Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Запор в/у заплата- спешно

Страница 1 от [2] 12»

 Запор в/у заплата- спешно С.Николова Профил 30.11.2007 09:51

Моля ви, ако някой е имал случай на запор в/у заплата, да пише длъжни ли сме да удържим
цялата заплата на човека, ако тя е по-малка от запора, нали все пак човекът трябва да живее?

 RE: Запор в/у заплата- спешно annet_s_li Профил Изпрати email 30.11.2007 09:53

доколкото си спомням, нямате право да оставяте човека без възнаграждение


редакция
/www.odit.info/?s=6&i=57704&f=668

 RE: Запор в/у заплата- спешно анет Профил 30.11.2007 09:54

Би трябвало в запорното съобщение да пише % от заплатата , цялата не може

 RE: Запор в/у заплата- спешно galya_7 Профил 30.11.2007 09:58

И аз правя запор на работник, обаче получих запорно съобщение, в което пише - ако взима до 100 лв. - 1/5 от заплатата или 1/6, ако има деца и т.н. Разпределено ми е през 50 лв. като частта стига най-много до 1/2.

 RE: Запор в/у заплата- спешно tea70 Профил Изпрати email 30.11.2007 09:59

чл.341 ГПК

 RE: Запор в/у заплата- спешно Христов (гост) 30.11.2007 09:59

ГПК Чл. 395. (Доп. - Изв., бр. 90 от 1961 г., ДВ, бр. 28 от 1983 г.) (1) Запорът върху трудово възнаграждение важи не само за възнаграждението, посочено в запорното съобщение, но и за всяко друго възнаграждение на длъжника, получено срещу същата или друга работа в същото учреждение или предприятие.

(2) Ако длъжникът премине на работа в друго учреждение или предприятие, запорното съобщение се препраща там от лицето, което първоначално го е получило, и се счита като изпратено от държавния или частния съдебен изпълнител. Третото задължено лице уведомява държавния или частния съдебен изпълнител за новото място на работа на длъжника и за размера на сумата, удържана до напускането.


(3) Лицето, което заплати трудово възнаграждение на длъжника по изпълнението въпреки наложения запор, без да удържа сумата по запора, отговаря лично към взискателя за тази сума солидарно с третото задължено лице.


(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1985 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 105 от 2002 г.) Запорното съобщение по вземане за издръжка се вписва в служебната, съответно трудовата, книжка на длъжника от лицето, което изплаща заплатата или трудовото възнаграждение. Когато длъжникът премине на работа в друго учреждение или при друг работодател, удръжките от възнаграждението му продължават въз основа на това вписване, макар и да не е получено друго запорно съобщение.


(5) Вписването се заличава по нареждане на държавния или частния съдебен изпълнител, който е наложил запора.


(6) (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1997 г.) Ако след налагането на запора върху трудовото възнаграждение длъжникът напусне местоработата си и в едномесечен срок не уведоми държавния или частния съдебен изпълнител за мястото на новата си работа, държавният или частният съдебен изпълнител му налага глоба до 20 лв.

 RE: Запор в/у заплата- спешно С.Николова Профил 30.11.2007 09:59

Благодаря ви!

 RE: Запор в/у заплата- спешно гост (гост) 30.11.2007 10:00

Някъде пишеше, но не си спомням къде съм го чел колко трябва да му остава от заплата след запора

 RE: Запор в/у заплата- спешно dm Профил Изпрати email 30.11.2007 10:03

пише в горепосочения чл. от ГПК -341

 RE: Запор в/у заплата- спешно Христов (гост) 30.11.2007 10:07

ГПК Чл. 446. (1) Ако изпълнението е насочено върху трудово възнаграждение или върху друго възнаграждение за труд, както и върху пенсия с размер над минималната работна заплата, може да се удържа, ако длъжникът има месечен доход:

1. до размера на минималната работна заплата - горницата над гарантирания минимален доход, ако е без деца, и една втора от тази горница, ако е с деца, които той издържа;


2. над размера на минималната работна заплата - двойният размер на дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, ако е без деца, и размерът на дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица , ако е с деца, които той издържа.


(2) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.


(3) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

 RE: Запор в/у заплата- спешно trz-to Профил 30.11.2007 10:09

Христов, а дали е в сила, това което си написал?

 RE: Запор в/у заплата- спешно mirabela Профил 30.11.2007 10:23

До 01.03.2008г. е в сила:
Чл. 341. (1) (Изм. - Изв., бр. 90 от 1961 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1983 г., в сила от 01.09.1983 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималното месечно трудово възнаграждение, може да се удържа само:
а) (изм. - ДВ, бр. 124 от 1997 г., в сила от 01.04.1998 г.) ако осъденото лице получава до 100 лв. месечно - 1/5 част, ако е без деца, и 1/6, ако е с деца, които то издържа;

б) (изм. - ДВ, бр. 124 от 1997 г., в сила от 01.04.1998 г.) ако осъденото лице получава от 100 до 150 лв. месечно - 1/4 част, ако е без деца, и 1/5, ако е с деца, които то издържа;

в) (изм. - ДВ, бр. 124 от 1997 г., в сила от 01.04.1998 г.) ако осъденото лице получава от 150 до 200 лв. месечно - 1/3 част, ако е без деца, и 1/4, ако е с деца, които то издържа;

г) (изм. - ДВ, бр. 124 от 1997 г., в сила от 01.04.1998 г.) ако осъденото лице получава от 200 до 250 лв. месечно - 1/2 част, ако е без деца, и 1/3, ако е с деца, които то издържа;

д) (нова - ДВ, бр. 124 от 1997 г., в сила от 01.04.1998 г.) ако осъденото лице получава над 250 лв. месечно - във всички случаи - 1/2 част.

(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1983 г., в сила от 01.09.1983 г.) Месечното трудово възнаграждение по предходната алинея се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 28 от 1983 г., в сила от 01.09.1983 г.) Посочените по-горе ограничения не се отнасят до задължения за издръжка. В тия случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 28 от 1983 г., в сила от 01.09.1983 г., отм. - ДВ, бр. 124 от 1997 г., в сила от 01.04.1998 г.)

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 28 от 1983 г., в сила от 01.09.1983 г.) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

 RE: Запор в/у заплата- спешно mirabela Профил 30.11.2007 10:27

Отменен с § 3 от преходните заключителни разпоредби на Гражданския процесуален кодекс - ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.


 RE: Запор в/у заплата- спешно mirabela Профил 30.11.2007 10:29

От 01.03.2008г. влиза в сила:
Несеквестируем доход
ГПК Чл. 446. (1) Ако изпълнението е насочено върху трудово възнаграждение или върху друго възнаграждение за труд, както и върху пенсия с размер над минималната работна заплата, може да се удържа, ако длъжникът има месечен доход:

1. до размера на минималната работна заплата - горницата над гарантирания минимален доход, ако е без деца, и една втора от тази горница, ако е с деца, които той издържа;


2. над размера на минималната работна заплата - двойният размер на дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, ако е без деца, и размерът на дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица , ако е с деца, които той издържа.


(2) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.


(3) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

 RE: Запор в/у заплата- спешно С.Николова Профил 30.11.2007 10:39

Благодаря ви.Размерът го уточнихме - съгл. чл.341 ал1 /д/ от ГПК. -1/2 част от чистата сума за месеца, става въпрос за банков кредит. А след превода, трябва ли да се праща копие от
платежното на съдия-изпълнителя?

 RE: Запор в/упенсия- спешно нели (гост) 14.03.2010 08:06

Баща ми е осъден да плаща 17000 лв на пътното.Моля ви пишете ми ,цялата сума ли се връща наведнъж или процент ,пенсията му е230лв и има 1/2 от къщата.

 RE: Запор в/у заплата- спешно OpaSna TikVa Профил 14.03.2010 08:26

Несеквестируем доход

Чл. 446. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;

2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;

3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;

4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.

(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

 RE: Запор в/упенсияа- спешно нели (гост) 14.03.2010 09:12

А след неговата смърт кой продължава да изплаща тази сума.

 RE: Запор в/у заплата- спешно OpaSna TikVa Профил 14.03.2010 09:14

Нели, става гадно:(
Ами този/тези, които ще наследят 1/2 къща.

 RE: Запор в/упенсияа- спешно нели (гост) 14.03.2010 09:17

Направо сме в ужас,а могат ли пътното да искат цялата сума наведнъж.

 RE: Запор в/у заплата- спешно нели (гост) 14.03.2010 09:21

Мога ли да прехвърля къщата сега или вече е късно,като има присъда.

 RE: Запор в/у заплата- спешно некойси (гост) 14.03.2010 09:23

(Изтрит отговор) Лични нападки, обиди, квалификации

 RE: Запор в/у заплата- спешно Пламен61 Профил 14.03.2010 09:26

Несеквестируеми вещи
Чл. 444. Изпълнението не може да бъде насочено върху следните вещи на длъжника - физическо лице:
1. вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, посочени в списък, приет от Министерския съвет;
2. необходимата храна на длъжника и неговото семейство за един месец, а за земеделските стопани - до нова реколта, или равностойността й в други земеделски произведения, ако няма такава;
3. необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца;
4. машините, инструментите, пособията и книгите, необходими лично на длъжника, упражняващ свободна професия, или на занаятчия за упражняване на неговото занятие;
5. земите на длъжника - земеделски стопанин: градини и лозя с площ общо до 5 дка или ниви или ливади с площ до 30 дка, и необходимите за воденето на стопанството машини и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев - за една година;
6. необходимите две глави работен добитък, една крава, пет глави дребен добитък, десет пчелни кошера и домашните птици, както и необходимата храна за изхранването им до нова реколта или до пускането на паша;
7. жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него; ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредба на Министерския съвет, надвишаващата част от него се продава, ако са налице условията по чл. 39, ал. 2 от Закона за собствеността;
8. предвидените в друг закон вещи и вземания като неподлежащи на принудително изпълнение.

Нели (гост), обърнете се към адвокат за консултация. Най-вероятно е кредиторът /пътното/ да заведе изпълнително дело при ЧСИ. По принцип може да се плати 30 % от сумата еднократно и след това на вноски, но юрист ще ви даде по-точен съвет :

Спиране на изпълнението по искане на длъжника

Чл. 454. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Съдебният изпълнител спира изпълнението, ако до предаването на движимата вещ в магазин или борса, съответно преди началото на явния търг с устно наддаване, а за публичната продан на имот - до деня, предхождащ деня на проданта, длъжникът - физическо лице, внесе 30 на сто от вземанията по предявените срещу него изпълнителни листове и се задължи писмено да внася на съдебния изпълнител всеки месец по 10 на сто от тях.
(2) Ако длъжникът не плати някоя от вноските по ал. 1, съдебният изпълнител по молба на всеки от взискателите продължава изпълнението, без длъжникът да може да иска ново спиране.
(3) Алинея 1 не се прилага, когато се продава заложена или ипотекирана вещ или вещ, включена в търговското предприятие на едноличния търговец.

 RE: Запор в/у заплата- спешно нели (гост) 14.03.2010 09:27

Той пита ,защото е притеснен ,правим различни варианти в момента ,така че не се пр,итеснявай,

 RE: Запор в/у заплата- спешно нели (гост) 14.03.2010 13:30

А може ли само на вноски определени отЧСИ,без първоначална вноска.

 RE: Запор в/у заплата- спешно нели (гост) 14.03.2010 15:27

Хайде отговорете ми.

 RE: Запор в/у заплата- спешно stef227 Профил 15.03.2010 11:33

здравейте МОЛЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ,
получих запорно съобщение на работник при нас от ЧСИ , но лицето има и потреб.кредит към банка. може ли откажа запорното съобщение и как да го оформя тъй като запора е за сума към лихвар

 RE: Запор в/у заплата- спешно ЛС Профил 15.03.2010 11:35

Как ще отказваш и кой или коя си да го правиш?

 RE: Запор в/у заплата- спешно Пламен61 Профил 15.03.2010 11:39

Пробвай да го откажеш :), но ще трябва да отговоряш солидарно с длъжника !

 RE: Запор в/у заплата- спешно гост (гост) 15.03.2010 11:40

Няма отказ. Чети по-нагоре, какви са условията, виждаш към кои спада и изчисляваш, колко му удържаш.

 RE: Запор в/у заплата- спешно нели (гост) 15.03.2010 19:59

Пишете ми моля ви могат ли да искат цялата сума наведнъж

 RE: Запор в/у пенсия спешно нели (гост) 21.03.2010 08:22

Хайде пишете ми.

 RE: Запор в/у заплата- спешно БанкерЪ (гост) 21.03.2010 21:21

Не могат да искат цялата сума, ако ще да има 10 запора насочени към заплатата му, удържаш част определена в ГПК, и това е, дори при 10 запора се удържа пак така и кредиторите си я разпределят!!!!!!!!!

 RE: Запор в/у заплата- спешно Нора (гост) 21.03.2010 21:39

Получавам 400 лв. нетна заплата - след облагане с осигуровки и данъци. От януари месец 2010 започнаха да ми удържат от заплатата 1/4 част, защото имам банков кредит.
По този повод и четейки изложенията тук се питам, защо след като от 2008 г е в сила промяната и следва да ми удръжат размера на ДОД, когато имам дете което издържам, на мен ми удържат по стария закон 1/4 ??? Все пак разликата е двойна.
Към кого да се обърна?

 RE: Запор в/у заплата- спешно БанкерЪ (гост) 21.03.2010 21:40

Към ЧСИ или в ТРЗ-то попитай.

 RE: Запор в/у заплата- спешно gost (гост) 21.03.2010 21:41

2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;

 RE: Запор в/у заплата- спешно Нора (гост) 21.03.2010 21:46

gost, нали има промяна в ГПК от 2008, от което следва да ми се удържа размера на ДОД, когато имам дете?

 RE: Запор в/у заплата- спешно Гост (гост) 21.03.2010 21:47

Удържат ти 1/4 и това е!!!

 RE: Запор в/у заплата- спешно ЛС Профил 21.03.2010 21:49

Оставят ти 65лв само, това ти е достатъчно за преживяване . Така е по закон, гарантирания минимум, който не е пипнат от 10г.

 RE: Запор в/у заплата- спешно Пламен61 Профил 21.03.2010 22:40

Несеквестируем доход
Чл. 446. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;
2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;
3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;
4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.


Нора, какъв ДОД ще ти удържат ? Удръжката е 1/4 от заплатата ти, след като са приспаднати данъка и личните ти осигурителни вноски !

 RE: Запор в/у заплата- спешно Гост (гост) 21.03.2010 22:41

И аз това се опитах да и обясня.....

 RE: Запор в/у заплата- спешно Нора (гост) 21.03.2010 23:42

Да, видях ГПК
В сила от 01.03.2008 г.
изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.

Съгласих се.

 RE: Запор в/у заплата- спешно нели (гост) 27.03.2010 13:40

Искам да попитам още нещо,назначено е дело,там ще са пътното и ние кой ще опедели на колко вноски и как ще изплаща парите,спазва ли се ГПК колко пенсия получаваш и какъв имот имаш,друго дело ще има ли.

 RE: Запор в/у заплата- спешно нели (гост) 27.03.2010 13:47

Искам да попитам още нещо,назначено е дело,там ще са пътното и ние кой ще опедели на колко вноски и как ще изплаща парите,спазва ли се ГПК колко пенсия получаваш и какъв имот имаш,друго дело ще има ли.Той е пенсионер,има и съпруга .

 RE: Запор в/у заплата- спешно жгж (гост) 27.03.2010 19:33

оо Отговор на нели(27.03.2010 13:40):

 RE: Запор в/у заплата- спешно Ani (гост) 22.04.2010 14:56

Ако имам доход под минималната работна заплата, пак ли ще ми правят удръжки за запор?

 RE: Запор в/у заплата- спешно Ани1 Профил 22.04.2010 15:01

Чл. 446. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.

 RE: Запор в/у заплата- спешно Ani (гост) 22.04.2010 15:11

Какво означава това да или не?

 RE: Запор в/у заплата- спешно John Профил 22.04.2010 15:17

Отговор на Ani(22.04.2010 14:56):
Ani каза:
Ако имам доход под минималната работна заплата, пак ли ще ми правят удръжки за запор?


Пак. С МРЗ е защитена само пенсията, не и доход от трудово правоотношение.
 

 RE: Запор в/у заплата- спешно nasko (гост) 02.06.2010 09:34

Имам запорно съобщение от ЧСИ. заплатата ми след спадане на данък и осигуровки е 1068 лв., имам едно дете, колко трябва да ми удържат на месец - 356 лв. или бъркам?

Отговор на John(22.04.2010 15:17):
John каза:


Пак. С МРЗ е защитена само пенсията, не и доход от трудово правоотношение.
реклама
Нагоре
Страница 1 от [2] 12»

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения