Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Нормативи

Страница 14 от [47] «78910111213141516171819»

Нормативи: последни | най-четени

Писмо № 26-265 от 25.07.2007 г. на МТСП
13 Dec 2007, видяна 1399 пъти
Формиране на средствата за работна заплата в търговските дружества със сезонен характер на производството
Писмо № 94ТТ-66 от 22.02.2007 г. на МТСП
13 Dec 2007, видяна 2034 пъти
Реда за издаване на нова трудова книжка
Писмо № 92-642 от 08.08.2007 г. на НОИ
13 Dec 2007, видяна 2509 пъти
Правото на платен годишен отпуск за периода на незаконното уволнение
Писмо № 24-00-47 от 08.11.2007 г. на НАП
12 Dec 2007, видяна 3564 пъти
Прилагане разпоредбата на чл. 72 от ЗДДС във връзка със запитвания на органи по приходите и задължени лица, както и наличието на противоречива съдебна практика
Писмо № 24-34-550 от 27.09.2007 г. на НАП
12 Dec 2007, видяна 3862 пъти
Писмено запитване, свързано с прилагането ЗДДС (в сила от 1.01.2007 г.)
Писмо № 94ВВ-350 от 13.12.2006 г. на МТСП
04 Dec 2007, видяна 3049 пъти
Трудовия договор за допълнителен труд при същия работодател
Писмо № 67-31 от 14.06.2007 г. на МТСП
04 Dec 2007, видяна 1907 пъти
Прилагането на някои разпоредби на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Писмо № 94ББ/172 от 26.07.2007 г. на МТСП
03 Dec 2007, видяна 2082 пъти
Вътрешно заместване е допустимо единствено в случаите, когато както заместникът, така и заместваното лице притежават качеството работник или служител.В случай на заместване на управител на ЕООД от служител в същото дружество разпоредбата на чл.259 КТ не намира приложение
Писмо № 94ГГ/249 от 08.08.2007 г. на МТСП
03 Dec 2007, видяна 3400 пъти
При трудови правоотношения, възникнали от избор, не се сключва трудов договор, а споразумение по чл.107 от Кодекса на труда
Писмо № 26/280 от 03.08.2007 г. на МТСП
03 Dec 2007, видяна 3121 пъти
При правоприемство липсва правно основание за прекратяване на трудовите договори на работниците и служителите, поради което не се издава и заповед за прекратяване на трудовите правоотношения.Преминаването по чл.123 от Кодекса на труда обаче се отбелязва в трудовите книжки на работниците и служителите, без да се изчислява трудовият стаж.Едва при прекратяване на трудовото правоотношение от последния работодател в трудовата книжка се оформя целият трудов стаж на работника или служителя
Писмо № 94ЛЛ/144 от 09.07.2007 г. на МТСП
03 Dec 2007, видяна 4538 пъти
Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в законоустановен размер за всяка учебна година.Ако съгласието на работодателя не е дадено, работникът или служителят има право на неплатен отпуск
Писмо № 26/540 от 21.07.2007 г. на МТСП
03 Dec 2007, видяна 2019 пъти
Всеки работодател трябва да води прономерован, прошнурован и заверен с неговия подпис и печат дневник за издадените от него трудови книжки
Писмо № 26/272 от 26.07.2007 г. на МТСП
03 Dec 2007, видяна 1675 пъти
Търговските дружества, които през първото тримесечие на 2007 г. при образуване на средствата за работна заплата са начислили по-малък размер от полагащите се средства за работна заплата, през второто тримесечие на 2007 г. при образуване на средствата за работна заплата могат на общо основание да приложат § 8 от Заключителните разпоредби на наредбата
Писмо № 24-00-46 от 26.10.2007 г. на НАП
02 Dec 2007, видяна 2007 пъти
Прилагане на Закона за здравното осигуряване във връзка с прякото действие на Регламент (ЕИО) 1408/71 от 01.01.2007 г.
Писмо № 91-00-278 от 21.09.2007 г. на НАП
02 Dec 2007, видяна 2630 пъти
Прилагане на разпоредбите на § 5 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., изм.бр.7 от 2007 г.)
Писмо 93-08-218 от 03.09.2007 г. на МФ
02 Dec 2007, видяна 1630 пъти
Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на предоставянето на продукти, получени при изпълнение на програма по отстраняване на щети, нанесени на околната среда
Писмо № 70-298-1 от 31.08.2007 г. на НОИ
02 Dec 2007, видяна 1878 пъти
Когато работник е бил уволнен и уволнението е било признато за незаконно от компетентните органи в период преди 01.01.2000 г. (преди влизане в сила на Кодекса за социално осигуряване), какви възнаграждения следва да бъдат посочени в удостоверението обр. УП-2 за периода на незаконното уволнение?
Кодекс на труда
26 Nov 2007, видяна 22229 пъти
В сила от 01.01.1987 г. Обн. ДВ. бр.26 от 1 Април 1986г., обн. ДВ. бр.27 от 4 Април 1986г., изм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 1988г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 1990г., изм. ДВ. бр.30 от 13 Април 1990г., изм. ДВ. бр.94 от 23 Ноември 1990г., изм. ДВ. бр.27 от 5 Април 1991г., изм. ДВ. бр.32 от 23 Април 1991г., изм. ДВ. бр.104 от 17 Декември 1991г., изм. ДВ. бр.23 от 19 Март 1992г., изм. ДВ. бр.26 от 31 Март 1992г., изм. ДВ. бр.88 от 30 Октомври 1992г., изм. ДВ. бр.100 от 10 Декември 1992г., изм. ДВ. бр.69 от 4 Август 1995г., доп. ДВ. бр.87 от 29 Септември 1995г., доп. ДВ. бр.2 от 5 Януари 1996г., доп. ДВ. бр.12 от 9 Февруари 1996г., доп. ДВ. бр.28 от 2 Април 1996г., изм. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г., доп. ДВ. бр.22 от 24 Февруари 1998г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Май 1998г., изм. ДВ. бр.56 от 19 Май 1998г., изм. ДВ. бр.83 от 21 Юли 1998г., доп. ДВ. бр.108 от 15 Септември 1998г., изм. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.51 от 4 Юни 1999г., доп. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.25 от 16 Март 2001г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.105 от 8 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.95 от 28 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.52 от 18 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005г., изм. ДВ. бр.27 от 29 Март 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 3 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Май 2007г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г.
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс-архив
23 Nov 2007, видяна 2594 пъти
В сила от 01.01.2006 г. Обн. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г.
Писмо № 24-00-248 от 24.09.2007 г. на НАП
12 Nov 2007, видяна 1461 пъти
Прилагане на разпоредбите на § 5 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ, бр. 106 от27.12.2006 г., изм. бр. 7 от 2007 г.)
нагоре
Страница 14 от [47] «78910111213141516171819»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР