Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. регистрация по ДДС-какво искат!?

 регистрация по ДДС-какво искат!? аз (гост) 25.06.2007 07:57

Някой скоро да е регистрирал доброволно фирма по ЗДДС и какво точно искат и в какви срокове данъчните?

 RE: регистрация по ДДС-какво искат!? Marinova (гост) 25.06.2007 08:14

Копия от всички документи на фирмта, кратко обяснение за дейността и оборотни ведемости от които да е видно дали има движение по 70 група, Договор за счетоводно обслужване. Може да искат и няколко декларации например за офис на фирмата , от кого се управлява, има ли работници и др. Зависи на кого ще попаднеш, Последният път когато регистрирах отказаха на една колежка регистрация с мотива ,че никой не е открит на този адрес. Аз имам вече 6 фирми регистрирани доброволно и не съм имала проблем досега. Успех!!!
 

 RE: регистрация по ДДС-какво искат!? jots (гост) 25.06.2007 16:25


На мен ми искаха това. Не беше доброволна регистрация, но според мен документите са същите.
за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице
Във връзка с извършвана проверка следва да представите:
L На основание чл. 37, ал. 2 и ал. 3 отДОПК- следните документи /заверени копия/:
1. Съдебно решение за първоначална регистрация /договори/ и всички последващи
съдебни решения.
2. Конкретно описание на дейността на фирмата.
3. В случай , че има реализиран оборот , представете - фактури по продажби,
договори, анекси, приемно-предавателни протоколи, плащания.
4. Представете заверени фактури от предходни доставчици и банкови документи,
доказващи плащане към доставчиците /при наличие на такива/;
5. Представете оборотна с натрупване за периода;
6. В случай че имате получени заеми представете всички документи свързани с
тях;
7. Свидетелство за регистрация на ЕКАФП и копия на месечните отчети за
периода на формиране на облагаемия оборот/за последните 12 месеца/;
8. В случай, че сте упражнявали патентна дейност по смисъла на ЗОДФЛ, до
момента на подаването на заявлението за регистрация по ЗДДС представете
декларация по члАЗ от ЗОДФЛ.
9. Разрешения, лицензи - ако такива се изискват за съответната дейност
10. При внос/износ - копие на МД
МОЛЯ, КОМПЛЕКТОВАЙТЕ ФАКТУРИ С ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ ИЛИ КАСОВИ
БЕЛЕЖКИ И ДОГОВОРИ СЪС СЪОТВЕТНИЯ КОНТРАГЕНТ ПО ФАКТУРИТЕ,
//. На основание чл, 53 отДОПК- следните справки:
1///. На основание чл. 55, ал. 1 отДОПК- превод, извършен от заклет преводач, на следните
документи, съставени на чужд език:
1
IV. На основание чл.57, ал. 1 отДОПК- декларации относно:
1. Документи/декларация за произхода на средствата, с които фирмата
осъществява дейността си.
2. Представете декларация за всички офиси, складове и обекти на фирмата на
територията на страната, точен адрес и собственост / копие на нотариален
акт за собственост или договор за наем на обекта /;
3- Начин на извършване на транспортирането на стоките; Декларация за собствен или нает транспорт;
4. Декларация за представляващите фирмата - имена и представителна власт- и
за лицата, водещи счетоводното обслужване на фирмата - назначени във
фирмата или се ползват услугите на външни лица - имена, наличие на договори
за обслужване, къде се води счетоводството - точен адрес. Кой счетоводител
води отчитането към момента на регистрацията и кой ще го води - ще има ли
право да подава месечни справки декларации.
5. Представете декларация за назначени лица на трудови или други
правоотношения.
6.
V. На основание чл. 56, ал. 1 от ДОПК - писмени обяснения относно:
1
На основание чл. 37, ал. 2 от ДОПК следва да посочите всички трети лица, органи и учреждения, у които се намират данни, сведения, документи, книжа, носители на информация и други доказателства, отнасящи се до Вашите права и задължения или до фактите и обстоятелствата, подлежащи на установяване в настоящото производство.
Цитираните в настоящото справки, декларации, обяснения и пр. следва да бъдат представени в 7 дн, срок om връчване на настоящето искане.
Уведомяваме Ви, че на основание чл. 56, ал. 2 от ЛОПК в случай, че изисканите писмени обяснения не бъдат представени в определения срок, ще бъдат приети за доказани, съответно недоказани следните факти и обстоятелства:
Уведомяваме Ви, че ако не предоставите изисканите писмени обяснения в определения срок може да бъдете призовани пред съда при условията на чл. 114 от Гражданския процесуален кодекс.
Всички документи по искането следва да бъдат подписани и заверени "Вярно с оригинала"

реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство