Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ.

 Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. д-р к.т.н. инж. Кольо...  Профил Изпрати email 18.01.2007 17:25

Ей тука съм нафърлил некви мисли, като мнение по един разговор с идна госпожа - ваша колежка, експертка - счетоводителка.
Кво е вашето мнение - греша ли някъде?

Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ.

1. Има ли ЕТ собствен капитал?

ЕТ е физическо лице на което е вменено качеството на търговец от ТЗ, а всички търговци определени от ТЗ са предприятия по смисъла на ЗСч и следва да водят своята отчетност, отразяват стопанските операции и съставят финансови отчети съобразно същия закон и съответните СС или МСС.
Съгласно СС1 собствения капитал на предприятието се състои от
- основен капитал
- резерви
- финансов резултат
Въпреки, че няма съдебно вписан основен капитал, ЕТ притежава /може да/ останалите елементи на собствения капитал. /Може дружеството да ползва само привлечен капитал/.

СК отразява активите, които собственика/ците на търговското дружество предоставили - внесли /прехвърлили собствеността/ в дружеството, или са оставили в дружеството и не са се възползвали от правото си на разпределение на фин. резултат, за осъществяване на търговската му дейност.

Капиталовия елемент в пасива на дружествата отразява от друга страна и отношението на право на собствениците на ликвидационен дял и дивидент от разпределение на печалбата.

При ЕТ имаме припокриване/идентичност на търговеца и физическото лице – за разлика от търговските дружества, където собственика/те и търговеца са отделни лица. Тогава може ли да се говори при ЕТ за СК и отношенията, които той отразява при положени, че “собственика” и търговеца са идентично физическо лице?
Екстраполация на отношенията възникващи въз основа капиталовите елементи между търговските дружества и техните собственици към ЕТ-то е невъзможна.
Но все пак съществуват обективни факти, които налагат съществуването на капиталов елемент при търговеца - физическо лице. Те са:
- ЕТ като търговец води форма на отчетност, аналогична на търговските дружества според ЗСч и счетоводните стандарти, които определят съществуването на капиталов елемент;
- При воденето на тази форма на отчетност, взаимоотношенията, възникнали по повод използването на активи на физическото лице във неговата дейност като търговец, не могат да бъдат класифицирани като финансови пасиви – на основание СС 32 Финансови инструменти и МСС 32 - Финансови инструменти: оповестяване и представяне, като финансов пасив на търговеца могат да бъдат представяне само договорено представяне на парична сума, замяна при неизгодни условия на финансов инструмент или предоставяне на такъв. Липсата на правна възможност за договаряне на физическото лице само със себе си отстранява от сферата на финансовите пасиви и определя като инструмент на собствения капитал отношенията по повод включване активи на физическото лице в търговската му дейност. Елемента СК предоставя остатъчна стойност в активите на предприятието на ЕТ след приспадане на всички негови пасиви. Така и логично “абстрактната” задлъжнялост на физическото лице към самия себе си не може да бъде отнесена като пасив на предприятието му – таква може да бъде само към други лица.
- Разграничаване на собствеността на физическото лице – търговец. Това разграничение е направено в данъчното законодателство -ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ с огледа прилагане на регулация, аналогична на тази на активите на търговските дружества, но само и единствено за тези активи, които физическото лица използва в своята търговска дейност: По ЗДДС при дерегистряция се начислява ддс за доставка само на активите описани в баланса на ЕТ и използвани в търговската му дейност; ЗДДФЛ определя в чл.27 и специален ред за включване имуществото на физ. Лице в имуществото на предприятието на едноличния търговец.

Следователно се прави разграничение на имуществото на физическото лице от имуществото на предприятието на едноличния търговец – или имуществото, което физическото лице използва в своята търговска дейност.

С оглед на изложеното до тук, можем да приемем, че капиталовия елемент в предприятието на ЕТ отразява от една страна имуществото и активите, които физическото лице е включило в предприятието на ЕТ за осъществяване на търговска дейност и от друга страна правото на физическото лице върху остатъчна стойност в активите на предприятието на ЕТ след приспадане на всички негови пасиви. Тези права са обособени в закона уреждащ облагането на ЕТ – ЗДДФЛ и са освободени от данъчна тежест, като в същия закон споменатите права са наречени собствен капитал – т.е. дефинирани са като капиталов елемент.
Логично, величината на СК е равна на нетната стойност на активите на предприятието – частта от активите, отразяваща участието на собствеността на физическото лице в предприятието.

В резюме казано, СК на ЕТ отразява правото на собственост на физическото лице върху включените от него вещи и внесени пари в предприятието му и/или дължимата му печалба за която той си е платил данъци но не е изтеглил от предприятието.

2. Собствения капитал – обект ли е на прехвърлителната сделка?

В своя СК, търговското дружество – купувач не може да включи и да отрази като капиталов елемент СК на ЕТ. Дружеството отразява като СК само отношенията със своите собственици, не може да отразява капиталовите отношенията на други търговци с други собственици.
Прехвърляне на капиталови отношения е възможно само по реда за преобразуване на търговските дружества, когато правоприемника чрез промяна на своя капитал при условията на сливане вече поема задълженията на двете стари дружества към собствениците. ЕТ не е търговско дружество и реда на преобразуване по раздел II на ТЗ не го касаят.
Прехвърлянето на СК от предприятието на ЕТ в купувача, би означавало, че физическото лице – търговец следва да стане съсобственик в дружеството – купувач.
От друга страна пък, ако прехвърлянето е без прекратяване на ЕТ, срещу сумата получена при продажбата в актива на ЕТ няма да стои нищо в пасива на предприятието, а имемнно СК даващ правото на физическо лице върху сумата придобита от продажбата. Лицето ще е получило в замяна на своя СК участие в СК на друго дружество а сумата от продажбата за него ще е доход, получил безвъзмездно.
Възможната друга хипотеза е – СК на ЕТ да бъде трансформиран във финансов пасив в купувача, т.е. СК на ЕТ да бъде трансформирано в задължение на купувача към физическото лице - собственик на ЕТ. Реално погледнато, икономически това би имало същтия ефект като от продажбата, но от правна и счетоводна гледна точка е неприемливо защото:
- продавач на предприятието по сделката е ЕТ – търговеца, а не чисто физическото лице.
- Няма определен такъв ред за трансформация на капиталов елемент, нито в ТЗ, нито в ЗСч и счетоводните стандарти;
- Ако предприятието се прехвърли без прекратяване на ЕТ, то няма основание за прекратяване на капиталовите отношения между ЕТ и физ. Лице.

3. Последствия от прехвърлянето на предприятие на ЕТ.

При следната схема на прехвърляне:
ПЦ = Нетна стойност Активи = СК = активи - пасиви

ЕТ прихвърля на купувача всички свои активи и всички свои пасиви срещу заплатената цена. Купувача придобива всичките активи срещу заплатената цена и поетите пасиви.
ЕТ не прехвърля елемента на СК, същия стои в пасива му срещу паричната сума влязла в актива от продажбата.
Ако прехвърлянето е с прекратяване, физическото лице се възползва от своите права по капиталовия елемент и придобива паричната сума като физическо лице. Вече в регулацията на ЗДДФЛ, ако паричната сума е по-голяма от СК, то разликата подлежи на облагане като доход на физ. Лице. RE: Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. д-р к.т.н. инж. Кольо...  Профил Изпрати email 19.01.2007 10:40

Ееее, мое ли сега по такава елементарна тема да няма коментари?

 RE: Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. Баба Куна Профил Изпрати email 19.01.2007 10:45

Ами,аз не разбрах какъв е спора с експертка - счетоводителка? това както сте го написали е безспорно така.Колежката на какво мнение е?

 RE: Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. д-р к.т.н. инж. Кольо...  Профил Изпрати email 19.01.2007 10:56

На нея цената от 1,5млн и се вижда висока. Затова смята че прехвърлянето трябва да стане на символичне цена и стойността на СК да се трансформира в задължение на ЕООД към физ. лице.
Аз смятам че данъчните ще атакуват такава безвъзмездна сделка, ще определят отрицателна репутация в ЕООД-то, защото ще приемат, че се прехвърлят само активи и пасиви, чието салдо се равнява на въпросната ЦП /нетната стойност н аактивите=СК на ЕТ/.

 RE: Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. Баба Куна Профил Изпрати email 19.01.2007 11:06

хехехехехехехе.... тук вече се разсмях:))))Как на символична цена? Вярно тия в НАП-астта са повечето в гъбите,но чак толкова не са.Съвсем очевадно е,че ще се хванат точно за тази символична цена.Мисля,че цената поне трабва да е почти реална.Абе... експерти!!!

 RE: Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. д-р к.т.н. инж. Кольо...  Профил Изпрати email 19.01.2007 12:17

Ми тва и беше схемата:
Прихвърлят с еактиви за 2млн, и пасиви за 0.5 срещу 5 кинта.
А СК да се трансформирало в ЕООД-то като задължение на същото към физ. лице.
Да това на практика става - но с продажната цена на предприятието.
А иначи, щом приема СК за задължение към собственика, защо подпечатва годишен отчет в който фигурира в раздел СК на пасива?

 RE: Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. DELUSION (гост) 19.01.2007 13:02

Аз съм убеден, че експерт-счетоводителката ви има правни основания за тези изводи, тя се съобразява единствено със закона. Ние обаче - единствено се съобразяваме с това да не ощетим предприятието, за което работим или фиска със съответните жестоки последици. Аз лично приемам вашето становище и не бих взел под внимание експертното мнение на ако ще 200 одитора по въпроса. Те няма да ми плащат данъците, нали?

 RE: Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. preslavnedev Профил 19.01.2007 13:03

Докторе, я кажи на въпросната експерт-счетоводителка да отвори страницата на ВАС и да търси практика по ключова дума "Бизнескомбинация"
Няма пречка да се продаде предприятието за 5 кинта... стига купувача да има нужда от приходи (незнам защо се спираш в случая на отрицателната репутация, като съда възприема идеята, че това са приходи от дарения)

Интересното е при продавача, ако нямаме прекратяване - извеждането на тези активи и пасиви от баланса на търговеца и съответното отразяване на извънредни разходи.

Да не говорим, че по този начин ще ударят ЕТ-то по чл.16 от ЗКПО. Та в този случай вместо да изпише вежди ще извади очи - данък и при купувача и при продавача.

Колкото до прехвърлянето на предприятие на ЕТ с прекратяването му, тези 5 кинта дето ги смята няма да и свършат никаква работа ;-) Та е хубаво да погледне чл.33 ал.10 от ЗДДФЛ.

Това на пръв поглед, а сега ще поразгледам твоето писание по-подробно.

 RE: Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. Mupa Профил Изпрати email 19.01.2007 13:10

"А СК да се трансформирало в ЕООД-то като задължение на същото към физ. лице."
Е ми как ще има задължение за 1,5 млн към физическото лице прехвърлител, като те са уговорили продажба за 5 лева и пито-платено?! Няма повече задължения и физическото лице няма никакви отношения с ЕООД-то.
Лично аз не виждам тука никакви "ПРАВНИ основания за тези изводи".
Ся, ако уговорят продажба за милион и половина лева, пък платят само 5, е по-друго.

 RE: Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. д-р к.т.н. инж. Кольо...  Профил Изпрати email 19.01.2007 14:06

DELUSION

Не няма правни основания. Основанията с й са икономическата логика, която аз също признавам. Човека /физ. лице/ е вкарало пари, вещи и има да си получава печалба, за която е платил данъци - реално погледнато има да взема от предприятието си.
Но, моето мнение е да се съобразим с ФОРМАЛНАТА страна на въпроса - от юридическа и данъчна гледна точка. Това вземане по същество е отразена като капиталов инструмент в официално предаваните отчети и нямаме /никъде не съществува/ юридическо или счетоводно основание за въпросната трансформация.

preslavnedev

Преславе, точно това е един от изходните ми пунктове за осмисляне тази сделка - практиката на ВАС. Класиката там във всички случаи е - определяне на извънредни приходи 799 в размер на придобити активи - придобити пасиви.Увеличаване финансовия резултат на придобиващия за текущия отчетен период.

Мира
от съществена страна на въпроса наистина настъпва такава трансформация - да! Но не директно от единия баланс в другия. Задължението на ЕООД-то към физ. лице е на основание сделка за покупко - продажба на предприятие и е престацияна нетната стойност на активите. А не имагинерн опрехвърляне на капиталови отношения.
Това ми звучи вс еедно едно ЕООД продава на трето лице правато на собственост върху собствения му капитал - само си сменя собственика!;)

 RE: Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. Mupa Профил Изпрати email 19.01.2007 14:13

"Задължението на ЕООД-то към физ. лице е на основание сделка за покупко - продажба на предприятие и е престацияна нетната стойност на активите."
А така. А като със сделката е уговорена цена 5 лева, дължат се 5 лева и туйто, както казват в Североизточна България. ;-) Като е вкарал пари и вещи и има печалба, да не си продава парите и вещите и останалото за 5 лева. Да ги продаде за колкото струват нето.
Това не е сливане на дружества. Това е продажба на една група от пари, вещи, задължения и други работи. Не може да ти продам къщата си за 2 хиляди лева, пък чак после да викам, че имаш още да ми даваш, понеже аз в тая къща съм вложила пари, тухли, бетон и земя за строежа, които струват повече.

 RE: Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. д-р к.т.н. инж. Кольо...  Профил Изпрати email 19.01.2007 14:37

Абсолютно съм съгласен с теб Мира!;) Няма какво повече да коментирам - за мен казуса е ясен!

Благодаря на всички отзовали се за коментар!:) Все пак друго е да знаеш, че и другите които имат нещо у тиквата мислят като теб!;))

 RE: Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. кк65 (гост) 19.01.2007 17:03

Неспециалист. Моля образовайте ме без подигравки :) Знам повече в друга област... Имам ЕТ на патент , без активи , завършва 2006 с 2000 лв. Продавам го за 2600лв на ЕООД на 30.01.2007г. Следва ли да подам патентна декларация и да платя патента ? Как Еоод води самостоятелно счетоводството тези 6 месеца солидарна отговорност - като ЕООД с новото име или още като ЕТ- старото име ?

 RE: Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. д-р к.т.н. инж. Кольо...  Профил Изпрати email 19.01.2007 17:18

Предлагам го продавате с прекратяване. Няма как да подадете патентна декларация - тя важи за физ. лица и ЕТ а вашата цел е била и сте заличили ЕТ-то.
ЕООД - то не може да бъде на патент - облага се по общия ред на ЗКПО.
Премислете продажната цена за да не формирате доход.
ООД-то си води счетоводноа отчетност като всяко търговско дружество- двустранно - съгласно ЗСч.
Солидарната отговорност не изисква никакви особености във воденето на счетоводство нито се отразява във същото. Това си е нещо като определеното със закон че сте "данъчно задължено" лице.

 RE: Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. Финансист (гост) 19.01.2007 21:11

Общо взето всички пишете глупости. Счетоводителката е права. Такава операция (защото се касае за прехвърляне на собственост) не е задължително да е печеливша сделка, а пък хич не е бизнес комбинация - т.е. ЮЛ престава да съществува. Прочетете си търговския закон, ЗКПО и МСС2. Чао и приятно учене, аматьори!

 RE: Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. Mupa Профил Изпрати email 20.01.2007 01:27

Ъ?!

"Такава операция (защото се касае за прехвърляне на собственост) не е задължително да е печеливша сделка"
Не е задължително, много си прав.

"а пък хич не е бизнес комбинация - т.е. ЮЛ престава да съществува"
Кое престава да съществува?

"Прочетете си търговския закон, ЗКПО и МСС2"
И какво пише там?
Търговският закон като наименование се пише с главна буква, между другото.

 RE: Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. Lightning Профил Изпрати email 20.01.2007 08:52

д-р к.т.н. инж. Кольо Колев,

Май изобщо не си този, за когото се представяш. Да не би ти да си въпросната "експертка-счетоводителка"???

 RE: Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. ТОШО (гост) 20.01.2007 15:36

подкрепям мнението на финансиста
ПРЕХВЪХВЪРЛЯНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.15 ОТ ТЗ НЕ Е БИЗНЕСКОМБИНАЦИЯ.

 RE: Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. Mupa Профил Изпрати email 20.01.2007 17:37

Тошо, не те разбрах какво искаш да кажеш. Не знам какво е бизнескомбинация, обаче знам какво е задължение.
При продажба на предприятие на цена 5 лева задължения на купувача към прехвърлителя на стойност милион и половина не могат да се породят. Поражда се задължение за плащане на цената (5 лева), независимо каква е реалната стойност на продаденото и какво е то.

 RE: Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. preslavnedev Профил 20.01.2007 17:57

Кой говори за Бизнескомбинация бе човеко? Баси... то е хубаво да се чете по диагонал, ама само да се гледа първата и последната дума, пък после да се правят изводи...

 RE: Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. svatanasova Профил 06.01.2008 22:58

Предлагам да погледнете Писмо № 24-04-106 от 31.08.2006 г. на НАП, подписано от Мургина, което писмо е излязло след куп решения на ВАС, че продажбата по чл.15 от ТЗ в придобиващото ООД/ЕООД не е бизнес комбинация. МУРГИНА КАЗВА, ЧЕ Е БИЗНЕС КОМБИНАЦИЯ и на консултациите на Аксаков данъчните консултанти, казват че за тях решенията на началничката им са меродавни. т.е. имаме бизнес комбинация и счет.стандарт 22 при придобиващия.

 RE: Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. preslavnedev Профил 06.01.2008 23:11

Хайде да залагаме :-)
Като се стигне до съдебна зала, кое ще натежи повече - съдебната практика или писмото на Мургина?

С това писмо, което го цитирате.... показва компетентността им.
Дори да има сделка с предприятие по чл.15 от ТЗ на две търговски дружества, ако ще да са и АД-та, пак няма да има бизнескомбинация, а ще има прехвърляне на активи и пасиви (юристите му викат - права, задължения и фактически отношения), и то само затова, че двете предприятия (по смисъла на ЗСч), в случая АД-тата остават да съществуват и да си работят.

Та виждам как хубаво са омесили понятията "предприятие по смисъла на ЗСч" и "предприятие по смисъла на ТЗ".

И последно, не разбрах, защо вдигнахте тема от преди година?

 RE: Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. maria (гост) 07.01.2008 08:06

Здравейте!
И мен ме вълнува много тази тема. В края на годината ме поставиха пред свършен факт. Мой клиент ЕООД е изкупил ЕТ за 100 лева. И сега си блъскам главата как да осчетоводя тази каша.
Дайте ми съвет! Може ли да направим допълнителен договор за покупка на активи с реалните суми. Ина база този договор да се осчетоводи правилно, като същевременно собственика на ЕТ си пусне годишна декларация за продадените активи.
 

 RE: Прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от ТЗ. esa77 (гост) 22.04.2010 15:10

съжалявам че вдигам за пореден път тази прашасала тема, но и мен ме вълнува въпроса как най-добре да стане прехвърлянето на предприятие на ЕТ към търговско дружество ООД. разбира се, досещате се че собствениците са едни и същи... почти. четейки темата, ако в ЕТ се реализира сделка по стойността на СК, то тази сделка ще бъде ли обявена за приход? и ако да, ще се обложи ли, няма ли да се получи повторно облагане на вече обложени суми /печалбата и парите на собственика, които той е придобил предполага се след плащане на данъци/... извинете за лаишките ми въпроси. ако има добронамерени познавачи, но не само на теория, а и на практиката по този въпрос - нека го обсъдим?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство