Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. ав.данък при гражд.договор

 ав.данък при гражд.договор мая (гост) 23.12.2006 14:29

При граждански договор авансовият данък в коя НАП се внася по регистрация на фирмата или по адрес на лицето с което е сключен договора

 RE: ав.данък при гражд.договор експерта Профил 23.12.2006 14:38

ПРОЦЕДУРА ПО УДЪРЖАНЕ И ВНАСЯНЕ НА АВАНСОВ ДАНЪК И НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА ПЛАТЦИ
ГАНЕТА МИНКОВА - ЮРИСТ
Правно основание (регламент) на процедурата

Закон за облагане доходите на физическите лица, чл. 26, 36, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 1, чл. 38, ал. 2, 3 и 4, чл. 39, чл. 40, чл. 50, чл. 52, чл. 55, ал. 1 и 2, чл. 57, 63, 65 и 66,

§ 1, т. 33 от ДР на ЗОДФЛ.Цел (предназначение) на процедурата

Целта на процедурата е да се уреди начинът за удържане и внасяне от платците на дохода на данъчните задължения на лица, при които е технически по-лесно данъкът да бъде удържан и внесен при източника.Страни

Субекти са предприятията, които изплащат определени доходи на физически лица. В процедурата участват органи по приходите по регистрация на предприятията - платци на дохода.Описание на процедурата

Удържаният и внесен данък е авансов, когато предприятие:

- изплаща в течение на годината доходи от трудови и приравнени на тях правоотношения;

- изплаща доходи по извънтрудови правоотношения по чл. 22 от ЗОДФЛ.

Удържаният и внесен данък е окончателен, когато предприятие:

- преизчислява данъка върху доходите от трудови и приравнени на тях правоотношения на годишна база;

- изплаща доходи по чл. 26, т. 2-8 и т. 10 от ЗОДФЛ.

Данък не се начислява върху получените пенсии и/или суми от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при придобиване на право на пенсия и доходите от доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки "Живот" и рента" и застраховки "Живот", свързани с инвестиционен фонд, съответстващи на частта от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение по реда на чл. 20, ал. 2 и 5, чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗОДФЛ. Платецът установява частта на необлагаемите доходи въз основа на писмена декларация, предоставена от данъчнозадълженото лице.

Плащането се извършва по банков път с платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета.

а) удържане и внасяне на авансов данък по ЗОДФЛ от предприятията платци:

- данък върху доходи от трудови и приравнени правоотношения.

Данъкът се внася в териториалната дирекция (ТД) по регистрация на работодателя.

Когато работодателят има постоянно действащ обект извън седалището си, данъкът за заетите в обекта лица се внася в ТД по местонахождението на обекта. "Постоянно действащ обект" е цех, ателие, магазин, ресторант, работилница и други подобни обекти, както и строителни, геоложки и други подобни обекти, действащи повече от 365-дневен период.

Подразделенията на бюджетните организации, които имат самостоятелна сметка, внасят данъка по местонахождението си.

Данъкът върху доходи от трудови и приравнени правоотношения се удържа месечно от работодателя и се внася едновременно с тегленето или с банковия превод на сумите за заплати от банковата сметка на работодателя, а за касови плащания - до 10-о число на следващия месец.

Физическото лице удостоверява пред основния си работодател получения месечен доход и платения данък от другите работодатели със служебна бележка. Основният работодател облага сумарния доход на лицето, получен през съответния месец.

- данък върху доходи от извънтрудови правоотношения по чл. 22 от ЗОДФЛ.

Лицата, упражняващи свободна професия и други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения, както и лицата, извършващи срещу възнаграждение управление и контрол, формират данъчна основа за доходите от тези дейности по реда на чл. 22 от ЗОДФЛ. Предприятията платци удържат авансов данък, след като облагаемият доход, намален с нормативно признатите разходи по чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗОДФЛ, от всички източници превиши годишния необлагаем доход.

Авансовият данък се удържа в размер 15 на сто и се внася в ТД на възложителя.

Данъкът се удържа от възложителя и се внася едновременно с тегленето или с банковия превод на сумите за възнаграждения от банковата сметка на възложителя, а за касови плащания - до 10-о число на следващия месец.

За удържания данък удържащият издава "Сметка за изплатени суми", която остава в предприятието, и "Служебна бележка", която се дава на лицето. Образците на "Сметка за изплатени суми" и на "Служебна бележка" се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват.

Всяко предприятие, изплащащо доход на физическо лице през данъчната година, различен от доход от трудови правоотношения и пенсии, е длъжно да представи справка за изплатените доходи в ТД по седалището си. Предприятията, изплатили доходи на повече от 10 физически лица, представят справките си само на електронен носител във формат и по ред, одобрен от изпълнителния директор на НАП. Справката се представя до 15 април на следващата година. Образецът на справката се утвърждава със заповед на министъра на финансите и се обнародва в "Държавен вестник".

б) удържане и внасяне на окончателен данък по ЗОДФЛ от предприятията платци:

- преизчисляване на окончателен данък при доходи от трудови и приравнени правоотношения.

Основният работодател преизчислява окончателно данъка върху доходите от трудовите и приравнени правоотношения на годишна база до 31 януари на следващата данъчна година, независимо дали лицето работи или не по други трудови договори.

- удържане и внасяне на окончателен данък по чл. 40 от ЗОДФЛ.

Предприятията, които изплащат доходите по чл. 26, т. 2-10, удържат окончателен данък в размер 12 на сто.

Не се облагат с окончателен данък получените суми по чл. 29, ал. 6 и доходите по чл. 26, т. 8, съответстващи на частта на вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение по реда на чл. 20, ал. 2 и 5, чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 22, ал. 1, т. 3 ЗОДФЛ въз основа на писмена декларация, предоставена от получателя на дохода. При прехвърляне на суми от индивидуална партида по партида на трето лице прехвърлителят се облага с окончателен данък. В случаите на изменение на застрахователния договор, за който са ползвани облекченията по чл. 20, ал. 2 и 5, чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 22, ал. 1, т. 3, с договор, за който не могат да се ползват посочените облекчения, внесените суми се облагат с окончателен данък. Данъкът се удържа и внася от предприятието, прехвърлящо средства от партидата на прехвърлителя.

В хипотезата на чл. 26, т. 9 платец е чуждестранно лице, което е изплатило дивидент на местно лице, и затова данъкът трябва да бъде удържан и внесен от местното лице - получател на дохода.

Данъкът се удържа и внася върху брутния размер на дохода.

Окончателният данък се внася от платеца на доходите по чл. 26, т. 2-7 и 10 в срок до 15 дни от датата на удържането, а за доходите по чл. 26, т. 8, с изключение на тези по чл. 29, ал. 6 - в срок до 15-о число на следващия месец по сметка на ТД по местоседалище на платеца.Санкции

При неспазване на установените срокове за внасяне на данъка той се събира с лихвата за изтеклия период на закъснение, определена по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Когато не е подадена данъчна декларация или с ревизионен акт се определи по-голям данък от текущо или авансово внесения, лихвата се дължи от деня, следващ този, в който най-късно е следвало да се плати данъкът.

Ръководителите, главните счетоводители и другите длъжностни лица, които невярно изчислят, не удържат или не внесат в срок данъци, подлежащи на удържане и внасяне от платеца на дохода, се наказват с глоба до 500 лв.

За непредставяне или за несвоевременно представяне на справката по чл. 57 ЗОДФЛ, както и за посочване на неверни или непълни данни в нея виновните лица се наказват с глоба до 250 лв.

Нарушенията се установяват с акт на орган по приходите.

Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на НАП или от упълномощено от него длъжностно лице.

Актовете за констатирани нарушения и наказателните постановления се съставят, издават и обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Доколкото в ЗОДФЛ не е предвидено друго за налагането на административни наказания, се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.Необходими документи:

1. платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета;

2. декларация по чл. 40, ал. 3 от ЗОДФЛ, че лицето не е ползвало данъчно облекчение по реда на чл. 20, ал. 2 и 5, чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗОДФЛ;

3. справка по чл. 57 от ЗОДФЛ за лицата, на които предприятието е изплатило доходи, различни от доходи по трудови или приравнени на тях правоотношения и пенсии;

4. образец на служебна бележка по чл. 38, ал. 3 от ЗОДФЛ за изплатен доход по допълнителен трудов договор, одобрен със заповед № ЗМФ-1407 от 23.12.2005 г. на министъра на финансите.

 RE: ав.данък при гражд.договор preslavnedev Профил 23.12.2006 15:00

Може ли линк към тази разработка? Или поне източник? Мерси предварително

 RE: ав.данък при гражд.договор експерта Профил 23.12.2006 15:06

НЯМА ЛИНК
ПОЛЗВАМ ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЕКСПЕРТИС И ОТГОВОРНО ВИ Е ПРЕПОРЪЧВАМ
ГОДИШНИЯТ АБОНАМЕНТ Е ОКОЛО 180 ЛВ.
ПОДРОБНОСТИ В ТЕХВИЯТ САЙТ
 

 RE: ав.данък при гражд.договор preslavnedev Профил 23.12.2006 15:13

Аха, мерси много :-)
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване