Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Нормативи

Страница 15 от [47] «891011121314151617181920»

Нормативи: последни | най-четени

Писмо № 91-01- 210 от 3.10.2007 г. на НОИ
12 Nov 2007, видяна 1736 пъти
Промяна в размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии" на ДОО
Писмо № 67/41 от 14.06.2007 г. на МТСП
10 Nov 2007, видяна 3610 пъти
Всеки работодател е длъжен да има места за трудоустроени работници и служители и ежегодно да изготвя списък на тези места съгласно чл. 2. ал. 2 от Наредбата за трудоустрояването
Писмо № 0402/530 от 20.06.2007 г. на МТСП
10 Nov 2007, видяна 1726 пъти
Правото на отпуск поради бременност и раждане, регламентиран в чл. 163 от Кодекса на труда, е субективно право на майката. По свое желание работничката или служителката може да прекрати отпуска и да се върне на работа
Писмо № 29-Б-8 от 11.07.2007 г. на МДААР
10 Nov 2007, видяна 1750 пъти
Полагане на труд по граждански договор от държавен служител в извънработно време
Писмо № 26/173 от 15.05.2007 г. на МТСП
01 Nov 2007, видяна 1543 пъти
Правата и задълженията на осигурителите са регламентирани в Кодекса за социално осигуряване и в други поднормативни актове. Териториалните поделения на НОИ издават осигурителни книжки, в които се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, направените осигурителни вноски и изплатените парични обезщетения и помощи на работници и служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица
Писмо № 94ДД/494-2 от 26.02.2007 г. на МТСП
29 Oct 2007, видяна 1662 пъти
В случай че по време на неплатения отпуск работникът или служителят работи по втори трудов договор, трудовият стаж ще му бъде зачетен при втория работодател. Този трудов стаж не се отразява в трудовата книжка на лицето
Писмо № 01-01-4 от 19.03.2007 г. на МДААР
29 Oct 2007, видяна 2447 пъти
Предоставянето на информация във връзка с преназначаването на държавен служител на основание чл. 82 от Закона за държавния служител без съгласието на изпращащата администрация
Писмо № 26/189 от 06.06.2007 г. на МТСП
29 Oct 2007, видяна 2771 пъти
Работникът или служителят може да заеме работата, на която е възстановен, ако спази срока по чл. 345, ал. 1 от КТ - двуседмичен от получаване на съобщението за възстановяване, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини. Съобщението за възстановяването на работа се изпраща от съда след влизане в сила на съдебното решение. При неспазване на посочения срок по неуважителни причини отпада правната възможност работникът или служителят да заеме предишната си работа
Писмо № 03/1041 от 12.06.2007 г. на МТСП
29 Oct 2007, видяна 1832 пъти
Редовно водените занаятчийско-ученически книжки съставляват пълно доказателство за отразения в тях трудов стаж, който се зачита за пенсия изцяло, щом е положен по силата на трудов договор
Писмо № 67/33 от 15.05.2007 г. на МТСП
28 Oct 2007, видяна 2795 пъти
Когато срокът на доизносване на работното облекло не е изтекъл към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, то независимо от конкретното правно основание за прекратяването му работникът или служителят връща зачисленото му работно облекло или заплаща неговата стойност за срока на доизносването му
Писмо № 94ТТ/17 от 26.02.2007 г. на МТСП
28 Oct 2007, видяна 1519 пъти
При прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1,т. 10 КТ - при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работникът или служителят не се ползва от закрилата при уволнение, предвидена в чл. 333 КТ
Писмо № 94ДД/494 от 26.02.2007 г. на МТСП
28 Oct 2007, видяна 1476 пъти
В случаите, когато работникът или служителят не използва полагаемия му се отпуск по чл. 157. ал. 1,т. 1 КТ - при встъпване в брак за деня на съответното събитие и за следващия го работен ден, той губи правото на този вид отпуск. Отпускът по чл. 157. ал. 1. т. 1 КТ не може да се ползва в по-късен период от време
Писмо № 94ЛЛ/52 от 13.04.2007 г. на МТСП
27 Oct 2007, видяна 2038 пъти
Когато от характера на работата на работника или служителя следва и това налага той да изпълнява трудовите си задължения в други населени места, извън седалището на предприятието, няма нормативно основание той да се счита за командирован и да ми се заплашат командировъчни пари по реда и условията на Наредбата за командировките в страната
Писмо № 70/28 от 01.06.2007 г. на МТСП
27 Oct 2007, видяна 1481 пъти
Няма пречка по време на отпуск от основната месторабота за отглеждане на дете работникът или служителят да сключи трудов договор за външно съвместителство по реда на чл. 111 от Кодекса на труда
Писмо № 26/56 от 21.02.2007 г. на МТСП
26 Oct 2007, видяна 2012 пъти
Съгласно новата редакция на чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, за първия работен ден от настъпването на временната неработоспособност, работодателят изплаща трудово възнаграждение, а не парично обезщетение за временна неработоспособност за всеки период на временна неработоспособност.
Писмо № 08/169 от 26.03.2007 г. на МТСП
26 Oct 2007, видяна 3089 пъти
За отношенията между страните по трудовото правоотношение във връзка с реда и условията за ползване на платен или неплатен служебен или творчески отпуск намира приложение само сключеното между тях споразумение съгласно чл. 161 от КТ
Писмо № 94ЛЛ/32 от 09.03.2007 г. на МТСП
26 Oct 2007, видяна 1461 пъти
Законът не съдържа ограничение, свързано с еднократност при въвеждането на сумирано изчисляване на работното време в рамките на една календарна година
Закон за държавната финансова инспекция
26 Oct 2007, видяна 4180 пъти
Обн., ДВ, бр. 33 от 21.04.2006 г., изм., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм., бр. 64 от 7.08.2007 г., изм. и доп., бр. 86 от 26.10.2007 г.
Писмо № 70/7 от 21.03.2007 г. на МТСП
25 Oct 2007, видяна 2301 пъти
В Кодекса на труда е регламентирана възможността майка, имаща право на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, да даде своето съгласие отпускът да се ползва от работещи по трудово правоотношение баща, баба или дядо на детето
Писмо № 94ЕЕ/174 от 06.06.2007 г. на МТСП
25 Oct 2007, видяна 1449 пъти
Трудовият договор съдържа наименованието на длъжността и характера на работата,а конкретните права и задължения се посочват в длъжностната характеристика, която се разработва и утвърждава от работодателя
нагоре
Страница 15 от [47] «891011121314151617181920»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР