Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Закони

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Закон за независимия финансов одит-Архив

23 Nov 2003 14:34ч, видяна 4986 пъти
реклама
Обн., ДВ, бр. 101 от 23 ноември 2001 г., изм., ДВ, бр. 91 от 2002 г.
Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1.. Този закон урежда:

1. целта и принципите на независимия финансов одит;

2. професионалните стандарти на организация, документиране и изпълнение, както и заключенията на независимия финансов одит;

3. придобиването на диплома, правоспособност и упражняването на одиторската професия от дипломираните експерт-счетоводители;

4. правата и задълженията на регистрираните одитори, извършващи независим финансов одит;

5. статута на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Чл. 2.. Независим финансов одит е съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство.

Чл. 3.. Независимият финансов одит се извършва от регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Чл. 4.. Професията на регистрираните одитори е саморегулираща се и независима в определените от закона рамки.

Глава втора

ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ

Чл. 5.. (1) Целта на независимия финансов одит е изразяване на независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на:

1. финансовото състояние на предприятието;

2. отчетения финансов резултат от дейността на предприятието;

3. паричните потоци на предприятието и промените в тях;

4. собствения капитал на предприятието и промените в него.

(2) Независимото одиторско мнение по ал. 1 се изразява по отношение на съответствието на финансовите отчети с приложимите счетоводни стандарти, както и с всяка друга националноприета счетоводна база за изготвяне на финансовите отчети.

(3) Формирането и изразяването на независимото одиторско мнение се извършва в съответствие с Международните одиторски стандарти.

Чл. 6.. Независимият финансов одит обхваща процедури за определяне на разумна сигурност чрез проверка на:

1. спазването принципите на счетоводството;

2. последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика;

3. методологическата обоснованост на текущото отчитане за всеобхватно и достоверно отразяване на активите, пасивите и дейността на предприятието, ограничена до постигане целите на одита;

4. ефективността на вътрешния контрол, ограничена до постигане целите на одита;

5. процеса на счетоводното приключване;

6. достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената във финансовия отчет информация;

7. съответствие между информацията във финансовия отчет, в отчета за управлението и всяка друга информация, която управлението предоставя заедно с одитирания отчет.

Чл. 7.. Регистрираните одитори при осъществяване на независим финансов одит спазват Професионално-етичния кодекс на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Етичните принципи, които ръководят професионалното поведение и отговорности на одиторите, са:

1. независимост-необвързаност на регистрираните одитори, включително чрез своите съдружници и персонал, с проверяваното предприятие, неговите ръководители или свързани с тях лица в материален, личностен или друг аспект;

2. обективност, безпристрастност и недопускане на предубеждение, конфликт на интереси или друго влияние, което да попречи на реалната преценка на одитора;

3. професионална компетентност-притежаването на достатъчно необходими професионални познания в областта на действащото търговско, счетоводно и данъчно законодателство, Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти;

4. конфиденциалност-запазване в тайна на информацията за дейността на предприятието клиент, получена в резултат на извършения независим одит;

5. професионално поведение-одиторът действа в своята професионална работа по начин, който е в съответствие с доброто име на одиторската професия и се въздържа от действия, които биха довели до уронване престижа на професията;

6. почтеност-одиторът е честен, последователен и обективен при изпълнението на одита;

7. познаване и прилагане на професионалните стандарти-одиторът извършва независим одит в съответстие с приетите професионални стандарти и националното законодателство;

8. отговорност-дипломираният експерт-счетоводител е лично отговорен за изразеното от него мнение; специализираното одиторско предприятие носи отговорност за изразеното от негово име одиторско мнение.

Чл. 8.. Независим финансов одит се извършва на годишни, междинни и други финансови отчети, когато това е определено в закон, по искане на собственици, държавни органи и други потребители на финансова информация.

Глава трета

ОРГАНИЗАЦИЯ, ДОКУМЕНТИРАНЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ

Чл. 9.. (1) Независимият финансов одит се осъществява въз основа на договор между предприятието доверител и дипломирания експерт-счетоводител като физическо лице или чрез негово предприятие или специализираното одиторско предприятие с посочване на дипломирания експерт-счетоводител, отговорен за извършване на независимия финансов одит.

(2) Възнаграждението и условията за заплащане на одиторската услуга се договарят между лицата по ал. 1.

Чл. 10.. Приемането на задължение за извършване на независимия финансов одит се документира с писмо за приемане на одиторски ангажимент. Съдържанието на писмото се определя по Международните одиторски стандарти.

Чл. 11.. Документирането на независимия финансов одит и процедурите по изпълнението му се извършват в съответствие с изискванията на действащото законодателство и Международните одиторски стандарти.

Чл. 12.. Ръководството на предприятието предоставя на регистрираните одитори изготвения от него финансов отчет, готов за издаване на одиторски доклад. Представянето на финансовия отчет се извършва заедно с отчета на управлението и всяка друга информация, която управлението предоставя към одитирания отчет, както и подписано утвърдително/представително писмо от ръководството съгласно Международните одиторски стандарти.

Чл. 13.. (1) Заключенията на регистрирания одитор след извършения независим финансов одит се отразяват в одиторски доклад.

(2) Одиторският доклад трябва да съдържа ясно изразено мнение върху одитираните финансови отчети като цяло.

(3) Одиторските доклади биват:

1. доклад без резерви (неквалифициран доклад);

2. доклад без резерви с параграф за обръщане на внимание (модифициран неквалифициран доклад);

3. доклад с резерви поради наличие на ограничения на одита (модифициран квалифициран доклад);

4. доклад с резерви поради несъгласие с ръководството на предприятието (модифициран квалифициран доклад);

5. доклад с отказ от изразяване на мнение поради наличие на съществено ограничение на одита (модифициран доклад с отказ от мнение);

6. доклад с изразено отрицателно мнение поради съществено несъгласие с ръководството на предприятието (модифициран доклад с мнение за несъгласие).

(4) Задължителните елементи на съдържанието на одиторските доклади се определят в Международните одиторски стандарти.

(5) Изразеното мнение върху финансовия отчет се удостоверява от:

1. регистрирания дипломиран експерт-счетоводител, ако издава одиторски доклад лично от свое име-с личния му подпис и печат;

2. регистрираното специализирано одиторско предприятие, ако издава одиторски доклад от свое име-с подписа на представляващия предприятието, с печата на специализираното одиторско предприятие и с личния подпис на регистрирания дипломиран експерт-счетоводител, отговорен за одита.

(6) Подписът и печатът се поставят върху одиторския доклад и върху основните елементи (счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал) на одитираните финансови отчети без приложението.

Чл. 14.. (1) Печатът на регистриран дипломиран експерт-счетоводител е с елипсовидна форма. Върху него са изписани името, фамилията и номерът на дипломирания експерт-счетоводител в регистъра на регистрираните одитори на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

(2) Специализираното одиторско предприятие за целите на одита използва печат с елипсовидна форма. Върху него са изписани "специализирано одиторско предприятие", неговата фирма и седалище и номерът в регистъра на регистрираните одитори на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

(3) Личният печат на регистрирания дипломиран експерт-счетоводител и печатът на специализираното одиторско предприятие се използват за удостоверяване одита на финансовите отчети или в други случаи, предвидени със закон.

(4) Печатите по ал. 1 и 2 се издават след придобиване на правоспособност за подписване на одиторски доклад от Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Глава четвърта

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ

Чл. 15.. За дипломиран експерт-счетоводител може да кандидатства лице, което не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел I на глава шеста от особената част на Наказателния кодекс.

Чл. 16.. За придобиване правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител може да кандидатства лице, което отговаря на следните изисквания за задължителна степен на завършено висше образование и задължителен професионален стаж в областта на счетоводството, вътрешния и външния финансов одит, като орган на данъчната администрация и/или като преподавател в областта на счетоводството, контрола и финансите:

1. счетоводно-икономическо образование с магистърска степен и 4 години стаж;

2. счетоводно-икономическо образование с бакалавърска степен и 5 години стаж;

3. друго висше икономическо образование и 7 години стаж;

4. друго висше образование и 10 години стаж.

Чл. 17.. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители определя кръга от учебните дисциплини, по които кандидатите трябва да са положили изпити, преди да придобият право да се явяват на изпитите по чл. 18. Той трябва да покрива:

1. основи на счетоводството (теория на счетоводството);

2. финансово счетоводство (счетоводство на предприятието);

3. управленско счетоводство;

4. анализ на финансовите отчети;

5. финансов контрол и одиторски стандарти;

6. търговско право;

7. трудово и осигурително право;

8. финанси на предприятието;

9. икономически анализ и статистика;

10. микроикономика;

11. информационни системи и технологии.

Чл. 18.. (1) Диплома за дипломиран експерт-счетоводител се придобива след успешно полагане на писмени и/или устни изпити пред Института на дипломираните експерт-счетоводители по:

1. счетоводство;

2. търговско право;

3. независим финансов одит;

4. данъци и социално осигуряване.

(2) Преди полагането на изпита по независим финансов одит кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители трябва да имат най-малко 3 години професионален стаж като помощник-одитор в специализирано одиторско предприятие или в предприятие на регистриран дипломиран експерт-счетоводител. Стажът се доказва пред Института на дипломираните експерт-счетоводители с удостоверение, издадено от съответния дипломиран експерт-счетоводител или специализираното одиторско предприятие.

(3) Стажът по ал. 2 се включва в изисквания стаж по чл. 16. В случаите, когато кандидатът има повече от три години стаж, тези години могат да бъдат приспадани от годините на изисквания стаж по чл. 16, както следва:

1. за кандидати със счетоводно икономическо образование, бакалавърска степен-1 година;

2. за кандидати с друго висше образование-до 3 години.

Чл. 19.. (1) Лицата, успешно издържали изпитите по чл. 18, получават диплома за дипломиран експерт-счетоводител и се вписват в отделен регистър към Института на дипломираните експерт-счетоводители.

(2) Лицата, получили диплома за дипломиран експерт-счетоводител, придобиват право да подписват одиторски доклади с мнение върху финансови отчети след три години стаж в специализирано одиторско предприятие или в предприятие на регистриран дипломиран експерт-счетоводител и се вписват в отделен регистър на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Чл. 20.. Дипломиран експерт-счетоводител, който не е извършвал независим финансов одит в продължение на три последователни години, полага устен изпит по независим финансов одит, преди да започне отново одитиране на финансови отчети.

Чл. 21.. (1) Лице, получило в чужбина диплома, аналогична на тази на дипломиран експерт-счетоводител по този закон, и член на професионална организация, може да придобие правоспособност на регистриран одитор, да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети по този закон, ако успешно е положило писмени изпити по българско търговско и данъчно право, а при необходимост-по Международни одиторски стандарти и Международни счетоводни стандарти, пред Института на дипломираните експерт-счетоводители и има най-малко три години стаж след полагане на тези изпити в специализирано одиторско предприятие или предприятие на регистриран дипломиран експерт-счетоводител в България.

(2) Лице, придобило в чужбина правоспособност да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети, може да придобие същата правоспособност на регистриран одитор и по този закон след успешното полагане на изпити по българско търговско и данъчно право, а при необходимост-по Международни одиторски стандарти и Международни счетоводни стандарти, пред Института на дипломираните експерт-счетоводители.

(3) Лицата по ал. 1 и 2 трябва да отговарят на изискванията на чл. 15.

Чл. 22.. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира обучение и провеждане на изпити по чл. 18, 20 и 21, като определя тяхната последователност, периодичност, начина на провеждане и системата на оценка на знанията за упражняване на професията на дипломиран експерт-счетоводител.

Глава пета

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА НА ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ

Чл. 23.. Изключителните права за упражняване на професията на дипломиран експерт-счетоводител се упражняват:

1. пряко;

2. чрез предприятие на дипломиран експерт-счетоводител;

3. чрез участие в специализирано одиторско предприятие.

Чл. 24.. (1) За да упражнява право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети, дипломираният експерт-счетоводител, вписан в регистъра по чл. 19, ал. 1, подава молба за членство и регистрация в Института на дипломираните експерт-счетоводители, придружена със свидетелство за съдимост и декларация, че отговаря на условията по този закон.

(2) За да упражнява дейност като специализирано одиторско предприятие, дружеството представя молба за членство и регистрация в Института на дипломираните експерт-счетоводители, придружена със свидетелство за съдимост на съдружниците и управителите на предприятието, декларация от управителите, че предприятието отговаря на условията по този закон, заедно с документи, потвърждаващи изпълнението на изискванията по § 1, т. 9.

(3) Управителният съвет на Института се произнася по молбите на кандидатите с мотивирано решение в едномесечен срок от датата на подаване на молбата. Решението се съобщава писмено на кандидатите и влиза в сила от датата на приемането му.

(4) При отказ за членство и регистрация решението на управителния съвет може да бъде обжалвано в двуседмичен срок пред контролния съвет. Контролният съвет се произнася по жалбата в двумесечен срок от постъпването й.

(5) Решението на контролния съвет подлежи на съдебно обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 25.. (1) Въз основа на решението по чл. 24 дипломираният експерт-счетоводител или специализираното одиторско предприятие стават регистрирани одитори и придобиват правото да подписват одиторски доклади с мнение върху финансови отчети.

(2) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители съставя и поддържа регистри на регистрирани одитори.

Чл. 26.. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители ежегодно до 31 март обнародва в "Държавен вестник" списък на регистрираните одитори.

Чл. 27.. (1) Дипломираните експерт-счетоводители, включени в списъците на регистрираните одитори, получават личен печат по образеца, определен в чл. 14, ал. 1, с което придобиват право да подписват одиторски доклади.

(2) Предприятията, включени в списъците на регистрираните одитори, получават печат по образеца, определен в чл. 14, ал. 2, с което придобиват статут на специализирано одиторско предприятие.

(3) Лицата по ал. 1 след придобиване на правото за подписване на одиторски доклади полагат клетва и подписват клетвен лист със следното съдържание: "Заклевам се в силата на познанието и законността, че ще изпълнявам добросъвестно, независимо, отговорно, безпристрастно и с професионална компетентност задълженията си като регистриран дипломиран експерт-счетоводител. Ще се ръководя от законите на Република България, приетите професионални одиторски стандарти и етичните норми и принципи на поведение, утвърдени от Института на дипломираните експерт-счетоводители. При нарушаване на тази клетва да бъда санкциониран с нормите на закона и професионално-етичните норми на Института на дипломираните експерт-счетоводители."

Чл. 28.. (1) Регистрираните дипломирани експерт-счетоводители не могат да извършват независим одит на финансов отчет на предприятие, когато:

1. работят по трудов договор освен в Института на дипломираните експерт-счетоводители, в специализирано одиторско предприятие или осъществяват научна и преподавателска дейност;

2. са свързани лица с предприятието, чийто финансов отчет е обект на независим финансов одит;

3. пряко или косвено са обвързани със или участват в сделки на предприятието, чийто финансов отчет е обект на независим финансов одит, различни от сделката по независимия финансов одит, които нарушават неговата независимост като одитор или водят до конфликт на интереси;

4. оказват счетоводни услуги по текущото счетоводно отчитане на дейността и по изготвянето на финансови отчети на одитираното предприятие, когато участват във взимането на управленски решения по тях, както и услуги, свързани с оценки на активи за целите на финансовия отчет на предприятието, чийто финансов отчет е обект на одитиране.

(2) Ограниченията по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се прилагат и за всички съдружници и служители в специализираното одиторско предприятие.

Чл. 28а.(Нов-ДВ, бр. 91 от 2002 г.)Регистрираните дипломирани експерт-счетоводители могат да участват само в едно специализирано одиторско предприятие

Чл. 29.. Одиторската практика на регистрираните одитори подлежи на вътрешен контрол по качеството съгласно правила за работа, приети от общото събрание на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Чл. 30.. Членовете на Института на дипломираните експерт-счетоводители и специализираните одиторски предприятия плащат встъпителна такса при приемането им и годишни такси, определени от управителния съвет на института.

Глава шеста

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

Чл. 31.. Регистрираните одитори имат изключителното право да извършват независим финансов одит на финансовите отчети на предприятията.

Чл. 32.. При изпълнение на одиторското си задължение регистрираните одитори имат право да изискват пълно съдействие и информация от ръководството на предприятието, както и да наблюдават провеждането на инвентаризацията на активите и пасивите на предприятието.

Чл. 33.. Регистрираният одитор е длъжен:

1. да спазва принципите: независимост, професионална компетентност, конфиденциалност, почтеност и обективност;

2. да изпълни поетото одиторско задължение, освен ако не са налице обективни обстоятелства, които го възпрепятстват;

3. да информира ръководството на предприятието клиент за съществени нарушения на законите и други нормативни актове, на негови учредителни и други вътрешни актове, норми и процедури, както и за всяка друга информация, доколкото са му станали известни в хода на изпълнение на независимия одит;

4. да предупреждава предприятието клиент в областта на своите компетенции за действия или пропуски, които може да му навредят, доколкото са му станали известни в хода на изпълнение на независимия одит;

5. да разяснява на предприятието клиент значението на дадена информация, получена при изпълнението на одиторското задължение;

6. да представи документи, доказващи изпълнението на одиторското задължение и изразеното мнение;

7. да спазва Международните одиторски стандарти и Професионално-етичния кодекс, приет от Института на дипломираните експерт-счетоводители;

8. да отчита дейността си пред Института на дипломираните експерт-счетоводители по утвърден от него ред;

9. да участва в дейността на Института на дипломираните експерт-счетоводители и неговите органи, както и да спазва устава на института;

10. да се застрахова за рисковете на своята професионална дейност;

11. да съдейства на органите на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Глава седма

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 34.. (1) Регистрираните одитори носят имуществена отговорност за вредите, които са причинили на своите доверители, ако същите са пряка и непосредствена последица от техните виновни действия или бездействия.

(2) Отговорността по ал. 1 се осъществява съгласно Закона за задълженията и договорите и правилата на общото исково производство.

Чл. 35.. (1) Регистрираните одитори не носят отговорност за допуснати нарушения от страна на управителните органи и служителите на одитираните предприятия.

(2) Заверката на финансовите отчети не освобождава от отговорност ръководството на одитираното предприятие за законосъобразността и целесъобразността на действията им през одитирания период.

Глава осма

ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Чл. 36.. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители е юридическо лице на самостоятелна издръжка със седалище в София.

Чл. 37.. (1) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители осигурява и регулира упражняването на независимата одиторска професия на дипломираните експерт-счетоводители в интерес на обществото.

(2) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира и ръководи професионалната дейност на своите членове, като:

1. организира и провежда изпитите на кандидатите за получаване на диплома за дипломиран експерт-счетоводител;

2. регистрира одиторите, които получават правоспособността си съобразно изискванията на този закон;

3. организира и провежда различни форми за повишаване на професионалната им квалификация;

4. организира обучение на кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители чрез взаимодействие с избрани от него висши училища;

5. издава свое списание, учебни помагала и научни трудове, свързани с развитието и популяризирането на одиторската професия;

6. утвърждава вътрешна система за контрол на дейността на своите членове;

7. разработва при необходимост професионални одиторски правила и техники за допълнително подпомагане и регулиране на дейността на неговите членове;

8. контролира качеството на одиторската дейност и професионалното поведение на своите членове;

9. организира, подпомага и извършва изследователска дейност в областта на независимия финансов одит, на счетоводството и финансовия анализ и други съпътстващи области.

Чл. 38.. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители представлява своите членове пред обществеността, държавните органи и международните организации.

Чл. 39.. (1) Органи на Института на дипломираните експерт-счетоводители са:

1. общо събрание;

2. управителен съвет;

3. контролен съвет;

4. съвет по професионалната етика;

5. съвет за контрол по качеството на одиторските услуги;

6. дисциплинарен съвет.

(2) Общото събрание приема устав, Професионално-етичен кодекс и избира членовете на органите на института. Професионално-етичният кодекс се разработва въз основа на Етичния кодекс на професионалните счетоводители, приет от Международната федерация на счетоводителите.

(3) Управителният съвет организира и ръководи текущо дейността на Института на дипломираните експерт-счетоводители и се отчита пред общото събрание.

(4) Контролният съвет контролира изпълнението на решенията на общото събрание, изпълнението на бюджета на института и дейността на управителния съвет.

(5) Съветът по професионална етика контролира изпълнението на Професионално-етичния кодекс на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

(6) Съветът за контрол върху качеството на одиторските услуги контролира качеството на одиторската дейност на регистрираните одитори по приети от Общото събрание на Института на дипломираните експерт-счетоводители правила и процедури. Членовете на съвета са членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители на ротационен принцип.

(7) Дисциплинарният съвет разглежда констатациите на съвета за контрол върху качеството на одиторските услуги и на съвета по професионална етика. Въз основа на констатациите на съвета за контрол върху качеството на одиторските услуги и на съвета по професионална етика членовете на дисциплинарния съвет могат да съставят актове за установяване на нарушения.

(8) Организацията и дейността на органите по ал. 1 се уреждат в устава на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Чл. 40.. Финансирането на дейността на Института на дипломираните експерт-счетоводители се осигурява от:

1. встъпителни и годишни вноски на членовете на института;

2. приходи от такси за провеждане на курсове и изпити;

3. приходи от абонамент и от издателска дейност;

4. приходи от извършване на консултантски услуги;

5. приходи от санкции, налагани от института;

6. приходи от дарения;

7. други приходи.

Глава девета

НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Чл. 41.. (1) Дипломиран експерт-счетоводител се наказва с глоба от 300 до 3000 лв. или с лишаване от право да извършва независим финансов одит на финансови отчети за срок до две години, а при повторност-до три години, когато:

1. издаде одиторски доклад по чл. 13 с мнение върху финансов отчет, който не съответства на представената от предприятието отчетна информация;

2. наруши изискванията на Международните одиторски стандарти;

3. наруши изискванията на Професионално-етичния кодекс, приет от Института на дипломираните експерт-счетоводители.

(2) За извършено нарушение по ал. 1 на специализирано одиторско предприятие се налага имуществена санкция от 500 до 5000 лв. или се отнема правото да извършва независим финансов одит на финансови отчети до две години, а при повторност-до три години.

(3) Наказанията по ал. 1 се налагат и когато е извършено нарушение по чл. 19, ал. 2, чл. 28, чл. 33, т. 8 и 10 и § 1, т. 9.

(4) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 се съставят от членове на дисциплинарния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

(5) Наказателните постановления се издават от председателя на управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

(6) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват съгласно Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 42.. (1) Регистриран одитор, който откаже извършването на проверка по чл. 29, се наказва с глоба от 3000 до 10 000 лв., а на юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 15 000 лв. по реда на чл. 41, ал. 4, 5 и 6.

(2) Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в размер от 15 000 до 30 000 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1.. По смисъла на този закон:

1. "Регистриран одитор" е правоспособен дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие, вписани в специалния регистър към Института на дипломираните експерт-счетоводители след доказване наличието на изискванията на чл. 24. Той носи отговорността за изразеното мнение в одиторския доклад върху финансов отчет.

2. "Одиторска професия" е професията на регистрираните дипломирани експерт-счетоводители по извършване на услуги по независим финансов одит или аналогични на тях пряко или чрез специализирани одиторски предприятия.

3. "Нарушение на независимостта на одитора и конфликт на интереси" е налице:

а) когато регистрираният одитор има финансов интерес от дейността на одитираното предприятие, изразяващ се в притежаване на дялове, акции или други ценни книжа, емитирани от предприятието, и/или участие в основната му дейност;

б) когато регистрираният одитор участва в управлението на одитираното предприятие;

в) когато регистрираният одитор е в съпружески отношения или в отношения на родство с ръководството на одитираното предприятие по права линия без ограничения и по съребрена линия до втора степен включително;

г) когато е налице съдебен спор между регистрирания одитор и одитираното предприятие.

4. "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1, т. 6 от Закона за счетоводството.

5. "Същественост" е праг на такава сумарна или индивидуална грешка, отклонение и/или пропуск, установени в показателите на финансов отчет, която може да повлияе или да промени решение на потребителите на отчета.

6. "Разумна сигурност" е висока степен на сигурност, изразена позитивно в одиторския доклад като уверение, че информацията, обект на одита, не съдържа съществени пропуски, грешки и недостатъци.

7. "Предприятие" е предприятие по смисъла на Закона за счетоводството.

8. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от издаването на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.

9. "Специализирано одиторско предприятие" е дружество, регистрирано по чл. 64, ал. 1, т. 1, 2 или 3 от Търговския закон, със седалище в Република България и с основен предмет на дейност независим финансов одит на финансови отчети на предприятия, което е:

а) събирателно дружество, в което повече от половината съдружници са регистрирани дипломирани експерт-счетоводители;

б) командитно дружество, в което повече от половината неограничено отговорни съдружници са регистрирани дипломирани експерт-счетоводители;

в) дружество с ограничена отговорност, в което повече от половината от гласовете в общото събрание на съдружниците принадлежат на регистрирани дипломирани експерт-счетоводители и управителят (мнозинството от управителите) са регистрирани дипломирани експерт-счетоводители.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ

РАЗПОРЕДБИ

§ 2.. Изискванията:

1. за практически одиторски стаж по реда на чл. 18, ал. 2 се прилагат от 1 януари 2003 г.;

2. на чл. 20 се прилагат от 1 януари 2003 г.;

3. за участие на дипломирания експерт-счетоводител само в едно специализирано одиторско предприятие се прилагат за одит и заверка на годишни финансови отчети за 2002 г. и следващите години.

§ 3.. (1) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители, създаден с чл. 53 от отменения Закон за счетоводството (обн., ДВ., бр. 4 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 26 от 1992 г., бр. 55 от 1993 г., бр. 21, 33 и 59 от 1996 г., бр. 52 от 1997 г., бр. 21 от 1998 г., бр. 57, 81, 83 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 92 от 2000 г.; отм., бр. 98 от 2001 г.), продължава дейността си по реда на глава осма от този закон.

(2) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители избира новосъздадените органи по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от този закон до 30 септември 2002 г.

§ 4.. Лицата, придобили правоспособност на дипломирани експерт-счетоводители по отменения Закон за счетоводството, придобиват права на регистрирани дипломирани експерт-счетоводители по този закон, като полагат клетва и подписват клетвен лист.

§ 5.. Дипломираните експерт-счетоводители, придобили правоспособност до 31 декември 2001 г., могат да извършват независим финансов одит от 1 януари 2003 г. след получаване на сертификат от Института на дипломираните експерт-счетоводители за участие в курсове за повишаване на професионалната си квалификация по Международните одиторски и Международните счетоводни стандарти.

§ 6.. Лицата, които имат успешно положени изпити по реда на отменения Закон за счетоводството, но не са придобили правоспособност към датата на влизане в сила на този закон, придобиват правоспособност по досегашния ред.

§ 7.. Международните одиторски стандарти, утвърдени отИнститута на дипломираните експерт-счетоводители, влизат в сила от 1 юли 2003 г. До тази дата се прилагат Националните одиторски стандарти.

§ 8.. Печатите на дипломираните експерт-счетоводители, придобили правоспособност по реда на отменения Закон за счетоводството, са валидни до 1 юли 2002 г. Регистрираните дипломирани експерт-счетоводители по § 4 заменят старите печати по реда на този закон до 1 юли 2002 г.

§ 9.. До подписването на спогодби за взаимно признаване на дипломите със сродни професионални организации от чужбина признаването на правоспособността на лицата по чл. 21 се извършва по реда на чл. 16-18 от този закон.

§ 10.. Законът влиза в сила от 1 януари 2002 г.

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 9 ноември 2001 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:

Камелия Касабова

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР