Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 20-12-54 от 31.01.2008 г. на НАП

25 Jun 2008 11:07ч, видяна 5390 пъти
реклама
Правото на данъчен кредит при ползване режима на чл.173 от ЗДДС

Уважаеми Колеги,

Съгласно визираната фактическа обстановка в Запитването, съответната Община има сключен договор външни дейности на Европейската общност за изпълнението на Проект „Реконструкция на път – транспортна инфраструктура прилежащ мост на река ……. в района на местността „………” по Договор № BG …….. Координиращ орган по смисъла на чл.108 от ППЗДДС е Министерството на регионалното развитие и благоустройство, ИА „ФАР” със седалище София. МРРБ е координиращ орган по програма ФАР / ИСПА „Схема за възстановяване и рехабилитация след наводненията”, финансирана от Делегация на Европейската комисия. Сумата по договора възлиза на ……… евро. Общината има издадено Уведомление от ТД на НАП София за ползване на режима по чл.173 от Закона за данък върху добавената стойност. В тази връзка, проверяваното лице предявява Иск за възстановяване на ДДС по фактури за СМР, свързани с изграждане на моста – предмет на финансирането.

Зададен е следният въпрос:

Налице ли е право на данъчен кредит за Общината като регистрирано по ЗДДС лице по получените фактури, издадени по повод на извършените СМР на обекта като се има предвид и писмо № 91-00-205/ 27.08.2007 год. на МФ за възстановим и невъзстановим ДДС?

Във връзка с поставените от Вас въпроси в горецитираното Запитване, изразяваме следното становище.

Съгласно визираната обстановка, за ревизираното лице е установено основание за ползване на режима по чл.173 от Закона за данък върху добавената стойност, а именно, прилагане на нулева ставка за доставки, които са освободени от данък по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, включително и за частта от доставката, която е финансирана със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата.

В тази връзка, на основание разпоредбите на чл.173, ал.3 от ЗДДС, следва, че ограниченията на правото на данъчен кредит по чл. 70 от материалния закон, не се прилагат по отношение на стоките и услугите, които се използват единствено за извършването на доставки по ал.1 на същата законова разпоредба.

В общия смисъл на Закона за данък върху добавената стойност, всяко регистрирано по същия лице има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по същия закон лице, му е доставил или предстои да му достави, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки.

Независимо, че са изпълнени условията на чл.69 от материалния закон, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, когато са налице хипотезите на чл.70, ал.1 от същия нормативен акт.

Тъй като, нормата на чл.173, ал.3 от ЗДДС е специална по отношение на лицата ползващи режима на чл.173, то същите тези лица не следва да спазват ограниченията на чл.70 от Закона. Следователно, за да упражнят правото си на данъчен кредит за стоките и услугите, свързани с доставки по чл.173, ал.1 от материалния закон, трябва да бъдат изпълнени условията на чл.69 от същия.

Указание на МФ с № 91-00-502/ 27.08.2007г. е издадено на основание параграф 6 от Преходните и Заключителни разпоредби на Постановление № 62 на МС от 21.03.2007 година за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Извън обхвата на постановлението, респективно на издаденото въз основа на него Указание на МФ са случаите на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма ФАР, за които е приложим данъчният режим по чл. 173 от ЗДДС и чл. 107 от ППЗДДС.

Съгласно чл.З, ал.5, т.2 от ЗДДС, не са данъчно задължени лица местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки и качеството им на орган на местната власт, включително в случаите когато се сьбират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки, с изключение на доставки, които биха довели до значително нарушаване на конкуренцията. Относно доставките на стоки или извьршването на услуги вьв врьзка с изпьлнението на горепосочените проекти всяко друго данъчно задьлжено лице би могло да извьршва тези доставки, предвид което би могло да се приеме, че тези доставки биха довели до нарушаване на конкуренцията, т.е. за тези доставки Общината действа като данъчно задължено лице, а не в качеството си на местен орган. В случая Общината извьршва вьзмездни доставки като финансирането на същите се осъществява със средства по програма ФАР и на основание чл.173, ал.1 от ЗДДС, тези доставки са облагаеми с нулева ставка.

Предвид горното по отношение на правото на приспадане на даньчен кредит за стоките и услугите, които се използват за извършване на доставки, свързани с посочените проекти по Програма ФАР са приложими разпоредби на глава седма "данъчен кредит" на ЗДДС. като се съобрази изключението по чл.173, ал.З от ЗДДС. В същия е посочено, че ограниченията на правото на данъчен кредит по чл. 70 не се прилагат по отношение на стоките или услугите, които се използват единствено за извършването на доставки по чл.173, ал.1 от ЗДДС.

По отношение на казуса с Община ….., считаме, че са приложими нормите на ЗДДС, които са относими и към случая, разгледан по – горе в настоящото становище.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ” ПЛОВДИВ:
/Г.ТЪРНОВАЛИЙСКИ/

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР