Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Регистрация на ЕООД

 Регистрация на ЕООД sg (гост) 04.01.2008 13:32

Здравейте, имам нужда от вашата компетентна помощ.
Искам да регистрирам фирма само това ли са първоначалните документи, който трябва да приготвя и, ако да моля за помощ при подпълване. Благодаря!
1.Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност (А4)
2.Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност
3.Решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност

 RE: Регистрация на ЕООД Каскадьорка Профил 04.01.2008 13:34

Виж дали ще ти е полезно:

www.econ.bg/law86438/procedures/article115270.html

 RE: Регистрация на ЕООД n_dimova Профил Изпрати email 04.01.2008 13:35

еееееееех, къде ли са адвокатите ...
нали и те трябва хляб да ядат
а може и малко салам ...

 RE: Регистрация на ЕООД raq Профил 04.01.2008 13:37

и в доксторе-то има пакет от документи за регистрация на еоод

аз съм обявила война на адвокатите (изкл. Мирка;))

 RE: Регистрация на ЕООД n_dimova Профил Изпрати email 04.01.2008 13:39

приятелите (адвокати) не трябва ли да са изключение, особено доверените?

 RE: Регистрация на ЕООД sg (гост) 04.01.2008 13:42

Извинявай raq , на кое казвяш "доксторе-то "

 RE: Регистрация на ЕООД raq Профил 04.01.2008 13:47

в ляво - система за съхранение и обмен на документи

n_dimova ,
по-рано имаше тук една дискусия по повод адвокатите
дискусията беше породена от питане на една наша многоуважавана колежка счети от този форум във форума на юристите
ако си редовен участник тук ще знаеш за какво говоря
това имам предвид
иначе наистина не съм против юристите
всяка жаба си има гьол
и не е правилно счетито да регистрира И фирма...

но какво пък...

спирам
поздрави ;)

 RE: Регистрация на ЕООД sg (гост) 04.01.2008 13:56

Благодаря raq!
До Каскадьорката:
Благодаря за линка, но дали документите които са там са актуални?

 RE: Регистрация на ЕООД Asss (гост) 04.01.2008 14:07

Според

НАРЕДБА № 1
от 14 февруари 2007 г.
за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
(Обн., ДВ, бр. 18 от 27.02.2007 г. - в сила от 01.07.2007 г.; попр., бр. 20 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 111 от 22.12.2007 г. - в сила от деня на влизането в сила на Закона за търговския регистър)

такова дружество вече няма считано от 01.01.2008г.

 RE: Регистрация на ЕООД raq Профил 04.01.2008 14:09

е ти ме хвърли направо в джаза......;(

хайде сега по-подробно........аз отговорих в твоята тема;)

 RE: Регистрация на ЕООД 456 (гост) 04.01.2008 14:11

Търговският регистър стартира от 01.01.2008 г.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на Търговския регистър www.brra.bg и www.businessregister.bg , вътре има и процедури за регистрация и бланки (в момента обаче не го зарежда, поне при мен).

 RE: Регистрация на ЕООД EOOD (гост) 04.01.2008 14:16

Asss, прякора ти наистина отговаря на съдържанието, което си изплюл

ЕООД е вид ООД, при което капитала се държи от едно лице

Процедурата за регистрация е същата като при ООД, но има малка разлика в изискваните документи.

Както 456 вече е отбелязал вече регистрацията става в търговския регистър към Агенцията по вписвания

 RE: Регистрация на ЕООД 456 (гост) 04.01.2008 14:18

Ако и вие не можете да отворите сраницата и да си свалите бланка (А4) дайте мел и ще ви я пратя.

 RE: Регистрация на ЕООД raq Профил 04.01.2008 14:20

е то хубУ за търговския регистър, знам
ама дружествата са по ТЗ, а той не е променян егати

ще си взимам валидолчето, то се е видяло.....;(

 RE: Регистрация на ЕООД raq Профил 04.01.2008 14:27

мерси, 456
всичко е ок;)

 RE: Регистрация на ЕООД ххх (гост) 04.01.2008 14:36

То аз не един ами два валидола ще взема, че направо Asss ме хвърли в джаза, та хукнах да чета Наредбата. Това е от сайта на Агенцията:

ВПИСВАНЕ (РЕГИСТРИРАНЕ) НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

І. Правни източници
Търговски закон (ТЗ)
Закон за търговския регистър (ЗТР)
Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (Наредба № 1)
Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (Тарифата)

ІІ. Общи положения
Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е дружество, което се образува от едно лице, което отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Едноличното ООД е капиталово дружество, чийто капитал е разделен на дялове, като кредиторите не могат да се удовлетворяват от личното имущество на едноличния собственик на капитала. Капиталът на ЕООД не може да бъде по-малък от 5 000 лева. Едноличното ООД е разновидност на дружеството с ограничена отговорност. Когато ООД се създава от едно лице, вместо дружествен договор се съставя учредителен акт. Учредителният акт трябва да съдържа определени реквизити съгласно чл. 115 ТЗ. Когато капиталът на ООД принадлежи на едно лице, фирмата съдържа означението "еднолично ООД". Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

ІІІ. Компетентен орган за вписване на ЕООД в търговския регистър
Търговският регистър се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Заявление за вписване на ЕООД може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията (Агенцията), находящи се по седалищата на окръжните съдилища. Съгласно ЗТР няма изискване регистрацията на ООД да бъде в съответното териториално звено на Агенцията към съответния окръжен съд, където е и седалището на търговеца. Практически това дава възможност заявление за вписване на ООД със седалище и адрес на управление в град Варна да бъде подадено в териториално звено на Агенцията към Окръжен съд – град Пловдив или София и т. н.

ІV. Производство по вписване на ЕООД в търговския регистър
1. Заявител
Вписването на ЕООД се извършва въз основа на заявление по образец - А4. Вписването на ЕООД се заявява от лицето, което го представлява по закон – едноличният собственик или назначения управител/управители на дружеството.
2. Заявление. Форма на заявлението
Заявлението за регистриране на ЕООД може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на български език.
3. Ред и срок за произнасяне по заявлението. Обжалване
Заявленията за вписване на обстоятелства в търговския регистър (включително и регистрация на ЕООД) се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявление за регистрация на ЕООД най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му. Отказът да се регистрира ЕООД се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на дружеството в 7-дневен срок от връчването му.
4. Подлежащи на вписване обстоятелства
Подлежащите на вписване обстоятелства в търговския регистър относно ЕООД са посочени в заявлението по образец в съответни полета, обединени в групи, които са както следва:
А. Група "Основни обстоятелства" със следните полета:
- поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност;
- поле № 4 "Транслитерация", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва с транслитерация на латиница;
- поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството с ограничена отговорност; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;
- поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на дружеството с ограничена отговорност;
- поле № 7 "Управители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на управителя/управителите;
- поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява);
- поле № 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството;
- поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството (например холдингово дружество, цел);
Б. Група "Капитал" със следните полета:
- поле № 31 "Размер", в което се посочват размерът на капитала и броят на дяловете, в които е разпределен;
- поле № 32 "Внесен капитал", в което се посочва размерът на внесената част от капитала;
- поле № 33 "Непарична вноска", в което се посочват видът и стойността на непаричната вноска, ако има такава.
5. Необходими документи към заявлението за вписване на ЕООД
Към заявлението се прилагат:
А. По група "Основни обстоятелства":
- учредителният акт;
- решението на съответния орган на юридическо лице - съдружник, за участие в дружеството с ограничена отговорност;
- решението на едноличния собственик на капитала, за назначаване на управител или управители;
- нотариално завереното съгласие и образецът от саморъчния подпис на управителя/управителите;
- съответният лиценз или разрешение, когато за извършването на определени дейности закон предвижда изискване за разрешение на държавен орган;
- другите документи, предвидени със специален закон.
Б. По група "Капитал":
- при парична вноска - документът за внесен капитал;
- при непарична вноска - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при апортиране на вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство), доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на апорта, и писменото съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му;
- другите документи съгласно изискванията на специален закон.

V. Такси
Във връзка с процедурата по регистрация на ЕООД се заплаща такса за вписване в търговския регистър в размер на 160 лв., а по заявление за запазване на фирма се събира такса в размер на 50 лв.

VІ. Образци
Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност (А4)
Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност
Решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност

Преди подаване на заявлението за вписване обаче се подава Заявление за запазване на фирма - Образец Д1 - такса 50,00 лв. . Срока, в който се пази фирмата е 2 месеца.
След като сме резервирали името внасяме 5000 лв. основен капитал, а може и 70% по набирателна с/ка в някоя банка.
Внасяме държавната такса - 160,00 лв., като документа за това прилагаме към Заявлението за вписване в търговския регистър. Освен това към заявлението прилагаме и :
- учредителният акт;
- решението на едноличния собственик на капитала, за назначаване на управител или управители;
- нотариално завереното съгласие и образецът от саморъчния подпис на управителя;
- съответният лиценз или разрешение, когато за извършването на определени дейности закон предвижда изискване за разрешение на държавен орган;
- другите документи, предвидени със специален закон.

Агенцията по вписване определя ЕИК, задължителен за лицата вписани в търговския регистър.
Вписването на фирмата се обявява на сайта на Агенцията, като ще отпадне публикуването в ДВ.

P.S. Моля всички, които използваха моето име с което се представям в одита, ДА ПРЕСТАНАТ ДА ГО ПРАВЯТ!!!

 RE: Регистрация на ЕООД Мая (гост) 08.01.2008 18:08

Моля, ако някой вече има опит да сподели -
1. Вносната бележка за 5000 лв. ли представяте или удостоверение от банката, както беше до сега?
2. За запазване на име трябва ли нотариално пълномощно?
3. Ако за т.2 - трябва, то за подаване на документи - ново пълномощно или в едно става?

 RE: Регистрация на ЕООД Вероника (гост) 08.01.2008 18:22

Вносната бележка е достатъчна, но пълномощното е конкретно - едно за запазване на име и друго за подаване на документи

 RE: Регистрация на ЕООД ttt (гост) 08.01.2008 18:46

СЛЕД КАТО СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СЪДА ,КЪДЕ ДРУГАДЕ ТРЯБВА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ
ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В НАП И НОЙ И АКО Е ТАКА ИМА ЛИ СРОКОВЕ


2
2

 RE: Регистрация на ЕООД Соня (гост) 08.01.2008 19:24

ttt - блазя ти, щом още питаш за съда явно е живееш в друго измерение.

 RE: Регистрация на ЕООД Asss (гост) 08.01.2008 20:41

Виновен! :-(((( Всички, които съм охарчил с някое валидолче, черпя по кафе.
 

 RE: Регистрация на ЕООД аман (гост) 11.01.2008 00:06

Тази тема ми се видя подходяща за моето питане.....
1. Новорегистрирано ЕООД, Съд. решение от 17.12.07 г.
2. Регистрирано в регистър Булстат
3. ДУК на собственичката
4. В Търговския регистър така и не разбрах дали е вписано? Като е създадено м.12.07, пък регистъра "стартира" от 01.01.08, по-вероятно е да не е вписано...
5. Собственичката ми се обади преди 1 час и каза: "утре искам да назнача работничка и да започваме"

и най-интересното:
6. На 21.12.07 г г-жата си е открила банкова сметка на ЕООД-то, на 27.12 е сключила договор с клиент със срок 20.02.2008 г и на 28.12.07 е получила аванс по този договор по сметката!?!

и аз почнах с четенето на ДОПК за регистрациите...., там в чл.80, 81, 82, с последната им редакция в сила от 01.01.08 пише че НАП вписва служебно данните в регистъра на основание данните от БУЛСТАТ... ама това след 01.01......, т.е. според мен фирмата е"стара" от гледна точка на ЗТР и има 3 години да се впише в него, или греша?
Не смея и да си помисля, че с парите от аванса е накупувала необходимите материали и е платила първия наем на помещението, в което ще работи..... Дефакто работа още никаква не е свършила, но деюре дейност има - има пари, има изходяща фактура и куп входящи....
Та за да спра да флуудя, направо да си питам: моля Ви да ми отговорите къде най-напред да я пращам да подава необходимите формуляри?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство