Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Мнооого гореща тема! СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ

 СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ neli (гост) 09.02.2007 09:23

Здревейте миналата година имаше служебна бележка която се издава за няколко месеца през които работника е работил във фирмата. Тя се представяше на следващият работодател удостоверяваше сама дохода за определените месеци и служеше за представяне на данни за попълване на деклорация 41. Сега тази бележка актуализирана я няма на сайта на нап, а на мене ми трябва за да удостоверя доходите си от предишната месторабота. Някой наясно ли е с нещата. Моля помогнете

 RE: СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ did67 Профил 09.02.2007 09:33

бележката я има на сайта на НАП.
както си на първата страница отиди най-отдолу и натисни всички декларации за физически лица
пак отиди доста надолу и ще я намериш
успех

 RE: СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ neli (гост) 09.02.2007 09:39тази я намерих но как трябва да се напише че е например за месеците януари февруари и март зада я представя на сегашният ми работодател.
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ______________________________________________________________
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ _______________________________________ БУЛСТАТ _______________________ Териториална дирекция на Националната агенция за приходите: _____________________________________________
С Л У Ж Е Б Н А Б Е Л Е Ж К А
Настоящата служебна бележка се издава на ________________________________________________________________
/вписват се собственото, бащиното и фамилното име на работника или служителя/
ЕГН: ___________________, лична карта (паспорт) серия __ № _______________ , издадена на____________________
от ______________________, постоянен адрес: гр. /с./ _____________________ , общ. ___________________________,
ж.к._____________________ , ул. _______________________ № ____ , бл. ____ , вх. ____ ап.____, тел. _____________,
в уверение на това, че е получил/а/ доходи от трудови и/или приравнени към тях правоотношения, както следва:
1. Облагаем доход за 2006 г. от трудови и приравнени към тях правоотношения __________________ лв.
2. Задължителни осигурителни вноски, __________________ лв.
в т.ч. 2.1. за фондовете на държавното обществено осигуряване ___________ лв.
2.2. за допълнително задължително пенсионно
осигуряване в универсален пенсионен фонд ___________ лв.
2.3. за здравно осигуряване ___________ лв.
3. Лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно
осигуряване за безработица и/или професионална квалификация,
с които е намален облагаемият доход по реда на чл. 20, ал. 2 от ЗОДФЛ _________________ лв.
4. Лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски
по договори за застраховки “Живот” и рента” и застраховки “Живот”,
свързани с инвестиционен фонд, с които е намален облагаемият доход по
реда на чл. 20, ал. 2 от ЗОДФЛ ___________________ лв.
Редове 3 и 4 се попълват, ако съответните суми са внесени чрез работодателя!
5. Данъчна основа по чл. 20, ал. 4 от ЗОДФЛ (ред 1 – ред 2 – ред 3 – ред 4) __________________ лв.
6. Удържан данък по чл. 38, ал. 1 от ЗОДФЛ __________________ лв.
ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪКА ЗА 2006 Г.
I. Данъчна основа по чл. 20, ал. 4 от ЗОДФЛ за данъчната година (ред 5) __________________ лв.
II. Лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно осигуряване
за безработица и/или професионална квалификация по чл. 20, ал. 5 от ЗОДФЛ __________________ лв.
ІІІ. Лични вноски за доброволно здравно осигуряване, застраховки „Живот”и рента”
и застраховки „Живот”, свързани с инвестиционен фонд, по чл. 20, ал. 5 от ЗОДФЛ __________________ лв.
ІV. Данъчна основа по чл. 20, ал. 5 от ЗОДФЛ (ред І – ред ІІ – ред ІІІ) __________________лв.
V. Данъчно облекчение за дарения - до 10 % по чл. 20, ал. 7 от ЗОДФЛ __________________ лв.
VІ. Данъчно облекчение за дарения - до 50 % по чл. 20, ал. 7 от ЗОДФЛ __________________ лв.
VІІ. Данъчно облекчение за дарения - до 15 % по чл. 20, ал. 7 от ЗОДФЛ __________________ лв.
VІІІ. Общ размер на данъчното облекчение за дарения - до 65% от сумата на ред ІV __________________ лв.
Редове от ІІ до VІІІ се попълват, ако съответните суми са внесени чрез работодателя!
ІХ. Данъчна основа за доходите по глава седма от ЗОДФЛ
(ред IV – ред VІІІ) __________________ лв.
Х. Данъчна основа за доходите по глава седма от ЗОДФЛ в случаите на ползване на
данъчно облекчение за намалена работоспособност по чл. 29, ал. 3 от ЗОДФЛ __________________ лв.
ХІ. Дължим данък по чл. 35, ал. 1 от ЗОДФЛ върху сумата по ред ІХ
или върху сумата по ред Х, ако е попълнен __________________ лв.
словом: _________________________________________________________________________________________ лв.
ХІІ. Удържан данък по чл. 38, ал. 1 от ЗОДФЛ (ред 6) _________________ лв.
словом: _________________________________________________________________________________________лв.
Когато размерът на дължимия данък (ред ХІ) е по-голям от размера на удържания данък (ред ХІІ), разликата се удържа от лицето до 31 януари 2007 г. и се посочва на ред ХІІІ. Когато размерът на дължимия данък е по-нисък от размера на удържания, работодателят до 31 януари 2007 г. възстановява разликата на лицето и сумата на възстановения данък се посочва на ред ХІV. Възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към републиканския бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или на други лица.
ХІІІ. Данък за внасяне, удържан до 31 януари 2007 г. __________________ лв.
ХІV. Възстановен данък от основния работодател до 31 януари 2007 г. ___________________ лв.
Внесен данък, както следва:
1. По сметка № ________________________ към ТД на НАП________________________в размер на _____________ лв.
2. По сметка № ________________________ към ТД на НАП________________________в размер на _____________ лв.
____________________________________ РЪКОВОДИТЕЛ: ________________________
/дата, гр./с./ /подпис, печат/
Забележки: 1. На основание § 4 от ПЗР на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, лице, което към 31 декември 2006 г. е основен работодател по смисъла на ЗОДФЛ (в сила до 31.12.2006 г.), преизчислява по реда на същия закон окончателно данъка върху доходите от трудови и/или приравнени към тях правоотношения на годишна база до 31 януари 2007 г. Служебната бележка се издава на лица, които подават данъчна декларация по чл. 41, ал. 1 от ЗОДФЛ за 2006 г.
2. На съответните редове в служебната бележка се включват и доходите, изплатени на работника или служителя по трудови и/или приравнени към тях правоотношения, сключени с други работодатели, както и направените от тях удръжки за осигуровки и данък. Данните се взимат от служебните бележки, издавани през течение на годината от другите работодатели, на основание чл. 38, ал. 3 от ЗОДФЛ.
За попълване на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

 RE: СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ neli (гост) 09.02.2007 11:54

как да се напише че е за 3 месеца моля помогнете:(((((((((((( Спешно ми е

 RE: СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ did67 Профил 09.02.2007 11:58

ИЗРАВНЯВАНЕТО НА ДОД СЕ ПРАВИ НА ГОДИШНА БАЗА И НЕ СЕ КОНКРЕТИЗИРАТ МЕСЕЦИТЕ ОТ ГОДИНАТА.ТРЯБВА ДА СИ ПОПЪЛНИШ ТОЧКИ 1,2,3,4,5 И 6.АКО ИСКАШ ДА Е ПО-ДОСТОВЕРНО ДОЛУ ПРИ ДАТА И ПОДПИС СЛОЖИ АПРИЛСКА ДАТА.

 RE: СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ Жанета (гост) 09.02.2007 12:03

Работник представя сега служ. бележки за 2006 год. от 2-ма предходни работодатели, ние също му издаваме такава. Работникът трябва ли да подава ДД по чл. 41? Той иска ние да му възстановим надплатения ДОД. Правилно ли е?

 RE: СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ did67 Профил 09.02.2007 12:06

АКО ВЕЧЕ СИ ПРИКЛЮЧИЛА С ЯНУАРСКИТЕ ЗАПЛАТИ И ДА ИСКАШ НЕ МОЖЕШ ДА МУ ПОМОГНЕШ.ИНАЧЕ НАРУШАВАШ ЗДДОФЛ.РЕШЕНИЕТО Е ДА СИ ПОДАДЕ САМ ДЕКЛАРАЦИЯ В НАП.

 RE: СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ Жанета (гост) 09.02.2007 12:08

Благодаря !

 RE: СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ аз (гост) 09.02.2007 15:35

Добре ако работник ми представи служебна бележка от предишният си работодател за месеците януари февруари и март. Аз попълвам точки 1-6 със данните от моята ведомост тоест от месец април до края на годината а в графата окончатолно преизчисляване на данъка вписвам сумирано доходите от предишният работодател и доходите от нашата фирма. Така правилно ли е???

 RE: СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ did67 Профил 09.02.2007 15:45

НЕ, НЕ Е ПРАВИЛНО.

 RE: СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ satanasowa Профил Изпрати email 09.02.2007 15:47

Събираш сумите и осигуровките от другия работодател и
изплатените при вас и преизч. данъка

 RE: СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ сиси (гост) 09.02.2007 15:51

А това може ли да се направи през м.02, тъй като за м.01 всичко е приключено, а работници сега носят служ.бележки от други работодатели или вече не може, ще трябва да подават ГДД по чл.41?

 RE: СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ did67 Профил 09.02.2007 15:56

НЕ МОЖЕ.В ЗДДФЛ ПИШЕ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ЯНУАРИ.ТИ ВЕЧЕ СИ ПРИКЛЮЧИЛА С ЯНУАРСКИТЕ ЗАПЛАТИ, НАЛИ?

 RE: СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ сиси (гост) 09.02.2007 16:00

Да, приключих с януарските заплати. Значи всеки работник ще трябва да си подаде ГДД.

 RE: СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ satanasowa Профил Изпрати email 09.02.2007 16:03

Преизчисли ги сега, по-добре късно, отколкото никогА

 RE: СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ сиси (гост) 09.02.2007 16:04

но вече е подадена Д6 и Д1 за януари...

 RE: СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ аз (гост) 11.02.2007 08:25

Ох извинете но нищо не разбрах не може ли някой да обясни по на широко с пример

 RE: СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ Линна Профил 12.02.2007 17:23

ако съм разбрала правилно:

1.служебната бележка се попълва от основния или последния работодател
2.съдържа обобщена информация за Облагаемия доход чл.19, внесените осигуровки, удържания ДОД и др. от всички работодатели - информацията се взема от представените от служителя служебни бележки

така ли е?

 RE: СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ mari (гост) 28.02.2007 20:34

Моля, да ми кажете имали някакъв срок, в който може да ми се издаде този документ.Казаха ми, че срока за издаване е 30 дни, но на мен ми трябва по- скоро.

 RE: СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ Galcheto (гост) 28.02.2007 20:46

30 дни е при прекратяване на правоотношение. Иначе е 14 дни. А пък в нормалния случай, аз поне подхождам човешки и при първа възможност ги издавам. Ако управителя е там да ги подпише, може и за 14 минути да си я получат,а не за 14 дни.

 RE: СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ mari (гост) 28.02.2007 20:56

Трудовия договор ми е прекратен на 15,01,07. И това значи, че трябва да ми я издадат до 30 дни след като подам молба да ми бъде издадена.Ами днес подадох такава молба защото днес разбрах,че ще ми трябва, а трябва да я предоставя до 12,03,07.Как да постъпя...

 RE: СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ Ема (гост) 28.02.2007 23:13

Къде пише, че трябва да я подадете до 12.03.07?
 

 RE: СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЧЛ 38 ОТ ЗДДФЛ mari (гост) 01.03.2007 07:47

Ами тогава трябва да подам документи за да ме назначат на работа.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване