Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Гореща тема! заповед за разрешаване на отпуск

 заповед за разрешаване на отпуск nelina_04 Профил 01.06.2007 14:08

някой има ли тази заповед за разрешаване на отпуск, която трябва да подаваме заедно с молба-декларация за майчинство -приложение №3 към чл.5

 RE: заповед за разрешаване на отпуск Албена Профил 01.06.2007 14:23

www.noi.bg/content/laws/07/Prilogenia.zip
Пишете името на Наредбата, че да не гадае човек.

 RE: заповед за разрешаване на отпуск nelina_04 (гост) 01.06.2007 19:01

че НАРЕДБА ТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

си я имаме но дайте тази заповед за разрешаване на отпуск която трябва да се подаде заедно с Молба– декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО - приложение №3 към чл.5

 RE: заповед за разрешаване на отпуск Galcheto (гост) 02.06.2007 15:56

Не ви разбирам. Питате приложение 3 от къде да намерите ли?

 RE: заповед за разрешаване на отпуск nelina_04 (гост) 02.06.2007 19:22

не питам от къде да намеря тази заповед за разрешаване на отпуск,която се подава заедно с Молба– декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО , а тази молба е приложение №3 към чл.5

 RE: заповед за разрешаване на отпуск Galcheto (гост) 02.06.2007 20:31

Аз не разбирам защо си мислите, че трябва да се подава каквато и да е заповед за този отпуск. За този отпуск не се издава по принцип заповед, защото отпускът не може да бъде отказан. Тази молба си е един вид заявление. В чл.5 няма изискване за молба. Обезщетението се изплаща на база на попълнено приложение 3.
Аз не съм подавала заповед към това приложение.
Вие защо си мислите, че трябва да има заповед?

 RE: заповед за разрешаване на отпуск nelina_04 (гост) 03.06.2007 12:09

от нои я искат -ето това е приложението, ПРОЧЕТЕТЕ ГО И ЕДНО ОТ НЕЩА КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИЛОЖЕМ Е ------ Прилагам следните документи:
1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.


Приложение № 3 към чл. 5
ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/
СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ"
ГР. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО

От ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
адрес за кореспонденция ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ... ... ... ... ... ... ... ...
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля в качеството ми на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26, ал. 1 ЗЗД/ настойник) да ми бъде отпуснато парично обезщетение за отглеждане на малко дете считано от ... ... ... ... ... ... ... ... 20... г.

Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 20 ... г.
2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... г. Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ... ... ... ...20... г., съм осигурен/а за съответния риск - да/не (ненужното се зачертава) и имам 6 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за всички осигурени рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, за всички осигурени социални рискове без безработица - да/не (ненужното се зачертава).
Към ден ... ... .. месец ... ... ... година ... ... ... . придобивам изискуемия се стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение)
3. Детето ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на детето)
родено на ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20 ... . г., е живо
и е ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
4. Детето не е дадено за осиновяване.
5. Детето не е настанено в детско заведение.
6. Детето не се отглежда от безработно лице по програмата "В подкрепа на майчинството".
7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.
8. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9. Ползвам отпуск за отглеждане на малко дете считано от ... ... ... ... ... ... . 20 ... . г.
10. През периода на отглеждане на детето не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.
11. Не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо) - отнася се за случаите, когато майката (осиновителят) ползва отпуска за отглеждане на малко дете.
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Прилагам следните документи:
1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.
2. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето - за самоосигуряващо се лице.
3. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето - за осигурено лице.
4. Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 КТ.
5. Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 КТ.
6. Препис от съдебно решение или от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" за настаняване на детето по реда на чл. 26, ал. 1 ЗЗД в семейство на роднини или близки или в приемно семейство.
7. Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник.
8. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
9. Други документи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.Дата ... ... ... ... ... ... ... ... Подпис: ... ... ... ... ... ... ... ...
гр. (с.)... ... ... ... ... ... ... ...Данни от осигурителя:
1. Към деня на разрешения отпуск за отглеждане на дете лицето е осигурено за съответния риск: да/не (ненужното се зачертава).
2. Към деня на разрешения отпуск лицето има 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, за всички осигурени социални рискове без безработица - да/не (ненужното се зачертава).
3. Към ден ... ... ... .. месец ... ... ... ... . година ... ... ... ... лицето придобива изискуемия се стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск).Дата ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... ... (име, фамилия, подпис
и печат)


 RE: заповед за разрешаване на отпуск kimba Профил 03.06.2007 12:34

nelina_04, не знаеш как се прави заповед ли? Чак пък се и караш с колегите!

 RE: заповед за разрешаване на отпуск kimba Профил 03.06.2007 12:37

Пишеш така: Заповед №
дата:
на основание: еди си кое си
разрешавам: еди си какво си
на: еди си кой си
подпис: печат:

И стига си се зъбила, защото другия път никой няма копче да ти каже!

 RE: заповед за разрешаване на отпуск nelina_04 (гост) 03.06.2007 19:02

не се карам с колегите и не се зъбя - просто давам уточнения и питам някой не го ли има в готов вариант-нали за това е този форум да се обменя информация
 

 RE: заповед за разрешаване на отпуск Galcheto (гост) 03.06.2007 23:26

Еми добре, вие във вашето предприятие нямате ли си заповед за разрешаване на отпуск? Как излизат служителите ви в отпуск? Ето тази заповед издавате, обаче пишете като основание отпуск за отглеждане на дете. Какво толкова сложно има?
На мен не са ми искали такава заповед.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване