Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 20-19-37 от 07.03.2008 г. на НАП

09 Jun 2008 10:42ч, видяна 2843 пъти
реклама
Облагане с корпоративен данък приходите от членски внос, внасяни в осигурителна каса. Признат разход ли е членския внос за юридическите лица членове на осигурителната каса. Счетоводно отчитане на приходите.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН …….,

Във връзка с постъпило запитване с Вх. № …... при дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив, Ви уведомяваме следното:

В запитването са поставени следните въпроси:

1. Облага ли се с корпоративен данък членския внос внесен в осигурителна каса.

2. Признава ли се разход за данъчни цели внесения членския внос за членовете на осигурителните каси.

3. Кои счетоводни сметки се ползват за отчитане на внесения членски внос.

По първия въпрос:

Съгласно чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ осигурителите и самоосигуряващите се лица могат да образуват осигурителни каси, които се регистрират в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Начинът и редът за създаване, регистрация и функциониране на осигурителните каси се уреждат с Наредба за осигурителните каси /НОК/. С разпоредбата на чл. 7 от наредбата е уточнено, че начинът и редът за определяне на членски внос се уреждат с учредителния договор при създаването на осигурителната каса.

На основание чл. 2, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от КСО се приравняват на юридически лица. Местните юридическите лица са данъчно задължени лица по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗКПО. Печалбата на местните юридически лица е обект на облагане по силата на разпоредбата на чл. 1, т. 1 от посочения закон. Корпоративния данък се определя на основата на данъчния финансов резултат определен по реда на чл. 18 и чл. 22 от ЗКПО, след преобразуване на счетоводния финансов резултат по реда определен в корпоративния закон. Формирането на счетоводния резултат се извършва като се спазват разпоредбите на Закона за счетоводство и приложимите счетоводни стандарти. Счетоводен стандарт 18 „Приходи” определя счетоводното третиране на приходите, получени от определени видове сделки в т.ч. извършването на услуги. Приходите от такси за членуване се признават съгласно разпоредбите на раздел Б, т. 8 от СС 18 „Приходи” в зависимост от това дали таксата за членуване осигурява само членство или получаване на услуги през периода на членството.

Предвид гореизложеното считаме, че членския внос, който събира осигурителната каса от своите членове е счетоводен приход, който участва във формирането на счетоводния финансов резултат. Във връзка с прилагането на чл. 18 и чл. 22 от ЗКПО същия участва при формирането на данъчен финансов резултат и определянето на дължимия корпоративен данък.

По втория въпрос:

Съгласно чл. 11 от ЗКПО разходите, определени като задължителни с нормативен акт се признават за данъчни цели. Внасянето на членски внос е уредено с чл. 7 от НОК. Наредбата е издадена на основание чл. 8 от КСО, който е нормативен акт. За направения членски внос задължените лица следва да притежават необходимите документи съобразно изискванията на чл. 10 от ЗКПО. При липсата на документална обоснованост счетоводните разходи за членски внос не са признати за данъчни цели и се извършва преобразуване на счетоводния финансов резултат в увеличение по реда на чл. 26, т. 2 от ЗКПО.

По третия въпрос:

По третия въпрос поставен в запитването Ви уведомяваме, че в законовата компетентност на органите на Националната агенция за приходите не влиза разясняване на въпроси свързани с прилагането на счетоводното законодателство и приложимите счетоводни стандарти. В тази връзка следва да имате предвид, че по силата на разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Закона за счетоводство текущото счетоводно отчитане се организира по реда, определен в счетоводния закон и утвърден от ръководството на предприятието индивидуален сметкоплан, в който следва да са посочени счетоводните сметки, чрез които осигурителната каса е приела да отчита получените приходи. Приходите на осигурителната каса се представят във финансовия отчет при условията и по реда на приложимия счетоводен стандарт СС 18.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ” ПЛОВДИВ:
/Г.ТЪРНОВАЛИЙСКИ/

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР