Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Гореща тема! Могат ли да ме уволнят по този начин?

 Могат ли да ме уволнят по този начин? еlivs (гост) 17.10.2007 06:53

Започнах работа с трудов договор.Месец след това ми беше направена ревизия- с резултат 52 лв.липса.за които не отказвам да платя/макар и с много възражения,тъй като и шефът ми има ключ за обекта и достъп до него по всяко време/на другия ден след ревизията подадох молба за напускане.Шефът искаше отново да се направи ревизия и аз отидох на другия ден отново за ревизията,която имаше същия резултат като предната.Последният ден шъфът казва чему се е счупила кафе- машината за която трябвада плати 250лв.Сега иска давземе тези пари от мен, и отказва да ми дадеиуформи документите за напускането.Вече девети ден нямам заповед за освобождаване,оформена трудова книжка и нищо.Реши Че ще ме уволни десциплинарно.Има ли право?И какъв е редът?Какви са моте права?Муждувременно сумата от ревизията нарасна на 100лв._незнайно как/,които отказцвам да платя.Мога да платя самоустановената липса от 52 лв.

 RE: Могат ли да ме уволнят по този начин? ralicadi Профил 17.10.2007 08:36

Някъде случайно в догвора да пише, че сте материалноотговорно лице? Като подадохте молбата имахте ли резолюция и входящ номер? А предизвестие ли е това или просто молба?

 RE: Могат ли да ме уволнят по този начин? емка Профил 17.10.2007 08:40

като начало не разбрах трудовата книжка правомерно или неправомерно ли е задържана, оттам нататък щом си си подала молбата ти тече 30 дневно предизвестие, през това време е по- добре да се сдобрите поне малко, защото шефа нали знаеш винаги има право и все ще намери причина за да те уволни дисциплинарно а смятам че няма смисъл

 RE: Могат ли да ме уволнят по този начин? night07 Профил 17.10.2007 08:51

Така да поразсъждавам малко, надямав се поне от части да мога да помогна.
Много неприятен случай. Първо трябва да имате заповед, че сте назначен за материално отговорно лице (май няма да имате такава). Второ как е оформена документално ревизията: има ли заповед от управителя за самата ревизия, назначена комисия, протокол за резултата на ревизията, посочените лица дали са се подписали. Същественото при ревизията е, че МОЛ трябва да преброява, мери, разтегля поверените му материали, а лицата от комисията само да съблюдават за правилността. Това се налага от факта, че лицето (МОЛ) може да повдигне обвинение, че някое от лицата е укрило част от материалите и в резултат се е формирала липса. Друго което също е съществено, ръководителя трябва да пусне заповед за запечатване на склада, касата, ако има други такива и на тях, за да се избегне прехвърлянето от един склад в друг, или изнасянето (както вие писахте ключ има и работодателя). Запечатването става с лепенки и печат (восъчни) или др. така че при едно отваряне на вратата да бъдат скъсани. (имах изпит по стопански и финансов контрол, затова съм на ясно). Сега се сетих, че преди започване на ревизията трябва да ви бъден даден анкетен лист който да попълнине, 120 % съм сигурна че такъв няма.
Предполагам, че нито едно от тези неща не е спазено при ревизията, така че работодателя ви да си гледа работата, ако пусне уволнение, съветвам ви да обжалвате пред инспекцията по труда, те ще изискват целия набор от документи прилежно подредени, а такива съответно ще липсват. Ще обяват уволнението за недействително. Съвет ако заведете дело, то делата по КТ са безплатни, а разходите се плащат на края и като гледам управителя няма за какво да се хване и ще бъде осъден. В такъв случай, можете да бъдете възстановени на работа, да бъде анулирано уволнението и да ви бъде изплатено обезщетение.
Отидете при управителя, кажете какво е трябвало той да направи преди и по време на самата ревизия и да си гледа работата. Ако ли не пускай жалба в инспекцията.

 RE: Могат ли да ме уволнят по този начин? Nadegda Профил Изпрати email 17.10.2007 08:52

Не съм съгласна че шефа винаги има право и може дате уволни когато си пожелае . За да те уволни дисциплинарно много добре трябва да си е оправил документите , защото 99% е сигурно , че съдът ще те върне на работа , ако това , което е написано по горе е вярно .

 RE: Могат ли да ме уволнят по този начин? олеле (гост) 17.10.2007 08:54

На всички гадняр-шефове мога да пожелая проверка от ИТ.
Не губи повече време а действай.

 RE: Могат ли да ме уволнят по този начин? ralicadi Профил 17.10.2007 08:59

night07, просто ме изпълваш с радост, как само го написа! Това е - ИТ и съд!!!

 RE: Могат ли да ме уволнят по този начин? night07 Профил 18.10.2007 09:14

Всичко е от Кодекса на Труда

Видове нарушения на трудовата дисциплина

Чл. 187. Нарушения на трудовата дисциплина са:
1. закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;
2. (доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;
3. неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;
4. произвеждане на некачествена продукция;
5. неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;
6. (отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) ;
7. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) неизпълнение на законните нареждания на работодателя;
8. злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения;
9. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;
10. неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.

Видове дисциплинарни наказания

Чл. 188. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Дисциплинарните наказания са:
1. забележка;
2. предупреждение за уволнение;
3. уволнение.

Чл. 189. (1) (Отм., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя.
(2) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи само едно дисциплинарно наказание.

Дисциплинарно уволнение

Чл. 190. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 190, бр. 25 от 2001 г.) Дисциплинарно уволнение може да се налага за:
1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час;
2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;
3. системни нарушения на трудовата дисциплина;
4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения;
5. ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата;
6. (нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.) участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието и се възстановяват направените разходи в пълен размер;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 51 от 1999 г.) други тежки нарушения на трудовата дисциплина.
(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Дисциплинарно уволнение по ал. 1 се налага при съобразяване с критериите по чл. 189, ал. 1 .

Задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарното наказание (Загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)

Чл. 193. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., изм. и доп., бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Трябва да ти бъде изпратено писмо покана за даване на писмени обяснения (писмо с обратна разписка, на което да си се разписала и с което да се удостовери, че ти действително си получила поканата и работодателя е положил всичко възможно, за да те изслуша).

(2) Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество.

(3) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина.

Срокове за налагане на дисциплинарни наказания

Чл. 194. (1) Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му.

(2) При дисциплинарно нарушение, което е и престъпление или административно нарушение, свързано с възложената работа и установено с влязла в сила присъда или наказателно постановление, сроковете по предходната алинея започват да текат от влизането в сила на присъдата или на наказателното постановление.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., бр. 100 от 1992 г., изм., бр. 25 от 2001 г.) Сроковете по ал. 1 не текат през времето, когато работникът или служителят е в законоустановен отпуск или участва в стачка.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) .

Заповед за дисциплинарно наказание (Загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)

Чл. 195. (1) Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва датата на връчването. При невъзможност заповедта да бъде връчена на работника или служителя работодателят му я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка. (Не я разписвай, когато не си съгласна).

(3) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчване на заповедта на работника или служителя или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка.

Защита срещу незаконно уволнение

Оспорване на законността на уволнението

Чл. 344. (1) Работникът или служителят има право да оспорва законността на уволнението пред работодателя или пред съда и да иска:
1. признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;
2. възстановяване на предишната работа;
3. обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението;
4. поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи.

(2) Работодателят може и по свой почин да отмени заповедта за уволнение до предявяването на иск от работника или служителя пред съда.

(3) В случаите, когато за извършване на уволнението се изисква предварителното съгласие на инспекцията по труда или на синдикален орган и такова съгласие не е било искано или не е било дадено преди уволнението, съдът отменя заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество.

(4) (Нова - ДВ, бр. 2 от 1996 г.) Трудовите спорове по ал. 1 се разглеждат от районния съд в тримесечен срок от постъпването на исковата молба и от окръжния съд - в едномесечен срок от постъпването на жалбата.

Възстановяване на предишната работа

Чл. 345. (1) При възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини.

(2) Работник или служител, уволнен по чл. 330, ал. 1 , се възстановява на предишната работа по реда на предходната алинея въз основа на влязла в сила оправдателна присъда. Това не е за теб, отнася се когато лицето е осъдено за нещо.

Вписване на отмяната на уволнението

Чл. 346. (1) Когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно от работодателя или от съда или бъде поправено основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, настъпилата промяна се вписва в трудовата книжка на работника или служителя.

(2) Вписването в трудовата книжка се извършва от работодателя, с когото е било прекратено трудовото правоотношение, а при отказ - от инспекцията по труда.

За Трудовата ти книжка, да не се правят на постригани а ти я връщат :

Чл. 350. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя.

(2) Когато трудовата книжка бъде изгубена по вина на работодателя, по искане на работника или служителя се издава нова трудова книжка от съответната инспекция по труда. В този случай работодателят представя на инспекцията по труда необходимите данни от предишните работодатели.

(3) Когато трудовата книжка бъде изгубена от работника или служителя, инспекцията по труда му издава нова трудова книжка въз основа на представени от работника или служителя достоверни данни.

ТРУДОВИ СПОРОВЕ

Определение

Чл. 357. (1) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., предишен текст на чл. 357, бр. 48 от 2006 г.) Трудови са споровете между работника или служителя и работодателя относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения, както и споровете по изпълнението на колективните трудови договори и установяването на трудов стаж.

(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2006 г.) Трудови са и споровете между избраните по реда на чл. 7, ал. 2 и чл. 7а представители на работниците и служителите и работодателя при нарушаване на правата им.

Давност

Чл. 358. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Исковете по трудови спорове се предявяват в следните срокове:

1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г.) едномесечен - по спорове за ограничена имуществена отговорност на работника или служителя, за отмяна на дисциплинарно наказание "забележка" и в случаите по чл. 357, ал. 2 ;


2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) 2-месечен - по спорове за отмяна на дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение", изменение на мястото и характера на работата и прекратяване на трудовото правоотношение;

3. 3-годишен - по всички останали трудови спорове.

(2) Сроковете по предходната алинея започват да текат:

1. за искове за отмяна на дисциплинарни наказания и за изменение на мястото и характера на работата - от деня, в който на работника или служителя е била връчена съответната заповед, а при искове относно прекратяване на трудовото правоотношение - от деня на прекратяването;


2. за другите искове - от деня, в който правото, предмет на иска, е станало изискуемо или е могло да бъде упражнено. При парични вземания изискуемостта се смята настъпила в деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред.


(3) Срокът по ал. 1 не се смята пропуснат, ако преди изтичането му исковата молба е подадена до некомпетентен орган. В този случай исковата молба се препраща служебно на съда.

Безплатно производство по трудови дела

Чл. 359. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Производството по трудови дела е безплатно за работниците и служителите. Те не плащат такси и разноски по производството, включително и за молбите за отмяна на влезли в сила решения по трудови дела.

Подведомственост

Чл. 360. (1) Трудовите спорове се разглеждат от съдилищата. Те се разглеждат по реда на Гражданския процесуален кодекс , доколкото в този кодекс не е предвидено друго.

(2) (Частично обявена за противоконституционна от КС на РБ - ДВ, бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 2 от 1996 г.) Не се разглеждат от съдилищата спорове относно освобождаване на:

1. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) изборни служители в органите на изпълнителната власт, в обществени организации и в политически партии и движения;

2. (Решение № 11 на КС на РБ от 30.04.1998 г. - ДВ, бр. 52 от 1998 г., нова, бр. 25 от 2001 г.) служителите по чл. 28, ал. 2 от Закона за администрацията.

Друг съществен момент е дали работодателя ти е платил дължимото ти трудово възнаграждение, дали си положила подписи във ведомостта. Имаше такъв случай при бившия ми работодател доста след като напуснах – заял се с едно момиче и искал да я уволни (само една вметка – уволненията в 99 % падат при съда) разбраха се да не я уволнява, но не искаше да и плаща заплата, подала беше жалба в инспекцията, понеже беше назначена от БТ и за да му преведат на време осигуровките някой беше разписал ведомостта, жената си казала, че това не е нейния подпис и съответно се завело дело и графолози бяха доказали, че друг е слагал подписа, привиквали един по един всеки служител да се разписва, за да се докаже кой е разписал. Разкатаха му фамилийката. Така че, ако не си се разписвала по ведомости – искай си парите, ако си разписвана, подавай жалби.

Нека докаже ревизията, убедена съм, че не е законосъобразно изготвена документацията, въобще ако има такава, закона си е закон не може бакалски сметки в тефтера и после плащай.
Надявам се да съм ти помогнала, ако неща се заяде вече знаеш кое от къде може да прочетеш. Ако има нещо аз пак съм на среща.

 RE: Могат ли да ме уволнят по този начин? Жасмина (гост) 18.10.2007 09:19

може ли да се намеся, макар и встрани от тази тема?

може ли да ми кажете как изглежда и какво трябва да съдържа заповед за материална отговорност?
аз работя в магазим и шефа ме кара да отговарям за всички стоки, които приемем, както и за инвентара и за касата.
в магазина работя аз, но и шефа и счетоводителя имат ключ, даже и от касата.

подписвам се на стоката, че е броена и предадена на мен, всичко по описите се брои от мен и от шефа, няма липси, ама такава заповед за материално отговотно лице не съм подписвала.

ако има лиспа има ли право да ми я удържи?

 RE: Могат ли да ме уволнят по този начин? dark (гост) 15.05.2009 15:12

При нас случая е подобен. По договор за назначаване на работа съм МОЛ, но бившия ми работодател иска за отговарям за имущество в склада, за който имат ключ и други хора и което аз не съм приемал. Колегата ми, който също беше МОЛ напуснал преди месец и половина, както и аз по чл.325 т.1 от тази фирма, чиито активи и пасиви изкупи настоящия ми работодател. Аз си подадох предизвестие, чиито срок изтече, но те не ме освобождават от работа, защото не съм сдал в предната фирма. От предната фирма, а и от сегашната не съм видял заплащане от началото на тази година. Не са ми дали документите за напускане, новия договор и изобщо никакви документи и неискат да ми ги дадат.

 RE: Могат ли да ме уволнят по този начин? дарк (гост) 15.05.2009 15:17

Забравих да попитам заповедта за МОЛ е отделна от Трудовия договор и трябва да я има ли?

 RE: Могат ли да ме уволнят по този начин? Пламен61 Профил 15.05.2009 15:19

Чета темата по диагонал и може да не съм забелязал добре, но не видях нищо за длъжностна характеристика.
Дали си МОЛ или не, зависи не толкова от заповедта за назначаване, а от длъжностната характеристика, в която са посочени задълженията на лицето.
Иначе е ясно, пълна имуществена отговорност се реализира само по съдебен път, така че ако еlivs (гост) не е съгласен със сумата, не го съветвам да плаща.
И още нещо, когато сте постъпвали на работа, приемахте ли някакви наличности - чрез инвентаризация или чрез подписване на декларация, че сте съгласни да приемете имуществото, без да се извършва инвентаризация ?

 RE: Могат ли да ме уволнят по този начин? ели (гост) 15.05.2009 15:26

И аз съм на това мнение, при мен МОЛ също са назначени без това да е упоменато в допълнителна заповед, но в ДХ пише, че носят отговорност за:............ т.н. ..т.н., но пак не пише точно МОЛ, има ли проблем?
 

 RE: Могат ли да ме уволнят по този начин? дарк (гост) 15.05.2009 15:42

Да в ДХ пише, че съм МОЛ, за всичко прието имам документи, но от мен се търсят приети от трети лица имущества, които след тяхното уволнение не съм приемал.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения