Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! франчайзинг

 франчайзинг Веселина (гост) 28.10.2007 18:05

Колеги ,може ли някой да ми помогне като ми даде пример за осъществяване на франчайзинг-четой какво е това като понятие и мисля че горе долу го разбрах.Но все пак моля някой който има в практиката си такъв вид договор да ми разясни по подробно.Благоря ви предварително

 RE: франчайзинг Христов (гост) 29.10.2007 08:56

Франчайзингът е вид право. Прегледай подробно СС 38 Нематериални дълготрайни активи и МСС 38 Нематериални дълготрайни активи, особенно в частта им за първоначална оценка и признаване на НДА.

 RE: франчайзинг $ Профил Изпрати email 29.10.2007 09:11

kfc, MACDONALDS, SHELL?, OMV

 RE: франчайзинг Христов (гост) 29.10.2007 09:19

"Доларе", май ще намерим общ език.

 RE: франчайзинг $ Профил Изпрати email 29.10.2007 09:38

1. по какво СЪДИШ
И
2. ЗАЩО МИСЛИШ ЧЕ ГОВОРЯ НА РАЗЛИЧЕН ЕЗИК


-----------------------------------

Договор за франчайз
ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

За договора за франчайзинг липсват специални разпоредби в ТЗ и ЗЗД. Като договор, за който няма предписани изисквания за форма и съдържание се прилага разпоредбата на чл. 9 ЗЗД – договор в свободна форма.
Определение за франчайз се съдържа в ЗКПО. Франчайз е съвкупност от права на индустриална или интелектуална собственост, отнасящи се до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, изработени модели, дизайни, авторско право, ноу-хау или патенти, предоставени срещи заплащане за да се използват за продажба на стоки и/или за предоставяне на услуги (т. 10 от ДР на ЗКПО). Подобно на лицензионният договор тук се прехвърлят права срещу финансово възнаграждение. Съществена отлика от лицензионният договор, е че франчайзодателят е активно задължен да оказва съдействие за развитие на предмета на договора за франчайзинг, както първоначално, така и през срока на договора.
Лицата, които участват в договора са:
· франчайзодател – лице, което дава франчайз за определени видове стоки или услуги;
· франчайзополучател – лице, което в замяна на пряко или непряко финансово възнаграждение получава правото да използва франчайз.
Основната характеристика на отношенията при франчайз, е че две отделни предприятия се явяват общо на пазара по отношение на стоката или услугата обект на договора. Друга основна характеристика, е че франчайзополучателят действа от свое име и за своя сметка, като икономическите последици от договора – доколко реализира печалба или не, касаят само франчайзополучателя. Рядко в условия на договор по франчайзинг се уговарят плащанията да зависят от обема продажби или предоставени услуги.
Франчайз-договора е дългосрочен. С него се предоставят различни по характер престации:
· право върху стока или услуга;
· решения за обзавеждане и дизайн;
· начин на предоставяне на стока или услуга;
· начин за реклама;
· обучение на персонал;
· осигуряване на машини и оборудване;
· осигуряване на суровини;
· подход при организиране на доставките.
Плащанията по договора могат да се уговорят да се извършват в зависимост от:
· приходите - като процент от тях;
· печалбата - като процент от нея;
· да не зависят от икономическите показатели на инвестицията, а да са твърдо уговорени суми (паушални плащания).
Плащанията са постоянни, като периода на плащане се определя от договора – годишни или дължими на по-малък срок.


СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

А. Счетоводно отчитане при франчайзодателя

Счетоводното отчитане на приходите от франчайз-договора следва да се признават в съответствие с СС/МСС 18 - Приходи. В Приложението към СС/МСС 18 са дадени насоки към признаването на приходи от франчайзинг.
Таксите за франчайз се признава за приход, така че да отразява целта, за която се начисляват. Възможните са следните случаи:
· доставка на оборудване и други материални активи - признават се за приход, след като стоките бъдат доставени на клиента или правото на собственост бъде прехвърлено.
· осигуряване на начално или допълнително обслужване - признават се за приход при извършване на обслужването. Когато отделна такса не покрива разходите за непрекъснатото обслужване, част от таксата, достатъчна за покриване на разходите и разумната печалба от обслужването, се отлага и се признава за приход при извършване на обслужването.
Когато франчайз-споразумението предвижда франчайзодателят да доставя оборудване, запаси или други материални активи по цена, която не осигурява разумна печалба от продажбата, част от началната такса, осигуряваща покриване на определените разходи, се разсрочва и се признава за приход, когато стоките се предадат на франчайзополучателя.
Остатъкът от началната такса се признава за приход, когато всички начални услуги и други задължения изискват от франчайзодателя да бъдат извършени.
Ако началната такса се събира в продължение на един дълъг период и съществува значителна несигурност около цялостното събиране, таксата се признава за приход при получаване на паричните средства.
Постоянните франчайз такси се признават за приход при осигуряването на услугите или използването на правата.
При агентските операции, когато франчайзодателят действа като агент на франчайзополучателя и поръчва или урежда доставки без печалба, тези операции не създават приход.

Б. Счетоводно отчитане при франчайзополучателя

Придобитите права по договора се отчитат като нематериален актив при спазване на разпоредбите на СС/МСС 38 – Нематериални активи. Предоставените права, ако са разграничими, могат да се заведат като отделни нематериални активи. Активът в зависимост от вида си се отчита чрез с/ка Права върху индустриална собственост или с/ка Права върху интелектуална собственост.

Активът се заприходява с размера на първоначалната такса

Д-т с/ка Права върху индустриална собственост; или
Д-т с/ка Права върху интелектуална собственост
К-т с/ка Доставчици

Ако има постоянни такси по договора те се отчитат текущо като други разходи:

Д-т с/ка Други разходи
К-т с/ка Доставчици


ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ

Закон за данък добавена стойност

Франчайзингът е облагаема сделка и като такава се облага по общия ред предвиден в ЗДДС.

Закон за корпоративно подоходно облагане

Подобно на лицензията правата по франчайз-договора се включват в ДАПл в категория VI, като амортизационната норма се определя съобразно ограниченията на договора във времето, но не повече от 33.33 на сто.
Приходите от плащанията по франчайз-договор се облагат по общия ред предвиден в ЗКПО. Когато получателят е чуждестранно юридическо лице без място на стопанска дейност във страната, се смятат, че доходът от франчайзинга е от източник в страната и подлежи на облагане с данък удържан при източника съгласно чл. 195 ЗКПО. Основата на облагане в този случай е брутния размер на тези доход, като данъка по чл. 195 ЗКПО е в размер 10 на сто и се удържа и внася от лицата, които начисляват и изплащат тези доходи. Франчайзополучателят удържа и внася данъка съгласно реда посочен в чл. 202, ал. 2 ЗКПО.


АВТОР: ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ
КНИГА: ТЪРГОВСКО И ДОГОВОРНО ПРАВО ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

 RE: франчайзинг Антон (гост) 29.10.2007 09:48

Много добре ,но ако беше подкрепил всчко това и с пример ,щеше да бъде отлично !

 RE: франчайзинг Христов (гост) 29.10.2007 10:00

"Доларе", точно защото мисля че говорим на един и същ език. Към Антон - Един договор за франчайз е към 100 стр. Как "долара" да ти даде конкретен пример. Трябва да се изчете подробно договора и след това да се дава мнение.

 RE: франчайзинг Писалка (гост) 06.11.2007 11:58

Коментирахте по-горе договор и на мен ми стана интересно. Може ли някой да качи 1 примерен договор, за да се видят основните точки, на които трябва да се обърне внимание?
Предварително благодаря.

 RE: франчайзинг гост (гост) 06.11.2007 16:28

Ето и нагледния пример. "RE: франчайзинг $ | Дата: 29.10.2007 09:11 kfc, MACDONALDS, SHELL?, OMV "
Казано по "бабешки"- гледаш отвън бензиностанция на Лукойл - Влизаш вътре и си вземаш фактурата за гориво на която пише примерно "Петрол" (има такава на магистрала Тракия) или друга фирма. А за отговор за професионалисти ,четете какво е писал батко Ви -$.

 RE: франчайзинг Антон (гост) 06.11.2007 17:00

Не съм съгласна с отговора на Гост ,според мен и във фактурата пише Лукойл ,но друг стопанисва бензиностанцията.

 RE: франчайзинг $ Профил Изпрати email 06.11.2007 17:41

И СЛЕД ВСИЧКОТО ТУКА ДЕТО СЪМ ГО ПЕЙСТНАЛ ПАК ИМА НЕРАЗБРА ЛИ?

ФРАНЧАЙЗИНГА Е ДА ВЗЕМЕШ ДА СИ НАПРАВИШ ВСИЧКО САМ, НО ПОД ИМЕТО НА НЯКОЙ ДРУГ /ИЗПОЛЗВАШ НЕГОВОТО ИМЕ НА ПАЗАРА/, КАТО ВСИЧКО КОЕТО СИ НАПРАВИЛ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ФРАНЧАИЗОДАТЕЛЯ


НЕРАЗБРАЛИ???

 RE: франчайзинг Антон (гост) 06.11.2007 20:41

Не знам ,друго си е практиката . В крайна сметка ,кой греши - аз или госта ?

 RE: франчайзинг Ренисарт (гост) 03.12.2008 14:39

При франчайзинг - необходимо ли е регистрация на марка в България
Става въпрос за козм.салон - трябва ли да го регистрирам някъде като марка в България или мога да си започна изграждането на франчайзингова верига? Благодаря на всички, които ще дадат отговор.
 

 RE: франчайзинг amanzaman (гост) 03.12.2008 14:47

Ofice One Superstore е най-нагледния пример за франчайзинг.Както и ония малки хапки от бутер тесто.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство