Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. длъжностна характеристика на продавач - консултант

 длъжностна характеристика на продавач - консултант Валя (гост) 18.02.2005 10:22

моля, спешно ми трябва длъжностна характеристика на продавач - консултант адрес: pepi.2001@abv.bg
 

 Re: длъжностна характеристика на продавач - консултант Лили Профил 18.02.2005 10:43

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ДЛЪЖНОСТТА: ПРОДАВАЧ
Клас по НКП: персонал, зает с услуги за населението, охрана и търговия
Код по НКП: 5221
Длъжността продавач е в обхвата на отдел (управление, дирекция, сектор, звено) "търговия на дребно"

I. ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Характеристика на работата:
Обслужване на клиенти и запознаването им с качествата на продаваните продукти в търговския обект.
2. Основни задължения:
- посреща и обслужва клиенти в търговския обект;
- консултира клиентите за качествата на предлаганите стоки;
- информира клиентите за характеристиките, в това число състав, опаковка, инструкции за ползване, комплектовка и поддържане, цената и количеството, влиянието върху други стоки при евентуална съвместна употреба;
- при поискване от клинента, когато видът на стоката позволява това, показва начина на нейното действие или употреба;
- поддържа търговския вид и хигиената на работното си място;
- аранжира стоките на щанда и витрините;
- следи за търговския вид и годността на предлаганите стоки;
- следи за наличието на етикети и означение за продажната цена на предлаганите стоки;
- приема парични суми, връща рестото и издава касови бележки и фактури;
- информира прекия си ръководител за нередности.
3. Допълнителни задължения:
- изпълнява функцията на материалноотговорно лице;
- изпълнява и други задължения, възложени от прекия му ръководител или от управителя на търговския обект, свързани с работата му.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ
При изпълнение на своите задължения продавачът носи:
1. отговорност за качеството на извършваната работа и за рекламации от клиенти;
2. отговорност за установена липса на стоки;
3. материална отговорност във връзка с опазването на поверените му стоки;
4. отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични и материални ценности;
5. отговорност за правилното ползване на фискалното устройство;
6. отговорност за спазване правилата за противопожарна безопасност.

III. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Йерархически:
В ежедневната работа е подчинена на управителя на търговския обект.
2. Функционални:
а) В ежедневната работа е във връзка и взаимоотношение с длъжностите:
- от отдела (управлението, звеното): продавачи, касиер, счетоводител.
б) Контактува с клиенти, доставчици и представители на контролните органи във връзка с изпълняваната работа.
3. Отчетност:
Работата се отчита пред управителя на търговския обект.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОВИЯТА НА ТРУД
1. Задължения във връзка с правилата за здравословни и безопасни условия на труд:
Работникът е длъжен да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, за хигиена на труда, както и да се явява на периодични медицински прегледи. Спазва правилата за ръчното пренасяне на стоки.
2. Задължения във връзка със социално-битовото обслужване:
Работникът е длъжен по време на работа да носи работно облекло и да го поддържа в добър вид.
............................................... (Транспортно обслужване)

V. ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО РАБОТНИКЪТ ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА
1. Кодекс на труда;
2. Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия;
3. Закон за храните;
4. Правилник за вътрешния трудов ред;
5. Правила за здравословни и безопасни условия на труд;
6. Други вътрешни актове на предприятието.


VI. ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Зачита личното достойнство и правата на клиентите. При изпълнение на своите задължения не разпространява информация, която би могла да въведе в заблуждение клиентите или да накърни личното им. Работникът е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на предприятието.


VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образователни изисквания за длъжността: средно
2. Квалификационни изисквания за длъжността: умения за работа с касов апарат
3. Други изисквания за длъжността:
- Трудов стаж по специалността - .............................. години;
- Да знае правилата на търговско обслужване и реда за извършване на инвентаризация;
- Чужд език: владеене на ........................................ език;
- Компютърна грамотност и умения: ........................ (Word, Excel или др.);
- Умения за работа с фискално устройство.
4. Личностни качества: вежливост, ..................................... (умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност и др.)
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.


Изготвил: .................. Утвърдил: ......................
(подпис) (подпис и печат на работодателя)


Запознат съм с (имам екземпляр от) длъжностната характеристика.


Дата ..............
Работник (служител): ...................................................
Подпис на работника (служителя): .......................................
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство