Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. дл. характеристика мениджър ключови клиенти

 дл. характеристика мениджър ключови клиенти 1234 (гост) 28.01.2008 19:12

Моля ако някой от вас има дл. характеристика мениджър ключови клиенти да ми я пусне, интересува ме поне кода по нкпд ако нямате дл. характеристика.
мерси

 RE: дл. характеристика мениджър ключови клиенти Nadegda Профил Изпрати email 28.01.2008 22:14

няма такава длъжност в класификатора и на мен ми трябва , ако случайно нещо съм пропуснала моля да напишете
 

 RE: дл. характеристика мениджър ключови клиенти ninova (гост) 31.01.2008 12:38

Вижте тази дали ще свърши работа.

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА

Длъжност – СПЕЦИАЛИСТ ВРЪЗКИ С КЛИЕНТИ

Наименование Код по НКПД
2419 7020

Структурно звено
структурна единица – Отдел „Продажби“
териториално звено ………………….. (посочвате звеното, към което териториално принадлежи длъжността, в случай че съществува териториално деление на дейността във Вашето предприятие – например гр. София, гр. Варна и т. н.)


Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:
(Посочвате длъжността, на която е пряко подчинен Специалист Връзки с клиенти – например Началник отдел „Обслужване на клиенти“.)

Място в структурата:

Началник отдел „Обслужване на клиенти“

СПЕЦИАЛИСТ ВРЪЗКИ С КЛИЕНТИ


Цел на длъжността:
• Отговаря за ефективно обслужване на клиентите.
• Съдейства при решаване на рекламации на стоките (услугите).
• Наблюдава и се стреми към запазване на клиентите на фирмата.
• Осъществява дейността си при стриктно спазване на всички процедури на работодател, свързани с длъжността му.


Основни взаимоотношения
Вътрешни – Служители в отдел „Обслужване на клиенти“ и дирекция „Продажби“
Външни – Клиенти

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността

Задължения и отговорности:
1. Отговаря за текущото обслужване на клиентите.
2. Приема заявки (устни и писмени) на клиенти за доставка на стоки (ползване на услуги).
3. Отговаря за запазване на клиентите.
4. Да познава и прилага всички принципи и фирмени политики за обслужване на клиентите.
5. Отговаря за поддържане удовлетвореността на клиентите и за резултатите, реализирани в съвместната работа с клиентите.
6. Отговаря за конфиденциалността на информацията, предоставяна от и към клиента.
7. Длъжен е да извършва всички дейности, възложени от началник отдел „Обслужване на клиенти“ във връзка с предлагането на стоки (услуги) на клиенти на фирмата.
8. Длъжен е да пази в тайна информацията, която съставлява служебна и фирмена тайна, до която има достъп.
9. Длъжен е да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко и косвено засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя инструкции и указания.
10. Стремеж към поддържане на високо професионално ниво.
11. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ.
12. Спазва Правилника за вътрешния трудов ред на работодателя.
13. Изпълнява всички непротиворечащи на трудовото законодателство разпоредби на ръководството на фирмата. При необходимост е на разположение на работодателя и в извънработно време.

Права:
1. Право на достъп до информация за клиентите и база данни.
2. Право да договаря с клиентите специални отстъпки и условия на обслужване в рамките на дадените му пълномощия.
3. Има право да изисква и получава необходимата служебна информация и актуални нормативни документи, регламентиращи дейността му и касаещи обслужването на клиенти.

Специфични функции и задачи:
1. Предварително събира информация за клиентите.
2. Провежда ……………..( две, три, пет) срещи на ден с клиенти и предоставя информация относно предлаганите стоки (услуги).
3. Изготвя оферти към клиентите, води преговори при сключване на договор с клиента.
4. Участва при договарянето на условията на съвместна работа с клиента.
5. Следи за предстоящите изисквания, нужди и очаквания на клиентите.
6. Изготвя ежемесечни доклади за работата си с клиентите и ги предоставя на началник отдел „Обслужване на клиенти“.
7. Информира началник отдел „Обслужване на клиенти“ в случай на възникване на проблеми, свързани с дейностите по обслужване на клиентите.
8. Информира началник отдел „Обслужване на клиенти“ за всякакви проблеми, свързани с безопасността на труда, в момента на възникването им.
9. Сезира своевевременно началник отдел „Обслужване на клиенти“ за възникнали проблеми в дейността му.


Профил на длъжността
Постижения на изпълнителя:

Вид и равнище на образованието:
Висше образование, степен бакалавър – Икономика

Професионален/управленски опит:
• Минимум 2 години подходящ професионален опит.
• Професионален опит в областта на продажбите е предимство.

Специални знания и умения:
• Отлични компютърни умения – MS Office.
• Търговски умения.
• Способност за приоритизиране на време и проекти.
• Способност за анализиране на сложни доклади за данни, маркетингови планове и оперативни документи.
• Отлични устни и писмени комуникационни умения.
• Умения да презентира и убеждава.
• Умения за работа в екип.

Владеене на чужди езици:
…………….. (с оглед Вашите потребности посочвате дали е необходимо владеенето на някакъв чужд език и на какво ниво – например Владеене на английски език на работно ниво)

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: (задължителни и препоръчителни)
• Ориентираност към клиента и предоставянето на услуги.
• Стремеж към постоянно усъвършенстване.
• Инициативност.
• Енергичност.
• Мотивираност.
• Отговорност.
• Стремеж към постигане на резултати.
• Дисциплинираност.
• Лоялност към работодателя.
• Дипломатичност.
Условия на труд и производствена среда: има установено работно място, персонален компютър, стационарен телефон (служебен мобилен телефон)
Режим на труд и почивка:
Съобразно организацията на труд в правилника за вътрешния трудов ред.
Битови придобивки и привилегии:
Съобразно нормативната уредба и условията по колективния трудов договор.


Други:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение, допълнително трудово възнаграждение за продължителна работа и допълнително заплащане, обвързано с постигнатите от служителя резултати, регламентирано в системата за възнаграждения на работодателя.

Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:

/....................../ /...................../ /..................../

(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.


.................................................................................................................................
(трите имена)
..................................................
(подпис, дата)


реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения