Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. Правилник за вътрешния ред

 Правилник за вътрешния ред Мила (гост) 18.05.2007 11:25

Може ли някой да ми изпрати образец на Правилник за вътр. ред на фирмата, как трябва да изглежда! Трябва ми спешно!

 RE: Правилник за вътрешния ред Милчо (гост) 18.05.2007 11:44

ти същата Мила ли си - шефката с осигуровките?

 RE: Правилник за вътрешния ред Мила (гост) 18.05.2007 11:58

Не, дори незнам за какво говорите точно?!

 RE: Правилник за вътрешния ред Rosy Профил 18.05.2007 12:05

Правилник за върешния трудов ред има в системата за съхранение и обмен на документи в категория Главна

 RE: Правилник за вътрешния ред DIDIKAKO Профил 18.05.2007 12:05

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.С правилника за вътрешния трудов ред на дружеството се увреждат всички въпроси, свързани с основните права и задължения на работодателя и работниците, относно работното време и почивките, отпуските, трудовата дисциплина, решаването на възникнали трудови спорове и др.
2.Настоящият правилник е разработен във връзка с чл.181 от Кодекса на труда .
3.Правилникът е задължителен за всички работници и служители.

II.ОСНОВНИ ПРАВИЛА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

1.В процесът на действието на трудовото правоотношение, работодателят има право:
1.1.Да сключва и прекратява трудово правоотношение с работниците и служителите, съгласно Кодекса на труда.
1.2.Съобразно длъжностната характеристика на работното място, работодателят има право да изисква от работниците и служителите своевременно и добросъвестно да изпълняват трудовите си задължения.
1.3.Работодателят има право да осъществява контрол по изпълнение на трудовите задължения на работниците и служителите.
1.4.Съгласно Кодекса на труда, работодателят има право да взема решения за структурни промени при следните случаи:
- при намаляване на обема на работа
- при спиране на работа за повече от 15 дни
- има право да изменя мястото и работата на служителя, когато обстоятелствата го налагат
1.5.Работодателят договаря конкретния размер на работната заплата с индивидуалния трудов договор със всеки работник или служител
1.6.Работодателят е в правото си да поощрява работниците и служителите, съгласно действащите нормативи.
1.7.Работодателят може да наложи дисциплинарно наказание, съгласно реда и начините, предвидени в Кодекса на труда.

2.Работодателят е длъжен :
2.1.Да създаде необходимите условия и предпоставки за труд, съгласно изискванията на Кодекса на труда, санитарно – хигиенните условия, технологичната безопасност и охрана на труда.
2.2.При постъпване на работа от работник или служител е длъжен:
- да го запознае с длъжностната му характеристика
- правилника за вътрешния трудов ред
- да го инструктира за безопасност на труда
- да осигури безопасност на машините и съоръженията и др.пособия за работа
2.3.Работодателят е длъжен да изплаща полагаемото се трудово възнаграждение в размер определен с индивидуалния трудов договор и в сроковете посочени в Кодекса на труда, а при невъзможност поради намаляване на обема на работата, същите са дължими в момента на постъпване на приходи.
2.4.Работодателят е длъжен да взема мерки за подобряване на условията на труд на работниците, да се произнася своевременно по техните въпроси на трудовото правоотношение.

III. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

1.Основни права:
1.1.Всеки работник или служител има право на гарантиран труд на пълен работен ден, ако в закона или КТД няма предвидено друго.
1.2.Има право да получава трудово възнаграждение, съгласно индивидуалния си трудов договор.
1.3.Има право на работно време, почивки и отпуски с продължителност, определена с Кодекса на труда.
1.4.Има право на безопасни и здравословни условия на труд.
1.5.Има право на обезщетения, съгласно Кодекса на труда.
1.6.Има право на социално осигуряване, съгласно законите и нормативната уредба.
1.7.Има право на социални придобивки, съгласно вътрешните правила в дружеството.
2. Основни задължения:
2.1.Да спазват задълженията си, определени с длъжностните им характеристики.
2.2.Точно и в срок да изпълняват разпорежданията на съответните ръководители и да ги информират за направеното.
2.3.Да идват навреме на работа, спазват точно определената продължителност на работното време и го използват само за пряката си работа.
2.4.Да спазват изискванията на трудовата дисциплина.
2.5.Да опазват грижливо собствеността на дружеството, сгради, машини, съоръжения, инструменти и материали, както и да пазят фирмената тайна.
2.6.Да спазват правилата за хигиена и безопасност на труда, противопожарната охрана и да използват личните предпазни средства и приспособления за работа.
2.7.Да опазват и съдействат за опазването на помещенията за общо ползване, санитарните възли на територията на дружеството.


IV. РАБОТНО ВРЕМЕ И НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ


1.Дружеството работи на …-дневна работна седмица, продължителност на работно време …часа.
1.1.Продължителността на дневното работно време е … часа.
1.2.Началния и крайния час на работното време, обедни и други почивки се определят със Заповед на Управителяа.
1.3.При сумарно изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 24 часа.
1.4.Присъствието и отсъствието на работниците и служителите се регистрира в присъствена форма 76 и графици.
1.5.Забранява се явяването на работа в нетрезво състояние.
1.6.Забранява се употребата на алкохол през време на работа.
1.7.Забранява се през време на работа провеждането на политическа дейност.

V. НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВАТА ДИСЦИПЛИНА И МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

1.Неизпълнението на трудовите задължения съставлява нарушение на трудовата дисциплина. Нарушителите се наказват с предвидените в Глава 9 от Кодекса на труда дисциплинарни наказания.
2.Нарушения на трудовата дисциплина са:
2.1.Закъснение или преждевременно напускане на работа без уважителна причина, както и не уплътняване на работното време.
2.2.Явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи и употребата на алкохол или други опиати.
2.3.Неизпълнение на възложена задача.
2.4.Неизпълнение на законните разпореждания и решения на Управителя, преките ръководители във връзка с работата.
2.5.Злоупотреба с доверието и разпространяването на поверителни сведения, представляващи фирмена тайна.
2.6.Увреждания на имуществото.
2.7.Извършване на престъпление, свързано с възложената работа, установено с влязла в сила присъда.
2.8.Виновно неизпълнение на задълженията на работника, правилника за вътрешния трудов ред.
2.9.Не представлява нарушение на трудовата дисциплина неизпълнението на незаконна заповед, извън трудовите задължения на работника, нареждане от некомпетентен орган и нареждане и дадено не по установения ред.

VI.НАКАЗАНИЯ

1.За нарушение на трудовата дисциплина се налагат, съгласно чл.188 от Кодекса на труда следните дисциплинарни наказания:
1.1.забележка
1.2.предупреждение за уволнение
1.3.уволнение
2.Дисциплинарно уволнение може да се налага за:
2.1.Три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по малко от 1 час.
2.2.Системни нарушения на трудовата дисциплина, посочени в раздел V на този справочник.
2.3.Неявяване в течение на два последователни работни дни. Работните дни се смятат за последователни и когато са разделени от почивни дни.
2.3.Неявяване в течение на два последователни работни дни. Работните дни се смятат за последователни и когато са разделени от почивни дни.
2.4.Злоупотреба с доверието на работодателя и разпространението на поверителни за него сведения, когато са обявени за такива с нормативен, административен акт или с придружаващата индивидуалния трудов договор декларация по образец.
2.5.Други тежки нарушения на трудовата дисциплина.
3.Дисциплинарно наказание “уволнение”по смисъла на чл.190 е налице когато работника е извършил три или повече отделни нарушения на трудовата дисциплина в рамките на една календарна година.
4.Дисциплинарните наказания се налагат от Управителя, като спазва правилата за налагане съгласно Кодекса на труда.
4.1.За едно и също нарушение на трудовата дисциплина се налага само едно наказание.
5.Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарно наказание да изслуша работника или да приеме писмените му обяснения и да оцени посочените доказателства.
5.1.Наказание, наложено без изслушване или без писмените обяснения на виновния е незаконно.
5.2.Изслушването на работника трябва да предшества връчването на заповедта за наказание.
6.Отказът на работника да даде обяснение се документира с неговия подпис.
7.Дисциплинарните наказания се налагат с мотивирана заповед, в която се посочва нарушителят, нарушението, наказанието и законния текст, въз основа на който се налага.
8.Заповедта за наказание се връчва на работника срещу подпис, а при невъзможност с писмо с обратна разписка.
8.1.От момента на връчване на заповедта непосредствено до този момент се смята наложено наказанието.
8.2.Когото заповедта е била изпратена с писмо – от момента на получаване.
9.Дисциплинарните наказания се смятат за заличени с изтичане на една година от последното наказание.
10.Работодателят или прекия ръководител могат да отстранят временно от работа работник, който се е явил на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява преките си задължения.
11.През време на отстраняване работника не получава трудово възнаграждение.
12.За вреда причинена на дружеството по небрежност или поради неизпълнение на трудовите задължения, работникът отговаря в размер на вредата, но не повече от уговореното месечно възнаграждение.
13.Когато вредата е причинена от ръководител, включително и пряк, при упражняване на ръководните му функции, отговорността е в размер на вредата, но не повече от трикратния размер на месечното трудово възнаграждение.
14.Наложените дисциплинарни наказания се обжалват от работника по реда и сроковете посочени в Кодекса на труда и др. Нормативни актове.

VII.ОТПУСКИ

1.Всички работници и служители в дружеството имат право на платен годишен отпуск в размер определен от кодекса на труда.
2.Годишните платени отпуски се ползват съобразно както с изискванията наложени от характера на работата, така и с желанията на работника.
3.По искане на работника, работодателя може да разреши ползването на неплатен отпуск до 30 работни дни в една календарна година, който се зачита за трудов стаж.
4.За разрешение за отпуск работника подава писмена молба до Управителя, след вземане на писменото мнение от прекия ръководител.
5.Отпускът може да се ползва след като бъде разрешен с писмена заповед на Управителя.
6.Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата година, както от работодателя, така и от работника, съобразно чл.176 от Кодекса на труда.

VIII.ТРУДОВИ СПОРОВЕ

1.Трудови са спорове между работодателя и работниците относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяване на трудовото правоотношение.
2.Трудовите спорове се разглеждат и решават от съдилища по реда на чл.360 от Кодекса на труда.
3.Исковете по трудовите спорове се предявяват в сроковете на чл.358 от Кодекса на труда.


IX.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.Екземпляр от настоящия правилник се съхранява в деловодството и всеки новопостъпил работник се запознава с него срещу подпис.
2.Преписи от него се поставят на подходящи места в обекта на ………........................... .
3.Настоящия правилник за вътрешния ред е разработен и утвърден от работодателя и влиза в сила от:………………….
Дата................................................... УТВЪРЖДАВАМ:

 RE: Правилник за вътрешния ред Мила (гост) 18.05.2007 13:35

Къде е тази "Система за съхранение и обмен на документи", как да вляза в нея? Не съм влизала преди в "Одит Инфо" и затова незнам... Не се цупете!

 RE: Правилник за вътрешния ред ani1 Профил 18.05.2007 13:39

Ако погледнете в ляво на екрана, точно под семинари и над карето за реглами ще видите къде пише: ODIT.info DocStore. Влиза се там.


Надявам се, че не си онази Мила/гост/ от една друга тема.
 

 RE: Правилник за вътрешния ред в дневен център за възрастни хора rosi_marinova111 (гост) 09.06.2009 13:55

моля, изпратете ми изготвен правилник за вътрешен трудов ред в ДЦВХ
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване