Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 24-00-13 от 27.06.2008 г. на НАП

30 Jun 2008 09:21ч, видяна 4540 пъти
реклама
Относно лицата упражняващи свободна професия, включително частните съдебни изпълнители и нотариуси /не подлежат на задължителна регистрация по ЗДДС/

Уважаеми колеги,

Уведомявам Ви, че с Тълкувателно решение № 3/ 06.06.2008 г. на ВАС по т.д. № 21 2008 г. Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд постанови лицата, упражняващи свободна професия, включително частните съдебни изпълнители и нотариусите не подлежат на задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност за периода от влизане в сила на решение № 7 от 23.04.2007 г. по к.д. № 1/ 2007 г. на Конституционния съд /обн. в ДВ бр. № 37 от 08.05.2007 г., в сила от 12.05.2007 г. до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност /обн. в ДВ бр. 108 от 19.12.2007г., в сила от 19.12.2007 г./.

На основание чл. 130, ал. 2 от Закона за съдебната власт Тълкувателните решения и тълкувателните постановления са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове.

Доколкото Тълкувателното решение на ВАС е постановено по отношение единствено на въпроса подлежат ли на задължителна регистрация по ЗДДС посочените лица, като това е изрично посочено както на стр. 1 от решението, където се съдържа въпросът, по който се издава решението, така и в диспозитива на решението, който представлява разпоредителната част на решението, следва да се обърне внимание, че лицата, които са били регистрирани по ЗДДС през посочения период, независимо дали по подадено от тях искане или служебно от органите по приходите, имат качеството на регистрирано по ЗДДС лице до отмяната на акта за регистрация, съответно до извършването на дерегистрация, предвид разпоредбата на чл. 103 от ЗДДС. Този извод се налага от самия характер и същност на регистрационното производство, публичния характер на регистрацията по ЗДДС, както и съображения за правна сигурност. В този смисъл лицата, упражняващи свободна професия, включително частните съдебни изпълнители и нотариусите, в качеството си на регистрирани лице са начислявали данък за извършваните от тях доставки на стоки или услуги, съответно са ползвали право на данъчен кредит за получени от тях облагаеми доставки в съответствие със ЗДДС.

По отношение на периода за формиране на облагаемия оборот на посочените лица следва да се има предвид:

Съгласно Тълкувателното решение не е налице задължение за регистрация по ЗДДС, считано от датата на влизане в сила решението на Конституционния съд и постановената с него противоконституционност на чл. 3 от ЗДДС. Задължение за регистрация е възможно да възникне едва след 19.12.2007 г., датата на влизане в сила на изменението на ЗДДС. Това означава, че дори да е формиран облагаем оборот от датата на влизане на ЗДДС (01.01.2007 г.) до 12.05.2007 г., дори да е възникнало преди тази дата задължение за регистрация по ЗДДС, по силата на това конституционно решение, както и съгласно постановеното в Тълкувателното решение на ВАС, това вече възникнало задължение за регистрация престава да съществува след отмяната на съответната част от чл. 3, ал. 2 от ЗДДС. Иначе казано, дори лице, попадащо сред посочените свободни професии, да е било длъжно да се регистрира по ЗДДС преди 12.05.2007 г., това негово задължение не е налице след тази дата. За тези лица задължение за регистрация може да възникне след 19.12.2007 г.

В този смисъл, както и по съображения за правна сигурност и предвид върховенството на Конституцията, посочените свободни професии формират оборот за задължителна регистрация за извършените от тях доставки в качеството им на лица, упражняващи посочените свободни професии, извършени на и след 19.12.2007 г.

Тъй-като наличието на задължение за регистрация се преценява към момента на издаване на акта за регистрация, съответно към момента на постановяването на решението на решаващия орган при обжалване, актове за задължителна регистрация не следва да се издават, съответно същите следва да бъдат отменяни при обжалване, когато същите не са влезли в сила към 12.05.2007 г. за формиран облагаем оборот за периода 01.01.-12.05.2007 г.

Предвид горното и във връзка с висящи административни и съдебни производства, указвам да се предприемат следните действия:

1. При висящи производства по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС пред Териториална дирекция на НАП /включително и върнати за ново разглеждане от Дирекция "ОУИ"/, при които в 12 месечния период за изчисляването на облагаемия оборот попада и периода от 01.01.2007 г. до 19.12.2007 г. актове за регистрация по ЗДДС не следва да се издават, освен ако е налице искане за доброволна регистрация или не е формиран облагаем оборот от 50000 лв. след 19.12.2007 г..

2. При обжалвани пред Дирекция "ОУИ" актове за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС, при които в 12 месечния период за изчисляването на облагаемия оборот попада и периода от 01.01.2007 г. до 19.12.2007 г. същите следва да бъдат отменени, освен ако е налице искане за доброволна регистрация или не е формиран облагаем оборот от 50000 лв. след 19.12.2007 г.

В случай, че вече е постановено потвърдително административно решение и същото е обжалвано по съдебен ред, процесуалните представители на НАП следва да предоставят на съда преценката за решение с оглед чл. 130, ал. 2 от ЗСВ, а в случай, че съдебното решение отменя акта за регистрация, същото не следва да бъде обжалвано.

3. При обжалвани пред Дирекция "ОУИ" откази за дерегистрация по чл. 109, ал. 5 от ЗДДС, при които в 12 месечния период за изчисляването на облагаемия оборот попада и периода от 01.01.2007 г. до 19.12.2007 г. същите следва да бъдат уважени, освен ако е налице искане за доброволна регистрация или не е формиран облагаем оборот от 50000 лв. след 19.12.2007 г.

В случай, че вече е постановено потвърдително административно решение и същото е обжалвано по съдебен ред, процесуалните представители на НАП следва да предоставят на съда преценката за решение с оглед чл. 130, ал. 2 от ЗСВ, а в случай, че съдебното решение отменя отказа за дерегистрация, същото да не бъде обжалвано.

4. При съставени актове за административно нарушение за неизпълнение на административно задължение по чл. 96, ал. 1, съответно такива по чл. 180, ал. 2 от ЗДДС, при които все още няма издадено наказателно постановление, производството следва да бъде прекратено.

В случай, че наказателното постановление е обжалвано, то процесуалните представители на НАП следва да предоставят на съда преценката за решение с оглед чл. 130, ал. 2 от ЗСВ, а в случай, че съдебното решение отменя наказателното постановление, същото не следва да бъде обжалвано.

5. Няма пречка регистрираните по ЗДДС лица, упражняващи свободна професия, включително частните съдебни изпълнители и нотариусите да подадат молба за дерегистрация по избор на основание чл. 108, ал. 1 от ЗДДС при наличие на определените от закона условия. В тези случаи следва да се приеме, че за периода от 01.01.2007 г. до 19.12.2007 г. не е формират облагаем оборот от дейността си за този период. Поради това исканията за дерегистрация следва да бъдат при наличие на определените от закона условия.

Дерегистрация по ЗДДС на лицата, упражняващи свободна професия, включително частните съдебни изпълнители и нотариусите, във връзка с данъчното третиране на дейността им, обусловено от решение № 7 от 23.04.2007 г. по к.д. № 1/ 2007 г. на Конституционния съд /обн. в ДВ бр. № 37 от 8.5.2007 г./, в сила от 12.05.2007 г. следва да се извършва само при подадено искане за дерегистрация от лицето.

Особеният момент, който следва да се отбележи, е задължението на регистрираните лица за начисляване на данък върху наличните стоки и услуги, представляващи активи по смисъла на ЗСч или ЗКПО, оценени по пазарна цена към датата на дерегистрацията съгласно чл. 111 от ЗДДС.

Изпълнителен Директор на
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
/Мария Мургина/

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР