Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 20-19-36 от 07.03.2008 г. на НАП

23 Jun 2008 17:55ч, видяна 5008 пъти
реклама
Ползване на данъчен кредит за фактурирана услуга по отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна. Документиране във връзка с ползването на ваучерите за храна при работодателя.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ……………….,

Във връзка с постъпило запитване с Вх. № ………..2008г. при дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив, на основание Указание № 3 от 21.03.2005г. на МФ за счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучери за храна, Ви уведомяваме следното:

В запитването са поставени следните въпроси:

1.Възниква ли право на данъчен кредит за фактурираната услуга „отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна”.

2.Издава ли се фактура за номиналната стойност на ваучерите.

3.Трябва ли във връзка със счетоводното отчитане да бъде предоставен документ /касова бележка или фактура/ от служителите, които ползват ваучерите.

По първия въпрос:

За целите на Закона за данък добавена стойност /ЗДДС/, ваучерите следва да се считат като заместващи парите платежни средства. На тази база разплащанията между работодател и оператор по отношение на номиналната стойност на ваучерите не представляват доставка по смисъла на чл. 6 от ЗДДС. Предвид това за номиналната стойност на ваучерите не следва да се издава данъчен документ по смисъла на чл. 113, ал. 1 от ЗДДС.

По смисъла на чл. 9, т. 1 от ЗДДС, извършената услуга „отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна”, по силата на договореното между страните, за което оператора получава своето възнаграждение (комисионна) от работодателя, представлява облагаема доставка, приравнена на доставка на услуга. На тази база за оператора възниква задължение да начисли върху размера на извършената услуга данък върху добавената стойност в размер на 20 на сто. Следва да се отбележи, че в случаите когато работодателите са регистрирани по ЗДДС лица, то за начисления данък в тези случаи, работодателят има право на данъчен кредит по реда и при условията на ЗДДС.

По втория въпрос:

Документирането на стопанска операция във връзка с извършения превод за заплащане номиналната стойност на ваучерите за храна от страна на представляваното от Вас дружество е свързано с наличието на платежни документи, удостоверяващи извършеното заплащане. Това плащане към оператора не е свързано с отчитане на приходи от негова страна по смисъла на СС 18 „Приходи”, поради което не е необходимо издаване на фактура. Документирането на стопанската операция по предоставянето на ваучерите от операторите се обвързва с издаването на първичен счетоводен документ, по реда на чл. 7, ал. 1 от ЗСч към момента на предоставянето им по тяхната номинална стойност. Считаме за допустимо да бъде издаден от операторите един от следните примерни документи: справка, опис, протокол или други, съпътстващи предоставянето на ваучерите на работодателите, в които задължително се вписват серийните номера, единичните номинални стойности и общата номинална стойност на предоставените ваучери /чл. 19 от Наредба № 7/09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор./

По третия въпрос:

Конкретното разпределение на предоставените ваучери за потребление на персонала е възможно да бъде регламентирано чрез индивидуално организиран вътрешен ред, отразяващ спецификата в дейността на всяко предприятие. Видно от запитването дружеството е приело да се изготвя приемо-предавателен протокол, в който всеки служител срещу подпис удостоверява получените от него ваучери за храна. В ЗКПО и Наредба № 7/09.07.2003г. не се съдържат разпоредби, изискващи представяне на допълнителни документи от служителите, че предоставените им ваучери са използвани в търговките обекти с оглед, на което считаме, че във връзка със счетоводното отчитане не са налице нормативни основания да бъдат представяне касови бележки или фактури пред работодателя. След ползването на ваучерите за храна уреждането на взаимоотношенията между търговците и оператора нямат отношение към работодателя и неговия персонал.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ” ПЛОВДИВ:
/Г.ТЪРНОВАЛИЙСКИ/

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР