Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 24-00-470 от 11.11.2002 г. на ГДД

21 Nov 2003 05:29ч, видяна 1549 пъти
реклама
Относно: Във връзва с Решение № 9774 на ВАС по Наредба № 4 за ЕКАФП
Във връзка с Решение № 9774 от 4.11.2002 г. на Върховния административен съд за отмяна на чл. 14, ал. З, чл. 36, ал. 1 и чл. 38 от Наредба № 4 на министъра на финансите от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 1999 г., изм., бр. 55 от 1999 г., изм. и доп., бр. 113 от 1999 г., бр. 4 от 2000 г., доп., бр. 16 от 2000 г., изм. и доп., бр. 111 от 2001 г.) Главна данъчна дирекция дава следните разяснения и указания:

 

Отменените разпоредби касаят задължението за сключване на писмен договор за ремонт и поддръжка на фискално устройство между лицето, използващо фискално устройство, и сервизната фирма. Следователно отпада изискването лицето по чл. 2, ал. 1 и 2 от наредбата да представя договор със сервизна организация при регистрация и при проверка на фискалното устройство.

Отмяната на задължението за сключване на писмен договор не променя нормативно установения ред за обслужване на фискалните устройства от сервизни фирми, които са регистрирани в ГД „НЦМ" за извършване на ремонт и поддръжка на фискални устройства (аргумент чл. 14, ал. 2 от наредбата).

На практика това означава, че във всички документи, в които се изисква посочване на сервизна организация и/или сервизен техник, тези данни следва да бъдат попълнени от извършващия сервизната дейност, който трябва да притежава издадено от ГД „НЦМ" удостоверение за право да извършва сервиз на съответния модел фискално устройство.

Например в молбата за данъчна регистрация на фискалното устройство (приложение № 8 към чл. 18, ал. 5 от наредбата) данните за сервизната фирма и сервизния техник, извършили въвеждането в експлоатация на фискалното устройство, трябва да бъдат попълнени. Не е задължително да бъде попълнена информацията за „Договор № ... /... важи до .../...", ако лицето не е сключило по свое желание сервизен договор.

От друга страна, отмяната на задължението за сключване на писмен договор води до отсъствие на едно конкретно лице, отговарящо за извършваните ремонтни дейности. Това налага данъчните органи да засилят контрола върху попълването на всички данни, свързани със сервизната дейност. Особено важно е в таблицата за отразяване на ремонтите в паспорта на фискалното устройство да бъде вписано от кого е извършен всеки ремонт, както и да са посочени датата и часът на неговото извършване. При отсъствие на вписване да се прилага разпоредбата на чл. 34, ал. 4 във връзка с ал. З от същия член.

Доколкото с отменените разпоредби се допуска едно устройство да бъде ремонтирано от различни регистрирани в ГД „НЦМ" сервизни фирми, наложително е да се засили контролът по спазване на сроковете по чл. 37 от наредбата за ремонт на фискално устройство, за да се избегне възможността за прехвърляне на отговорност поради отсъствие на сервизен договор с ясно посочени права и задължения на двете страни.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР