Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо на НОИ № 91-01-184 от 22.08.2008 г.

от НОИ, 27 Aug 2008 20:54ч, видяна 6257 пъти
реклама
Относно: Допълнение на указания, дадени с писмо № 91-01-282 от 20.12.2007 г. на дирекция “ЕИМД” във връзка с прилагане на Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72 по отношение на обезщетенията за болест и майчинство
Национален осигурителен институт
Главна дирекция "Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване"
Дирекция “Европейска интеграция и международни договори”
                                                                                                                                                                  До
Районно (Столично) управление
“Социално осигуряване”

Във връзка с постъпили въпроси относно срока за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и реда за установяване състоянието на продължителна неработоспособност, Ви уведомяваме следното:

Наетото или самостоятелно заетото лице, което пребивава на територията на друга държава-членка (ДЧ) при настъпване на временната неработоспособност, има право на медицински преглед, който се извършва по реда, утвърден в тази ДЧ. Лекуващият лекар издава на въпросното лице документ, удостоверяващ неработоспособността, ако това се предвижда от прилаганото законодателство. Когато лекарите не издават удостоверение за неработоспособност, лицето подава молба направо до институцията по място на пребиваване в срока, определен от прилаганото там законодателство. Тази институция организира медицинско потвърждаване на неработоспособността и издаване на удостоверение, в което се посочва вероятната й продължителност. Тези обстоятелства се удостоверяват с формуляри Е 115 и Е 116. Институцията извършва и необходимите административни проверки и медицински прегледи на въпросното лице и когато установи, че то е в състояние да се върне на работа, уведомява компетентната институция – НОИ, с формуляр  Е 118.

В съответствие с разпоредбата на чл. 18, ал. 4 от Р 574/72 медицинските прегледи се извършват съгласно законодателството на държавата-членка по място на пребиваване. При разминаване на мненията на лекарите в ДЧ с тези на компетентната институция по отношение продължителността на временната неработоспособност, компетентната институция е задължена да се съобразява със заключенията на лекарите в ДЧ по място на пребиваване за началото и продължителността на периода на неработоспособност. В случай, че компетентната институция не приеме заключението на медицинския преглед от друга ДЧ, може да изиска извършване на медицински преглед от лекар по неин избор, включително от лекар в държавата, в която пребивава лицето (чл. 18, ал. 5 от Р 574/72). Лицето няма задължение да се връща в държавата на компетентната институция за извършване на медицински преглед.

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 105, ал. 1 от Р 574/72 извършените разходи за административни проверки и медицински прегледи се възстановяват от компетентната институция на институцията по място на пребиваване на лицето, въз основа на прилаганите от нея такси.

В Република България принципите и критериите на медицинската експертиза, както и редът за нейното установяване, са определени с наредба и правилник на Министерския съвет. Съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспо-собността (НМЕР), отпускът поради временна неработоспособност се оформя с болничен лист, а в раздел осми се съдържат условията и реда за издаване на болничен лист за лечение и изследване в чужбина. В    чл. 27 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване е посочено, че в случай на установена по време на пребиваване в друга ДЧ временна неработоспособност, на лицe, осигурено съгласно българското законодателство, за което в съотвтествие с правилата за координация на системите за социална сигурност са изпратени утвърдените формуляри в НОИ, болничен лист по реда на НМЕР да не се издава. Паричното обезщетение се предоставя въз основа на европейските формуляри.

Съгласно чл. 42, ал. 1 КСО, паричното обезщетение за временна неработоспособност се изплаща от първия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност. В КСО не е определен срок за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособост. Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 4, изречение второ от НМЕР, не се разрешава ползването на отпуск за временна неработоспособност непрекъснато за повече от 18 месеца. Като се има предвид цитираната разпоредба, този срок следва да се прилага и за периодите, посочени във формуляри Е 115 и Е 116.

При необходимост от издаване на болничен лист за продължаване на временната неработоспособност за лица, които са се завърнали в България, същият се издава при условията и по реда на НМЕР, като при преценката за продължителността на временната неработоспособност се включват и периодите, посочени във формуляри Е 115 и Е 116.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР