Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! компенсируеми отпуски

 компенсируеми отпуски нели (гост) 21.11.2006 10:11

Добър ден колеги! Искам да чуя ваше мнение. Наблежава края на година , имам неизползвани отпуски за около 2000 лева. Задължително ли да ги начисля и да си създам главоболие с увелич.на фин.рез., а после става каша с намаляване на ф.р. с реалните разходи и т.д. Не ми е много ясна тази материя с комп.отпуски, може ли да се избегне това начисляване. Благодаря

 RE: компенсируеми отпуски mimi76 Профил Изпрати email 29.11.2006 01:45

виж ЗКПО с какво се преобразува финансовият резултат за данъчни цели

 RE: компенсируеми отпуски Велчев (гост) 29.11.2006 09:18

За данъчни цели няма значение, защото се преобразува финансовия резултат, във вида все едно че не са начислени. Формират се обаче данъчни временни разлики, които трябва да се управляват. Всичко зависи от това дали искате да представите "вярно и честно" баланса на дружеството.

 RE: компенсируеми отпуски илиана (гост) 29.11.2006 17:05

http://docstore.odit.info погледни там темата "Провизии.Доходи на персонала.Репутация", аз също като теб искам да си изясня темата за компенсируемите отпуски и тяхното осчетоводяване, но със сигурност ти казвам ако искаш да си на страната на закона няма как да избегнеш начисляването им. Цялата тази процедура е толкова тромава и тягостна, и едва ли всички я спазват, това вече е въпрос на лична преценка. Ако има още мнения по въпроса моля да ги споделите, интересува ме точното осчетоводяване. Благодаря!

 RE: компенсируеми отпуски Веселушка Профил Изпрати email 29.11.2006 17:10

Тази тема е дискутирана и преди във форума. Това по-долу съм си го копнала от една май миналогодишна дискусия.
Задължения за неизползван отпуск

Значителна част от идеите и подходите, заложени в НСС 19, звучат чуждо и в дисонанс със счетоводната практика.

Те трудно ще намерят приложение в практиката, защото у нас тепърва се създават реални предпоставки за "пазарно" регулиране, гарантиране и защита на труда и трудовите доходи.
Затова се постигна съгласие между счетоводната колегия, че ако друго не може да се приложи по отношение на стандарта, то поне доходите от компенсируеми отпуски трябва да се включат в ГФО.

Другите доходи, обект на регламентиране в стандарта, ще започнат да се отчитат по-нататък постепенно, с оглед на развитието в нужната посока и на съответната практика.

За първи път оценка на разходите за компенсируеми отпуски бе направена към 31 декември 2000 г. Опитът досега показва, че в общия случай оценките не са особено надеждни. Това е така, защото у нас обезщетенията за отпуск се изчисляват на базата на възнаграждението от предходния месец.

Счетоводно отчитане на възнагражденията, начислявани за неизползвани отпуски

Тук се очертават два основни подхода:

Първи подход - при начисляването на посочените възнаграждения те да се отчитат като текущ разход за заплати и задължения към персонала
Втори подход възнагражденията да се третират като основание за начисляване на провизии за потенциални задължения.

Веднага трябва да се отбележи, че "потенциални задължения", макар че това понятие е въведено в НСС 37 Отчитане на провизиите, разходите за бъдещи периоди и приходите за бъдещи периоди, в оригиналния МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи (както се вижда и от наименованието му) просто не съществуват.

В българския стандарт всички задължения са превърнати в потенциални, вследствие на което за действително условните не е останало място за разглеждане.

Защото, ако трябва да се преведе на български, думата "потенциален" би означавала нещо, което "при известни условия може да се прояви", т.е. налице е определена условност.
В резултат на това става твърде проблематично разграничаването между обичайното търговско задължение, а такова е задължението към персонала по начислено възнаграждение, което също може да се прояви при "известни условия", и провизируемото "потенциално" задължение.

Във връзка с това си струва да се даде пълният превод на често цитирания в провежданата дискусия §11 от МСС 37, в който се прави строго разграничаване между провизия и други пасиви. За целта трябва да се отбележи, че в МСС 37 самото понятие "провизия" означава "пасив".

"Провизии и други пасиви" според §11на МСС 37. И така "провизиите могат да бъдат отделени от другите пасиви - търговските задължения и начисленията, защото съществува неопределеност относно времето на настъпване и размера на бъдещите разходи, необходими за нейното погасяване.

В противоположност на това:

а) търговските задължения са пасиви, които трябва да се заплатят за стоки и услуги, които са били получени или доставени, били са фактурирани или формално договорени с доставчика; и

б) начисленията са пасиви, подлежащи на заплащане за стоки и услуги, които са били получени или доставени, но не са платени, фактурирани или формално договорени с доставчика, включително сумите, дължими на персонала (например начислените суми за отпуски).

Макар че понякога е необходимо да се прави оценка на сумата и времето на възникване на начисленията, тяхната неопределеност е много по-незначителна в сравнение с тази на провизиите.

Следователно неопределеността при начисленията, в това число и на възнагражденията за платен отпуск, е толкова незначителна, че е неоснователно да се прибягва до пасиви от рода на провизиите.

От тук произтича извода, че начисляването на възнагражденията за неизползвани отпуски трябва да следва обичайната процедура, прилагана при начисляването на текущото трудово възнаграждение:

Дебит гр. 60, с/ка Разходи за заплати
Кредит гр. 42, с/ка Персонал

Целесъобразно е този специфичен вид начисления да се отчитат самостоятелно на аналитично равнище.
Като например се открият аналитични сметки:

с/ка 4211 Разчети с персонала по компенсируеми отпуски
с/ка 6041 Разходи за заплати по компенсируеми отпуски
с/ка 6051 Разходи за заплати по компенсируеми отпуски

Вярно е, че позоваването на МСС при наличието на аналогичен национален стандарт не винаги може да се разглежда като достатъчен аргумент в полза на една или друга теза.

В този смисъл могат да съществуват определени опасения, че при проверка от страна на данъчните органи "по-защитима" ще бъде позицията, в която в по-изгодно положение се оказва бюджетът, т.е. при прилагането на "провизиращия" подход. Затова си струва специално да се отбележат "официалните" препоръки, дадени от
Министерството на финансите в писмо Б-26-00-0156 от 28.12.2000 г., подкрепящи начислителния, а не провизиращия начин на отчитане на възнагражденията за отпуски.

Тъй като дължимото възнаграждение за отпуск по сега действащите нормативи се изчислява въз основа на възнаграждението за предходния месец, а счетоводният отчет трябва да се състави към 31.12.2004 г., то начисляването на дължимите средства за неизползван отпуск трябва да стане на база възнаграждението на съответното лице за месец ноември 2004 г.

Счетоводно третиране на осигурителните вноски свързани с възнагражденията за неизползван отпуск

Очевидно е, че този проблем няма отношение към личните осигуровки и вноски, тъй като те вече "участват" в начисленото трудово възнаграждение, а се отнася до възникващите във връзка с това задължения на предприятията (работодателите).

И тук се застъпват две противоположни становища, отнасящи се до включването на задълженията за социални и здравни осигуровки в годишния счетоводен отчет.

Едни от специалистите препоръчват това да се извърши, а други отхвърлят тази възможност.

Няма смисъл сега да се разискват изтъкваните аргументи в провежданата дискусия, защото има едно основание, което е с определящо значение. Става дума за това, че предпоставка за извършване на начисленията на неизплатени възнаграждения по неизползвани отпуски са разпоредбите на НСС 19.

Затова в него трябва да се търсят и нормите за начисляване на социалните и здравните осигуровки за сметка на работодателите.
Но даже самото наименование на стандарта - "Доходи на персонала", очертава неговия обхват - доходите на персонала.

Начисленията за различните видове осигуровки, представляващи задължение за работодателите, нямат отношение към регламентацията на стандарта. Ето защо в отчетността за 2004 г., ако се включат начисления за неползвани отпуски, осигурителните задължения на работодателите не трябва да намерят никакво отражение.

Отпуските за кои години следва да бъдат начислени през 2004 г.?

НСС 19 дава дефиниция за натрупващи се и за ненатрупващи се компенсируеми отпуски.
Регламентираното в т.6.2 от стандарта счетоводно третиране на тези отпуски засяга и двата вида. Това предполага през 2004 г. да бъдат начислени разходи за неизползвани отпуски не само от 2003 г., но и от предшестващите я години.

Един от важните въпроси във връзка с годишното приключване е този за отчитането на неизползваните (компенсируеми) отпуски на персонала.
Неизползваният (компенсируем) отпуск е:

Полагащият се отпуск на персонала за отчетния период, който е останал неизползван към 31 декември на годината, за която се изготвя финансовия отчет.

Логиката за отчитане на тези отпуски

Логиката за отчитане на тези разходи е, че отпускът, на който има право персонала през дадена година, трябва да се ползва през същата година, а не да се отлага за следващи периоди. В този дух са и разпоредбите на Кодекса на труда.
Щом отпускът трябва да се ползва през дадена година през същата година би трябвало да се начислят и разходите за него.
По тази причина и разходите по неизползвания отпуск трябва да се отчетат в същата година.

Какво би станало, ако разходите за неизползван отпуск не се отчетат в годината на възникването им?

Ако разходите за неизползван отпуск не се отчетат в годината на възникването им ще се стигне до изкривяване на резултата в следващата година, когато те бъдат извършени реално. Така задълженията към персонала също ще са представени невярно във финансовия отчет.

Задължително ли е отчитането на разходите за неизползван отпуск?

Необходимо е да се направи уточнението, че отчитането на разходите за неизползван отпуск е задължително в случаите, когато става дума за значителни разходи. Темата за “значимостта” тук не е предмет на разглеждане, но най-общо може да се приеме ориентировъчно, че разходите за неизползван отпуск са незначителни, ако представляват 1% - 2% от общия обем на всички разходи.

Представяне на неизползвания отпуск от персонала във финансовия отчет

Предприятието трябва да признава обезщетението на персонала за неизползван отпуск като разход и съответно като задължение (пасив) към него в рамките на отчетния период, през който наетите лица са полагали труд.

Оценка на разходите по компенсируеми отпуски на персонала

Приблизителна оценка

Приблизителната оценка на разходите има един-единствен недостатък. Той се изразява в това, че и най-добрата приблизителна оценка на разходите си остава приблизителна. Разликите между приблизителната оценка на разходите за компенсируеми отпуски и действително изплатените на лицата обезщетения следва да се третират като текущи разходи или приходи през периода на изплащането им.

Данъчно третиране на разходите за неизползван отпуск на персонала

Разходите за неизползван отпуск на персонала в годината на възникването им се посочват в годишната данъчна декларация като увеличение на финансовия резултат. Данъчният ефект върху тези разходи се осчетоводява, т.е. възниква актив по отсрочени данъци.

В годината, през която отпускът реално се използва (или изплаща, когато това е допустимо), разходите във връзка с този отпуск се посочват в намаление на финансовия резултат.
Счетоводно това се отразява чрез намаляване (или изчерпване) на актива по отсрочени данъци, формиран през годината на първоначалното начисляване на разходите за неизползван отпуск.

В ЗКПО е въведен изричен текст за включване и на разходите за осигуряване при изчисляване на най-добрата приблизителна оценка на разходите за компенсируеми отпуски.

Съгласно чл. 23, ал.2, т.26 финансовия резултат се увеличава с “ Отчетените очаквани разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски към 31 декември на същата година, както и начислените суми за задължително обществено и здравно осигуряване, свързани с тях.”

Съгласно стандарт НСС 19 - Доходи на персонала полагащите се суми за компенсируеми отпуски на персонала, в резултат на неизползвано право на отпуск до 31.12. за съответната година (както и начислените суми за задължително обществено и здравно осигуряване), се отчитат като задължение и разход на предприятието (т. 3.3 от НСС 19).
Осчетоводените текущи разходи се посочват в увеличение на финансовия резултат (респективно в намаление при изплащането им).Счетоводни операции, свързани с отчитането на неизползван отпуск на персонала

Пример:

Предприятие е установило броя на дните неизползван отпуск от неговите работници и служители към 31 декември 2004 г. (в това число по подразделения, съгласно организационната структура на предприятието).

За да направи най-добрата приблизителна оценка на разходите, свързани с неизползвания от персонала отпуск предприятието постъпва по следния начин:

1. Прави оценка на разходите за обезщетения за отпуск на базата на начислените разходи за заплати и броя на работните дни през месец декември 2004 г.;

2. На базата на съществуващите планове и разчети за нарастването на работната заплата през 2005 г. установява среден коефициент на нарастване на работните заплати през 2005 г., който ще се използва като коректив на изчислените очаквани разходи на база месец ноември 2004 г.;

3. Въз основа на информация от Закона за бюджета на ДОО за 2005 г., Закона за бюджета на НЗОК за 2005 г. и Кодекса за социално осигуряване предприятието установява, че осигурителната тежест (разходите за социално и здравно осигуряване за сметка на работодателя) са 32,2 % върху начислените разходи за обезщетения на персонала.

Целта на изчисленията е да се предвиди възможно най-точно какъв би бил размерът на разходите за работодателя (в т.ч. обезщетения, социално и здравно осигуряване) през 2005 г., когато се очаква, че тези разходи ще бъдат реализирани (отпускът ще бъде използван).

1. Да приемем, че предприятието е начислило към 31 декември 2004 г. очаквани разходи по компенсируеми отпуски 132 200 лв., от които 100 000 лв. представлява общия размер на очакваните обезщетения за неизползван отпуск , и 32 200 лв. е размерът на очакваните осигурителни плащания върху обезщетенията.

Д-т с/ки за Разходи за обезщетения на персонала 100 000
К-т с/ки за Разчети с персонала по компенсируеми отпуски 100 000

Д-т с/ки за Разходи за социално осигуряване 32 200
К-т с/ки за Разчети с осигурители 32 200

2. Разходите в размер на 132 200 лв. са посочени в данъчната декларация за 2004 г. в увеличение на финансовия резултат.

Това означава, че дължимият корпоративен данък в резултат на увеличението с тези разходи е 132 200 х 19,5% (за 2004 г.) = 25 779 лв.

През 2005 г. обаче, когато се очаква реализирането на тези разходи корпоративният данък е определен на 15%.

Това означава, че предприятието ще формира актив по отсрочени данъци в размер, равен на 132 200 х 15% = 19 830 лв.
Смисълът на този запис е, че предприятието очаква обратното проявление (признаването на разходите за данъчни цели) през 2005 г., когато ставката на данъка не е 19,5%, а 15%.
Разликата между двете ставки (4,5% = 5949 лв.) предприятието я губи (не може да я използва).

Тази разлика се третира като постоянна.

Предприятието ще формира актив по отсрочени данъци към 31.12.2004 г. в размер на 132 200 х 15 % = 19 830 лв. Това е данъкът, с който предприятието очаква да намали дължимия данък за 2005 г.

Д-т с/ки Разчети по отсрочени данъци 19 830
К-т с/ка Печалба от текущата година 19 830

3. Да приемем, че през следващата 2005 г. на персонала са изплатени 80 000 лв. от начислените разходи за обезщетения през 2004 г. и са внесени полагащите се осигурителни вноски (80 000 х 32,2% = 25 760 лв.)


Същевременно е установено, че реално изплатените обезщетения надхвърлят с 2000 лв. приблизителната им оценка от 2004 г.

Счетоводното изражение на тези операции е следното:

а) изплащане на обезщетенията и осигуровките за сметка на приблизителната оценка през 2004 г.

Д-т с/ки за Разчети с персонала по компенсируеми отпуски 78 000
Д-т с/ки за Разчети с осигурители
(78 000 x 32,2% = 25 116) 25 116
Кредит с/ки за Парични средства 103 116

б) начисляване на разликата между реално дължимото обезщетение и приблизителната оценка като текущ разход

Д-т с/ки за Разходи за отпуски 2000
К-т с/ки за Разчети с персонала 2000

в) начисляване на разходите за осигуряване в резултат на разликата между реално дължимото обезщетение и приблизителната оценка като текущ разход

Д-т с/ки за Разходи за социално осигуряване 644
(2000 х 32,2% = 644 лв.)
К-т с/ки за Разчети с осигурители 644

г) изплащане на задълженията към персонала и осигурителите в резултат на разликата

Д-т с/ки за Разчети с осигурители 644
Д-т с/ки за Разчети с персонала 2000
К-т с/ки за Парични средства 2644

4. Отчитане на намалението на актива по отсрочени данъци в края на 2005 г.

В данъчната декларация за 2005 г. в намаление на финансовия резултат ще се посочат 103 116 лв. (78 000 + 25 116). Това означава, че активът по отсрочени данъци ще бъде намален със 103 116 х 15 % = 15 467,4 лв.

Д-т с/ка за Печалба от текущата година 15 467,4
К-т с/ки за Разчети по отсрочени данъци 15 467,4

Ако през предходни отчетни периоди е възникнал актив по отсрочени данъци, но за това не са взети счетоводни операции (т.е. разходите за компенсируеми отпуски в данъчната декларация са посочени в “увеличение на финансовия резултат”), то при обратното проявление на разходите също не трябва да се вземат счетоводни операции.


Влияние на компенсируемите отпуски от предходни години в текущата

Пример:

Нека приемем, че през 2002 г. предприятието е формирало актив по отсрочени данъци във връзка с неизползван отпуск на персонала по смисъла на НСС 19 “Доходи на персонала”.

Ако приемем, че приблизителната оценка на неизползвания отпуск е 10 000 лева, а ставката на корпоративния данък за изчислисляване на актива е била 23,5%, активът по отсрочени данъци към 31.12.2002 г. е бил 10 000 х 23,5% = 2350.

През 2003 г. по-голямата част от неизползвания за 2002 г. отпуск е използван от служителите.
Въпреки това, в края на 2003 г. в предприятието има неизползван отпуск за 2002 г. в размер на 1 000 лв.
Приблизителната оценка на тези разходи трябва да се “осъвремени”.

Счетоводните операции за отразяване на движението на актива по отсрочени данъци са следните:

1. Възникване на актив по отсрочени данъци в края на 2002 г.

Д-т с/ки за Разчети по отсрочени данъци 2 350
К-т гр. 12, с/ка за Печалба от текущата година 2 350

2. Отразяване на намалението на актива през 2003 г. в резултат на ползвания отпуск за 2002 г.

Д-т с/ка за Печалба от текущата година 2115
(9 000 х 23,5% = 2115)
К-т с/ки за Разчети по отсрочени данъци 2115

3. Осъвременяване на актива по отсрочени данъци от 2002 г. в края на 2003 г.

Осъвременяването е необходимо при промяна на приблизителната оценка на разходите и/или на данъчната ставка, при която предприятието очаква да реализира актива по отсрочени данъци.

В конкретния пример активът по отсрочени данъци е формиран при данъчна ставка 23,5%.

В края на 2003 г. част от актива остава нереализиран (2350 - 2115 = 235). Нереализираният актив в размер на 235 лв. предприятието очаква да реализира през 2004 г., когато данъчната ставка е намалена на 19,5%.

Следователно през 2004 г. предприятието ще реализира актив в размер на 195 лв. (1 000 х 19,5% = 195), а не 235 лв.

Разликата в размер на 400 лв. трябва да се отчете като текущ разход.

Д-т с/ки за Други разходи 40
К-т с/ки за Разчети по отсрочени данъци 40

Съгласно ЗКПО този разход (40 лв.) не се признава за данъчни цели и в данъчната декларация се посочва в “Увеличение на финансовия резултат”, т.е. превръща се в постоянна разлика.

 RE: компенсируеми отпуски ЕКИМСКА Профил Изпрати email 30.11.2006 09:51

аз начислявам компунсируеми отпуски единствено в края на годината и тогава и коригирам с промяна на процента,с използваните през годината и новонатрупаните.

 RE: компенсируеми отпуски илиана (гост) 07.12.2006 14:11

темата която, аз бях цитирала е същата, която след това Веселушка ми праща. Но това не ми помага. Интересуваме, ако аз съм начислила напр. неизползваните отпуски от 2005г. към 31.12.2005г. и през 2006г. част от тях са използвани, в момента в които се използват аз трябва САМО ДА ИЗПЛАТЯ ??? възнаграждението и осигуровките за тях /защото вече в края на мин.год са начислени/, и ако има разлика в сравнение с изчислението им през 2005г. да го доначисля. Това добре и питам аз сега, това означава ли, че в месечната рекапитулацията отделно трябва да ми излиза сумата на отпуските използвани от минали години /и то по години/, за да мога да напиша платежно за общата сума на осигуровките и в същото време да начисля само РЗ за текущия месец и съответно отпуски ако са от текущата година?
И другият ми въпрос е в кой момент точно от годишното приключване формирам актива по отсрочени данъци?
Трябва ми отговор които да е както достоверен, така и най практичен, не ме устроиват разни лични практики, /без да засягам никого/
Моля ви помогнете ми

 RE: компенсируеми отпуски ani (гост) 11.12.2006 15:00

ujas

 RE: компенсируеми отпуски илиана (гост) 11.12.2006 16:35

няма ли кой да помогне, моля ви!!!

 RE: компенсируеми отпуски силвето (гост) 20.12.2006 15:19

реших да потърся помощ от вас за счетоводното третиране на неизползваните отпуски към края на годината и съответно осчетоводяването им при използване през следващите години, но видях че так интересуващата ме тема е била поставяна и преди, но също така и невиждам конкретен отговор. Някой не би ли могъл да даде нещо повече като информация

 RE: компенсируеми отпуски hr_1977 ganeva Профил 01.03.2008 16:23

Колеги за какъв период мога да ги натрупвам тия отпуски неизползваните. И как изобщо да ги изчисля примерно за 2007 имам неизползвани но също и през 2006 имам такива абе изобщо с тия отпуски във фирмата в която работя е мама миа. Сега за съставяне на год отчет през 2008 за изтеклата година само от 2007 ли да имам впредвид неизползваните отпуски. И как д аги изчисля изобщо. Помощ!!!! нищо не разбрах от този НСС 19

 RE: компенсируеми отпуски nelinelin Профил Изпрати email 26.06.2012 15:41

Добър ден на всички.Искам да ви попитам какъв е данъчния ефект от счетоводно начислените заплати и осигуровки за компенсируеми отпуски? Много ще ви бъда благодарна?

 RE: компенсируеми отпуски abeama Профил 26.06.2012 15:50

абе дефекта

ама негативен разбира се :)))

 RE: компенсируеми отпуски nelinelin Профил Изпрати email 26.06.2012 15:54

В смисъл, че през текущата година с разходите за компенсируеми отпуски се увеличава счетоводния финансов резултат, апри изплащането им се намалява така ли е? Помогнете спешно ми трябва, ще съм ви много благодарна!

 RE: компенсируеми отпуски silvy81 Профил 26.06.2012 15:56

Така е.

Отговор на nelinelin(26.06.2012 15:54):
nelinelin каза:
В смисъл, че през текущата година с разходите за компенсируеми отпуски се увеличава счетоводния финансов резултат, апри изплащането им се намалява така ли е? Помогнете спешно ми трябва, ще съм ви много благодарна!

 RE: компенсируеми отпуски abeama Профил 26.06.2012 15:58

Отговор на nelinelin(26.06.2012 15:54):
nelinelin каза:
В смисъл, че през текущата година с разходите за компенсируеми отпуски се увеличава счетоводния финансов резултат, апри изплащането им се намалява така ли е? Помогнете спешно ми трябва, ще съм ви много благодарна!


абе права си - "през текущата година с разходите за компенсируеми отпуски се увеличава счетоводния финансов резултат, апри изплащането им се намалява"

 RE: компенсируеми отпуски silvy81 Профил 26.06.2012 16:02

Е то е ясно, че говори за данъчния. Поне се надявам да е ясно, де...

Отговор на abeama(26.06.2012 15:58):
abeama каза:


абе права си - "през текущата година с разходите за компенсируеми отпуски се увеличава счетоводния финансов резултат, апри изплащането им се намалява"
 

 RE: компенсируеми отпуски nelinelin Профил Изпрати email 26.06.2012 16:17

Да при определяне на данъчния.Благодаря ви, исках да бъда сигурна, от всичко което изчетох дали съм го разбрала:)
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство