Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. длъжн. характеристика на маникюристка

 длъжн. характеристика на маникюристка Бандитка (гост) 18.05.2007 10:27

Ако някой има такава длъжн. хар-ка, би ли я качил в базата документи?

 RE: длъжн. характеристика на маникюристка des_lona Профил 18.05.2007 12:27

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
на длъжността

МАНИКЮРИСТ
Клас по НКПД: 5 - персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната
Код по НКПД: 5141 2005
Структурно/териториално звено, в което се намира: ЕТ “ПЕНЧЕВ-ПАВЛИН ПЕНЧЕВ”
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността:
1. Посреща и обслужва клиенти в салона.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
2. Осигуряна качество и при необходимост бързина на обслужване, като се съобразява с изискванията на клиента. По желание на клиента предлага и пояснява нови тенденции с цел подпомагане на правилния избор.
3. Изпълнява поръчките при спазване на технологичните правила и хигиената на обслужване.
4. Поддържа изряден вид на работното място.
5. Оформя касовите документи при заплащане на извършената услуга.
6. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.
ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с останалите служители.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с други фирми и длъжности в тях, относно закупуването и доставката на необходимите материали.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя.
5. Отчита извършените задачи пред управителя.
ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Отговаря за бързината и качеството на обслужването на точното изпълнение на поръчките на клиентите.
2. Носи отговорност при несъобразяване с изискванията на клиентите.
3. Отговаря за правилната експлоатация и доброто състояние на поверената техника.

По безопасността на труда:
4. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в обекта правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.

По опазване здравето и работоспособността на другите:
5. Не се явява на работа при боледуване.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
8. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:
- качеството на извършваната работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- спазване на хигиенните изисквания за работа в салона;
- правилното отчитане на извършените маникюрски услуги чрез касовия апарат и дневния отчет;
- вежливото и навременно обслужване на клиентите.
ІV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Почасов работен ден по чл.114 от КТ до 40 часа месечно.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Задължителна е употребата на работно облекло. Задължително използване на отличителен знак, съдържащ името на работника и името на предприятието.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Почасово заплащане уговорено в трудовия договор.
VІ. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието съгласно нормативната уредба: средно образование.
Б) Трудов опит:
- минимум ..........................................г. трудов стаж на подобна позиция;
- минимум ....................................г. общ трудов стаж.


В) Специални умения:
- работа с касов апарат.
Г) Поведенчески характеристики: комуникативност и способности за работа с клиенти.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, вежлив, с търговски нюх, прецизност при работа с пари, лоялност към работодателя.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Наредба № 9 от 9 септември 1993 г. за въвеждане на електронни касови апарати с фискална памет в търговските обекти;
- нормативни актове по безопасността на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други .................
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .................................................. Утвърдил: ..............................................
(подпис) (подпис и печат на работодателя)
Дата: ........................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ...........................................
(подпис на работника или служителя)

 

 RE: длъжн. характеристика на маникюристка Бандитка (гост) 18.05.2007 18:36

Благодаря ВИ!!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения