Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. длъжностна характеристика

 длъжностна характеристика Тодорова (гост) 13.06.2007 08:54

Някой би ли ми помогнал-трябва ми длъжностна характеристика за длъжността "Финансов контрольор". Става въпрос за бюджетно предприятие.Предварително благодаря!

 RE: длъжностна характеристика Тодорова (гост) 13.06.2007 15:08

Не знаете ли

 RE: длъжностна характеристика Умница (гост) 13.06.2007 15:10

Не знаем, защото работим в частния сектор!!!!
 

 RE: длъжностна характеристика Божо Профил Изпрати email 13.06.2007 15:26

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ДЛЪЖНОСТ „ ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР”

1. Обща информация

Администрация:

2. Място на длъжността в структурата на организацията /Подчиненост/


3. Основна цел на длъжността
Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност преди вземане на решения за поемане на финансови задължения и извършване на разходи . Предврителният контрол за законосъобразност се извършва постоянно и се отнася до цялата дейност на организацията.
Предварителният контрол е превантивна дейност , при която преди вземането / извършването на всички решения / действия се извършва съпоставяне с изискванията на приложимото законодателство , за да се гарантира тяхното спазване.
Предварителният контрол се извършва чрез проверки, , резултатите , от които се документират . Въз основа на тези резултати лицето на което е възложено извършването на предварителния контрол , писмено изразява мнение , относно законосъобразността на :
- решенията / действията , свързани с разпореждане с активи и средства / включително поемането на задължения и извършването на разход.
- Решенията / действията , свързани с управление и стопанисване на имуществото на организацията / включително отдаване под наем с цел получаване на приходи/
- Други решения , от които се пораждат права , респективно задължения за организацията и/или нейните служители.
В извършването на предварителния контрол се разграничават три последователни етапа:
1/ представяне на цялата документация , относима към съответното предстоящо решение. На този етап на финансовия контрольор се предоставят всички документи за проверка. Задължението за събиране и предоставяне на документацията , както и отговорните за това лица се регламентират във вътрешните правила на организацията.
2/ Извършването на конкретни проверки . На този етап може да се извършат документални проверки , анкетиране, както и физически проверки на място.
3/ Писмено изразяване на мнение на финансовия контрольор по отношение на дадена дейност / процес.

Целта на предварителния контрол е да предостави на ръководителя разумна увереност за съответствието на тези решения / действия с приложимото законодателство.


4. Области на дейност:
Контрол при разходване на финансовите средства.
В съответствие с изискванията на ЗФУКПС предварителният контрол се осъществява върху цялостната дейност на организацията. Основни дейности , подлежащи на предварителен контрол за законосъобразност са:
- процедури за възлагане на обществени поръчки
Обхватът на предварителния контрол при провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки включва проверки на проведената процедура и нейните етапи , участници , актове , задълженията , които ще бъдат поети със сключването на договора и др.
-придобиване на активи / услуги
При придобиване на активи /услуги страната приобретател на актива или услугата поема ангажимент да изпълни определени финансови задължения . Преди да бъдат поети съответните задължение следва да се извърши предварителен контрол , който да установи тяхната законосъобразност и наличието на съответните средства в организацията , които ще бъдат заплатени при изпълнението на доставката /услугата;
- командировки в страната и в чужбина
При командироване на служител в страната или чужбина , ръководителят на организацията поема ангажимент да изпълни определени финансови задължения . С цел гарантиране законосъобразността на този процес , следва да бъде извършен предврителен контрол на основанието за командироване на лицето и наличието на средства в организацията за изплащане на командирования.
- отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество
При отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество организацията, като наемодател поема редица задължения, като срещу тях следва да получи определени приходи (парични средства, материални и услуги) от наемателя. Целта на предварителния контрол в случая е да установи дали са спазени изискванията на законодателството по отношение на провеждане на процедурите за отдаване под наем и по отношение определяне размера на приходите за организацията - наемодател.
- продажбата на движимо и недвижимо имущество и услуги
При продажба на движимо и недвижимо имущество и услуги организацията - продавач поема задължения, срещу които следва да получи определени приходи. Целта на предварителния контрол е да установи спазени ли са изискванията на законодателството за реда и начина на разпореждане с имущество, включително за определяне размера на постъпленията.
• провеждането на конкурс за назначаване на служители и назначаване на
служители
При назначаване на нови служители в организацията предварителният контрол следва да установи дали са спазени изискванията на законодателството по отношение на процедурите за назначаване на служители, дали определеното за назначаване лице отговаря на изискванията за длъжността, на която се назначава и дали размерът на определеното му възнаграждение е в съответствие с изискванията на нормативните актове.
• други
Предварителният контрол се извършва преди вземане на решение, свързано с дейността на организацията и при неговото осъществяване се проверяват всички документи и приложенията към тях, свързани с предстоящото решение, с цел изразяване на мнение дали предлаганото решение съответства на всички приложими изисквания на законодателството.
5. Преки задължения:
5.1. Участие в разработване на основни процедури , работни инструкции , указания и типови документи за въвеждане и актуализиране на системи за финансово управление и контрол / СФУК / в .........................
5.2. Проверява документи по СФУК , а при необходимост и на оригинални документи и данни , включително и електронни , свързани с поемането на дадено задължение и / или извършването на даден разход.
5.3. По негова преценка , извършва проверки на място с цел потвърждаване или отхвърляне на доказателства за функциониране на СФУК или законосъобразността на дадено задължение /разход.
5.4. Документира извършените проверки и резултатите от тях по отношение на осъществен предварителен контрол за законосъобразност при поемане на финансовите задължения или извършване на разходите. Те могат да се отразяват в контролни листове , констативни протоколи , анкетни карти , описи от извършени проверки на място и др. , като задължително се подписват от лицето , извършило проверката и се посочват неговите имена , длъжност и дата.
5.5. Финансовия контрольор се произнася / дава мнение / по отношение на законосъобразността при поемане на задълженията и/или извършването на разходите на основата на осъществен предварителен контрол.
Мнението на финансовия контрольор може да бъде в една от следните форми:
- одобрение на задължението / разхода;
- отказ за одобрение на задължението / разхода;
5.6. При одобрение , финансовия контрольор изразява мнението си по поемане на задължение или извършване на разход чрез полагане на подпис и дата върху документите , удостоверяващи изпълнението на предварителния контрол и ги предава на ръководителя на организацията.
5.7. При отказ за одобрение на задължението / разхода от страна на финансовия контрольор , същият изготвя мотивирано писмено становище и заедно с него предава документите за поемане на задължение и/или извършване на разход на ръководителя на организацията.
5.8. След получаване на писмена мотивировка от страна на ръководителя, за несъгласие с възражението на финансовия контрольор , последният дава одобрение задължението да бъде поето и/или разходът да бъде извършен и се освобождава от отговорност .
5.9. Има право да откаже да се произнесе, когато не му се представи исканата от него информация / документи или същите са непълни и непълнотата им не е била отстранена след направеното вече искане за допълването им.
5.10. Дава препоръки и участва лично в обучения във връзка с действието на Системите за финансово управление и контрол.
5.11. Дава становища и контролира изпълнението на коригиращите мерки по осъществяване на предварителния финансов контрол .
5.12. Опазва в тайна служебната информация . Може да предостави служебна информация на специализираните контролни органи / Държавен финансов контрол , Сметна палата и др. / единствено след писмено разпореждане на ръководителя.
5.13. Следи всички промени в нормативната уредба , касаещи дейността му и ги прилага в практиката.


6. Отговорности, свързани с организацията на работата и ресурси
1. Отговаря за верността на съдържанието на всеки изготвен и/или подписан от него документ.
2. Докладва на директора за необходимостта от извършване на разходи за дейността си.
3. Прави предложения пред директора за подобряване организацията на работа с цел по – ефективно използване на финансовите средства .
4. Носи пряка отговорност за офис – оборудването на в помещението , което работи.
5. Да се грижи за здравето и безопасността си , както и за здравето и безопасността на другите лица.
6. Да съдейства на работодателя при изпълнение на мероприятията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на предписанията дадени от контролните органи.

7. Вземане на решения.
Взема самостоятелно решения по отношение на законосъобразността преди поемане на задължения или извършване на разходи.
Подпомага вземането на решения от по – високите нива чрез анализи , мнение , препоръки, становища.

8. Контакти и представителни функции.
Контактува пряко с длъжностните лица с цел осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност при разходване на финансовите средства.

9.. Знания и опит , умения и компетентности:
Образование :
Завършено висше икономическо образование със степен „ Магистър” или юридическо с придобита правоспособност.
Професионален опит :
Стаж в областта на счетоводството , финансите , правото , вътрешния или външния одит , съответно :
три години - в организация на бюджетно издръжка или пет години – в стопанска или друга сфера.
Компетентности :
Да познава действащото законодателство на Република България , свързано с пряката му работа и вътрешните правила за осъществяване на дейността на ..................
Допълнителни изисквания:
- компютърна грамотност;
Специални умения:
- способност да планира и организира собствената си работа;
- Способност за ефективна и ясна комуникация и без конфликтност в общуването с колегите;
- Обективност на преценката;

реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения