Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > НСС

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

НСС 1 - Приложение 3

24 Nov 2003 18:46ч, видяна 6061 пъти
реклама
Отчет за приходите и разходите (двустранен)
Отчет за приходите и разходите (двустранен)
на ........................................................ за .............................

Наименование на разходите
Сума (хил. лв.)
  Наименование на приходите
Сума (хил. лв.)
текуща година
предходна година
текуща година
предходна година
а
1
2
а
1
2
А.Разходи за обичайната дейностА. Приходи от обичайната дейност
I.Разходи по икономически, елементиI. Нетни приходи от продажби на:
Разходи за материали Продукция
Разходи за външни услуги Стоки
Разходи за амортизации Услуги
Разходи за възнаграждения Други
Разходи за осигуровки Общо за група I:
Други разходиII. Приходи от финансирания,
в т.ч.: в т. ч. от правителството
- обезценка на активиIII. 
Финансови приходи
- провизии Приходи от лихви
Общо за група I: в т.ч. лихви от свързани предприятия
II.Суми с корективен характер Приходи от участия
Балансова стойност на продадениактиви (без продукция) в т.ч. дивиденти
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активипо стопански начин Положителни разлики от опе-рации с финансови активии инструменти
Изменения на запасите отпродукция и незавършенопроизводство Положителни разлики от промя-на на валутни курсове
Приплоди и прираст на животни Други приходи от финансовиоперации
Други суми с корективен характер Общо за група III:
Общо за група II:Б. Общо приходи от дейността (I+II+ III)
III.Финансови разходиВ. Загуба от обичайната дейност
Разходи за лихвиIV. Извънредни приходи
в т.ч лихви към свързанипредприятия 
Отрицателни разлики отоперации с финансови активии инструменти 
Отрицателни разлики от промянана валутни курсове 
Други разходи по финансовиоперации 
Общо за група III: 
Б.Общо разходи за дейността (I+II+ III) 
В.Печалба от обичайна дейност 
IV.Извънредни разходиГ. Общо приходи (Б + IV)
Г.Общо разходи (Б + ІV)Д. Счетоводна загуба
Д.
Счетоводна печалба 
V.Разходи за данъци 
- Данъци от печалбата 
-Други 
Е.Печалба (Д - V)Е. Загуба (Д + V)
Всичко (Г +V + E) Всичко (Г + Е)
            
 
Дата: ........................          Съставител: ........................             Ръководител: ........................

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР