Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. допълнителен капитал

 допълнителен капитал илиев (гост) 18.01.2007 14:57

Здравейте,първо да попитам работи ли търсачката? От половин час се опитвам да намеря нещо в дискусия по въпроса за допълнителния капитал,но без резултат.

 RE: допълнителен капитал илиев (гост) 18.01.2007 15:12

Имам доста голямо салдо по сметка 102.Формирано е от допълнителни парични вноски на съдружниците преди десетина годинир и те не знаят точно кога,не е ясно ще се намери ли протокола от ОС.Интересува ме тези вноски могат ли сега да си ги върнат и ако-да, как точно става това документално,какви записвания трябва да направя.Ще ви бъда благодарна,ако някой ме насочи малко.

 RE: допълнителен капитал niki67 Профил Изпрати email 18.01.2007 15:21

извън темата, Илиев, що пишеш да себе си в женски род:)))))
ми то и тука има - ще ти го пейстна материала.

По принцип може да се върнат, що да не може - с решение на ОС. Само дето още от 2002 не е трябвало да стоят в тази сметка, а да се прехвърлят в 493 - разчети със съдружници. Всичко зависи кво пише в дружествения договор.

В отговор на писмено запитване Ваш изх. № 61 от 15.12.2005 г. изразяваме принципно становище:

* ПО ОТНОШЕНИЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ПО ЧЛ. 134 ОТ ТЗ:

Допълнителните парични вноски се правят по решение на общо дружество с ограничена отговорност само при определената от чл. 134, ал. 1 от ТЗ с цел: покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства. При това, решението на общото събрание на дружеството за допълнителна парична вноска трябва да бъде обвързано с определен срок, в който дружеството ще ползва средствата.

В този срок допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството (аргумент чл. 134, ал. З, предложение първо от ТЗ).

След изтичане на срока няма законова пречка, при единодушно решение на съдружниците, допълнителните парични вноски да послужат за увеличаване на капитала.

Допълнителните парични вноски служат за постъпване на нови парични средства в дружеството, при това свързани със строго определени цели - за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства.

Допълнителните парични вноски не могат да се събират за цели извън тези, посочени в чл. 134 от ТЗ.

Специалната цел, с която са направени допълнителните парични вноски, обаче, не се отразява на правната им същност. Те представляват особена форма на кредитиране на дружеството.

С внасянето на допълнителна парична вноска дружеството става длъжник на съдружника -вносител, а съдружникът — кредитор - на дружеството за вземането му в размера на същата вноска.

С решението за увеличаването на капитала чрез допълнителните парични вноски фактически настъпва ликвидиране на дълг на дружеството чрез предоставяне на съдружника кредитор на дял от основния капитал.

Налице е една сделка, която съдържа в себе си две търговски операции:

- изплащане на дълга и

- придобиване на дял в капитала на дружеството.

При наличие на решение на общото събрание за допълнителни вноски по реда на чл. 134 от ТЗ е допустимо за тях да се уговори дружеството да плаща лихви (чл. 134, ал. 3), като последните следва да бъдат определени при спазване изискванията на Глава първа, раздел IV „Предотвратяване на отклонението от данъчно облагане" от ЗКПО.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗКПО (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г.) при определяне на облагаемата печалба максималният размер на разходите за лихви по заеми от търговци, съдружници и други лица, както и по финансов лизинг и банкови заеми, намалени с всички приходи от лихви (с изключение на лихвите по чл. 23, ал. З, т. 8) не може да превишава 75 на сто от счетоводната печалба, без влиянието на всички разходи и приходи за лихви.

Когато финансовият резултат, без влиянието на всички разходи и приходи за лихви, е отрицателна величина, се регулира целият размер на компенсирания разход за лихви.

Предвид гореизложеното считаме, че ако на основание чл.134, ал. З от ТЗ са уговорени лихви за допълнителните вноски при определяне на облагаемата печалба на съдружниците следва да се приложат разпоредбите на чл. 26 от ЗКПО.

* ПО ОТНОШЕНИЕ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ФОНД „РЕЗЕРВЕН" С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 246, АЛ. 2, Т. 4 ОТ ТЗ:

Съгласно чл. 246, ал. 1 от ТЗ акционерното дружество е длъжно да образува фонд „Резервен".

Източници на фонд „Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

Видно от запитването е налице решение на общото събрание за допълнителни вноски от акционерите като средства във фонд „Резервен" на основание чл. 246, ал. 2, т. 4 от ТЗ.

За разлика от вноските по чл. 134 от ТЗ, за същите във фонд „Резервен" не може да бъде уговорен срок.

От друга страна, средствата на този фонд, на основание чл. 246, ал, 3 от ТЗ, могат да се използват само за покриване на годишната загуба и покриване на загуби от предходната година. Когато средствата на фонд „Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Във връзка с горното считаме, че увеличаването на фонд „Резервен" чрез вноски от акционерите няма характер на кредитиране. В този смисъл разпоредбите на чл. 26 от ЗКПО ще са приложими единствено в случай, че с решението на общото събрание е уговорено, че за тези вноски дружеството дължи лихви.

 RE: допълнителен капитал илиевА (гост) 18.01.2007 15:55

ИлиевА съм,просто клавиша с А не е много в ред,внимавах само в текста,не в името. Сърдечно благодаря,niki67,сега нали няма проблем да ги прехвърля в 493?А нешо по-особено има ли в осчетоводяването на връщането на вноските?Още веднаж благодаря,никога не съм се занимавАла с подобни операции.

 RE: допълнителен капитал илиева (гост) 19.01.2007 11:26

Моля само още един въпрос - когато се връщат допълнителните вноски на съдружниците,някакъв данък дължи ли се?_Дано някой ми отговори,че трябва днес да отговарям аз.Благодаря !

 RE: допълнителен капитал илиева (гост) 19.01.2007 11:56

моля ви ,нямам никакво време да търся отговора

 RE: допълнителен капитал ivarbanov Профил Изпрати email 19.01.2007 12:05

То аз с дружества, данъците им и т.н. не съм се занимавал. Ама като се замислиш, не се ли печалба облага? Има ли в случая печалба за съдружниците?
 

 RE: допълнителен капитал илиева (гост) 19.01.2007 12:11

Няма печалба,и аз мисля че не се облага,но като го правя за първи път,се страхувам да не пропусна нещо.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство