Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > НСС

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

НСС 1 - Приложение 1

21 Nov 2003 14:18ч, видяна 6170 пъти
реклама
Счетоводен баланс
Счетоводен баланс на ...................................................... към ..........................

АКТИВ ПАСИВ
Раздели, групи, статии Сума (хил. лв.) Раздели, групи, статии Сума (хил. лв.)
текуща година
предходна година
текуща година
предходна година
а
1
2
а
1
2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи А. Собствен капитал
I. Дълготрайни материални активи I. Основен капитал
в т.ч. невнесен капитал
Общо за група I: Общо затрупа I:
II. Дълготрайни нематериални активи II. Резерви
1. Премии от емисия
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите
Общо за група II: 3. Целеви резерви
III Дългосрочни финансови активи
Общо за група III: III. финансов резултат
IV. Търговска репутация
Общо за група III:
Общо за група IV: Общо за раздел А:
V. Разходи за бъдещи периоди
Общо за раздел А: Б. Дългосрочни пасиви
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи I. Дългосрочни задължения
I. Материални запаси
Общо за група I: Общо за група I:
II. Краткосрочни вземания II. Приходи за бъдещи периоди и
Общо за раздел Б:
Общо за група II: В. Краткосрочни пасиви
III. Краткосрочни финансови активи I. Краткосрочни задължения
Общо за група III: Общо за група I:
IV. Парични средства II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания
V. Общо за група IV: Разходи за бъдещи периоди Общо за раздел В:
Общо за раздел Б:
Сума на актива (А+Б) Сума на пасива (А+Б+В)
В. Условни активи Д. Условни пасиви

Дата: ........................           Съставител: ........................           Ръководител:........................

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР