Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати...

 Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... rosipop Профил Изпрати email 12.03.2008 09:01

С публикуването на държавен вестник №27 от 11.03.2008г наредбата вече е факт. Търся колеги за обмяна на опит! От вчера съм тотално объркана, иде време за заплати....

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... Бастунчо (гост) 12.03.2008 09:55

Пуснах Гугъл, но не намирам текста, а при нас ДВ не се получава.
Бихте ли дали линк към Наредбата? Благодаря Ви предварително!

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... rosipop Профил Изпрати email 12.03.2008 09:59

Влез в lex.bg и търси последен брой на ДВ- аз от там я изтеглих вчера, но от друг компютър. Сега ще потърся пак.

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... 123 (гост) 12.03.2008 10:00

lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=2135582265

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... rosipop Профил Изпрати email 12.03.2008 10:03

намерих го -www.lex.bg/laws/lastdv.php

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... Мила74 Профил Изпрати email 13.03.2008 08:24

НАРЕДБА № 2 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
Издадена от Министерството на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.27 от 11 Март 2008г.
Раздел I.
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът за определяне на месечните работни заплати на педагогическия и непедагогическия персонал в звената от системата на народната просвета.
(2) Педагогическият персонал включва: директор, помощник-директори по учебната дейност, по учебно-производствената дейност и по спортна подготовка, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудовополитехническо обучение (МУЦТПО), учител, възпитател, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител.
(3) Разпоредбите на тази наредба за определяне на работната заплата за длъжността "учител" се прилагат и за длъжностите: помощник-директор, възпитател, ръководител на филиал в МУЦТПО, логопед, педагог, корепетитор, психолог, хореограф, ръководител на компютърен кабинет, педагогически съветник, рехабилитатор на слуха и говора, ресурсен учител.
(4) Наредбата се прилага при определяне на работните заплати в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена от системата на народната просвета с изключение на обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 6 от Закона за народната просвета.

Чл. 2. Брутната работна заплата се състои от:
1. основна работна заплата;
2. допълнителни трудови възнаграждения;
3. други трудови възнаграждения.

Раздел II.
Основна работна заплата
Чл. 3. Основната месечна работна заплата за педагогическия персонал е възнаграждение за изпълнението на нормата преподавателска работа и другите трудови задължения, присъщи за длъжността в съответствие с уговорената в индивидуалния трудов договор продължителност на работното време.


Чл. 4. (1) Индивидуалните основни месечни работни заплати на педагогическия персонал при нормална продължителност на работното време се договарят в размери не по-ниски от определените в приложение № 1 по длъжностни нива.
(2) Изключения от минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическия персонал се допускат, когато:
1. лицето притежава висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "а" (професионален бакалавър по ...) от Закона за висшето образование (ЗВО) или не отговаря на изискванията за заемане на длъжността;
2. индивидуалната норма преподавателска работа на лицето е под установената минимална норма задължителна преподавателска работа.
(3) При определяне на по-висока норма преподавателска работа на педагогическия персонал се определя по-висока индивидуална основна месечна работна заплата при условия и по ред, определени в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата.
(4) Когато в началото на учебната година се определи по-ниска индивидуална норма преподавателска работа от досегашната или по време на учебните занятия определената индивидуална норма се намали, основната работна заплата се намалява пропорционално на намалението на нормата.

Чл. 5. Индивидуалните основни месечни работни заплати на непедагогическия персонал при нормална продължителност на работното време се договарят в размери не по-ниски от минималната работна заплата за страната.


Чл. 6. (1) Механизмите за определяне на основните работни заплати на педагогическия и непедагогическия персонал с изключение на директорите на детските градини, училищата или обслужващите звена се договорят в колективен трудов договор и/или се включват във вътрешните правила за работната заплата на детската градина, училището или обслужващото звено.
(2) Колективен трудов договор по ал. 1 се сключва при условията и по реда на Кодекса на труда между представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, а в детските градини, училищата или обслужващите звена - между директора и синдикална организация.
(3) Органите на синдикалните организации в детската градина, училището или обслужващото звено имат право да участват в подготовката на проекта на вътрешните правила за работната заплата по ал. 1, за което директорът задължително ги поканва.
(4) Конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати за звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, се договарят от директора в рамките на утвърдения бюджет на детската градина, училището или обслужващото звено и се определят в индивидуалния трудов договор.
(5) Конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати на персонала в звената от системата на народната просвета, които не прилагат системата на делегираните бюджети, се договарят от директора в рамките на утвърдената от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити средна брутна работна заплата и се определят в индивидуалния трудов договор.

Чл. 7. (1) При определяне на основните работни заплати на директорите на звената от системата на народната просвета задължително се отчитат броят на децата и учениците в детската градина, училището или обслужващото звено и видът на училището или обслужващото звено.
(2) Механизмите за определяне на основните работни заплати на директорите на държавните детски градини, на държавните и общинските училища и обслужващи звена се определят ежегодно със заповед на министъра на образованието и науката след съгласуване с представителните организации на работодателите в системата на народната просвета, с финансиращия орган на държавните детски градини и училища и с Националното сдружение на общините в Република България.
(3) Механизмите за определяне на основните работни заплати на директорите на общинските детски градини се определят ежегодно със заповед на кмета на общината след съгласуване с представителните организации на работодателите или с директорите на детските градини на територията на общината.
(4) Механизмите, определени по реда на ал. 2 и 3, са задължителни при договаряне на конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати на директорите.

Раздел III.
Допълнителни и други трудови възнаграждения

Чл. 8. (1) В брутната работна заплата на персонала в системата на народната просвета освен допълнителните трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове, може да се включват и следните допълнителни трудови възнаграждения:
1. за изпълнение на учебни часове над минималната норма задължителна преподавателска работа, ако те не са отчетени при определянето на основната работна заплата;
2. за професионално-квалификационна степен, свързана с изпълняваната работа;
3. за преподаване на учебни предмети на чужд език с изключение на учебния предмет "чужд език";
4. за работа при специфични условия на труд на персонала в специалните детски градини и училища;
5. за придобита квалификация по дефектология за работа в специалните училища и специалните детски градини;
6. на класен ръководител - за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка;
7. за официални празници или за началото на учебната година - до три пъти годишно;
8. за допълнителни дейности, извършвани от педагогическия персонал, определени в приложение № 2;
9. за безплатна храна - на непедагогическия персонал в детските градини и персонала в столовете и кухните на училищата.
(2) С национални програми или в колективен трудов договор с вътрешните правила за работната заплата и/или с индивидуалния трудов договор може да бъдат определяни и други видове допълнителни трудови възнаграждения.
(3) Когато е налице основание за изплащане на допълнително трудово възнаграждение за образователна и научна степен "доктор" или научна степен "доктор на науките", свързана с изпълняваната работа, и на допълнително трудово възнаграждение по ал. 1, т. 2, лицето получава най-благоприятното допълнително трудово възнаграждение.
(4) Допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 4 се изплаща само за действително отработеното време, през което лицето е работило при специфични условия на труд.
(5) Допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 6 се изплаща на класните ръководители за съответните дейности, които се извършват 45 минути извън седмичното разписание на учебните занятия по график, утвърден от директора. Възнаграждението се изплаща само през времето на учебните занятия.


Чл. 9. (1) Видовете допълнителни възнаграждения на педагогическия и непедагогическия персонал с изключение на директорите на детските градини, училищата или обслужващите звена, както и механизмите за определяне на техния размер се договорят в колективен трудов договор и/или се включват във вътрешните правила за работната заплата на детската градина, училището или обслужващото звено при условията и по реда на чл. 6, ал. 2 и 3.
(2) Конкретните размери на допълнителните възнаграждения за звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, се договорят от директора в рамките на утвърдения бюджет на детската градина, училището или обслужващото звено и се определят в индивидуалния трудов договор.
(3) Конкретните размери на допълнителните възнаграждения на персонала в звената от системата на народната просвета, които не прилагат системата на делегираните бюджети, се договарят от директора в рамките на утвърдената от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити средна брутна работна заплата и се определят в индивидуалния трудов договор.


Чл. 10. (1) Видовете допълнителни възнаграждения на директорите на държавните детски градини, на държавните и общинските училища и обслужващи звена, както и механизмите за определяне на техния размер се определят ежегодно със заповед на министъра на образованието и науката след съгласуване с представителните организации на работодателите в системата на народната просвета, с финансиращия орган на държавните детски градини и училища и с Националното сдружение на общините в Република България.
(2) Видовете допълнителни възнаграждения на директорите на общинските детски градини се определят ежегодно със заповед на кмета на общината след съгласуване с представителните организации на работодателите или с директорите на детските градини на територията на общината.
(3) Видовете допълнителни възнаграждения и механизмите, определени по реда на ал. 1 и 2, са задължителни при договаряне на конкретните работни заплати на директорите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Професионално-квалификационна степен се удостоверява със свидетелство, издадено от специализираните институти за повишаване квалификацията на учителите съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 5 от 1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени (обн., ДВ, бр. 6 от 1997 г.; попр., бр. 8 от 1997 г.; доп., бр. 73 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 101 от 1999 г.) или със свидетелство по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с ПМС № 215 от 2004 г. (ДВ, бр. 75 от 2004 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 2. (1) Индивидуалните основни работни заплати на персонала в системата на народната просвета, договорени до влизане в сила на тази наредба, не се намаляват.
(2) Размерите на допълнителните трудови възнаграждения, определени в Наредба № 1 от 2007 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование (обн., ДВ, бр. 70 от 2007 г.; изм., бр. 86 от 2007 г., бр. 99 от 2007 г.), продължават да се прилагат до сключване на колективен трудов договор по чл. 9, ал. 1, съответно до влизане в сила на заповедите по чл. 10, ал. 1 и 2, но не по-късно от 1 юли 2008 г.
(3) За заварените на длъжност педагогически специалисти към влизане в сила на тази наредба, притежаващи професионално-квалификационна степен, може да не се договаря допълнителното трудово възнаграждение по чл. 8, ал. 1, т. 2 до 1 юли 2008 г.


§ 3. Наредба № 3 от 1999 г. за допълнително трудово възнаграждение на персонала, зает в системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 47 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2003 г.; изм., бр. 111 от 2004 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 84 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2007 г.) се отменя.


§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 7, ал. 1 , т. 2 от Постановление № 175 на Министерския съвет от 2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 61 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 78, 80, 100, 101, 104, 108 и 110 от 2007 г. и бр. 10 от 2008 г.) и отменя Наредба № 1 от 2007 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование (обн., ДВ, бр. 70 от 2007 г.; изм., бр. 86 и 99 от 2007 г.).

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1
Група Длъжности Минимална
основна
работна
заплата от
1.01.2008 г.
1 2 3
I. Педагоги- директор на училище, 431 лв.
чески специа- детска градина и
листи с ръко- обслужващо звено
водни функции помощник-директор 399 лв.
II. Педагоги- учител с висше обра- - 353 лв.,
чески специа- зование с придобита считано от
листи образователно-квали- 1.01.2008 г.
фикационна степен
"магистър" или "бака- - 450 лв.,
лавър" по чл. 42, ал. 1, считано от
т. 1, буква "б" ЗВО 1.07.2008 г.


Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, т. 8
№ Вид на извършваната работа
1 2
1. Проверка на една писмена работа на ученик от конкурсен изпит, олимпиада и други подобни - за всеки проверител
2. Изпитване на един ученик във формите на задочно, кореспондентско, индивидуално и самостоятелно обучение:
2.1. председател на комисия
2.2. член на комисия
3. Провеждане на консултации със задочници - за два часа с не по-малко от 10 ученици
4. Провеждане на държавен изпит по практика за придобиване степен на професионална квалификация по специалност:
4.1. председател на комисия
4.2. член на комисия
5. Проверка на една писмена работа на ученик от държавен изпит по теория за придобиване степен на професионална квалификация по специалност/професия - за всеки проверител


 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... Мила74 Профил Изпрати email 13.03.2008 08:27

малко се размести табличката при копирането, но се надявам да се ориентирате. Успех!!

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... rosipop Профил Изпрати email 13.03.2008 10:14

Е, има ли въпроси? Аз имам много! Напримар не Ви ли се струват недообмислени разпоредбите на чл.4 ал.3 и , чл.6, §2 ал.1? Какво иска да каже текста на чл.8 ал.2? Ако някой има идея за механизми по чл.6 и чл.9 моля да сподели!

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... Екс (гост) 13.03.2008 14:31

Тотално прецакване на учителите от 1 юли, не всъщност още от 1 януари, нали от тогава влиза в сила..

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... rosipop Профил Изпрати email 14.03.2008 09:30

Аз мисля, че най-прецакани ще са счетоводителите!!!!

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... Suza (гост) 14.03.2008 13:02

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 2. (1) Индивидуалните основни работни заплати на персонала в системата на народната просвета, договорени до влизане в сила на тази наредба, не се намаляват.
(2) Размерите на допълнителните трудови възнаграждения, определени в Наредба № 1 от 2007 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование (обн., ДВ, бр. 70 от 2007 г.; изм., бр. 86 от 2007 г., бр. 99 от 2007 г.), продължават да се прилагат до сключване на колективен трудов договор по чл. 9, ал. 1, съответно до влизане в сила на заповедите по чл. 10, ал. 1 и 2, но не по-късно от 1 юли 2008 г.

мисля,че коментара от кога влиза в сила наредбата е излишен..директорите и синдикатите да си свършат работата

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... Крум (гост) 14.03.2008 15:02

Има ли нещо такова, че увеличението на пед. персонал е 20 %, а непедагогическия - 10 %. Аз никъде на срещнах проценти. Яко прецакване е за непедагогическия персонал.

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... Мими (гост) 17.03.2008 16:55

Заплатите на непедагогическия персонал, в който освен чистачките,влизат и квалифицирани служители - счетоводител, библиотекар, секретар, касиер, личен състав- от 01.01.2008 г. са 220.00 лв., т.е. минимални. Какво спечелихме ние - непедагогическия персонал от учеличението след стачката????

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... Suza Профил 17.03.2008 18:02

всяка заплата е ПО ДОГОВАРЯНЕ ..и като няма ясни разписани правила за какъв обем работа и отговорност колко пари,директорите са в правото си да определят каквато заплата си преценят..забравете плащането на калпак...като се молехме насила идете на курсове,преквафилицирайте се,повишете ефективността си..при това безплатно..тогава имаше коментари от рода на "кой ще ми плати за изгубеното време"..честито ви стачка..500 закрити училища,други хиляда на ръба на оцеляването,никакви правила и механизми за заплащането на кадрите в просветата..по-голям хаос от това нямаше как да си докарате..

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... rosipop Профил Изпрати email 20.03.2008 10:30

Според мен правилата /механизмите/ трябва да си ги напишеп ние - чл.6 и чл.9!
Проблема е как.
Мен ме притеснява разпоредбите на чл.4 ал.3 и чл.8 ал.1 т.1
"чл4 .3) При определяне на по-висока норма преподавателска работа на педагогическия персонал се определя по-висока индивидуална основна месечна работна заплата при условия и по ред, определени в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата. "
"чл.8 ал.1 1. за изпълнение на учебни часове над минималната норма задължителна преподавателска работа, ако те не са отчетени при определянето на основната работна заплата;"
Според мен първият текст е задължителен, т.е. би трябвало да определим нови индивидуални работни заплати поне от 01.03.2008г. в които да отразим часовете над нормата
Правилно ли тълкувам?

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... Крум (гост) 20.03.2008 13:37

Наредбата не влиза ли в сила от 01.07.2008 г. Всичката работа е много ялова с тия делегирани бюджети, та незнам.

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... rosipop Профил Изпрати email 21.03.2008 11:40

В наредбата никъде не е упоменато от кога влиза в сила. Следователно 7 дни след обнародването в ДВ. Още повече, че в §4 от преходните и заключителни разпорездби пише, че се отменя досегашната наредба за РЗ., а в §2 ал.2 - че остава да се прилагат същите правила до сключване на КТД. За §2 ал.3 - без коментар! Пълен батак!

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... Dani (гост) 21.03.2008 14:44

Нашият директор вече покани синдикатите за изготвяне на вътрешни правила, но те нямат готовност да преговарят. До 01.07.2008 година можем да си прилагаме старите.

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... ДЯ (гост) 23.03.2008 10:28

Единственото лошо нещо в тази наредба е това, че е регламентирана минимална заплата, която следва да се изплаща на учителите. Защото по този начин се прави задължително увеличението на заплатите на почти целия педагогически персонал, а на останалия персонал увеличение ще може да има само ако училището разполага с достатъчно средства, за да може да покрие едно такова увеличение. Положителното е свързано с това, че всеки един може да се договаря за индивидуална заплата, която ще отговаря на труда му, а няма да чака някой с нормативен акт да определя каква заплата му се полага. Въпросът пак опира до това какъв бюджет има училището. При един приличен бюджет ще може да се иска и прилично заплащане на труда на всеки един от помощния персонал, но при ограничен бюджет, може да се получи така, че да се увеличат заплатите само на педагогическия персонал до 450 лв., а непедагогическия както се казва да "пие една студена вода" или просто да си търси работа извън сектора, тъй като както и да го погледне човек .. заплата от 220 лв. е хумор отвсякъде. В същото време при такова заплащане на труда, няма как да очакваш голям желание за работа и висока ефективност и полезност от лице, което работи именно за такава заплата.

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... Снежка (гост) 23.03.2008 17:39

Да не си мислите, че ако останат малко пари синдикатите ще са съгласни да се дадат на непедагогическия персонал. Те сами ще си изкарат очите - кои да вземе по-висока заплата - имам предвид синдикалният комитет - нали все са учители в комитета

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... malika Профил 16.07.2008 22:17

Ето какво се получава при мен: 450 лв. при 26 г. трудов стаж, 18 от които педагогически, само 2 извън образованието, 6 г. пом.-директор по АСД... Подигравка! Получаваш минималната основна раб. заплата. Да ми е честита:(

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... ЛС Профил 16.07.2008 22:28

Ми спретнете още една стачка.Ама чакайте да дойде 15.09 ,че така не е интересно.

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... anni (гост) 17.07.2008 01:50

450 лева бруто или нето?

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... dari_savi0207 Профил 18.07.2008 18:42

здравейте кажете ми трябвали ПКС - то на един учител да бъде в нетовата сфера.Напр.учител в начално училище(1-4)клас има ПКС - ПУП И НУП ,а друг в същото училище организационо управление в образованието .Въпросаът ми е могат ли и двете ПКС-та да се зачитат или само това което е ПУП И НУП?Става въпрос от 01.07.2008.Благодаря

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... капитана (гост) 18.07.2008 19:26

От всички най-прецакани са счетоводителите.Без подписа на гл.счетоводител нищо не може, а някакъв си помощник на директора, който никаде не се подписва и за нищо не отговаря, ще баде с по-висока заплата от от него.

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... кети (гост) 18.07.2008 19:57

до капитана:
Договаряй си с Директора РЗ като на пом.директорите, надявам се ти да пишеш вътрешните правила и го заложи /ако си счетов./, без нас Директорите за къде е?

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... Гост2 (гост) 17.11.2008 10:42

Може ли някой да сподели опит по следния казус:
Би ли следвало да се изплаща допълнителното трудово възнаграждение за ПКС по време на отпуск?
 

 RE: Наредба №2/18.02.2008 на МОН за работните заплати... DIMI_AN Профил 17.11.2008 11:02

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е по време на отпуск да се изплаща ПКС !!!!!!!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет