Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Гореща тема! ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА veritta Профил 26.09.2007 17:08

НЕОБХОДИМА МИ Е ДЛ.ХАР-КА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ЧИСТАЧ" - В КАФЕ-РЕСТОРАНТ.
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ !

 RE: ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХЕВС Профил 27.09.2007 09:06

дай си имела да ти пратя една ти ще си я коригираш както ти е удобно

 RE: ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА MIVANOVAA Профил 27.09.2007 13:32

Колеги, и аз моля за длъжностна характеристика на зъботехник.Пиша email ако решите да ми помогнете.

margaritaaa@abv.bg
Благодаря предварително!

 RE: ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА внгфв (гост) 27.09.2007 15:47

По крещящ знак не можа ли да сложиш пред тъпия си въпрос?

 RE: ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА MIVANOVAA Профил 27.09.2007 18:17

Никой ли няма длъжностна характеристика на зъботехник?Моля Ви, ако не желаете на
email-a ,поне я качете в DocStore.

 RE: ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА veritta Профил 28.09.2007 16:03

ХЕВС, благодаря ти !
veritta@abv.bg

 RE: ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА марианаааа (гост) 02.10.2007 11:16

Колеги, моля помогнете!!!! Спешно ми трябват длъжностни характеристики за "домакин - чистач, код по НКП 91410002" и "домакин, код по НКП 51211001".

 RE: ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕСЕЛИЯ (гост) 02.10.2007 11:21

Домакин (Началник на отдел „Административно-стопански”, Главен домакин)
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКАЗабележка. С необходимите изменения и допълнения тази примерна длъжностна характеристика може да бъде използвана като основа за разработване на длъжностната характеристика за изпълнение на други специфични длъжности в дружеството, като „Началник на отдел „Административно-стопански”, „Главен домакин”, както и на други специалисти със сходни функции.УТВЪРДИЛ:…………………

(Управител)…………………………………………………………………………………................................................................................................................................

(Наименование и адрес на дружеството или на самостоятелното поделение)Код по НКИД: ……..

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Наименование на длъжността ДОМАКИН
2. Структурно звено Дирекция “Административно-стопанска” Отдел “Стопански”
3. Клас по НКП Четвърти – Помощен персонал
4. Код по НКПД 5121-1001
ІІ. ЙЕРАРХИЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ

1. Непосредствен ръководител Началника на отдел “Стопански” в дирекция “Административно-стопанска”
2. Непосредствени подчинени Общ работник в склада
3. Функционални връзки В ежедневната работа е във връзка и взаимоотношение с други работници и служители от отдел “Стопански” и от други отдели звена в дружеството.
4. Спорни въпроси Възникналите в работата спорни въпроси се решават от Началника на отдел “Стопански”
5. Отчет и контрол Отчита се пред Началника на отдел “Стопански”
ІІІ. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Основните длъжностни задължения на домакина в отдел „Стопански” са следните.

1. Домакинът се грижи за състоянието и обзавеждането на помещенията, за опазване на сградата и инсталациите и за своевременното осигуряване на консумативи, техника и оборудване.

2. Отговаря за състоянието и поддържането на доставените работни, униформени и специални облекла и лични предпазни средства, за канцеларски материали, офис-обзавеждането и оборудването.

3. Води инвентарна книга за приетото от него имущество, за което отговаря.

4. Организира стопанисването на поверената му техника, апаратура и инвентар.

5. Въз основа на писмени заявки снабдява дружеството с необходимите материали, гориво и консумативи;

6. Оказва съдействие при изготвянето на заявки за закупуване на стоки и материали.

7. Предава своевременно в счетоводството получените фактури и други платежни документи за закупени стоки, материали, горива, оборудване;

8. Съхранява, разпределя и събира работни, униформени облекла, канцеларски материали, обзавеждане и оборудване съобразно нуждите и постъпилите заявки от отделните звена в дружеството (отдели, сектори);

9. Следи за целесъобразното използване на материалите и консумативите и не допуска тяхното разхищаване.

10. Зачислява разпределеното имущество на съответните длъжностни лица от дружеството.

11. Извършва проверки на състоянието на имуществото и подписва обходните листа на работниците и служителите, на който трудовото правоотношение е прекратено.

12. При констатиране на повреди и липси прави описи на липсващ или повреден инвентар, оценява го и прави предложение до управителя на дружеството за налагане на наказание на виновните лица;

13. Упражнява контрол за поддържане на чистотата и хигиената в помещенията, за които отговаря.

14. Следи за правилната експлоатация на офис-оборудването и помещенията и взема мерки за отстраняване на възникналите повреди;

15. Организира и контролира работата на общия работник в поверения му склад.

16. Контролира отоплението и осветлението в помещенията.

17. Контролира спазването на правилника за вътрешния ред.

18. Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа;

19. Изпълнява и други задължения, възложени от Директора на дирекция “Административно-стопанска”и от ръководството на дружеството, в съответствие със служебната му компетентност.

ІV. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

При изпълнение на задълженията си домакинът носи следните основни отговорности.
№ Отговорност Риск при неизпълнение
1. Отговаря за състоянието на помещенията и оборудването, които са му възложени Висок
2. Носи отговорност за качеството и сроковете на извършваната работа Висок
3. носи предвидената от закона материална отговорност във връзка с опазването на повереното му имущество Висок
4. Носи съответната отчетническа отговорност във връзка с опазването и съхраняването на поверените му стоково- материални ценности Висок
5. Отговаря за техническото състояние на поверената му складова и офис техника, машини и оборудване. Висок
6. Носи отговорност за спазването на правилата за безопасност на труда и пожарна безопасност, а така също на определените санитарно-хигиенни норми и правила Висок
7. Носи отговорност за правилното съхраняване на поверените му имущество и материали Висок
8. Отговаря за реда и дисциплината в склада, който му е възложен Висок
V. НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

При изпълнение на задълженията си домакинът трябва добре да познава и да използва.

1. Нормативната уредба относно правилата и практиката за опазване и поддържане на помещенията, инвентара и техниката, за която отговаря, в това число.......................

2. Нормативните и вътрешните изисквания за водене и отчитане на стоково-материалните ценности.

3. Възможностите и правилата за използване на поверените му техника, инструменти и материали.

4. Изискванията за правилно и безопасно използване на използваните хигиенни и други химикали.

5. Изискванията за пожарна безопасност, особено в сухи периоди.

6. Общите вътрешни правила и правилниците за работа и за спазване на трудовата дисциплина в дружеството.

7. Документацията относно възможностите на офис и складовата техника, както и изискванията за работа с нея.

VІ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Кандидатът за заемане на длъжността „Домакин” трябва да удовлетворява следните минимални изисквания.

1. Да притежава образование: средно техническо или икономическо с подходяща за дейността на предприятието специалност.

2. Да има валидно свидетелство за съдимост във връзка с материално-отчетническата дейност.

3. Да има добри познания по експлоатацията на поверената му техника, както и за опасностите при използването на съответните химикали и други материали.

4. Не се изисква минимален професионален опит, но с предимство се ползват кандидатите с опит от работа най-малко 1 година в същата област

5. Не се изисква владеене на чужд език, но ползване на английски език на ниво „Elementary” се смята за предимство.

6. Умения за работа със складовата и офис техниката, която се използва в дружеството.VІІ. ЛИЧНОСТНИ ИЗИСКВАНИЯ

При изпълнение на длъжността си Домакинът трябва да отговаря на следните личностни изисквания.

1. Да проявява висока организираност, дисциплина и отговорност.

2. Да притежава способност за адекватни и своевременни реакции при изпълнение на служебните дейности и особено при възникване на непредвидени ситуации.

3. Да проявява коректност в работата и в отношенията си с колегите и клиентите, да не създава конфликти с други работници и служители и с външни лица.Настоящата длъжностна характеристика е в сила от ....................... 200.. г.

___________________________________________________________________

Разработил: ...................................... Съгласувал: ................................

(Подпис) (Подпис)____________________________________________________________________

Запознат съм с длъжностната характеристика:……………………………. …………………………..

(Дата) (Подпис на служителя)

 RE: ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА Красимира (гост) 02.10.2007 11:43

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността

ДОМАКИН

Клас по НКП: помощен персонал Код по НКП: 4134

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки и материали, инвентар, обзавеждане, работни облекла и кан¬целарски принадлежности.
2. Води картотека на постъпилите материали, инвен¬тар, обзавеждане, работно облекло, канцеларски материали, както и на длъжностните лица, на които са предадени за ползване.
3. Изучава нуждите от закупуване на материали, при¬ема и оформя поръчки и организира закупуването им.
4. Отчита месечно разхода на материали, които не са дълготрайни материални активи.
5. Контролира качеството на доставените материал¬ни ценности, организира товаро-разтоварните и преносните рабо¬ти и оформя съпровождащата документация.
6. Прави предложения за бракуване на ненужни ма¬териали, както и за продажбата на излишните.
7. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за правилното съхраняване на стоките и матери¬алите.
2. Носи материална отговорност за констатирани липси на стоки и материали.
III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на управителя на обекта.
2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организа¬ционни връзки, и взаимоотношения с всички работници и служители и финансово-счетоводния отдел.
3. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на осигуряване на не¬обходимите стоки и материали.
IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с получаването, заприходяването и отпускането на стоки и матери¬али;
б) реда и изискванията за съхраняване на различните стоки и материали;
в) нормативните изисквания за първичната счетоводна от¬четност;
г) компютърните и други автоматизирани системи за орга¬низацията на складовото стопанство.
V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: средно.
2. Друга квалификация: работа с компютър.
3. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специ¬алността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпит¬ване

 RE: ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА snejolta (гост) 03.10.2007 11:21

ЧИСТАЧИ НА ОФИСИ И КАНЦЕЛАРИИ

Код по НКИД: 4521 Общо строителство на сгради и съоръжения.
Клас по НКП: нискоквалифицирани работници Код по НКП: 9134

І. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ.
- извършва почистване на под, врати, мебели и прозорци на работни, производствени, битови и сервизни помещения, както и общите части към тях като коридори и дворни места;
- почиства и полива разстенията, изключва уредите и съоръженията след приключване на работа в съответното помещение;
- сортира и транспортира до определени места отпадъците, събира и съхранява годните за предаване на вторични суровини;
- получава и зарежда с необходимите санитарно-хигиенни средстда помещения;
- следи за повредите в различните помещения и уведомява съответните длъжностни лица;
- да използва лични предпазни средства и работно облекло, съгласно изискванията на нормативните актове за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- поддържа ред и чистота на работното си място, спазва правилата и инструкциите по Охрана на труда, Технологичните норми, Правилата за безопасност на труда, Правилата за противопожарна охрана и Правилата за вътрешния трудов ред.
Управителите може да му възлагат и допълнителна работа при необходимост.
Длъжността включва и длъжностни задължения, произтичащи за работника от законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяването на трудовия процес, както и от вътрешнонормативни актове и документи.
При възникване на ситуации, които не са от неговата компетентност и длъжност е длъжен да потърси помощ и съдействието на прекия ръководител.

ІІ. ФУНКЦИОНАЛНИ И ДЛЪЖНОСТНИ ИЗИСКВАНИЯ.
Да знае:
- Правилата за работа с различните препарати за почистване и дезинфекция;
- Инструкциите и изискванията за работа с различните уради и апарати за почистване;
- Правилата и инструкциите по охрана на труда, Технологичните норми, Правилата за безопасност на труда, Правилата за противопожарна охрана, опазване на околната среда и Правилата за вътрешния трудов ред.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.
Длъжността е пряко подчинена на управителите на дружеството.
При изпълнение на длъжността си осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с началниците и специалистите н отделите, чиито помещения почиства.

ІV . ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ.
- носи отговорност за нанесени вреди или констатирани липси на инвентара и материалите, както и на инструментите и съоръженията, с които работи;
- отговорен е за качествено и срочно изпълнение на възлаганите му задачи.

V. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.
Длъжността се изпълнява при условията на нормиран работен ден.

VІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

1. Образование: основно или средно
2. Друга квалификация:
3. Професионален опит: практически умения за работа

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от Управителите при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни, структурни, технологични и други промени.

 RE: ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА Burbulithra (гост) 24.05.2008 18:14

Добър ден!
И на мен ми трябва длъжностна характеристика на зъботехник. Не можах никъде да открия.
Моля пишете ми на burbulithra@abv.bg

Благодаря предварително!!
 

 RE: ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА samantaa Профил 28.02.2014 10:48

ЗДРАВЕЙТЕ
НЕОБХОДИМА МИ Е ДЛЪЖНОСТНА ХАР-КА ЗА ДОМАКИН СГРАДА С НКПД 51530001
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения