Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! РЕМОНТ НА НАЕТ АКТИВ

 РЕМОНТ НА НАЕТ АКТИВ KATERINA (гост) 16.11.2006 17:44

КОЛЕГИ ИМАМ СЛЕДНАТА ЗАДАЧА,НАЕМАМЕ ОФИС, ОФИСЪТ НЕ Е НАША СОБСТВЕНОСТ , ПРАВИМ МУ РЕМОНТ ЗА 20 000 ЛВ .КАК ЩЕ ОТЧЕТЕМ РЕМОНТА? ЩЕ СЕ РАДВАМ,АК НЯКОЙ МИ ПОМОГНЕ

 Re: РЕМОНТ НА НАЕТ АКТИВ + (гост) 16.11.2006 18:05

ми като ремонт, как иначе
ако искате, отчетете го като финансов лизинг

 Re: РЕМОНТ НА НАЕТ АКТИВ Zalmoksis Профил 16.11.2006 18:18

Ремонт или подобрение сте направили ?

 Re: РЕМОНТ НА НАЕТ АКТИВ Делта Профил Изпрати email 16.11.2006 18:24

Ремонт на офис за 20 000 лв. - май е подобрение на нает актив.... подай малко информация..

 Re: РЕМОНТ НА НАЕТ АКТИВ Zalmoksis Профил 17.11.2006 10:24

ОК!

 Re: РЕМОНТ НА НАЕТ АКТИВ Zalmoksis Профил 17.11.2006 10:41

Според МСС №16 "подопрение е последващ разход свързан с отделен актив, които водят до увеличаването на икономическата изгода над първомачално оценената стандартна ефективност на този актив. А ремонта не води до такава повишаване на изгодата. Според мен става въпрос, че когато се постигат нови качествени характеристики на актива е подобрение. Ако е ремонт се осчетоводява като текущ разход, ако е подобрение - като отделно ДМА.

 Re: РЕМОНТ НА НАЕТ АКТИВ Zero (гост) 17.11.2006 13:25

Доколкото не е уговорено за чия сметка ще са разходите, като НДА

 Re: РЕМОНТ НА НАЕТ АКТИВ KATERINA (гост) 17.11.2006 14:07

ВИЖДАМ, ЧЕ ИМА МНЕНИЕ ЗА ОТЧИТАНЕТО НА ТОЗИ РАМОНТ КАТО НДА , В КОЙ СТАНДАРТ Е ПОСОЧЕНО ТОВА , НА КАКВА ТОЧКА И ПОСТАНОВКА ЩЕ СЕ ПОЗОВА ЗА ТОВА ОТЧИТАНЕ , КАТО НДА ?????????????

 Re: РЕМОНТ НА НАЕТ АКТИВ Zero (гост) 17.11.2006 14:29

ЗКПО - определението за НДА. Иначе ще трябва да си увеличиш резултата.

 Re: РЕМОНТ НА НАЕТ АКТИВ Z-rock (гост) 17.11.2006 15:07

Zero = number 1

 Re: РЕМОНТ НА НАЕТ АКТИВ KATERINA (гост) 17.11.2006 16:44

ЗЕРО ,БЛАГОДАРЯ ТИ ОТ СЪРЦЕ , НО МОЖЕ ЛИ ДА МИ КАЖЕШ КЪДЕ ГО ПИШЕ,ЧЕ НЕ МОГА ДА ГО НАМЕРЯ КОЙ ЧЛЕН ПАРАГПРАФ ТОЧКА , ИСКАМ ДА ГО ВИДЯ ТОВА НЕЩО .......ИНАЧЕ НАИСТИНА СИ СТРАХОТЕН....

 Re: РЕМОНТ НА НАЕТ АКТИВ Zalmoksis Профил 17.11.2006 17:41

Именно ДНМА! грешка само, че подобрение не ремонт и в ЗКПО го пише и в ЗДДС има опр. ЗДДС чл.20, т. 26 и т.27

 Re: РЕМОНТ НА НАЕТ АКТИВ Zero (гост) 17.11.2006 18:44

ЗКПО в допълнителните разпоредби, параграф 1 т. 69.
А за чия сметка е ремонта щото, ько е за сметка на наема само ще си го префактуриране без да формирате НДА/така мисля, но нека да се включат и др. колеги по компетентни от мен. Относно ЗДДС е много дълго за обяснение и зависи от много неща, обаче ще се радвам да помогна с каквото мога. Бих се радвал да разнищим малко тая тема, че е доста тъмна:-)

 Re: РЕМОНТ НА НАЕТ АКТИВ Zalmoksis Профил 20.11.2006 10:38

И според мен е така както казва Зеро, просто подчертах, че трябва да се прави разлика между подобрение и ремонт, в ЗКПО става въпрос за подобрение, само тогава се осчетоводява като НМДА. Ако е ремонт се осчетоводява като текущ разход стига да е договорено разходите да са за сметка на наемателя, разбира се. Няма значение, че стойността е 20 000лв. , въпросът е дали е довела до увеличаване на икономическата изгода от актива, ако е така е подобрение. Най-просто, ако е променена по някакъв начин, дори и незначителен функционалността на офиса това е подобрение. Що се отнася до ЗДДС там просто е преписан МСС16 и се уточнява какво е подобрение какво е ремонт.
 

 Re: РЕМОНТ НА НАЕТ АКТИВ П (гост) 21.11.2006 16:14

№ 96-МФ-310 от 8.07.2004 г. относно признаване на разходи за ремонт на нает актив
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ГЛАВНА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ
чл. 237 ДПК,

чл. 22,


§ 1 ЗКПО

Съгласно чл. 237, ал. 1, т. 10 от ДПК Главният данъчен директор разяснява данъчното законодателство и съдейства за повишаване на данъчната култура на данъчните субекти. Отчитането на приходи и разходи е подчинено на правилата и изискванията на счетоводното законодателство - Закона за счетоводството и приложимите Национални счетоводни стандарти.

В рамките на компетентността си Главният данъчен директор изразява следното становище:


Данъчният закон, който определя третирането на определени разходи в хода на определяне на облагаемата печалба (данъчна основа), е Законът за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).


Доколкото база за данъчното преобразуване е финансовият резултат (счетоводна печалба/загуба), то данъчните трактовки заимстват счетоводното третиране на стопанските операции. Едновременно с това данъчният закон извежда свои самостоятелни правила, на база на които се осъществява процесът на формиране на данъчната основа.


ЗКПО разглежда следните хипотези при посочените в запитването разходи за строително-монтажни работи, извършени на предоставен за ползване под наем недвижим имот:

1. Ако разходите възстановяват потребителските свойства на наетия актив, без да увеличават първоначалната му стандартна ефективност, то тези разходи представляват текущ разход, който участва при формирането на финансовия резултат и не подлежи на данъчно преобразуване;
2. Ако извършените от дружеството разходи водят до увеличаване на икономическите изгоди над първоначално определената стандартна ефективност, то тези разходи съгласно § 1, т. 54, буква "г" от ДР на ЗКПО за целите на данъчното облагане се третират като "дълготраен нематериален актив" (ДНМА);
3. В § 1, т. 69 от ДР на ЗКПО са определени "ДНМА, за които има правни ограничения за периода на ползване на актива". В обхвата на последните попадат подобрения на наети или предоставени за ползване дълготрайни активи, които имат ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение.

При определяне налице ли са ефекти на подобрения на наетия актив следва строително-монтажните работи да бъдат разглеждани в тяхната цялост, а не по отделни елементи. В конкретния случай може да се счита, че извършените разходи имат характер на ДНМА. В подкрепа на подобно твърдение е фактът, че дружеството, съгласно приложения договор от 1.04.2003 г., получава право временно да ползва срещу заплащане склад, като "наемодателят предава недвижимия имот за ползване от наемателя в моментното му състояние" (чл. 4 от договора). Едновременно с това от поясненията е видно, че чрез изграждане на преградна конструкция с топлоизолация (т. 6 от Протокол за установяване и заплащане на извършените работи) се отделя помещение за "съхранение на вино в цистерни", а от т. 2 от протокола става ясно, че е налице и "изработка и монтаж на окачен таван" за стая за офис. Тоест, извършените работи далеч надхвърлят обхвата на "дребните поправки, отнасящи се до повреди", посочени в чл. 6 от договора.


В чл. 1 от предоставения договор от 1.04.2003 г. е определен срок за ползване на недвижимия имот от пет години, поради което същият следва да се разглежда като ДНМА, за който има правни ограничения за периода на ползване и респективно - за извършените разходи за подобрения на предоставения за ползване актив (склад) са приложими разпоредбите на § 1, т. 69 от ДР на ЗКПО.


Предвид предоставените документи и действащите нормативни разпоредби на ЗКПО, касаещи същите фактически обстоятелства, счита се, че е налице основание да се обособят така извършените разходи в самостоятелен ДНМА за целите на данъчното облагане. Като такъв активът е определен като "амортизируем" по смисъла на § 1, т. 55 и т. 56 от ДР на ЗКПО. От 1.01.2004 г. чл. 22, ал. 2, т. 7 и ал. З от ЗКПО регламентира подобни ДНМА като нова категория VII за целите на определянето на годишните данъчни амортизационни норми. На основание чл. 22, ал. З от същия закон максималната годишна амортизационна норма в % се определя "съобразно срока на правното ограничение (в случая - 5 години), но не по-висок от 25 на сто".


Установяването на всички обстоятелства (включително визираните в запитването), имащи значение за определяне на данъчните задължения на представляваното от лицето дружество, ще бъдат обект на последващ данъчен контрол.


ГЛАВЕН ДАНЪЧЕН ДИРЕКТОР: (п) Н. Попов
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство