Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Мнооого гореща тема! малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007"

Страница 1 от [2] 12»

 малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" raq Профил 21.12.2006 13:07

НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ
(ДВ 96/28.11.06)

Раздел II.
ОТПУСКИ ЗА МАЙЧИНСТВО

Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Отпускът поради бременност и раждане в размер 315 дни за всяко дете се ползва, както следва:
1. в размер 135 дни, от които 45 дни преди раждането - въз основа на съответен акт на здравните органи, издаден по реда на чл. 26, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм., бр. 96 от 2005 г.), а отпускът поради осиновяване за остатъка до 135 дни - въз основа на съответния акт на здравните органи и акта за предаване на детето за осиновяване;
2. в размер на остатъка до 315 дни - въз основа на писмено заявление на майката (осиновителката) до предприятието, към което се прилага акт за раждане на детето или акт за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 7; предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението.
(2) (Отм., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Отпускът на майката по ал. 1, т. 2 се прекратява, когато детето: бъде дадено за осиновяване, настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето или почине.
................

Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Отпускът за отглеждане на дете до двегодишна възраст по чл. 164, ал. 1 КТ се ползва въз основа на писмено заявление на майката (осиновителката) или на лицата, посочени в чл. 164, ал. 3 КТ. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато заявлението по ал. 1 се подава от майката (осиновителката), към него се прилага декларация, че детето не е настанено в детско заведение и че майката (осиновителката) не е дала съгласие по чл. 164, ал. 3 КТ отпускът да бъде ползуван от бащата (осиновителя) или от някой от техните родители, както и че детето не се отглежда от безработно лице по програмата "В подкрепа на майчинството".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г.) Към заявлението по ал. 1 се прилагат декларация и справка съгласно приложения № 2 и 3 в 2 екземпляра.

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
(ДВ бр. 102/19.12.2006 г.)

НЕ СА ОБНАРОДВАНИ ДРУГИ ПРОМЕНИ ЗА 2007 В ДВ КЪМ МОМЕНТА)


Възнаграждение, от което се определя обезщетението

Чл. 41. (1) (Доп., ДВ, бр. 64 от 2000 г.) Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест – в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени осигурителните вноски за периода от шест календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.
(2) (Изм., ДВ, бр. 1 от 2002 г.) За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
1. не е било осигурено за всички осигурени социални рискове;
2. не е било осигурено за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица;
3. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
4. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете.
(3) За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност или за бременност и раждане, се взема предвид размерът на обезщетението.
(4) (Нова, ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Сумата, от която се изчисляват паричните обезщетения, не може да бъде по-голяма от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за периода, от който се определят паричните обезщетения.
(5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Начинът на изчисляване на обезщетението се урежда с акт на Министерския съвет.
...................................

Обезщетение при бременност и раждане

Чл. 49. (1) (Доп., ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното възнаграждение или осигурителния доход, определени по чл. 41 и не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.
(2) (нова, доп. ДВ бр. 68/2006 г.) При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.
(3) (Изм., ДВ, бр. 104 от 2005 г., предишна ал. 2, изм. ДВ бр. 68/2006 г.) Във всички случаи дневното парично обезщетение не може да бъде по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната.
Срокове за изплащане на паричното обезщетение при бременност и раждане
Чл. 50. (1) (Доп., ДВ, бр. 1 от 2002 г., изм. ДВ бр. 68/2006 г. - В сила от 01.01.2007 г. ) Осигурената за всички осигурени социални рискове майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 315 календарни дни, от които 45 дни преди раждането. Такова право се предоставя и на майката, която не е осигурена за трудова злополука, професионална болест и безработица.
(2) Когато раждането стане преди изтичането на 45 дни от началото на ползването на обезщетението, остатъкът до 45 дни се ползва след раждането.
(3) Когато детето е родено мъртво, почине или е дадено в детско заведение на пълна държавна издръжка или за осиновяване, майката има право на парично обезщетение до изтичане на 42 дни от раждането. Ако работоспособността на майката вследствие на раждането не е възстановена след 42-ия ден, срокът на обезщетението се продължава по преценка на здравните органи до възстановяване на нейната работоспособност. До изтичането на срока по ал. 1 това обезщетение се заплаща като обезщетение за бременност и раждане.
(4) Когато детето е дадено за осиновяване, настанено е в детско заведение на пълна държавна издръжка или почине след 42-ия ден от раждането, обезщетението по ал. 1 се прекратява от следващия ден. В тези случаи, ако работоспособността на майката вследствие раждането не е възстановена, се прилага ал. 3, изречения второ и трето.
(5) Осигурената или осигуреният за всички осигурени социални рискове, които осиновяват дете, имат право на обезщетение по ал. 1 в размер на разликата от възрастта на детето в деня на предаването му за осиновяване до изтичането на срока на полагащото се обезщетение за раждане
..................

Обезщетение при отглеждане на малко дете


Чл. 53. (1) (Изм., ДВ, бр. 1 от 2002 г.) След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в размер определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. (за 2007г. тo е 170,00лв МАЙЧИНСТВО, ЗБДОО 2007)

...............................дискусия „Одит инфо”......................

Извинявам се на авторите ;-)) Дано да ми простят, за благото на всички ;-))

Майките през 2007, които са в отпуск по майчинство и децата са по-големи от 9 месеца към 01.01.2007 - продължават да получават обезщетение до навършване на 2 год. на детето
От 01.01.2007, ако детето е на ясла, майката губи право на обезщетение. Ако не е на ясла, продължава да си получава 180 лева.
Също така обезщетението се губи, ако майката ползва детегледачка по програмата " В подкрепа на майчинството ", но тази програма още се обсъжда и няма изгледи да започне от 01.01.2007.

...........................
КСО 2007

“(3) Паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и помощите от държавното обществено осигуряване се изчисляват и изплащат от териториалните поделения на Националния осигурителен институт на осигурените лица по декларирана от тях банкова сметка. Ако лицето няма право на обезщетение или помощ, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на обезщетенията и помощите, издава разпореждане за отказ. Разпореждането се отменя, ако в давностният срок по чл. 115, ал. 4 лицето или осигурителят представят нови или допълнителни доказателства, установяващи правото на обезщетение или помощ.
(4) Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия работен ден от временната неработоспособност среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от среднодневното уговорено възнаграждение.”
в) създава се ал. 5:
“(5) Изплащането на паричните обезщетения и помощи се извършва при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.”


Ако имам грешки, ме коригирайте или добавете коментари и разширете темата ;-)))

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" Таня (гост) 21.12.2006 14:29

Добре де последно искам да попитам : Аз съм осигурена на 450 лв. От догодина ще взимам 315 дни 90 % от 450 лв. или 90% от чистата РЗ/приспаднатите осигуровки/ ?
Вече незнам на кого да вярвам?

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" гост (гост) 21.12.2006 14:34

Нито едно от двете Таня /поне към днешна дата, от утре може и да се промени, знае ли човек /.Не си разбрала изобщо.

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" Мая (гост) 21.12.2006 14:42

"Майките през 2007, които са в отпуск по майчинство и децата са по-големи от 9 месеца към 01.01.2007 - продължават да получават обезщетение до навършване на 2 год. на детето " -това не разбирам откъде го тълкуваш ?Какво излиза, че ако децата не са навършили 9 месеца, няма да имат право на майчинство, така ли?

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" satanasowa Профил Изпрати email 21.12.2006 14:45

Мая, не е така, имат право на майчинство, но няма да получават такова голямо
обезщетение, а мин. рз

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" Мая (гост) 21.12.2006 14:52

Аха, разбрах най-сетне, макар че разговарях с инспектори от НОИ и те казаха ,че още чакали някаква Наредба да излезе и тогава щяло да стане ясно кое, как и къде-въобще след Нова година психиатрите ще имат много работа!

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" raq Профил 21.12.2006 15:28

Колегиииии, темата съдържа думата "опит" ;-))

Утре като се събудим, нещата може да са коренно различни...аз писах това, което е обнародвано и се знае към момента
Дерзайте!

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" Таня (гост) 21.12.2006 16:04

Боже ,боже ами и управата още незнае , та кой ли ? Благодаря все пак за изчерпателните отг. !

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" ЗинаСт (гост) 21.12.2006 17:36

Аз се включвам, че си разпознах моя стар постинг, който се оказа грешен :-) След разговора с Христосков вчера стана ясно, че ако майката даде детето си на ясла, не губи обезщетението а отглеждане на дете до 2 години.
Освен това днес във 24 часа имаше статия по въпроса. Всички майки, за които към 01.01.2007 не са изтекли 315-те дни от началото на първия им болничен за бременност и раждане, имат право да ползват остатъка до 315 дни без оглед на това дали 135-те дни са изтекли или не. Това натежава най-много от факта, че е цитат на думите на един, на който все му забравям името, обаче той най-често дава отговорите на въпросите на страницата на МТСП. Може би се казваше Емил Масларски или нещо такова, защото в началота си мислих, че Емилия Масларова се представя под мъжко име :-)
Отново ще се издават три болнични листа за 135 дни, а останалите 180 дне ще се ползват въз основа на молба до работодателя. Молбата ще е свободен тескт. Към нея се прилага и една декларация, Приложение № 7 на наредбата за работното време....
След изтичането на тези 315 дни майката има право на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст с обезщетение за следващата година в размер на 180 лева, като, както вече стана ясно, това обезщетение не се губи, ако детето бъде дадено на ясла.
Новости са детегледачките по програмата " В подкрепа на майчинството ", като ако майката наема такава, губи правото на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.
Новост е и това, че ако майката излезе във втори болничен за бременност и раждане преди да е изтекъл болничния и за отглеждане на дете до 2 години, има право този болничен да и се изплаща в размера, в който и се е изплащал и първия, ако това е по-изгодно за нея.
Ами аз за това се сещам в момента.

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" аз (гост) 21.12.2006 20:17

на какво основание ще се плаща болничен до 315 дни на майки, които вече ползват отпуската за отглеждане на дете до 2 год? И каква ще е базата за изчисляване в такъв случай-тази която е била и за 135 дни ли?

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" Велина (гост) 22.12.2006 11:50

До Таня
Грубо казано, се получава 90% от чистата заплата,т.е от нетното възнаграждение

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" ЗинаСт (гост) 22.12.2006 11:54

Ще се изплаща на основание на новия параграф 3а към преходните разпоредби на КТ, който вече е гласуван ( на 08.12.2005 ) и се очаква да излезе в ДВ. Майката ще подава молба и декларация Приложение № 7 към НРВПО.
В другата тема 315 дни...съм извадила стенограмата от заседанието, на което е приет този текст.

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" ЗинаСт (гост) 22.12.2006 11:59

90% от осигурителния доход Таня. При това върху тази сума не се удържат осигуровки и данъци.Във вашия случай, ако 6 месеца назад сте осигурявана върху 450 лева ще получавате средно по около 405 лева месечно.

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" Велина (гост) 22.12.2006 12:29

Зина, дали ще е 405лв?!
Спомни си как се определя размера на обезщетението за бременност и раждане.
Вярно, върху обезщетението не се дължи нищо.

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" ЗинаСт (гост) 22.12.2006 13:30

Еми как се определя? Взимаш дохода 6 месеца назад. Делиш на работните дни и умножаваш по 0,9! Не казвам, че съм изцяло коректна, тъй като не знам точните дати нито да болничния, нито на започването на осигуряването. Работила съм със средните 129 работни дни и със средно 21,5 работни дни в месеца. Естествено, сумата варира в зависимост от работните дни, но грубо мисля че е толкова.

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" raq Профил 22.12.2006 13:33

а да знаете нещо по въпроса от 01,01 НОИ как ще ги изчислява
би трябвало пак така - нали в декл.1 писахме най-подробно през 2006

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" ЗинаСт (гост) 22.12.2006 13:45

Абе, ние писахме, ама те дали са чели...
До колкото разрах, от догодина ще има нови болнични листове, на които частта, попълвана от работодател е доста по-подробна. ( Ако занете какви групости са набутали...). Та служителя го представя и ние попълваме тази част. После с попълнените данни той отива в НОИ и там смятат на база попълненото. Предполагам, че както е при УП-тата, ще сверяват и с подадените декларации 1 и ако има раминаване ще пращат онези писма "В срок от 14 дни да потвърдите информацията или да подадете нова, анулираща старата, като грешна...дрън, брън "

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" satanasowa Профил Изпрати email 22.12.2006 14:16

Лично аз смятам, че това няма за бъдат болнични, това е отпуска
по КТ, просто обезщ. за майчинство ще се изплаща на база болничните за бременност и раждане,

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" Зузи (гост) 22.12.2006 14:30

Ако се смятат обезщетенията по стария начин, сумата въобще не е 405 лв. Не заблуждавайте жената! Ограничава се до среднодневно нетно за 6 месеца назад, което със сигурност е по-малко от 405 лв.

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" Зузи (гост) 22.12.2006 14:30

Ако се смятат обезщетенията по стария начин, сумата въобще не е 405 лв. Не заблуждавайте жената! Ограничава се до среднодневно нетно за 6 месеца назад, което със сигурност е по-малко от 405 лв.

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" ЗинаСт (гост) 22.12.2006 14:47

Кой бе, Зузи заблуждава жената? Я пак да си отвориш кодекса и да си прочетеш чл.41! Дневното парично обезщетение за общо заболяване не може да е по-голямо от среднодневното нетно. За бременност и раждане къде прочете такова нещо?

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" гери (гост) 22.12.2006 14:53

влезте в сайта на министерството на труда и соц.политика и там ще намерете "постановление за изменение и допълнение на Наредбата за работното време,почивките и отпуски",както и разяснение към него.Тепърва ще се обнародва в ДВ през следващата седмица.

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" ЗинаСт (гост) 22.12.2006 15:53

Зузи, нещо не пишеш, а пък жената сигурно чака да разбере аз ли съм права, ти ли си права.....

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" ЗинаСт (гост) 22.12.2006 16:15

Ами тогава аз ще обясня защо обезщетението за бременност и раждане не се ограничава до размера на нетното възнаграждение. Ако една майка е осигурена на МРЗ, тогава нетното и възнаграждение е по-малко от МРЗ. Съществува обаче ограничение в КСО, че обезщетението за бременност и раждане не може да е по-малко от МРЗ за страната. Получава се противоречие. Хем не може да е повече от нетния доход, хем не може да е по-малко от МРЗ.
Ако някой знае това как да го изплати-да сподели. Аз не знам.
Може би Зузи знае...

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" небесна Профил 22.12.2006 16:25

ЗинаСт, а чл.49, ал.1 какво казва? я виж пак

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" ЗинаСт (гост) 22.12.2006 16:46

А дали чл.6 ал.4 от НЕВДВКПОВИПОВНБР ( ей, не знам дали има наредба с по-дълго име :-) не регламентира точно как се смята това среднодневно нетно възнаграждение, от което не може да е по-голямо обезщетението.
Ми то по вашата логика, за жената няма никаква разлика дали е в болничен за общо заболяване или в болничен за бременност и раждане.
Да не говорим, че тези 90% няма доход, при който да се получават. Все нетния доход ще е по-малък.

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" небесна Профил 22.12.2006 17:32

ами тя логиката нали се сещаш, че не е наша, а на Кодекса :)

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" ЗинаСт (гост) 22.12.2006 17:44

И въпреки всичко, пак не съм съгласна с Велина. Няма да е 90% от чистата заплата, а цялата чиста заплата.
Обаче сега си мисля. По тази логика, ако възнаграждението не се умножаваше по този коефициент от Наредбата, би следвало наистина никой никога да не получи тези 90%. Защото те само осигуровките за сметка на служителя са 12,42%. Значи дори и да не дължиш данъци, нетното ти възнаграждение не може да е повече от 87,58% от заплатата. Ами то тогава този процент 90 изобщо не би трябвало да фигурира в КСО. Ами 2009-та, когато осигуровките ще надхвърлят 20% за работника? Тогава и 80% няма да стига това 90%-тно обезщетение.

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" гост (гост) 22.12.2006 21:46

ЗинаСт (гост), колко болнични си изчислила и изплатила досега. Нито един, нали. Иначе нямаше да напишеш толкова глупости. Спри и почини вече.

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" ЗинаСт (гост) 22.12.2006 23:04

Добре, спирам. Щом ти харесва. Пък иначе болнични съм изплащала.Има-няма по 30-тина на месец ми се събират. И ревизии са ми минавали...И то доста. Но...ти явно си по-вещ(а). Ти пиши. Аз само ще чета.

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" Велина (гост) 27.12.2006 10:05

Написала съм "грубо казано".Вижда се,че Таня не е наясно със счетоводните термини.Затова съм посочила,че по-скоро обезщетението ще бъде около нетното възнаграждение, но в никакъв случай 90% от БТВ,което е 450лв.

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" Мариела (гост) 02.01.2007 17:22

здравейте....
така и не разбрах как ще се изплащат обезщетенията за майчинство от НОИ/ съгл.КСО - от НОИ/,на каква база ще се из4исляват ,в КСО пише по акт на МС...къде е този акт???

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" Gost (гост) 03.01.2007 14:21

От къде мога да копна декларация Приложение№7?

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" АнтиЛН Профил 03.01.2007 14:28

http://www.paragraf22.com/pravo/naredbi/31603.html#Приложение № 7

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" елка (гост) 04.01.2007 09:46

аз съм в отпуск по майчинство от 01,08,2005г.до месец октомври съм си получила майчинството,но за ноември и декември все още не съм,защото роботодателят ми не си е внесъл осигуровките....как стои въпроса,ако си ги внесе,ще си получа ли майчинството за двата месеца

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" елка (гост) 04.01.2007 10:06

някой ще ми отговори ли на въпроса?????????

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" елка (гост) 04.01.2007 10:23

нещо не сте ме разбрали правилно или по-точно може пък аз да не съм се изразила както трябва....през месец ноември и декември съм в отпуск по майчинство за отглеждане на дете до 2г.....ще си получа ли тези суми по 160лв. за двата месеца,ако работодателят ми си внесе осигуровките сега след 01.01.2007г.

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" норик (гост) 04.01.2007 10:28

като си внесе работодатея осигуровките ще можеш да си вземеш обезщетението от 160 лева

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" елка (гост) 04.01.2007 10:30

имам още един въпрос след като детето ми е на ясла от януари 2007г. ще ми плащат ли майчинство от НОИ?

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" satanasowa Профил Изпрати email 04.01.2007 10:40

Нямате право на обезщ. ако детето ви е дадено на ясла
ще имате право на 50% обезщ. само ако се върнете на работа

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" мариела (гост) 04.01.2007 17:50

явно наистина не се знае как ще се изплащат за м.01.2007....
а за м.12.2006 си остава по старата схема - от работодателя ,нали???

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" a8hna Профил 04.01.2007 19:59

ако не греша, въпросните обезщетения се изчисляват и изплащат от НОИ от 01.01.2007, а преди 01.01.2007 - по стария начин - работодателя ги изчислява и ги получава с нареждане-разписка по банков път от НОИ;
Как да постъпя с болничен лист, с начало 14.12.2006, изтичащ на 28.01.2007 /може да греша точно датата/

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" Мариела (гост) 05.01.2007 18:58

именно ...нали пише ,4е ще се изплащат по сметката на майката...как ще разбере НОи за тази сметка и после ще има ли още болни4ни и къд еще се подават- в НОИ или пак на работодателя и той ще ги обработва и чрез декл.1 ще уведомява НОИ колко да изплати на дадената майка???????много неясноти !!!!!!!!!!!!

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" stella76 Профил Изпрати email 09.01.2007 10:24

Здравейте , и аз днес прочетох в нет инфо , че майчинството вече ще се изплаща директно от нои- а знаете ли някъде къде подробно е описан този начин?Благодаря предварително!

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" vvva (гост) 09.01.2007 22:58

Каква ще е базата, от която ще се изчислава разликата до навършване на 9 мес., ако вече два мес. съм в май-во - 160лв.?

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" норик (гост) 10.01.2007 08:21

и аз това се питам каква ще е базата, като веднъж вече ти е прекъснато обезщетението за бременност и раждане

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" мариела (гост) 10.01.2007 20:03

базата си е старата база на предишния болни4ен...това е вид продължение на болни4ен без да се издава като документ..и се плаща от работодателя,който го тегли от ДОО/пише в закл.разпоредби,4е заварените положеия се плащат по стария на4ин/така 4е ще полу4ите разликата 315-135 дни по код "бременност и раждане " и после се продължава по код "гл.дете до 2 год."но трябва да се попълне приложение при работодателя,4е искате да се възползвате от продължението до 315 дни.
а на мен не ми е ясно,защо заварените положения не могат да си дадат банковата сметка и да им се плаща по сметка...а пак чрез работодателя...и още нещо...работодателят продължава да начислява и плаща ЗОВ 3.9% ,нали??

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" neli_r Профил 10.01.2007 23:09

до Елка: работодателя може да си тегли обезщетенията за бременност,раждане и майчинство без да си е внесъл осигуровките. Иизискването за внесени осигуровки се отнася за останалите обезщетения-болнични общо заболяване, битови злополуки и др. подобни. Друг е въпросът, че на шефа и счетоводителя не им се занимава специално с майките....

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" neli_r Профил 10.01.2007 23:09

до Елка: работодателя може да си тегли обезщетенията за бременност,раждане и майчинство без да си е внесъл осигуровките. Иизискването за внесени осигуровки се отнася за останалите обезщетения-болнични общо заболяване, битови злополуки и др. подобни. Друг е въпросът, че на шефа и счетоводителя не им се занимава специално с майките....
 

 RE: малък опит за обобщаване "бременност и раждане, майчинство 2007" neli_r Профил 10.01.2007 23:28

От 1 януари 2007 г. осигурените ще получават паричните обезщетения за болест и майчинство от Националния осигурителен институт, вместо от работодателите. Болничните листове и другите документи се представят на работодателите, които ги предават в съответните териториални поделения на НОИ и техните филиали.

Самоосигуряващите се представят болничните листове и съпровождащите ги документи в териториалните поделения на НОИ, филиалите им или в осигурителните каси, където членуват.

Паричните обезщетения се изплащат в 30-дневен срок по банкова сметка, декларирана от осигурения или самоосигуряващия се.
Националният осигурителен институт информира всички осигурени майки с деца до 9-месечна възраст към 1 януари 2007 г., че имат право на остатъка от отпуска и парично обезщетение за бременност и раждане до 315 дни. Отпускът се разрешава с писмено заявление до работодателя, който изплаща и обезщетението.

НЕ СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ ПЪРВОТО И ПОСЛЕДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ НА ТОВА СЪОБЩЕНИЕ ОТ САЙТА НА НОИ СИ ПРОТИВОРЕЧАТ?
реклама
Нагоре
Страница 1 от [2] 12»

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване