Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Нормативи

Страница 13 от [47] «6789101112131415161718»

Нормативи: последни | най-четени

Становище относно определянето на авансовия данък за възнаграждения по договори за управление и контрол
28 Jan 2008, видяна 4355 пъти
Определянето на авансовия данък за възнаграждения по договори за управление и контрол, включително с членове на управителни и контролни органи на предприятия, както и за доходи от упражняване на свободна професия и за възнаграждения по извънтрудови правоотношения, начислени за съответните месеци на 2007 г., изплатени след 1 януари 2008 г.
Писмо № 24-33-331 от 17.01.2008 г. на НАП
22 Jan 2008, видяна 1892 пъти
Приложението на Указание № 26-К-76/06.06.2006г. относно данъчното третиране на сделки, нищожни поради противоречие със закона
Писмо № 29/19 от 07.08.2007 г. на МТСП
22 Jan 2008, видяна 3857 пъти
Работниците и служителите, които имат право на намалено работно време
Писмо № 26/339 от 13.09.2007 г. на МТСП
22 Jan 2008, видяна 2461 пъти
§3 от Допълнителните разпоредби на постановление № 133 на МС от 14.07.1993 г.
Писмо № 26-Л-39 от 18.01.2008 г. на НАП
22 Jan 2008, видяна 2877 пъти
Документиране на доставки на течни горива чрез електронна система с фискална памет, собственост на лице, различно от доставчика на горивата
Писмо № 04-19-1012 от 17.12.2007 г. на НАП
15 Jan 2008, видяна 2150 пъти
Изключване на доставките на дълготрайни материални и нематериални активи, използвани за дейността на лицето при определяне на облагаемия оборот във връзка със задълженията регистрирани по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС в сила от 01.01.2007 г
Писмо № 91-00-358 от 14.12.2007 г. на НАП
15 Jan 2008, видяна 2125 пъти
Издадени през 2007 г. служебни бележки по образец, утвърден на основание чл.38 от отменения Закон за облагане доходите на физическите лица
Писмо № 91-00-2 от 08.01.2008 г. на НАП
08 Jan 2008, видяна 2920 пъти
Прилагането на чл. 42 от Закона за данъците върху доходите па физическите лица (ЗДДФЛ) при определянето на авансовия данък за възнаграждения по трудови правоотношения, начислени за съответните месеци на 2007 г., изплатени след 1 януари 2008 г.
Закон за кредитните институции
03 Jan 2008, видяна 3851 пъти
В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г.
Закон за данъците върху доходите на физическите лица-архив
03 Jan 2008, видяна 4836 пъти
В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г.
Писмо № 26-А-77 от 19.11.2007 г. на НАП
02 Jan 2008, видяна 3812 пъти
Данъчно третиране по реда на ЗКПО на допълнителни вноски в капитала на дружество по реда на чл.134 от ТЗ
Писмо № 24-04-106 от 31.08.2006 г. на НАП
02 Jan 2008, видяна 3288 пъти
Задълженията, които поражда прехвърлянето на предприятието на едноличен търговец в ЕООД
Писмо № 91-01-210 от 3.10.2007 г. на НОИ
02 Jan 2008, видяна 2013 пъти
Промяна в размера на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" на ДОО
Писмо № 26/482 от 09.10.2006 г. на МТСП
02 Jan 2008, видяна 1419 пъти
Размера на средната работна заплата в новообразуваните търговски дружества, които не могат да установят размера на средната работна заплата за предходното тримесечие
Писмо № 92/626 от 16.08.2007 г. НА МТСП
02 Jan 2008, видяна 1739 пъти
Когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа съгласно чл. 328, ал. 1, т.6 от КТ, работодателят може да прекрати трудовия договор
Писмо № 62/80 от 23.08.2007 г. на МТСП
02 Jan 2008, видяна 2580 пъти
Работодателят има право при командироване едностранно да промени мястото на работа на работника или служителя, но без да се променя характерът на работата
Закон за данък върху добавената стойност
02 Jan 2008, видяна 7646 пъти
В сила от 01.01.2007 г.Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г.
Закон за акцизите и данъчните складове-архив
26 Dec 2007, видяна 2705 пъти
Обн. ДВ. бр.91 от 15 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г.
Писмо № 91-00-321 от 08.11.2007 г. на НАП
13 Dec 2007, видяна 4436 пъти
Уеднаквяване на практиката на органите по приходите при извършване на действия по връчване на документи в хода на административното производство
Писмо № 24-34-528 от 28.06.2007 г. на НАП
13 Dec 2007, видяна 2041 пъти
Данъчното третиране на лихви, начислени/изплатени в полза на местни и чуждестранни физически лица
нагоре
Страница 13 от [47] «6789101112131415161718»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР