Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 24-00-450 от 23.10.2002 г. на ГДД

21 Nov 2003 05:19ч, видяна 2379 пъти
реклама
Относно: Преотстъпването на данък печалба за кооперациите
По повод множество запитвания относно преотстъпването на данък върху печалбата при прилагане на чл. 59 от ЗДПч (отм.), § 3 от ПЗР на ЗКПО, § 35 от ПЗР на ЗКПО (отм.) и чл. 61 а (в сила от 1.01.1999 г.) и чл. 61 г от ЗКПО (в сила от 1.01.2002 г.), както и необходимостта от единно прилагане на нормативните актове от данъчните органи, Главна данъчна дирекция дава следните указания:

 

I. По определяне на сроковете за преотстъпване по чл. 59 от ЗДПч (отм.) и § 3 от ПЗР на ЗКПО

Преотстъпването на данък върху печалбата за кооперациите е регламентирано с чл. 59 от Закона за данък върху печалбата - ЗДПч (отм., действал от 1.07.1996 г. до 31.12.1997 г.). По силата на чл. 59, ал. 1 от ЗДПч срокът за преотстъпването е пет години. Съгласно същия член кооперациите превеждат 50 на сто от преотстъпените суми на данъка в специални фондове на националните кооперативни съюзи.

Правото на преотстъпване за съответната година на основание чл. 48, ал. 2 от ППЗДПч се установява и упражнява чрез подаване на годишната данъчна декларация. Тъй като ЗДПч влезе в сила от 1.07.1996 г., годишната данъчна декларация съдържаше специални таблици, чрез които данъчнозадължените лица да установят и декларират размера на данъците от печалбата, включително упражненото от тях право на преотстъпване на данъка върху печалбата.

Ето защо за кооперациите, при които преотстъпването е започнало през второто полугодие на 1996 г. и са декларирали това с годишната си данъчна декларация за 1996 г., същата се счита ла първа финансова година, в която кооперациите са упражнили преотстъпването.

Според действащото данъчно и счетоводно законодателство, календарната година е данъчен, респективно - счетоводен отчетен период.

Конкретните законови норми за 1996 г. са:

1. В § 1, т. 1 от ДР на ППЗДПч е дадено определение на данъчен период: „Данъчен период е календарната година."

2. Законът за счетоводството, действащ до 31.12.2001 г., съдържа дефиниция за отчетен период в § 2 от ДР със следното съдържание: „Под отчетен период по смисъла на този закон се разбира една календарна година (1 януари - 31 декември)."

В този смисъл считаме, че е неточен и не следва да се прилага подход, при който като отчетен и данъчен период е възприет период от 1.07 на една календарна година до 30.06 на следващата календарна година. Този подход би довел до формиране на петгодишния срок за преотстъпване по чл. 59 от ЗДПч - от 1.07.1996 г. до 30.06.2001 г.

Допускането на подобно становище и прилагане на понятията „отчетен период" и „данъчен период" за целите на прилагане на разпоредбата на чл. 59 от ЗДПч влиза в противоречие със счетоводното и данъчното законодателство на Република България.

За по-голяма яснота прилагаме следната сравнителна таблица:

Петгодишен отчетен и данъчен период съгласно ЗСч и ЗДПч (становище на ГДД) Срок за преотстъпване при неточно прилагане на понятията за отчетен и данъчен период
1.01.1996 г. - 31.12.1996 г. 1.07.1996 г. - 30.06.1997 г.
1.01.1997 г. - 31.12.1997 г. 1.07.1997 г. - 30.06.1998 г.
1.01.1998 г. - 31.12.1998 г. 1.07.1998 г. - 30.06.1999 г.
1.01.1999 г. - 31.12.1999 г. 1.07.1999 г. - 30.06.2000 г.
1.01.2000 г. - 31.12.2000 г. 1.07.2000 г. - 30.06.2001 г.
краен срок за преференцията: 31.12.2000 г. краен срок за преференцията: 30.06.2001г.

Видно от таблицата - при двата подхода през 2001 г. кооперациите, ползвали облекчението от 1996 г., внасят данък върху печалбата към 31.12.2001 г. Следователно те не могат да попаднат в обхвата на преотстъпването за същата година.

С приемането на ЗКПО от 1.01.1998 г. за заварените лица (включително - кооперациите), ползващи преференцията за преотстъпване на данъка върху печалбата по реда на ЗДПч (отм.), е въведен специален режим, съгласно § 3 от ПЗР на ЗКПО. Записът за тези лица (в това число кооперациите) е ясен и не предполага неточно прилагане - лицата, ползващи облекченията по чл. 59 от ЗДПч, продължават да ги ползват до изтичане на срока, за който са предоставени, при спазване на определените в тези разпоредби условия.

В изпълнение на делегираната в ДПК компетентност Главна данъчна дирекция е установила трайна практика, чието съдържание по отношение на срока на преотстъпването по чл. 59 от ЗДПч е:

1.  За лицата (кооперациите), ползвали преференцията от 1996г., петгодишният срок съгласно действащото счетоводно и данъчно законодателство е до 31.12.2000 г.

2.  За лицата (кооперациите), ползвали преференцията от 1997г., петгодишният срок е до 31.12.2001 г. Тези лица попадат в обхвата на § 35 от ПЗР на ЗКПО в сила от 1.01.2002г.

В потвърждение на изразяваното от Главна данъчна дирекция становище е писмо с изх. № 62-00-0014 от 13.03.2002 г. на Министерство на финансите.

II. По прилагането на разпоредбите за преотстъпване на данък върху печалбата за кооперациите в сила от 1.01.2002 г.

С „Държавен вестник", бр. 110 от 2001 г. е приет § 35 в ПЗР на ЗКПО, който с „Държавен вестник", бр. 45 от 2002 г. е отменен и едновременно е въведен нов ред за преотстъпване на данък върху печалбата с разпоредбите на чл. 61 г от закона (в сила от 1.01.2002 г.).

При практическото прилагане на новите разпоредби следва да се имат предвид следните указания:

Първо, кооперациите, попадащи в обхвата на чл. 59 от ЗДПч (отм.) и ползвали преотстъпването за 1996 г., дължат данък върху печалбата в пълен размер за периода: 1.01.2001 г. - 31.12.2001 г. Разпоредбите на чл. 61 г от ЗКПО са приложими за финансовата 2002 г., ако са изпълнени условията за преотстъпване по ал. 2 и З от същия член.

Второ, при определяне на обхвата на чл.61г от ЗКПО е необходимо да се анализират законовите норми, определящи дадено лице като кооперация или кооперативно предприятие. Разпоредбите, уреждащи данъчни облекчения (каквото е преотстъпването на данъци), могат да се тълкуват само стеснително, т.е. следва да се прилагат единствено по отношение на су­бектите, изрично визирани в съответната разпоредба. Подобни разпоредби не могат да се прилагат по отношение на други лица извън изрично изброените. Разширително тълкуване или приложение по аналогия е недопустимо (аргумент от чл. 60, ал. 2 от Конституцията на Република България). Съгласно чл. 1 от Закона за кооперациите (ЗК), кооперацията е доброволно сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност. Съгласно чл.52, ал.1 от ЗК всяка кооперация може да създава кооперативни предприятия или да образува с други кооперации междукооперативни предприятия за извършване на стопанска дейност. Според разпоредбите на чл. 53, ал. 1 и 2 от същия закон, кооперативното предприятие е еднолично дружество с ограничена отговорност, а междукооперативното предприятие може да бъде дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество.

Видно от цитираните разпоредби, кооперативните съюзи не попадат сред изчерпателно изброените в чл.61г от ЗКПО данъчнозадължени лица, които имат право на преотстъпване на данък върху печалбата.

В същия смисъл е изразено становище от Главна данъчна дирекция с писмо изх. № 96-МФ-422 от 23.07.2002 г.

Трето, от 1.01.2002 г. е налице действието на две законови разпоредби, визиращи преотстъпване на данък върху печалбата, чието приложение има специфични аспекти с оглед данъчната практика.

Действащите законови разпоредби за 2002 г. са:

Чл.61а. Преотстъпва се данък върху печалбата на земеделските производители - юридически лица, за непреработената растителна и животинска продукция, в това число от пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и оранжерийно производство без декоративното. Преотстъпеният данък се отчита като резерви. Преотстъпването на данъка е валидно, ако отчетените като резерви преотстъпени средства се инвестират в посочените по-горе дейности.

Чл. 61 г. (1) На кооперациите и образуваните от тях предприятия, членуващи в национални кооперативни съюзи, данъкът върху печалбата се преотстъпва за срок до 31 декември 2005 г.

(2) кооперациите и образуваните от тях предприятия превеждат 50 на сто от преотстъпения данък върху печалбата в инвестиционните фондове на националните кооперативни съюзи в сроковете за внасянето му в бюджета.

(3)  Преотстъпеният данък върху печалбата се отчита като резерв. Преотстъпването е валидно, ако отчетените като

резерви преотстъпени средства се инвестират в дълготрайни активи. Условието за инвестиции се счита за изпълнено, ако те са направени до подаването на годишната данъчна декларация.

(4) Националните кооперативни съюзи ежегодно отчитат пред Министерството на финансите целевото разходване на преотстъпения данък върху печалбата.

Принципното становище на Главна данъчна дирекция за успоредното прилагане на чл. 61 а и чл. 61 г от ЗКПО е в следния смисъл:

Видно от съпоставката на чл. 61 а и чл. 61 г от ЗКПО земеделските кооперации биха могли да се явят правоимащи субекти и по двете правни норми, уреждащи преотстъпване на данъка върху печалбата.

Разпоредбата на чл. 61 а от ЗКПО обхваща широк кръг данъчни субекти (земеделски производители - юридически лица). Това могат да бъдат както кооперации, така и ООД, ЕООД, АД и др. Тази разпоредба не поставя като условие за преотстъпване на данъка върху печалбата членството в национален кооперативен съюз. Поради това, ако земеделската кооперация не членува в национален кооперативен съюз, спрямо нея следва да се прилага нормата на чл. 61 а от ЗКПО, доколкото кооперацията реализира печалба от непреработена растителна и животинска продукция и при изпълнение на останалите изисквания на разпоредбата.

Разпоредбата на чл. 61 г от ЗКПО създава данъчна преференция за по-тесен кръг данъчни субекти - кооперациите и образуваните от тях предприятия, като поставя условие същите да членуват в национални кооперативни съюзи. Следователно, ако земеделската кооперация членува в национален кооперативен съюз, спрямо нея може да се прилага нормата на чл. 61 г от ЗКПО, независимо дали печалбата е реализирана само от производството на непреработена растителна и животинска продукция, или и от други дейности (преработка, търговия, услуги и т. н.).

Четвърто, при практическото прилагане на чл. 61 а и 61 г от ЗКПО (в сила от 1.01.2002 г.) е необходимо да се анализират всички обстоятелства, които имат значение за обхвата на преотстъпването. Някои по-характерни случаи в горния смисъл са:

1. Данъчнозадължените лица - юридически лица земеделски производители (с изключение на кооперациите и образуваните от тях предприятия, членуващи в национални кооперативни съюзи), които не попадат в обхвата на лицата по чл.61 г от ЗКПО, имат право да преотстъпват само данък върху печалбата, реализирана от непреработена растителна и животинска продукция (по аргумент от чл.61а от ЗКПО). В този случай, за да се ползва предвидената в чл.61а от ЗКПО преференция, данъчнозадълженото лице следва да докаже вида на произведената и реализирана растителна и животинска продукция по смисъла на § 1, т.31 от ДР на ЗКПО. Данъкът върху печалбата с източник печалбата от преработената растителна и животинска продукция (включително: търговия, услуги и други дейности) се дължи по общия ред.

2. Данъчнозадължени лица - кооперации, членуващи в национални кооперативни съюзи, и едновременно с това реализиращи печалби както от непреработена, така и от преработена растителна и животинска продукция (попадащи в обхвата на чл.61а и на 61г от ЗКПО), следва да създават аналитична информация за източника на установения годишен размер на данъка върху печалбата.

Считаме, че за частта от данъка върху печалбата, съответстваща на непреработената растителна и животинска продукция, няма пречка да се ползва разпоредбата на чл.61а от ЗКПО (с всички изисквания, заложени в нея). За частта от данъка върху печалбата с произход преработена растителна и животинска продукция (включително: търговия, услуги и други дейности) може да се приложи механизмът на чл.61г от ЗКПО при спазване на условията по ал.2 и 3 от същия.

В този случай лицата могат да упражнят и право на избор чрез прилагането само на една от двете норми - чл.61 а и чл.61 г от ЗКПО с всички изискуеми условия.

3. Данъчнозадължените лица, попадащи едновременно в обхвата на чл.61 а и чл.61 г от ЗКПО (земеделски кооперации, члену­ващи в национални кооперативни съюзи), и чиято печалба е изцяло (100%) с източник непреработена растителна и животинска продукция по смисъла на § 1, т.31 от ДР на ЗКПО, доколкото няма законово уредено ограничение и/или предимство за една от двете разпоредби. Считаме, че в този случай те могат да упраж­нят право на избор по кой ред да се преотстъпи данъкът върху печалбата - по реда на чл.61 а или по чл.61 г от ЗКПО. Тъй като данъкът се отнася за един отчетен период, има хомогенен източник и са изпълнени условията на две разпоредби, изборът се извършва за една от тях - чл.61а или чл.61г от ЗКПО. С оглед ползването на данъчната преференция, земеделската кооперация е необходимо да докаже изпълнението на условията по избрана-та разпоредба от ЗКПО.

В случай на ползване на преотстъпен данък върху печалбата данъчните субекти носят риска от неизпълнение на условията, регламентирани в чл. 61 а и чл. 61 г от ЗКПО. В хипотезите по т. 1, 2 и 3 данъкът за общините е дължим в пълен размер.

Приложение: практически примери

Приложение

(за земеделски кооперации при различни хипотези във връзка с чл.61а и 61г от ЗКПО)

Пример 1:

Земеделска кооперация не членува в национален кооперативен съюз и реализира печалба само от непреработена растителна и животинска продукция.

ДЗЛ може да ползва само разпоредбата на чл.61а от ЗКПО, като целият размер на подлежащия на преотстъпване данък върху печалбата остава в патримониума на кооперацията.

Пример 2:

Земеделска кооперация не членува в национален кооперативен съюз и реализира печалба както от непреработена растителна и животинска продукция, така и от други дейности (преработка, търговия, услуги и т. н.).

ДЗЛ може да ползва разпоредбата на чл. 61а от ЗКПО само за данък с източник печалбата от непреработена растителна и животинска продукция. Данъкът върху печалбата с източник печалбата от останалите дейности е дължим по общия ред.

Пример 3:

Земеделска кооперация не членува в национален кооперативен съюз и реализира печалба само от преработена растителна и животинска продукция, търговия, услуги и т. н. ДЗЛ не може да ползва чл. 61а и чл. 61г от ЗКПО, поради което данъкът върху печалбата е дължим по общия ред.

Пример 4:

Земеделска кооперация членува в национален кооперативен съюз и реализира печалба само от непреработена растителна и животинска продукция. ДЗЛ може да ползва както чл.61а от ЗКПО, така и чл.61г от ЗКПО.

1.  Размер на данъка върху печалбата -1000 лв.

2.  Земеделската кооперация избира дали да прилага разпоредбата на чл.61а от ЗКПО, или тази на чл.61г от същия закон.

а) в случай че избере да прилага чл.61а от ЗКПО:

-  в патримониума на кооперацията остава целият размер на подлежащия на преотстъпване данък върху печалбата и се инвестира в посочените в чл.61а от ЗКПО дейности;

б) в случай че избере да прилага чл.61г от ЗКПО:

-  в патримониума на кооперацията остават 50% от подлежащия на преотстъпване данък върху печалбата и се инвестират в дълготрайни активи, останалите 50% се превеждат в националния кооперативен съюз, чийто член е кооперацията.

Пример 5:

Земеделска кооперация членува в национален кооперативен съюз и реализира печалба както от непреработена растителна и животинска продукция, така и от преработена растителна и животинска продукция, търговия, услуги и т. н.

Размер на данъка върху печалбата -1000лв.:

- от непреработена растителна и животинска продукция - 600лв.;

- от останалите дейности - 400лв.

За ДЗЛ има възможност да ползва както чл. 61 а от ЗКПО, така и чл.61г от ЗКПО, като са налице следните варианти:

1. Да прилага разпоредбата на чл.61а от ЗКПО за непреработената продукция, а за останалите дейности - чл.61г от ЗКПО:

- в патримониума на кооперацията остава преотстъпен данък върху печалбата в размер на 800 лв. (600 + 400 х 50% = 800лв.);

-  преотстъпеният данък от непреработената продукция (600лв.) се инвестира в посочените в чл.61 а дейности;

-  50% от преотстъпения данък от останалите дейности (200лв.) се превежда в националния кооперативен съюз, чийто член е кооперацията;

- 50% от преотстъпения данък, които са останали в патримониума на кооперацията (200 лв.), се инвестират в дълготрайни активи.

2. Да прилага само чл.61г от ЗКПО за всички дейности:

-  в патримониума на кооперацията остават 50% от подлежащия на преотстъпване данък върху печалбата (500лв.);

- останалите 50% (500лв.) се превеждат в националния кооперативен съюз, чийто член е кооперацията;

-  преотстъпеният данък, който остава в патримониума на кооперацията, се инвестира в дълготрайни активи.

3. Да прилага само чл. 61 а от ЗКПО за непреработената продукция, а за останалите дейности да не се възползва от правото на преотстъпване (преотстъпването на данъка е право, а не задължение на данъчнозадължените лица):

- в патримониума на кооперацията остава преотстъпен данък върху печалбата в размер на 600 лв. - от непреработената растителна и животинска продукция;

-  преотстъпеният данък от непреработена продукция се инвестира в посочените в чл. 61 а дейности;

- данъкът за останалите дейности (400 лв.) се внася в бюджета.

Пример 6:

Земеделска кооперация членува в национален кооперативен съюз и реализира печалба от преработка на растителна и животинска продукция, търговия, услуги и т. н. ДЗЛ може да ползва само разпоредбата на чл. 61 г от ЗКПО, като 50% от данъка върху печалбата се превеждат в националния кооперативен съюз, чий­то член е кооперацията. В патримониума на предприятието остават 50% от подлежащия на преотстъпване данък върху печал-бата и се инвестират в дълготрайни активи.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР