Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. моляяяяя ви поне за една

 моляяяяя ви поне за една srn Профил 05.03.2008 09:44

Здравейте колеги имам спешна нужда от няколко дл.х-килАко можете макар и поне с едничка-помогнете, моля Ви....

1.Организатор производствено планиране и координация 41322001
2.Машинен оператор банциг
3.Машинен оператор циркуляр
4.Инкасатор плащания

Благодаря на всички предварително!!!

 RE: моляяяяя ви поне за една Нел (гост) 05.03.2008 12:39


ДЪРВОДЕЛЕЦ И МЕБЕЛИСТ
Клас по НКП:Оператори на машини,съоръжения и транспортни съоръжения
Код по
І.ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1.Разкрояване на материали за детайли на циркуляри.
2.Изработване на профили на фрези
3.Изработване на сглобки
4.Пробиване на многовретенни пробивни машини
5.Разкрояване и изрязване на форми под шаблон
6.Настройване на всички дървообработващи и мебелни машини
7.Разчитане на чертежи,, измерване с измервателни уреди
ІІ.ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1.Отговаря за качеството на извършената работа и спазване на стандартите
2.Носи отговорност за правилното използване и поддържане на машините и съоръженията
3.Отговаря за спазване правилата по охрана на труда и противопожарната охрана
ІІІ.ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1.Пряко подчинен на ръководителите на цеха
2.Осъществяват се контакти с ръководителите на цеха и конструкора.
ІV.НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Трябва да знае:
• Нормативните актове свързани с охрана на труда при работа с дървообработващи и мебели машини
• Реда и изискваниятя за извършване на машинното обработване на детайлите, вида и качеството на материала
• Нормативните изисквания за обслужване на машините
V.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Образование:средно специално по дървообработване
2.Работа с несложни металообработващи машини
3.Професионален опит:1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв-трудов договор със срок на изпитване

Получил:…………………..

нещо старичко:

/НАЧАЛНИК ПРОИЗВОДСТВО/

Клас по НКП:ръководни слуужители Код по НКП:1222

І.ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1.Ръководи дейността по оперативното управление на производството и осигуряване на синхрон в работата на производствените звена.
2.Утвърждава производствените програми и календарните графици за производство на готовата продукция,както и налагащите се изменения в тях.
3.Контролира обезпечеността на производството с техническа документация, оборудване, инструменти, материали и комплектоващи детайли.
4.Осъществява ежедневен оперативен контрол по координацията на работата на производствените звена,произведената готова продукция и наличните складови запаси на необходимите материални ресурси.
5.Анализира натоварването на производствените мощности и прави предложения за най-ефективното им използване.
6.Участва при приемането и внедряването на разработки и проекти за нови производства, усъвършенстване организацията на производството и повишаване качеството на продукцията.
7.Ръководи внедряването и използването на съвременни системи за управление и контрол напроизводството.
8.Анализира пазарните условия за произвежданата продукция и необходимите материални ресурси за производството и прави предложения за налагащи се промени в структурата на продукцията.
9.Организира разработването на технико-икономически нормативи за необходимите материални и трудови ресурсиза съответното производство.
10.Изпълнява и други конкретно възложени и свързани с длъжността задачи.

ІІ.ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ,ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1.Отговаря за оперативната подготовка на производството и спазване на сроковете за произвеждане на готовата продукция.
2.Отговаря за синхрона в работата на складовото стопанство и производствените звена.
3.Отговаря за осигуряване на безопасността на производството и противопожарната безопасност.

ІІІ.ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ ИВЗАИМООТНОШЕНИЯ.
1.Длъжността е пряко подчинена на изпълнителния директор/главния мениджър/.
2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с главния инженер, енергетик,технолог,ръководителите на производствените звена,началниците на функционалните отдели и водещите специалисти в тях.
3.Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия по линия на производствените връзки и търсенето на продукцията.
4.Осъществява контакти с ръководители и специалисти от научни,технически,проектантски и маркетингови организации по въпросите на обновление на производството и продуктовата структура.

ІV.НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Трябва да знае:
* Нормативни актове по стандартизацията ,измерванията,търговските марки,метрологията и изискванията към произвежданата продукция;
* Нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд,по противопожарна безопасност и опазване на околната среда;
* Компютърните и другите автоматизирани системи за управление на производството.


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
на
МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ДЪРВОДЕЛСТВО

Изисква се средно професионално образование.
код по НКПД 8240 2003
1. Пряко подчинен на ..................
2. Основни функции и задължения:
2.1 Настройка на дървообработващи машини.
2.2 Проверка на точността на основните елементи и допълнителните приспособления в съответствие с технологичната последователност на изпълнение на операциите.
2.3 Да прилага оптимален режим на работа на поверените машини и съоръжения и инструменталната технологичната екипировка.
2.4 Изчертаване на скици и изготвяне на шаблони за производството на изделия от дървесина.
2.5 Определяне на размери и допуски на детайли и изделия от дървесина.
2.6 Изработване на прототипи и единични изделия.
2.7 Разкрояване на детайли по зададена спецификация
2.8 Обрязване, пробиване, струговане и шлайфане на детайли.
2.9 Сортиране и складиране на детайли
2.10 Да осъществява навременна и качествена обработка.
2.11 Да сигнализира за дефекти и нарушения по качествените изисквания на материалите.
2.12 Изнасяне на отпадъка.
2.13 Почистване на работното място
2.14 Опазва поверените основни и оборотни средства и обезпечава култура на работното място.
2.15 Да спазва изискванията за безопасност на труда и противопожарната защита.
2.16 При необходимост да изпълнява други задачи, поставени от Ръководството на фирмата.

Запознат съм с длъжностната характеристика.


Дата:…………………… Подпис : …………………...


 спешно моля да ми помогнете за длъжностна характеристика на инкасатор дългови за китова (гост) 04.05.2010 16:15

Отговор на srn(05.03.2008 09:44):
srn каза:
Здравейте колеги имам спешна нужда от няколко дл.х-килАко можете макар и поне с едничка-помогнете, моля Ви....

1.Организатор производствено планиране и координация 41322001
2.Машинен оператор банциг
3.Машинен оператор циркуляр
4.Инкасатор плащания

Благодаря на всички предварително!!!
 

 RE: моляяяяя ви поне за една китова (гост) 04.05.2010 16:18

Отговор на китова(04.05.2010 16:15):
китова каза: спешно моля за дл.х-ка на инкасатор дългови задължения шифьр 42152002
предварително благодаря

реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения