Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Други

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Приложения към ППЗДДС-Архив

23 Nov 2003 16:23ч, видяна 5438 пъти
реклама
Приложениа №№ 2, 5, 6 и 10
Приложение № 2
към чл. 48, ал. 2

Списък на протезите и помощно-технически средства за инвалиди

(Загл. - изм., ДВ, бр. 9 от 2000 г.)

1. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2000 г.) Протези за горни и долни крайници, включително с електронно устройство

2. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2000 г.) Ортези, ортопедични апарати, корсети, шини

3. Принадлежности към протези: протезни чорапи, протезни рула, протективни чорапи, медицински компресионни чорапи, козметични ръкавици за протези за горни крайници, акумулаторни батерии за протези за горни крайници с електронно устройство, бандажи.

4. Профилактични гащички и пелени за деца с луксация на тазобедрена става.

5. Ортопедични обувки, профилактични функционални обувки и индивидуални коригиращи приспособления при "диабетно стъпало".

6. Портативни инхилатори.

7. Задушни слухови апарати.

8. Джобни слухови апарати с въздушна или костна проводимост.

9. Слухови апарати, вградени в очила, с въздушна или костна проводимост.

10. Слухови апарати за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца.

11. Вътрешни, вътреканални дигитални слухови апарати;

12. Батерии за слухови апарати.

13. Говорни апарати (изкуствен ларинкс), резервни части, батерии и консумативи за тях.

14. Инвалидни колички, резервни части и акумулатори за тях.

15. Масички за инвалидни колички, стеснители за инвалидни колички, щипки за захващане на предмети от разстояние.

16. Тоалетни столове (обикновени и химически) и столове за баня за инвалиди, комбиниран тоалетен стол и стол за баня.

17. Глюкомери, резервни части и консумативи за тях.

18. Тест ленти за глюкомери.

19. Тест ленти за визуално определяне нивото на кръвната захар.

20. Тест ленти за визуално изследване на захар и ацетон в урината.

21. Автоматични инсулинови спринцовки.

22. Гръдни епитези.

23. Очни протези.

24. Протези за нос и уши.

25. Антидекубитални възглавници и дюшеци.

26. Патерици тип "канадки", бастуни, ходилки и проходилки.

27. Терапевтични велосипеди за инвалиди.

28. Колостомни, илеостомни и уростомни торбички.

29. Инфузионни помпи за прилагане на десферал.

30. Бели бастуни за незрящи лица - сгъваеми, телескопични и несгъваеми, и резервни части за тях.

31. Помощни средства за битово самообслужване на инвалиди с дисфункция на горни и долни крайници.

32. Бинокулярни, бифокални и биноколовидни очила.

33. Приспособления за управление на леки автомобили от лица с дисфункция на долни и горни крайници.

 

Приложение № 5
към чл. 74, ал. 2

 

(Изм. - ДВ, бр. 55 от 1999 г., бр. 15 от 2001 г., бр. 63 от 2002 г.)

Вх. № ......../дата ................

Справка за извършеното приспадане на данък върху добавената стойност

Описание

Клетка от СД за периода

Период, през който е възникнал ДДС за възстановяване

Период след периода, през който е възникнал ДДС за възстановяване

1

2

3

1

Описание на периода-месец, година

 

 

 

 

 

2

Деклариран ДДС за внасяне

кл. 50

 

 

 

 

3

Прихванат

-

 

 

 

 

4

Допълнителна информация за прихващането: данъчен акт №/дата

-

 

 

 

 

5

Приспаднат

кл. 71

 

 

 

 

6

Ефективно внесен

кл. 72

 

 

 

 

7

Допълнителна информация за внасянето: дата на платежно нареждане

-

 

 

 

 

8

Деклариран ДДС за възстановяване

кл. 60

 

 

 

 

9

Прихванат

-

 

 

 

 

10

Допълнителна информация за прихващането: данъчен акт №/дата

-

 

 

 

 

11

Приспаднат

-

 

 

 

 

12

Ефективно възстановен или подлежащ на възстановяване по чл. 77, ал. 2

-

 

 

 

 

13

Допълнителна информация за възстановяването: дата

-

 

 

 

 

14

Остатък за възстановяване

-

 

 

 

 

Общо сума за ефективно възстановяване

 

Дата на съставяне:

Подпис на представляващия данъчнозадълженото лице:

Печат на данъчнозадълженото лице:

Забележка.Формулярът се попълва задължително на машина.Стойностите се посочват в левове и стотинки.

 


Приложение № 6
към чл. 78

Произведения на изкуството

1. Картини, колажи и други подобни декоративни произведения, рисунки и графики, направени изцяло от ръката на художник, с изключение на планове и чертежи за архитектурни, инженерни, промишлени, търговски, топографски и други подобни цели, ръчно украсени фабрични изделия, театрални декори, декори за кино и други видове декори.

2. Оригинални гравюри и литографии, като авторски отпечатъци, произведени в ограничени количества, направо в бяло и черно или в цвят на една или няколко плочи, направени изцяло от ръката на художника, независимо от процеса на изработка или използвания материал, с изключение на машинен или фотомашинен процес.

3. Оригинални скулптури и пластики от всякакъв вид материал, изваяни изцяло от ръката на скулптора; скулптурни отливки на оригинала, в рамките на осем копия, чието изпълнение е контролирано от автора или от упълномощени от него художници.

4. Гоблени и пана, изработени ръчно по художествен дизайн, в рамките на осем копия.

5. Единични керамични изделия, изработени изцяло от автора и подписани от него.

6. Емайлирани рисунки върху медна плоча, изработени ръчно, в рамките на осем копия, подписани от автора или с печат от студиото, с изключение на бижута и изделия от злато и сребро.

7. Художествени фотографии, подготвени за печат от автора или под негов контрол, с подпис на автора и пореден номер, в рамките на 30 копия, независимо от размера.


Приложение № 10
към чл. 92, ал. 1 и 2

(Изм. - ДВ, бр. 55 от 1999 г., бр. 9 от 2000 г.)

Параметри и изисквания, на които трябва да отговарят магнитните носители, съдържащи информацията от отчетните регистри

Регистрираните лица следва да подават информацията от дневника за покупките и дневника за продажбите на магнитен носител - дискета 3,5", MS-DOS форматирана, защитена срещу запис.

Съдържание на магнитния носител

Магнитният носител трябва да съдържа следните файлове:

ETIKET.TXT

POKUPKI.TXT

PRODAGBI.TXT

Всеки от файловете трябва да бъде във формат на стандартен ASCII текстов файл под MS-DOS версия 5.0 или по-висока.

Структура на файловете на магнитния носител

Файлът "ETIKET.TXT" съдържа информация за регистрираното лице и за периода, за който се подават данните. Файлът съдържа единствен запис (ред) със следната структура:

_________________________________________________________________________
Но-         Описание на полето          Дължина             Формат      
мер                                     (брой                           
                                        знаци)                          
_________________________________________________________________________
1. Номер от НДР на                                                     
   регистрираното                                                       
   лице, подаващо данните               10                 символен     
2. Наименование на                                                      
   регистрираното                                                       
   лице, подаващо данните               50                 символен     
3. Име на упълномощеното                                                
   лице, предаващо магнит-                                              
   ните носители                        50                 символен     
4. Телефон за контакти                  25                 символен     
5. Дата на последна                                                     
   регистрация по                                                       
   Закона за данък върху                                                
   добавената стойност                  10                   дата       
6. Дата на последно прекра-                                             
   тяване на регистрацията                                              
   по Закона за данък вър-                                              
   ху добавената стойност               10                   дата       
7. Отчетен период 6 цифров                                             
8. БУЛСТАТ на регистрираното    9         символен
лице, подаващо данните
_________________________________________________________________________

Файлът "POKUPKI.TXT" съдържа информация от дневника за покупките за периода, за който се подават данните. Всеки документ от дневника се описва с един запис (ред) във файла "POKUPKI.TXT" със следната структура:

_________________________________________________________________________
Но-         Описание на полето          Дължина             Формат      
мер                                     (брой                           
                                        знаци)                          
_________________________________________________________________________
1                    2                   3                    4         
_________________________________________________________________________
1. Номер от НДР на                                                     
   регистрираното                                                       
   лице, подаващо данните                10                 символен    
2. Номер на клона на реги-                                              
   стрираното лице, в кой-                                              
   то е получен документът                4                  цифров     
3. Номер по ред на                                                      
   документа в дневника                   6                  цифров     
4. Вид на документа                       2                 символен    
5. Номер на документа                    10                 символен    
6. Дата на издаване на                                                  
   документа                             10                 дата        
7. Номер от НДР на                                                     
   контрагента (доставчик)               10                 символен    
8. Име на контрагента                                                   
   (доставчик)                           50                 символен    
9. Предмет на доставката                 30                 символен    
10. Обща стойност на дос-                                               
    тавката (вноса),                                                    
    включваща данъчната                                                 
    основа и данъка                      15                  цифров     
11. Данъчна основа и/или                                                
    данък за доставките и                                               
    вноса без начислен                                                  
    данък или без право                                                 
    на данъчен кредит                    15                  цифров     
12. Данъчна основа на дос-                                              
    тавките и вноса с право                                             
    на пълен данъчен кредит              15                  цифров     
13. Начислен данък при дос-                                             
    тавки и внос с право на                                             
    пълен данъчен кредит                 15                  цифров     
14. Данъчна основа на дос-                                              
    тавките и вноса с право на                                          
    частичен данъчен кредит              15                 цифров      
15. Начислен данък при дос-                                             
    тавки и внос с право на                                             
    частичен данъчен кредит              15                 цифров      
16. Акциз, включен в данъч-                                             
    ната основа на доставката            15                 цифров      
_________________________________________________________________________

Файлът "PRODAGBI.TXT" съдържа информация от дневника за продажбите за периода, за който се подават данните. Всеки документ от дневника се описва с един запис (ред) във файла "PRODAGBI.TXT" със следната структура:

_________________________________________________________________________
Но-         Описание на полето          Дължина             Формат      
мер                                     (брой                           
                                        знаци)                          
_________________________________________________________________________
1                    2                   3                    4         
_________________________________________________________________________
1. Номер от НДР на                                                     
   регистрираното                                                       
   лице, подаващо данните                10                 символен    
2. Номер на клона на регист-                                            
   рираното лице, от който                                              
   е издаден документът                   4                  цифров     
3. Номер по ред на доку-                                                
   мента в дневника                       6                  цифров     
4. Вид на документа                       2                  символен   
5. Номер на документа                    10                  символен   
6. Дата на издаване на                                                  
   документа                             10                  дата       
7. Номер от НДР на                                                     
   контрагента (получател)               10                 символен    
8. Име на контрагента                                                   
   (получател)                           50                 символен    
9. Предмет на доставката                 30                 символен    
10. Обща стойност на достав-                                            
    ката (износа), включваща                                            
    данъчната основа и данъка            15                  цифров     
11. Данъчна основа на обла-                                             
    гаемите доставки, с                                                 
    изключение на износа                 15                  цифров     
12. Начислен данък по об-                                               
    лагаеми доставки                     15                  цифров     
13. Данъчна основа на износа             15                  цифров     
14. Данъчна основа на осво-                                             
    бодените доставки, с                                                
    изключение на посочени-                                             
    те в чл. 91, ал. 4, т. 2,                                           
    буква "в"                            15                 цифров      
15. Начислен данък в други                                              
    случаи, предвидени                                                  
    в закона                             15                 цифров      
16. Акциз, включен в данъч-                                             
    ната основа                          15                 цифров      
_________________________________________________________________________

Общи изисквания към структурата на файловете

Между отделните полета на един запис във файловете няма разделители.

Между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.

Файловете "ETIKET.TXT", "POKUPKI.TXT" и "PRODAGBI.TXT" се разполагат последователно на магнитен носител. При положение че капацитетът на носителя не е достатъчен, той се запълва до изчерпване на капацитета. Файлът, за който не е достигнал капацитетът, се разделя на цял запис, като останалата информация се разполага на следващ магнитен носител в нов файл със същото име.

Изисквания към подредбата на записите във файловете

Записите във файлoвете "POKUPKI.TXT" и "PRODAGBI.TXT" са подредени по полето "Номер по- ред на документа в дневника" в нарастващ ред.

Полето "Номер поред на документа в дневника" се попълва с поредния номер на записа в дневника за съответния данъчен период. В първия запис във файловете "POKUPKI.TXT" или "PRODAGBI.TXT" полето има стойност "1". Стойностите в полето в следващите записи са нарастващи с 1 без пропуски и без дублиране. При положение че информацията се предава на повече от един магнитен носител, поредната номерация в полето "Номер поред на документа в дневника" не се нарушава. Номерацията не се нарушава и в случаите, когато предаваните данни са за повече от един клон.

При обединяването на информацията от дневниците за покупки и продажби на регистрираното лице и клоновете му в един файл записите следва да са подредени във възходящ ред, по поле "Номер на клона на регистрираното лице, който е издал документа" ("Номер на клона на регистрираното лице, в който е получен документът"), като съответно се спазват изискванията за попълването на полето "Номер поред на документа в дневника".

Последният запис във файлoвете "POKUPKI.TXT" и "PRODAGBI.TXT" е сумарен на всички предходни записи. В този запис са попълнени полетата "Номер от НДР на регистрираното лице, подаващо данните", "Номер поред на документа в дневника" и полетата, описващи стойност. Полето "Номер поред на документа в дневника" е запълнено с "999999". Полетата, описващи стойност, съдържат сумата на стойностите, записани в съответното поле във всички предходни записи.

При положение че файлът "POKUPKI.TXT" или "PRODAGBI.TXT" е разположен на повече от един магнитен носител, сумарният запис следва да е записан на последния магнитен носител.

При положение че за съответния данъчен период в дневника за покупките или дневника за продажбите няма отразени документи, файловете "POKUPKI.TXT" и/или "PRODAGBI.TXT" съдържат само един запис - сумарния. В този случай полетата, описващи стойност на сумарния запис, се оставят празни (не се попълват) или се попълват със стойност нула (0).

Изисквания към съдържанието на полетата във файловете

Общи изисквания

Предвидената дължина (брой знаци) за всяко поле е задължителна. Позициите, които не се използват, следва да са запълнени със знак за интервал. При положение че полето е празно (не е попълнено), отделените му позиции са запълнени със знак за интервал.

Полетата в условен формат "Цифров" могат да съдържат само арабски цифри. Съдържанието е дясно изравнено. Когато полето описва стойност, то може да съдържа и разделител "." за стотинки и знак минус, без други знаци и разделители.

Пример: Стойност 100,00 лв. - попълва се " 100.00"

Пример: Стойност - 200,00 лв. - попълва се " - 200.00"

Полетата в условен формат "Дата" съдържат само цифри и знака "/". Съдържанието на полето е в следния формат "дд/мм/гггг", където дд е денят, мм - номерът на месеца, гггг - годината.

Пример: Дата 3 декември 1999 г. - попълва се "03/12/1999"

Пример: Дата 25 март 1999 г. - попълва се "25/03/1999"

Пример: Полето е празно (не се попълва) - то съдържа " " или "0.00"

Изисквания към конкретни полета

Полетата "Номер от НДР на регистрираното лице, подаващо данните", "Наименование на регистрираното лице, подаващо данните", "Име на упълномощеното лице, предаващо магнитните носители", "Дата на последна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност" и "БУЛСТАТ на регистрираното лице, подаващо данните" се попълват задължително.

Полето "Дата на последното прекратяване на регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност" съдържа дата на последното прекратяване на регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност. Ако лицето подава данните от дневниците си и същевременно прекратява регистрацията си, полето съдържа датата на подаването на заявлението за прекратяване на регистрацията.

Полето "Отчетен период" съдържа периода, за който се отнася подаваната информация на магнитен носител. Полето съдържа само цифри. Съдържанието на полето е в следния формат "ггггмм", гггг - годината за която се отнасят данните, мм - номер на месеца, за който се отнасят данните. Полето се попълва задължително.

Пример: Подава се информация за периода 01 март 1999 г. - 31 март 1999 г. - попълва се "199909"

Пример: Лицето прекратява регистрацията си на 7 май и подава информация от дневниците за периода 01 май 1999 г. - 07 май 1999 г. - попълва се "199905"

Пример: Лицето е регистрирано на 13 април 1999 г. и подава информация от дневниците за периода 13 април 1999 г. - 31 май 1999 г. - попълва се "199905"

Полетата "Номер на клона на регистрираното лице, в който е получен документът" и "Номер на клона на регистрираното лице, в който е издаден документът" се попълват с уникален номер за всеки от клоновете. За документите, получени или издадени от централното управление, полето се оставя празно (не се попълва) или се попълва със стойност нула (0).

Пример: за документ, издаден от клон номер 1 - попълва се " 1"

Пример: за документ, издаден от централното управление на регистрирано лице, или от регистрирано лице, което няма клонове - попълва се " " или " 0"

Полето "Вид на документа" се попълва със следните кодове:

_______________________________________________________                 
 Код           Описание                                                 
  01      Опростена фактура                                             
  02      Дебитно известие                                              
  03      Кредитно известие                                             
  04      Данъчна фактура                                               
  05      Данъчно дебитно известие                                      
  06      Данъчно кредитно известие                                     
  07      Митническа декларация                                         
  08      Отчет за продажбите                                           
  09      Протокол или друг документ                                    
_______________________________________________________                 

При положение че се анулира документ, вече описан в дневника, полето се попълва с код:

_______________________________________________________                 
 Код           Описание                                                 
_______________________________________________________                 
  11      за анулиране на Опростена фактура                             
  12      за анулиране на Дебитно известие                              
  13      за анулиране на Кредитно известие                             
  14      за анулиране на Данъчна фактура                               
  15      за анулиране на Данъчно дебитно известие                      
  16      за анулиране на Данъчно кредитно известие                     
  17      за анулиране на Митническа декларация                         
  18      за анулиране на Отчет за продажбите                           
  19      за анулиране на Протокол или друг документ                    
_______________________________________________________

Полето "Вид на документа" във файла "POKUPKI.TXT" не може да съдържа код "08" и съответно "18".

Полето "Вид на документа" се попълва задължително.

Полето "Номер на документ" съдържа само арабски цифри. Съдържанието е дясно изравнено. Позициите, които не се използват, следва да са запълнени със знак за нула "0". Полето се попълва задължително.

За митническа декларация първите 4 цифри се попълват с кода на митническото учреждение, а останалите - с поредния номер на митническата декларация, дясно изравнен, като позициите, които не се използват, следва да са запълнени със знак за "0".

Пример: За фактура с номер "0000000150" - попълва се "0000000150"

Пример: За митническа декларация от митническо учреждение "4100" и номер "606" следва да се попълни "4100000606"

Полето "Дата на издаване на документ" съдържа датата, на която документът е издаден. Полето се попълва задължително.

Полетата, описващи стойност, са полетата с номера от 10 до 16 във файл "POKUPKI.TXT" и от 10 до 16 във файл "PRODAGBI.TXT". Във всеки отделен запис съдържанието на полетата, описващи стойност, трябва да е с еднакъв знак.

Полетата, описващи стойност, имат задължително съдържание с положителен знак в случаите, когато полето "Вид на документа" съдържа код "01", "02", "04", "05", "07", "08" или "13", "16".

Полетата, описващи стойност, имат задължително съдържание с отрицателен знак в случаите, когато полето "Вид на документа" съдържа код "03", "06" или "11", "12", "14", "15", "17", "18".

Полетата, описващи стойност, могат да имат съдържание както с положителен, така и с отрицателен знак в случаите, когато полето "Вид на документа" съдържа код "09" или съответно "19".

При положение, че поле, описващо стойност, е празно (не е попълнено), то може да съдържа и стойност нула (0).

Пример: Полето е празно (не се попълва) - то съдържа " " или "0"

Полетата "Номер от НДР на контрагента (доставчик)" и "Номер от НДР на контрагента (получател)" съдържат данъчния номер на контрагента. Полетата се попълват задължително, когато полето "Вид на документа" съдържа код "01", "02", "03", "04", "05", "06" или съответно "11", "12", "13", "14", "15", "16". Полетата се попълват с код "9999999999" в случаите, когато контрагентът е чуждестранно лице (физическо или юридическо), което няма обща данъчна регистрация.

Полетата "Име на контрагента (доставчик)" и "Име на контрагента (получател)" съдържат наименованието на контрагента. Полетата се попълват задължително, когато са попълнени полетата "Номер от НДР на контрагента (доставчик)" и съответно "Номер от НДР на контрагента (получател)". При положение че контрагентът е чуждестранно физическо лице, в полетата освен името на лицето се попълват задължително серията и номерът на личния му паспорт.

Изисквания към записите при анулиране на документи

При положение че се анулира документ в периода, които е издаден, той се описва в файла "PRODAGBI.TXT" на издателя, но полетата, описващи стойност, се оставят празни (не се попълват) или се записва стойност нула (0). Документът не се описва в дневника за покупки на получателя.

При положение че се анулира документ през период, по-късен от периода, в който е издаден, в съответния файл се създава втори запис, който е идентичен на първия запис, чрез който е описан документът във файла, с изключение на полетата "Вид на документа" и полетата, описващи стойност. В полето "Вид на документа" на втория запис се попълва код за анулиране на съответния документ, а в полетата, описващи стойност се попълва стойност, която е равна по размер на съдържанието на съответното поле от първия запис във файла, но с противоположен знак.

Не могат да се анулират вече анулирани документи.

Не могат да се анулират записи, чрез които са анулирани документи.

Изисквания към надписването на магнитните носители

Върху етикета на всеки от магнитните носители следва да са отбелязани името на регистрираното лице, БУЛСТАТ, номерът от НДР, поредният номер на магнитния носител и общият брой магнитни носители.

Пример: Регистрираното лице "АДА"-ООД, с БУЛСТАТ 123456789 и номер от НДР: 1234567890 предава 3 дискети. На етикета на втората дискета следва да е записано:

"АДА"-ООД

БУЛСТАТ: 123456789

Номер от НДР: 1234567890

2/3.

Основания за отказ на приемането на магнитния носител

Магнитният носител не се приема от териториалната данъчна дирекция, когато някой от файловете :

- липсва или не може да се прочете;

- е с нарушена дължина или структура на записа;

- е с нарушена структура - във файла липсват или има допълнителни записи;

- е с непопълнени полета - във файла поле, което задължително трябва да бъде попълнено, е празно.

Магнитният носител не се приема от териториалната данъчна дирекция и когато във файла "ETIKET.TXT":

- полетата "Номер от НДР на лицето, подаващо данните", "Наименование на регистрираното лице, подаващо данните", "Дата на последна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност" са с невярно съдържание;

- съдържанието на полето "Отчетен период" се отнася за бъдещ период, период, когато лицето не е било регистрирано или когато за посочения отчетен период вече са били подадени данни.

Магнитният носител не се приема от териториалната данъчна дирекция и когато във файловете "POKUPKI.TXT" или "PRODAGBI.TXT" :

- полето "Номер от НДР на лицето, подаващо данните" е с невярно съдържание;

- полетата, описващи стойност, съдържат стойности с различен знак или посочените стойности имат знак, недопустим за конкретния документ;

- съдържанието на полетата, описващи стойност, в сумарния запис не отговарят на сумата на съответните полета от предходните записи;

- сумарният запис не отговаря на съдържанието на справка-декларацията за периода.

 • Член 125, ал. 1, т. 5 ЗДДС - новоучредено дружество чрез отделяне на клон на регистрирано по ЗДДС лице Наименование на регистрираното лице, Номер от НДР на регистрираното лице, Наименование на клона на регистрираното лице, който се е отделил, Облагаем оборот на клона на регистрираното лице за последните 12 последователни месеца преди датата на отделянето лв. Износ на клона на регистрираното лице за последните 12 последователни месеца преди датата на отделянето лв.

   

Раздел В: Специални режими

 

 • Регистрирано лице съм и желая да осъществявам доставки на стоки втора употреба,

   

  произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, като желая да ползвам режим за дилър

 

 • Регистрирано лице съм и осъществявам дейност по възстановяване на платен данък от чуждестранни физически лица за изнесени от тях стоки

   

 

 • Регистрирано лице съм и извършвам основна дейност с мотоциклети и леки автомобили съгласно чл. 61 ППЗДДС

   

Раздел Г: Приложени документи

 

 • Копие от удостоверението за данъчна регистрация по ЗДП

   

 

 • Копие от съдебно решение за регистрация (за вписване на прехвърлянето в търговския регистър, за вливане, за учредяване на дружество чрез отделяне, за преобразуване)

   

 

 • Справка за облагаемия оборот и общата стойност на износа по месеци за последните 12 месеца преди текущия

   

 

 • Опис на наличните активи към момента на регистрацията по ЗДДС, придобити като нерегистрирано лице (може да се подаде до датата на регистрация)

   

 

 • Опис на наличните активи към момента на регистрацията по ЗДДС, за които е начислен данък при предишно прекратяване на регистрацията (може да се подаде до датата на регистрация)

   

 

 • Справка за търговските обекти на лицето на територията на страната

   

 

 • Друг документ:

   

 

 • Друг документ:

   

Раздел Д: Акредитиран представител

 

 • Регистрацията по закона осъществявам на основание чл. 121 ЗДДС чрез акредитирания представител: Номер от НДР на акредитирания представител: Адрес на акредитирания представител:

   

Долуподписаният декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.

Дата:.............. Длъжност:............................ Подпис и печат:..............

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР