Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 94-00-40 от 14.03.2008 г. на НАП

09 Jun 2008 10:36ч, видяна 3421 пъти
реклама
Данъчно третиране на изплатени дневни командировъчни пари на лице с Договор за управление и контрол

УВАЖАЕМИ Г-Н……………………………..,

В отговор на направеното от Вас запитване с вх.№ 94-00-40 от 14.03.2008г. при Дирекция „ОУИ” гр……………………. Ви уведомяваме за следното:

Описана фактическа обстановка:

Физическо лице работи по Договор за управление и контрол от 01.12.2006г. във фирма „…………………………..” ЕООД.

Зададени въпроси:

1. Подлежат ли на облагане с данък изплатени дневни командировъчни пари до двукратния размер съгласно Наредбата за командировки през 2007г. и 2008г.?

2. Трябва ли да бъдат включени в Сметки за изплатени суми като облагаем доход за 2007г. и 2008г.?

Изразяваме следното становище:

В отговор на първия въпрос.

Съгласно чл.13 ал.1 т.23 от ЗДДФЛ не са облагаеми получените по извънтрудови правоотношения суми за пътни и квартирни пари, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения.

Дефиниции за понятията трудови и извънтрудови правоотношения са дадени в § 1, т. 26 и т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/. В конкретния случай за 2007г., правоотношенията между дружеството и управителя /физическо лице/ могат да се квалифицират като извънтрудови, при условие, че попадат в обхвата на т. 30 от § 1 на допълнителните разпоредби към ЗДДФЛ. Според посочената норма, "извънтрудови правоотношения" са правоотношенията извън тези по т. 26 (трудови правоотношения), т.28 (упражняване на занаят) и т.29 (лица, упражняващи свободна професия), по силата на които се дължи постигането на определен резултат от физическо лице, което не е едноличен търговец.

За 2008г. с допълнението на т.26 буква «з» от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия са приравнени на трудови правоотношения.

На основание чл.24 ал.2 т.5 буква «б» от ЗДДФЛ не се включват в облагаемия доход дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, посочен в нормативен акт. Стойността на пътните и квартирните пари, доказани документално по реда на действащото законодателство също не се включва в облагаемия доход./ чл.24 ал.2 т.5 буква «а» на ЗДДФЛ/.

В предвид на гореизложеното и при спазени цитираните правни норми както през 2007г. така и през 2008г. дневните командировъчни пари на физическо лице, работещо по Договор за управление и контрол са необлагаеми суми, когато са в размер на двукратния размер, посочен в съответните Наредби, регламентиращи командировките на физическите лица.

В отговор на втория въпрос.

За 2007 г.на основание чл.45 ал.4 от ЗДДФЛ предприятието, платец на доходи от стопанска дейност по чл.29 от с.з., като в т.ч. в т.5 са посочени доходите от управление и контрол и от участие в управителни и контролни органи, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл.43 Сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода. В случаи, че на същите лица са изплащани дневни командировъчни пари над двукратния размер от посочения в нормативния акт, следва да се включат към изплатената сума и посочат в издадената Сметка и Служебна бележка. При изплащане на суми по-малки от двукратния, както цитирахме по-горе са необлагаеми.

За 2008г. предвид на измененията в ЗДДФЛ / които се засегнаха в първия отговор/ и приравняването на правоотношенията между предприятието / в случая ЕООД-то/ и лицето, работещо по договор за управление и контрол на трудови правоотношения при изплащане на получаваните възнаграждения не следва издаване на Сметка за изплатени суми. В случая ще се прилага разпоредбата на чл.24 ал.2 т.5 буква «б» от ЗДДФЛ, която се обсъди по-горе в изложението.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР