Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. обезщетение по чл.54 от КСО

 обезщетение по чл.54 от КСО anelia (гост) 22.06.2007 14:55

Моля за помощ във връзка с въпрос на който получих противоположни мнения от различни служители на НОИ.

В дружеството е назначена на трудов договор служителка, която до 31.10.2006г. е била в допълнителен отпуск по реда на чл.164 от КТ за отглеждане на първо дете, родено на 21.10.2005г.
От 01.11.2006 год. служителката е прекратила отпуска по чл.164 от КТ и се е върнала на работа. За периода от 01.11.2006г. до 30.04.2007г. същата е получавала освен работната си заплата и парично обезщетение по чл.54 от КСО в размер на 50 на сто от безщетението по чл. 53, а именно 90.00 лева.
От 04.05.2007 год. служителката е в отпуск поради бременност и раждане по реда на чл.163 от КТ за раждане на второ дете, което е родено на 03.06.2007г.

Въпросите ми са:

1. Лицето има ли право на обезщетението по чл.54 от КСО за първото дете едновременно с обезщетението за отпуска за бременност и раждане за второто дете и за какъв период от време, т.е. до кога?

2. Ако има право на обезщетение как ще го получава – лично по декларираната в НОИ банкова сметка или чрез дружеството осигурител АСПО ЕООД, което да го тегли от НОИ и после да го изплаща на лицето?
Предварително благодара!

 RE: обезщетение по чл.54 от КСО ЛС Профил 22.06.2007 15:01

Има право докато й изтекат болничните за бременност и раждане,когато премине в платено майчинство за второ дете ще бъдат спряни.

 RE: обезщетение по чл.54 от КСО John Профил 22.06.2007 16:07

1. Право на обезщетение по чл. 54 за първото дете има до навършване от него на 2 години - т.е. до 20.10.2007 г. вкл., независимо че получава обезщетение за бременност и раждане.
2. Обезщетението продължава да се изплаща чрез осигурителя, т. к. е "заварено положение" (§ 22б КСО).
3. Нима обезщетението за бременност и раждане го изплаща ТП на НОИ? Те не считат, че е прекъснато "завареното положение" в този случай.

 RE: обезщетение по чл.54 от КСО anelia (гост) 22.06.2007 16:59

Благодаря за отговора!
Въпросите са подготвени за НОИ и затова са толкова подробни.
Мненията на служители от НОИ които съм получила :
-лицето няма право да получава обезщетение за първото дете, щом вече е в отпуск за бременност и раждане на второ;
-лицето има право на обезщетение само докато е в болнични за раждане на второто дете до 135 ден и след това " не е ясно".
На мен пък не ми е ясно къде в кодекса на труда са посочени 135 дни. Нали вече отпускът за бременност и раждане е 315дни от тях 45 преди раждане. Също така не знам може ли едно лице едновременно да ползва два вида отпуск /или да получава обезщетение за тях/: за бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете.
Ако получа писмен отговор от НОИ.........някой ден,
ще го включа в дискусията

 RE: обезщетение по чл.54 от КСО Гани Профил 23.06.2007 00:26

Къде си задавате въпросите към НОИ?

Там няма рубрика Въпроси и отговори. Много на тъмно работят : (

 RE: обезщетение по чл.54 от КСО John Профил 23.06.2007 11:39

КСО - Чл. 54. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., доп., бр. 112 от 2003 г., изм., бр. 105 от 2006 г.) Майката (осиновителката), която е осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица и е имала право на обезщетение по чл. 52а , получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53 , ако:
1. не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване;
2. самоосигуряващото се лице с право на обезщетение по чл. 53 започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., изм., бр. 105 от 2006 г.) Ако майката (осиновителката) е починала, лишена е от родителски права или упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата (осиновителя), това обезщетение се изплаща на бащата (осиновителя), а ако той е починал - на настойника. Обезщетението се изплаща, ако лицето, поело отглеждането на детето, е осигурено като работещо по трудово или служебно правоотношение или е осигурено за своя сметка за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Обезщетението по ал. 1 и 2 не се изплаща, ако детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, както и при отглеждането му от безработно лице по програмата "В подкрепа на майчинството".

В разпоредбата на ал. 3 са посочени единствените условия, при които не следва да се изплаща това обезщетение.

 RE: обезщетение по чл.54 от КСО дияна (гост) 24.06.2007 16:28

На мен пък от НОИ СОФИЯ НА EMAIL МИ ОТГОВОРИХА ЧЕ КОГАТО СЕ ЗАСТЪПЯТ ДВЕ ТАКИВА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ- ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 2Г. И ВТОРА БРЕМЕНОСТ ТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЪРВОТО ДЕТЕ СЕ ПОЛУЧАВА НО 50 % -90,00 ЛВ ДОКАТО ТО НАВЪРШИ 2 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМО ОТ ДРУГОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ.ЩОМ ДЕТЕТО СТАНЕ НА 2Г - ДОТАМ.ТОВА Е.А ЗА БРЕМЕНОСТТА СИ ГО ПОЛУЧАВА НА БАЗАТА НА БОЛНИЧНИТЕ ЗА БРЕМЕНОСТТА ДО 135 ДЕН ЯСНО ЧЕ ЩЕ Е НО ДО 315 И НА МЕН НИКОЙ НЕ МИ Е ПОТВЪРДИЛ.

 RE: обезщетение по чл.54 от КСО дияна (гост) 24.06.2007 16:32

ето и копиран отговор от emaila
Във връзка с поставения въпрос Ви отговаряме следното:

Когато не се използва допълнителния платен отпуск за отглеждане
на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск прекъсне неговото
ползване, майката получава парично обизщетение в размер на 50 на сто от
обезщетението по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване.

Получаването на парично обезщетение за бременност и раждане се
счита за прекъсване на отпуска и майката има право да получава но не повече от датата на навършване 2 години на
първото дете

 RE: обезщетение по чл.54 от КСО anelia (гост) 28.06.2007 17:12

Писмото с въпроса съм подала в НОИ в деловодството и на електронната поща на СУСО. На електронната поща не получих отговор, но получих официално писмо от НОИ.
Накратко: майката има право на 50% обезщетение до навършването на 2 години на първото дете. Счита се, че когато на майката бъде разрешен друг вид отпуск, включително и отпуск за бременност и раждане, е налице прекъсване на отпуска за отглеждане на малко дете по смисъла на чл.164, ал.5 от КТ. При изпълнение на всички останали изисквания на закона майката има право на обезщетението по чл.54, ал.1 от КСО 50%.
Изплащането става по стария ред тъй като към 01.01.2007г. е била заварена в отпуск за отглеждане на малко дете.
Благодаря на всички които се отзоваха на въпросите ми.
Желая спорна работа или вече/17.15ч/ почивка!
 

 RE: обезщетение по чл.54 от КСО Божо Профил Изпрати email 29.06.2007 08:33

№ 94-М-37 от 14.02.2001 г. относно обезщетенията за майчинство

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ"

чл. 155, чл. 162 - 164 КТ, чл. 54 КЗОО
1. Обезщетението за отглеждане на малко дете в размер половината от минималната работна заплата за страната се изплаща на основание чл. 54, ал. 1 от Кодекса за задължително обществено осигуряване (ДВ, бр. 110 от 1999 г.) във връзка с чл. 164, ал. 5 от Кодекса на труда (1986 г.).
Разпоредбата на чл. 164, ал. 5 от Кодекса на труда се прилага, когато майката се завърне на работа преди детето да е навършило 2-годишна възраст, без да е предоставила отглеждането му на някое от лицата по чл. 164, ал. 3 от Кодекса на труда и при условие че детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
В този случай, както и в случаите, когато по време на ползването на допълнителен платен отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда на майката бъде разрешен друг вид отпуск (платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда, отпуск при временна неработоспособност по чл. 162 от Кодекса на труда и отпуск поради бременност, раждане и осиновяване по чл. 163 от Кодекса на труда), е налице прекъсване на ползването на първия отпуск по смисъла на чл. 164, ал. 5 от Кодекса на труда.
На основание гореизложеното към полагащото се парично обезщетение за временна неработоспособност за времето от 2 октомври до 4 декември 2000 г. осигурителят следва да изплати и парично обезщетение в размер 50 на сто от минималната работна заплата, установена за страната. За целта освен писмената молба за прекратяване на отпуска по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда е необходимо да се представи и декларация, че детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка и че лицето не е дало съгласие за ползването на отпуска от лицата по чл. 164, ал. 3 от Кодекса на труда.
2. В случай, че по време на ползването на платения отпуск за отглеждане на първото дете се представят болнични листове поради бременност и раждане за второ дете в размер 135 календарни дни и ако са изпълнени посочените по-горе изисквания, освен паричното обезщетение при бременност и раждане лицето има право и на парично обезщетение в размер 50 на сто от минималната работна заплата, установена за страната.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване