Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Гореща тема! Декларация за банкова сметка за болнични в НОИ

 Декларация за банкова сметка за болнични в НОИ Мери (гост) 09.01.2007 14:38

В крайна сметка не ми стана ясно, дали всеки ходи в НОИ и сам си декларира банковата сметка или дава декларацията на работодателя и той я представя в НОИ Само като ,че ли за работещите в чужбина е конкретизирано /Но пък никъде не видях по описите, които представя работодателя да има описване на такива декларации
Ако пък си я представя служителя в кое точно НОИ - в това , което е регистрирана фирмата или където живее и работи той
Дава ли се някакъв входящ номер на декларация ?
Вие как мислите ?

 RE: Декларация за банкова сметка за болнични в НОИ тина (гост) 09.01.2007 14:46

наредбата за паричните обезщетения и приложенията към нея /всички декларации и придруж.писма/ е на страницата на НОИ - изтеглих ги;всичко е подробно пояснено в наредбата

 RE: Декларация за банкова сметка за болнични в НОИ гост (гост) 09.01.2007 16:32

2) Паричните помощи по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "а" се изчисляват и изплащат от ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес на лицето.


Чл. 8. (1) Осигурените лица и лицата, поискали изплащане на помощите по чл. 1, ал. 1, т. 2, заявяват еднократно при първото представяне на документи за изплащане на парични обезщетения или помощи данните, свързани с личната банкова сметка за получаване на обезщетенията и помощите, с декларация по образец съгласно приложение № 7.
(2) Осигурените лица, работещи в чужбина по трудови или по служебни правоотношения с български осигурител, заявяват еднократно пред осигурителя данните, свързани с личната банкова сметка, с декларация по образец съгласно приложение № 7 преди заминаването им в чужбина.
(3) Към декларацията съгласно приложение № 7 се прилага копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка.
(4) В 7-дневен срок от промяна на банковата сметка се подава нова декларация по образец съгласно приложение № 7 по реда на чл. 11.

Чл. 9. (1) Осигурените лица представят документите по чл. 3 - 5, 8 и 14 на осигурителя, който ги завежда в отделен дневник. Документите по чл. 3 - 5 и 8 се представят от осигурителя в срока по чл. 10 в съответното ТП на НОИ.
(2) Самоосигуряващите се лица представят документите по чл. 3 - 5 и 8 в срока по чл. 10 в съответното ТП на НОИ. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, представят документите по реда на ал. 1 на дружеството, чрез което се осигуряват.
(3) Преди представянето на болничните листове в ТП на НОИ лицата по чл. 10, ал. 1 проверяват дали те са издадени в съответствие с разпоредбите на Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността и Инструкция № 5 от 2001 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност (обн., ДВ, бр. 46 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2004 г. и бр. 10 и 99 от 2006 г.). При установяване на несъответствие болничните листове се връщат на органите на медицинската експертиза за отстраняване на несъответствието или се обжалват по реда на чл. 112 от Закона за здравето.
(4) Органите на медицинската експертиза представят документите по чл. 3 на осигурителите за осигурените при тях лица или в съответното ТП на НОИ за самоосигуряващите се лица в случаите по чл. 9, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността и чл. 22, ал. 1, т. 4 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г.).


Чл. 10. (1) Осигурителите, техните клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица представят в съответните ТП на НОИ и в техните филиали документите по чл. 3 - 5 и 8 в сроковете по чл. 3 от Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 1 от 2006 г.).
(2) Болничните листове за временна неработоспособност, настъпила в срока по чл. 42, ал. 2 КСО, се представят в ТП на НОИ до 10 дни след представянето им на осигурителя.


Чл. 11. (1) Документите по чл. 3 - 5, 8, 14 и 15 се представят с придружително писмо по образец съгласно приложение № 8, на хартиен носител и опис по образец съгласно приложение № 9.
(2) Документите се номерират и подреждат в съответствие с представения опис поотделно за болничните листове, молби-декларациите и декларациите за промяна на обстоятелствата.
(3) При едновременно представяне на повече от 5 болнични листове и/или молби-декларации, и/или декларации за промяна на обстоятелствата данните от придружителното писмо - приложение № 8, от описа - приложение № 9, и от декларациите по чл. 8, ал. 1, 2 и 4 - приложение № 7, задължително се представят на електронен носител, изготвен с програмен продукт, предоставен от НОИ, или по утвърден от НОИ формат.
(4) С едно придружително писмо и с един опис се представят общо не повече от 50 броя болнични листове и/или молби-декларации, и/или декларации за промяна на обстоятелствата.
(5) Осигурителните каси представят данните от придружителното писмо, описа на документите и от декларациите по чл. 8, ал. 1, 2 и 4 по реда на ал. 3 независимо от броя на представените документи.
(6) Предоставеният от НОИ програмен продукт работи върху лицензирани версии на операционната среда. Националният осигурителен институт не носи отговорност за работата на програмния продукт, ако се стартира върху нелицензирани операционни системи.
(7) Придружителното писмо, подписано и подпечатано от осигурителя, а за самоосигуряващото се лице - подписано от лицето, се подава в два екземпляра, върху които в ТП на НОИ се вписва входящият номер и датата на подаването му. Единият екземпляр се връчва на осигурителя, на самоосигуряващото се лице или на упълномощеното от тях лице, а другият остава в ТП на НОИ.
(8) След получаване на документите по ал. 1 ТП на НОИ издава справка за приети и върнати документи по образец съгласно приложение № 10. Справката се подписва и подпечатва от длъжностно лице в ТП на НОИ и се връчва на осигурителя, на самоосигуряващото се лице или на упълномощеното от тях лице.
Раздел IV.

Изплащане на паричните обезщетения и помощи

Чл. 23. Паричните обезщетения и помощи се изплащат от ТП на НОИ на правоимащите лица - осигурените лица, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 13, поотделно за всеки месец в 30-дневен срок от представянето на документите по чл. 3 - 8, 12 и 15 по декларираните от тях лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки въз основа на данните от декларациите по чл. 8.

Чл. 24. (1) Териториалното поделение на НОИ превежда на всяка банка веднъж седмично общата сума за всички правоимащи лица с банкови сметки в съответната банка, включени в списъка по ал. 2. Преводът се извършва по отделна, разкрита за целта сметка на банката.
(2) За разпределяне на сумата по ал. 1 и заверяване на личните банкови сметки на правоимащите лица ТП на НОИ изпраща на съответните банки списък на лицата, съдържащ име, ЕГН, номер на банковата сметка (IBAN) и сума. Списъкът се изпраща на електронен носител.
(3) При закрита или несъществуваща лична сметка, по която се превежда парично обезщетение и/или помощ, банката възстановява сумата на ТП на НОИ в 3-дневен срок от получаването й.

Чл. 25. Националният осигурителен институт сключва договори с всички банки за начина на превеждане на паричните обезщетения и помощи.

Чл. 26. (1) При подаване или при коригиране на данните по чл. 5, ал. 4 КСО след изплащането на паричните обезщетения и помощите се извършва служебно преизчисляване до 31 май на годината, следваща годината на изплащането.
(2) Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по ал. 1.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 2. (1) Паричните обезщетения на лицата, заварени в отпуск за временна неработоспособност, за трудоустрояване, за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете към 1 януари 2007 г., неизплатените парични обезщетения и помощи, отнасящи се за периоди до тази дата, както и паричните обезщетения за бременност и раждане по § 22е КСО се изплащат по досегашния ред.
(2) По реда на ал. 1 се изплащат и паричните обезщетения и помощите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 КСО, на едноличните търговци, които нямат наети на работа лица, и на лицата, които се осигуряват чрез осигурителни каси, след заверка от съответното ТП на НОИ на документите за теглене на осигурителните плащания.
(3) В документите за теглене на осигурителните плащания задължително се вписва единният идентификационен код на осигурителя или на самоосигуряващото се лице.

§ 3. В случаите по чл. 49, ал. 2 КСО осигурителите, самоосигуряващите се лица или упълномощените от тях лица представят документ, удостоверяващ дневния размер на паричното обезщетение при бременност и раждане за предходното дете, за периоди преди 1 януари 2007 г.

§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 40, ал. 5 и чл. 41, ал. 5 КСО.

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

§ 6. Изпълнението на наредбата се възлага на управителя на НОИ.

 RE: Декларация за банкова сметка за болнични в НОИ Гани Профил 09.01.2007 22:07

Мери, в банката ще ти издадат съответния документ. Ти ще го дадеш в работата си. Това е.

 RE: Декларация за банкова сметка за болнични в НОИ Мария (гост) 11.01.2007 15:36

Здравейте тъй като съм в майчинство от собствената си фирма която съитветно си е на моя име и си имам банкова сметка трябва ли да подавам някаква декларация в Нои.

 RE: Декларация за банкова сметка за болнични в НОИ ро Профил 11.01.2007 15:37

нали трябва да знаят къде да ти превеждат парите

 RE: Декларация за банкова сметка за болнични в НОИ Мария (гост) 11.01.2007 15:42

Аз нали до сега всеки месец си пускам искане в банката до Нап-а за иплащане да майчинството и там си пиша банковата сметка.Или вече нестава така
Благодаря ви предварително

 RE: Декларация за банкова сметка за болнични в НОИ ро Профил 11.01.2007 15:51

отвори сайта на НОИ.Прочети новата наредба и Приложенията към нея.Ще се наложи да попълниш някоя и друга декларация, ама толкова е неясно че за сега не мога да ти помогна

 RE: Декларация за банкова сметка за болнични в НОИ Dari (гост) 11.01.2007 17:47

В момента в който получите болничен от работник , с него Ви дава копие на картонче или друг документ от банката че сметката е негова лична, и попълва декларация в която вписва банковата сметка. Това се подава еднократно в НОИ и после да се надяваме че ще са си въвели всичко в системата и няма да ни карат с всеки болничен да подаваме отново. А на въпроса ми към тях по телефона дали да събирам и подам всички декрарации за банкови сметки на работниците категорично ми казаха че се подава на всеки когато има първи болничен. Подават се от работодателя , а не всеки самостоятелно.
Служителката направо бе панирана недайси боже да се изтърсим с декларации за всичките ни работници и да се налага да ги обработват.

 RE: Декларация за банкова сметка за болнични в НОИ пепиния (гост) 23.01.2007 14:56

а от къде всъщност да вземем тази декларация, някой може ли да ми отговори

 RE: Декларация за банкова сметка за болнични в НОИ 51 (гост) 23.01.2007 14:58

в сайта на нои ги има всички приложения

 RE: Декларация за банкова сметка за болнични в НОИ Ана (гост) 23.01.2007 15:01

Декларацията я има в приложенията към наредбата . Въпроса ми е дали може да се използва сметката покоято се превежда заплатата или трябва да се открие нова специално за болничните.
 

 RE: Декларация за банкова сметка за болнични в НОИ кико (гост) 01.02.2007 09:28

може ли да се използва сметката по която се превеждат семейните добавки за деца
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване