Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > НСС

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

НСС 1 - Приложение 2

24 Nov 2003 18:22ч, видяна 3560 пъти
реклама
Счетоводен баланс - едностранен
Счетоводен баланс (едностранен)
на ............................................................ към ............................

 
Раздели, групи, статии
Сума (хил. лв.)
  
текуща година
предходна година
а
1
2
А.Дълготрайни (дългосрочни) активи
I.Дълготрайни материални активи
.....................................................
Общо за група I:
II.Дълготрайни нематериални активи
Общо за група II:
III.Дългосрочни финансови активи
.....................................................
Общо за група III:
Общо за раздел А:
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи
I.Материални запаси
.....................................................
Общо за група I:
II.Краткосрочни вземания
.....................................................
.....................................................
Общо за група II:
III.Краткосрочни финансови активи
.....................................................
Общо за група III:
IV.Парични средства
.....................................................
Общо за група IV:
Общо за раздел Б:
В. Задължения със срок на изплащане до една година
2.Краткосрочни задължения
.....................................................
Общо за група I:
Общо за раздел В:
Г.Обща сума на активите след отчисляване на задълженията със срок на плащане до една година (А + Б - В)
Д. Задължения със срок на изплащане над една година
7.Дългосрочни задължения
.....................................................
Общо за група I:
Общо за раздел Д:
Е. Обща сума на активите след отчисляване на дългосрочните и краткосрочните задължения (Г - Д)
Ж. Регулиращи статии
I.Търговска репутация
II.Разходи за бъдещи периоди
III.Приходи за бъдещи периоди и финансирания
Общо за раздел Ж:
3. Всичко активи минус пасиви (Е - Ж)
И. Собствен капитал
/.Основен капитал
в т.ч. невнесен капитал
.....................................................
Общо за група I:
II.Резерви
1. Премии от емисия
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите
3. Целеви резерви
.....................................................
Общо за група II:
III.Финансов резултат
.....................................................
Общо за група III:
Общо за раздел И:
К. Условни активи/пасиви

Дата: ........................
       Съставител: ........................
       Ръководител:........................

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР