Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Персонал под наем

 Персонал под наем Дицве Профил 25.03.2008 18:14

Предварително се извинявам на всички ,които са видели въпроса и в други форуми,но аз не съм на ясно с това и затова питам и тук.
Става въпрос за това,че нашата фирма наема от друга фирма работници.Плащането ще става на изработен час и на края на месеца ще се издава фактура.И двете фирми са ригистрирани по ДДС.
Някои го наричат "лизинг на персонал"-не знам точно какво е,но облагаема по ДДС сделка ли е или не?
Да поясня още-работниците са назначени в другата фирма и там си ги осигуряват.При нас идват работят съответните часове,когато има работа-отчитат се часовете и после се плаща.

 RE: Персонал под наем Федор Венедиктович Ез...  Профил 25.03.2008 18:16

Очакват се промени в КТ, които ще решат вашият проблем.
www.dnevnik.bg/show/?storyid=475040
Колкото до момента, въпросът ви е повече юридически, отколкото счетоводен

 RE: Персонал под наем Dimma Профил 25.03.2008 18:18

Прилича ми на извършване на услуга от страна на другата фирма към вас, за която би следвало да се издаде фактура, както казваш, и тази фактура да е с ДДС, разбира се.

 RE: Персонал под наем http (гост) 25.03.2008 18:20

сделката е облагаема по ДДС
линка , който е в предния постинг упоменава тристранни отношения , а вашият случай е друг едната фирма сключва с другата договор да обслужва някоя от дейностите и /например почистването на офиса /

 RE: Персонал под наем Лоли (гост) 25.03.2008 18:22

Услугата може да фактурирате, но не и персонала. Няма такъв институт засега в КТ. Незнам как ще се уреди въпроса.

 RE: Персонал под наем Дицве Профил 25.03.2008 18:24

Много ви благодаря за отговорите.Прочетох статията в дневник,но дали ще има промени или не -аз в края на месеца ще получа фактура и трябва да съм на ясно със ситуацията.От отсрещната фирма ми казаха,че пишели "Персонал под наем" и начислявали ДДС.Малко ме притеснява зали изобщо имаме право на ДК при този случай.И дали не е по-добре във фактурата да се напише конкретната дейност,която са вършили въпросните работници-т.е еди каква си услуга.

 RE: Персонал под наем http (гост) 25.03.2008 18:26

конкретната дейност , с приложена справка за отчитане на часовете на работниците

 RE: Персонал под наем Лоли (гост) 25.03.2008 18:29

Да напишат конкретната услуга. Направете договор за извършване на услуга.
Не може да се отдава под наем персонал, поне засега. ТД е специфичен договор и работодателят не може да бъде "подменен" по негово желание, като страна по договора.

 RE: Персонал под наем Федор Венедиктович Ез...  Профил 25.03.2008 18:39

Наем на персонал ;-))) Приказка ;-)

№ 24-00-201 от 21.04.2003 г. относно данъчното третиране на нищожна сделка, установена от ревизия

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ГЛАВНА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ

чл. 237 - 238 ДПК,
чл. 14 - 15,
чл. 23 ЗКПО,
чл. 6,
чл. 9 ЗДДС,
чл. 26 ЗЗД

В хода на данъчните ревизии възникват трудности относно прилагането на материалния закон в случаите, когато е налице нищожна сделка.

Настоящото указание се издава на основание чл. 237, ал. 1, т. 2 и чл. 238, ал. 1 от ДПК и целта му е да уеднакви данъчната практика по отношение на случаите, в които е налице такава сделка.

I. Приложим закон:

- Закон за корпоративното подоходно облагане (чл. 14, ал. 1, чл. 15, ал. 2, чл. 23, ал. 2, т. 13, изм., ДВ, бр. 119 от 2002 г.);

- Закон за данък върху добавената стойност (чл. 6 и чл. 9).

Съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗКПО в случаите по чл. 14, когато резултатът за отчетния период на данъчнозадължените лица е намален или е отчетена загуба, при определяне на дължимия данък финансовият резултат преди данъчно преобразуване се увеличава със сумите, произтичащи от тези сделки. Безспорно е, че нищожните сделки обективно осъществяват състава на чл. 14, ал. 1 от ЗКПО. Чрез тях неправомерно, без да са налице основания за това, се променя финансовият резултат, което води до отклонение от данъчно облагане. На основание чл. 23, ал. 2, т. 13 от ЗКПО следва финансовият резултат да се увеличи с разходите, произтичащи от сделки между свързани лица и от сделки с трети лица, съгласно глава първа, раздел IV от ЗКПО. Предвид това финансовият резултат преди данъчно преобразуване следва да бъде увеличен със сумата на отчетените разходи по нищожни сделки. Възможни са различни хипотези съгласно чл. 26 от ЗЗД:
1. Когато сделката противоречи на закона (сделки със стоката се извършват от лицата въз основа на специален законов ред и след предварителна регистрация и тези изисквания не са спазени);
2. Когато сделката е с невъзможен предмет (прехвърляне на права върху определени обекти, които са непрехвърляеми);
3. Договорите, при които липсва основание (сделки, при които не е възможно да се установи конкретната престация на едната страна към другата) и т. н. Горното изброяване не е изчерпателно.

Нищожната сделка не представлява облагаема доставка по смисъла на ЗДДС. Тя не осъществява състава нито на чл. 6 от ЗДДС, нито специфичните хипотези на чл. 8 и чл. 10 от ЗДДС.

Получателят по сделката няма право да приспада данъчен кредит по сделка с такъв характер предвид факта, че не е налице основното условие, за да е налице право на приспадане на данъчен кредит, а именно - доставка по смисъла на ЗДДС.

II. Примерна фактическа обстановка на базата на конкретен пример от данъчно ревизионно производство

При извършената данъчна ревизия е установено, че за ревизирания период по дебита на сметка 602 Разходи за външни услуги са осчетоводени фактури, издадени от ООД "М" с предмет на доставката преотстъпване на работна сила - съгласно представен договор. Видно от неговото съдържание, ООД "М" предоставя на ООД "С" около 130 работници и служители, посочени в поименен списък, за осъществяване на дейност, която до момента на споразумението се е извършвала от ООД "М". Договорено е, че предоставящата страна ще прекрати трудовите договори с работниците и служителите, а приемащата (ООД "С") - ще сключи трудови договори с тях. За изразходваните финансови средства и усилия от ООД "М" за обучението и квалификацията на преотстъпените работници и служители в т. 7 от споразумението е определено предоставящата страна да получи обезщетение в размер на 507 000 000 италиански лири без ДДС.

При извършване на ревизията данъчните органи са приели, че договорът за преотстъпване на работна сила е нищожен по силата на чл. 26, ал. 1 от ЗЗД, тъй като едновременно противоречи и заобикаля закона. Видно от съдържанието му, с него се преотстъпват работници и служители срещу насрещна престация, което по същността си е характерно за договора за покупко-продажба. Поети са задължения за прекратяване на трудовите договори с работниците от "М" ООД по взаимно съгласие, като е пренебрегната волята на работниците. По същия начин приемащата страна се задължава да сключи трудови договори с последните отново, без да се държи сметка за тяхното съгласие, което противоречи на чл. 48, ал. 3 от Конституцията на Република България. От друга страна, съгласно чл. 183, ал. 1 от ЗЗД предмет на договора за продажба е прехвърлянето на собственост върху вещи или други права между продавач и купувач. Данъчният орган е достигнал до извода, че споразумението е сключено с цел отклонение от данъчно облагане и с оглед облагането с преки данъци е налице хипотезата на чл. 14, ал. 1 от ЗКПО. Съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗКПО в случаите по чл. 14, когато резултатът за отчетния период на данъчнозадължените лица е намален или е отчетена загуба, при определяне на дължимия данък финансовият резултат преди данъчно преобразуване се увеличава със сумите, произтичащи от тези сделки. На основание чл. 23, ал. 2, т. 13 от ЗКПО - разходите, произтичащи от сделки между свързани лица и от сделки с трети лица, съгласно глава първа, раздел IV, финансовият резултат преди данъчно преобразуване е увеличен със сумата на отчетените разходи по фактури, издадени от ООД "М".

Налице ли е при гореописания случай нищожна сделка?

Данъчните органи са направили извод, че сделката е нищожна. Този извод е правилен, макар и не само на посочените от тях основания.

Такава сделка се явява нищожна на основание чл. 26, ал. 2 от ЗЗД, а именно - поради липса на основание, респективно невъзможен предмет и противоречие със закона.

В първата хипотеза - липса на основание - може да се приеме, че ООД "М" получава суми от ООД "С" като обезщетение за сумите, изразходвани за квалификацията на работници и служители. ООД "М" получава суми от ООД "С" за доставка, която не се предоставя, тъй като ООД "С" не получава имуществени или неимуществени блага от ООД "М". Ако ООД "С" заплаща обезщетение на ООД "М" за осъществените от ООД "М" разходи по обучение на работници, то сделката е нищожна поради липса на основание. Причината е, че ООД "С" получава работна сила не от ООД "М", а пряко от работниците, които престират работната сила срещу съответно възнаграждение. Не може да се приеме, че е налице хипотезата на вземане на основание неоснователно обогатяване в полза на ООД "М" спрямо ООД "С". Такова вземане е възникнало в полза на ООД "М" не спрямо ООД "С", а спрямо бившите работници на ООД "М", които са повишили своята квалификация. Спрямо тях би следвало да осъществи своето вземане ООД "М". При тази хипотеза фактически липсва предмет на сделката и основание за осъществяването й, доколкото страната, извършила престацията, не получава насрещна престация, което прави сделката без основание и следователно нищожна по силата на чл. 26, ал. 2 от ЗЗД.

Във втората хипотеза - невъзможен предмет - можем да се приеме, че предмет на сделката са "всички работници и служители" съгласно сключения между страните договор. В този случай сделката е нищожна поради невъзможен предмет. Работници и служители не могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка. Същото би противоречало на нормите на Конституцията на Република България и Кодекса на труда. Тези нормативни актове определят изрично реда за възникване, осъществяване и прекратяване на трудовите правоотношения.

В подобни случаи данъчните органи следва да определят данъчните задължения съгласно дадените по-горе указания.

При всички случаи е необходимо да се имат предвид разпоредбите на материалното законодателство по отношение на ревизирания период и тези на процесуалното - по отношение на момента на извършване на данъчната ревизия, и внимателно да се изследват клаузите на сключените договори, за да се установи действителната воля на страните.

ГЛАВЕН ДАНЪЧЕН ДИРЕКТОР: (п) Н. Попов

 RE: Персонал под наем 252 (гост) 12.03.2010 22:19

издавате и фактури и договор с другата фирма за наетите работници и услугата и няма да имате проблем

 RE: Персонал под наем 252 (гост) 12.03.2010 22:21

и ние сме така имаме персонал нает от друга фирма и те работят 4 часа при нас издаваме им фактура с ддс и имаме сключен договор с тях

 RE: Персонал под наем Заядливец (гост) 12.03.2010 22:41

Сещам се за кетъринг
Какво работи този персонал?
Това не е персонал.-с кой сте сключили договор
Следва да имате договор за нещо...-нищо не казвате
Може да е подизпълнител?
Лизинг на персонал..........
Какво ви интересува какво става в другата фирма.вИЕ ИМАТЕ УСЛУГА-НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗЧИСТВАНЕ НА НЕЩО/ИЛИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПАРТИ/.Това,че в договора е записано ,че някой ще се отчита в часове -ок.
Но ако идеята Ви е ДДС- и префактурирате труд , за да печелите, а другия Ви бизнес е ХХХХХХХ
и т.нататък..........
Мисълта ми е,ако имам държавна фирма,която си събира отадъка и е посочено в договора,че ще ми чисти за 6 часа ми издава ДФ- с ДДС няма да се притесня-ще имам услуга,/Другото за мен е пояснение в договора/Та кое Ви притеснява????

 RE: Персонал под наем Заядливец (гост) 12.03.2010 22:54

Някой да е чел КТ-
Месторабота????
Длъжностна х-ка-където те пратят?
Присъствена форма-???
Ако са строители-ежедневен инструктаж??
Трудова злополука????
имате ли това в договора
С ДДС ми стана ясно.........
Като се наложи практиката
Търся си жена под наем-нова тема
Ще и платя и ДДС и амортизации на съществуващата.!

 RE: Персонал под наем Blajena71 Профил 12.03.2010 22:58

Заядливец и аз мислех като теб, но се оказа, че не съм права.
виж линка, който са ми платили в темата от днес, в която моля за съдействие.
пречети внимателно 4-те листа+ законите, които касаят, най-вече КТ, КСО и регламените по този въпрос и товага може пак да коментираме.

 RE: Персонал под наем Blajena71 Профил 12.03.2010 22:59

В подкрепа на твърдението, че съм мислила като теб, ще кажа, че ЛОЛИ гост в темата съм аз, макар да не мога да го докажа.)))))))))(

 RE: Персонал под наем Заядливец (гост) 12.03.2010 23:09

Мила Блажена,сори ако съм песимист,но прати ми и иформация!/линка/
Не съм консерватор-но сме много ,много смели."Гледам и не вярвам на Очите си"
чакам отговор

 RE: Персонал под наем Blajena71 Профил 12.03.2010 23:13

www.odit.info/?s=2&i=894&f=70

 RE: Персонал под наем Заядливец (гост) 12.03.2010 23:21

за Лоли-Блажена
защо няма депресирани мъже
-фамилията ти остава непроменена след брака
-нямаш притеснения да си пуснеш мустаци
и т .н. и т.н.Можеш да си наемеш всякакъв персонал-пък друг, да го инструктира и да му плаща осигуровките-отивам до чета.
песимист съм......

 RE: Персонал под наем OpaSna TikVa Профил 12.03.2010 23:23

Blajena71, чак аз ти се вързах. наистина очаквах някава законова възможност, а то блябля-то на ММ:(

 RE: Персонал под наем Заядливец (гост) 12.03.2010 23:28

И аз нищо не разбрах.Прати ме за зелен хайвер.
Връщам се в темата-колежката да си види добре договора.
Да си помисли за ДДС
Да прочете на шефовете КТ
Да си строи шефовете.....или да си поговори с тях.....

 RE: Персонал под наем Заядливец (гост) 12.03.2010 23:41

Стана ми весело?
Давам персонал под наем
В предишната фирма ги осигуряват като технически сътрудници/Лизингодателя/
По длъжностна характеристика-голямо работно заглавие.....могат всичко
Но в моята фирма,ще им се наложи........ да работят ......
Следва ли да издавам касови бележки за извършените услуги от наетия персонал?
Мисля си за вземем наетия персонал и да ходим на митинга?
Дали не сте тези с наетия персонал вчера пред Народното Събрание?
Не се бях сетил-още по весело ми става-
Да узаконя персонала,да му платя осигуровките,да му взема автобус и да го ратя на митинг../Бате Яне/Пък и да ползвам ДДС./На това ли му викат персонал на лизинг?????

 RE: Персонал под наем OpaSna TikVa Профил 12.03.2010 23:43

На лизинг, щото можеш да си го купиш на остатъчна стойност:)
Да си остане "все за тебе" и да му начисляваш амортизации.
Ако не знаеш как, тука има яко теми по темата за лизина и проблемното му осчетоводяване.

 RE: Персонал под наем Заядливец (гост) 13.03.2010 00:08

до Opa spa tikva.
Тук съм сериозен.За амортизациите шега не бива с домочадието
Може с личните ни 25-30 годишни маркови автомобили.
Още по сериозна е темата с лизинг на персонала.
Още по сериозна е темата-че Бай Петко-ЕООД е ДУК,СОЛ и какво ли не още по Закон за храни и какво ли не /Хасепс и т н. науки/ и държи плод и зеленчука в района/сещай се гаража/и му е кеф.
И той казва ...Е дораснах до големите.....я виж къде ме оцениха,с моето основно образование.
Ако не умра ,може и да се пенсионирам. Кеф ми е да плащам пари ,които не виждам като оборот,камо ли като осигуровка.Махай се оттука!!!
Понякога е много тъжно.Брадясвам....

 RE: Персонал под наем Федор Венедиктович Ез...  Профил 13.03.2010 00:10

От де я изкопахте тази брадата тема....
 

 RE: Персонал под наем Заядливец (гост) 13.03.2010 00:12

персонал под наем
Народно творчество
пекък вечер е
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения