Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 26-Ф-22 от 31.01.2008 г. на НАП

13 Jun 2008 10:41ч, видяна 2874 пъти
реклама
Облагане на извършвани услуги по смисъла на ЗДДС

По повод Ваше запитване постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Ф- 22 / 18.06.2007 г., изразявам следното становище:

С оглед на така поставените във Вашето запитване въпроси, свързани с облагането с данък върху добавената стойност на извършвани доставки на услуги по смисъла на ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.), можем да се ангажираме само с принципно становище по прилагането на конкретни разпоредби на ЗДДС, които считаме, че са относими спрямо фактическата обстановка, съдържаща се във Вашето запитване.

От изложената фактическа обстановка в запитването Ви е видно, че извършвате доставка на рекламна услуга на лице от друга държава членка .

Поставеният въпрос по същество е свързан с определяне режима на облагане на тази доставка, извършена от българското дружество за целите на ДДС .

Съгласно чл.9 от ЗДДС за доставка на услуга се счита всяко извършване на услуга. На облагане с данък върху добавената стойност подлежат всички облагаеми доставки на услуги, съгласно чл. 2 от ЗДДС, които са с място на изпълнение на територията на страната и не са с предмет на освободени доставки. Следователно съществен елемент на облагане на доставките на услуги е мястото на изпълнение на тези доставки.

Общите принципи при определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга са уредени в чл.21 от ЗДДС и са обвързани с мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект - с мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.

Същевременно изключенията от основното правило по чл.21, ал. 1 от ЗДДС са регламентирани в чл. 21, ал. 2 и ал.З от ЗДДС.

Разпоредбата на чл. 21, ал. З т. 2, б. „б" от ЗДДС определя мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързани с предоставяне на рекламна услуга, когато получателят на същите е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата , където е установен доставчикът, като място. където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект-мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване. Тези доставки имат данъчен режим на облагане на доставки с място на изпълнение е извън територията на страната

В конкретния случай, при извършване на доставка от българско дружество на рекламни услуги на лице в Общността е налице хипотезата, визирана в чл. 21, ал. З т. 2, б. „б" от ЗДДС и място на изпълнение е извън територията на страната. Този вид доставки се документират по реда на чл. 79, ал.2, т.4 от ППЗДДС с издаване на фактура, в която се посочва съответната разпоредба от закона, съгласно която доставката е с място на изпълнение извън територията на страната , като основание за неначисляване на данък, в конкретния случай чл. 21, ал. З т. 2, б. „б" от ЗДДС.

В ЗДДС липсва изрична регламентация относно необходимите документи доказващи извършването на доставките по чл. 21, ал. З т. 2, б. „б" от ЗДДС с място на изпълнение извън територията на страната. В тази връзка освен издадената фактура , дружеството би следвало да разполага и с всички други относими към конкретната доставка документи, доказващи нейното осъществяване.

Изпълнителен Директор на
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
/Мария Мургина/

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР