде мога да си изкпая някаква такава с-ма за СЗМКРТЛ , има ли някой нещо подобно - да тръся из сайтовете

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни стефан (гост) 26.03.2006 20:10

ммм гладен съм я колко букви съм изял :))

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни Off Профил 29.03.2006 12:44

http://clubs.dir.bg/showflat.php?Board=accounting&Number=1940131182&page=0&view=collapsed&sb=5&part=3&vc=1

 Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни Веси (гост) 06.09.2006 10:40

Моля ако някой може да ми помогне да намерия тази с-ма за самоконтрол в обекти за търговия с храни да ми пише на e-mail: veselka77@abv.bg
Благодаря предварително !

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни Спейс (гост) 29.09.2006 12:48

Съгласно Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90/1999 г., изм. и доп. бр. 102/2003 г.) храни могат да се продават само в регистрирани по реда на закона обекти за търговия с храни, в т.ч. и заведенията за обществено хранене. Едно от задължителните условия за регистрацията на обектите (чл. 12 , ал. 1, т. 3 от ЗХ) е внедряването на система за самоконтрол на търговската дейност. Във връзка с влязлото изискване на РИОКОЗ от 01.09.2006г .всички обекти които търгуват с храни трябва да имат такава система за самоконтрол - агенция Спейс-за недвижими имоти и административни услуги-изработваме система за самоконтрол одобрена от РИОКОЗ.На достъпни цени!Ще ни намерите на адрес:с.Труд ул.Никола Петков 21/до фризьорски салон Неци/ за връзка:0878/840901 и 0878/840904 space_06@abv.bg

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни кали (гост) 30.09.2006 00:51

Г-жи от агенция спейс всяка реклама се заплаща.Ако си търсите клиенти рекламирайте се платено в пресата или телевизията.Тук се дава
безплатна консултация.Ако ще плащаме за тази система ,то по-добре да е на човек препоръчан ни от хеи или на професионалист-ще ни излезе по евтино като платим само веднъж .
А за всички заинтерисовани---ИМА ПРИМЕРНИ системи СЪВСЕМ БЕЗПЛАТНО на :
www.oran-gutan.com/ media/1/20040327-samokontrol primer.dok
ИМА и впощата на много мила колежка вdir.bg
programa_xei@top.bg /изписва се само programa_xei другото се подразбира/
par:111111

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни ianina Профил 19.10.2006 00:46

Моля Ви изпратете на адрес ianina.andreeva@abv.bg ,,С-та за самоконтрол на обектите за търговия с храни ,,Много благодаря .........

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни Иван (гост) 23.10.2006 16:45

Много ще съм благодарен ако я изпратите и на pernikov@abv.bg

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни live (гост) 25.10.2006 13:08

Здравейте, нашата фирма разработва програми за самоконтрол, НАССР системи, ако имате нужда от нас можете да се обарнете към нас на адрес live_ltd@abv.bg
Лайф ООД разполага с екип от висококвалифицирани специалисти с богат практически опит. Високото качество на предлаганите услуги се предопределя от поддържането на вътрешна система на обучение на нашите служители и тяхната информационна обезпеченост.

Основни направления на консултиране

1. Безопасни Условия за Труд

Въвеждането на Системи за безопасни условия на труд цели свеждането до минимум на трудовите злополуки и инциденти.
Организациите не могат да съществуват в изолация, страните, който са заинтересовани от въвеждането на безопасни условия на труд са: работниците, клиентите, доставчиците, обществото, бизнес партньорите, застрахователите и др.
Стандартът за безопасни условия на труд дава насока на организацията как да интегрира управлението на системата за безопасни условия на труд с другите функциониращи управленски системи.
Целта е да се намали риска за служителите и за евентуални други засегнати лица, да се подобрят финансовите резултати, да се подобри имиджа на организацията на пазара, на който тя оперира.
Управлението и контрола на Системите за безопасносни условия на труд са от особено значение за малките и средни предприятия, където от една страна по-често възникват инциденти, а от друга разходите свързани с отстраняването на последствията от тъх могат да доведат до фалит на организацията.
Изграждането на Система за здравословни и безопасни условия на труд е нормативно определено от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

2. Безопасно Производство на Хранителни Продукти

Добрата производствена практика (GMP) е система от правила по осигуряването на безопасността на хранителните продукти в процеса на тяхното производство.
GMP обхваща целия производствен процес – състояние на производствени сгради и помещения, машини, апарати, уреди за измерване и съоръжения, суровини, материали, опаковки, технологични процеси и процедури, опаковане, съхранение и дистрибуция на готовия продукт, превозни средства, маркиране и проследяване, хигиена и обучение на персонала. Сърцевина на GMP са правилата за осигуряване на безопасността на продуктите известни като “Добри Хигиенни Практики”.
Правилата за GMP са легализирани в международен мащаб под формата на директиви, наредби и кодекси за добра практика и стандарти.

В Република България правилата за GMP са регламентирани със:
 Закон за храните /ДВ бр. 90/1999 г., чл.17/1/ - Добрата производствена практика е задължителна: “производителите и търговците при извършване на стопанска дейност с храни са длъжни да спазват изискванията за хигиена на храните и да се съобразяват с добрата хигиенна практика при производството и търговията с храни.”
 Закон за защита на потребителите и за правилата на търговия/ДВ бр.30/1999 и Закон за техническите изисквания към продуктите /ДВ бр. 86 1999/ - “за безопасността на стоките, които пускат на пазара, е отговорен техният производител”.

 

 Re: Система за самоконтрол в обектите за търговия с храни Мартин Даскалов (гост) 01.11.2006 22:01

СПЕШНООО......Изпратете ми Примерна система за самоконтрол в обектите за търговия със храни (даже ако може няколко по възможност за сравнение) или ми пратете сайт от който мога да ги изтегля.......... :)
реклама
Нагоре
Страница 1 от [3] 123»

ODIT.info > Дискусия > Разни